1.3.5. Фінанси суб'єктів господарювання

Державні підприємства — п'ята ланка фінансової сис-теми — одержали значний розвиток після Другої світової війни врезультаті націоналізації (1946—1950 рр.) залізничного, повітря-ного транспорту, енергетичних галузей (електроенергетичної, га-зової, вугільної промисловостей) та ряду інших. У технічномувідношенні це були вкрай відсталі неконкурентоспроможні галу-зі. їх переустаткування вимагало колосальних засобів, які буливиділені з державного бюджету, тобто за рахунок платників по-датків. Незважаючи на те, що галузі були модернізовані і сталитехнічно передовими, у фінансовому відношенні вони залишили-ся низькорентабельними або збитковими. Основна причина на-пруженого фінансового становища державних підприємств поля-гала в політиці низьких цін на їх продукцію.

У 1980-х рр. відповідно до нової економічної та фінансовоїполітики правлячих кіл розвинутих країн була проведена прива-тизація, що різко скоротило розміри державної власності. Нижченаведений перелік тих державних галузей і підприємств, що за-лишилися націоналізованими.

На кінець XX століття в різних зарубіжних країнах державамала монополію на розпорядження фінансовими коштами част-ково в різних галузях економіки.

США: у державній власності перебувають великі підприємст-ва електроенергетики, транспорту, іригаційні споруди, переробкауранових руд та деякі заводи військового призначення, пошта.

Австрія: державі належить 98 % продукції чорної металургії,90 % видобутку і переробки нафти. У цілому австрійський дер-жавний сектор охоплює четверту частину галузей промисловості,включаючи машинобудування й електротехніку.

Фінляндія: державний сектор виготовляє 96 % добрив, 83 %літаків, 70 % хімікатів, 27 % інструментів, 25 % продукції целю-лозно-паперової промисловості, 17 % кораблів.

Франція: 11 % працездатного населення зайнято в державно-му секторі економіки. Держава контролює 32 % акціонерного ка-піталу промислових компаній. На держпідприємствах зайнято22 % усіх працюючих у промисловості. Державі належить 53 %нерухомості. Державний сектор має близько 75 % капіталу в по-штовому зв'язку, електроенергетиці, газовій промисловості, вугі-льній промисловості, залізничному транспорті, 50 % — у нафто-переробній і газовій промисловості.

ФРН: державі належить 100 % авіаперевезень, 98 % видобут-ку вугілля, 93 % залізничних перевезень, 70 % виробництва елек-троенергії, 70 % виробництва алюмінію, 40 % кораблебудування.

Велика Британія: у державній власності ще в середині 80-хрр. перебувало близько 20 % промисловості, однак у результатіприватизації ця частина скоротилася до 8 %.

Каркасом економіки провідних індустріальних країн і світовогогосподарства в цілому є фінансово-промислові групи, концерни, хо-лдинги, конгломерати і консорціуми, а також їх структури асоціати-вного типу, що ґрунтуються на внутрішніх договірних відносинах.