5.3 Обпік поточних фінансових інвестицій

магниевый скраб beletage

Поточні фінансові інвестиції, згідно з П(С)БО 12, первіснооцінюються за собівартістю, яка включає ціну придбання та всідодаткові витрати, які були понесені при придбанні цих інвестицій(гонорари, комісійні винагороди, мито, податки та інше).

Якщо інвестиції придбані шляхом обміну на інші цінні папериабо цінні папери власної емісії, то їх собівартістю є справедливавартість переданих в оплату цінних паперів. Якщо інвестиціїпридбані шляхом обміну на інші активи, їх собівартість дорівнюєсправедливій вартості переданих активів.

На дату складання Балансу вартість поточних фінансовихінвестицій може бути іншою, відрізнятися від собівартості, тому,згідно з П(С)БО 12, поточні фінансові інвестиції відображаються вБалансі за справедливою вартістю, причому їх оцінка та облікздійснюються за кожним видом фінансових інвестицій. Якщо на датуБалансу справедливу вартість достовірно визначити неможливо, такіфінансові інвестиції відображаються в Балансі за їх фактичноюсобівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

Придбання короткострокових фінансових інвестиційвідображається в обліку за дебетом рахунку 35, а кредитуються різнірахунки, залежно від форми сплати за них, тобто:

Дт 35 "Поточні фінансові інвестиції^'Кт 30 "Каса" — при сплаті готівкою;

Кт 31 "Рахунки в банках" — при сплаті шляхом перерахунку;Кт 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" — при отриманнів оплату за реалізовану продукцію;

Кт 37 "Розрахунки з різними дебіторами" — при отриманні упогашення дебіторської заборгованості;

Кт 46 "Неоплачений капітал" — при отриманні як внесок достатутного капіталу та інші.

Приклад 5.1. Підприємство «А» придбало 500 акційпідприємства «Б» на загальну суму 6000 грн. При цьому сплатилоброкеру - 200 грн. Підприємство «А» має намір утримувати ці акціїне більше року.

У бухгалтерському обліку буде зроблено запис:Дт 35 "Поточні фінансові інвестиції" - 6 200

Кт 31 "Рахунки в банках" (при сплаті за акції грошима) - 6 200

Доходи (дивіденди, відсотки тощо), які отримані або підлягаютьотриманню за поточними фінансовими інвестиціями,відображаються інвестором як фінансовий дохід.

Приклад 5.2. Підприємство «А» отримало від підприємства «Б»дивіденди в сумі 3 грн. за акцію.

Якщо у підприємства «А» 500 акцій підприємства «Б», то вбухгалтерському обліку підприємства «А» ця подія буде відображенанаступним чином:Дт 31 "Рахунки в банках" - 1 500

Кт 731 "Дивіденди одержані" - 1 500

Реалізація поточних фінансових інвестицій відображається вобліку за таким самим принципом, як будь-яка реалізація, тобтовиручка від реалізації відображається на рахунку 7го класу -741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій", їх собівартістьвідображається на рахунку 9го класу - 971 "Собівартість реалізованихінвестицій". Рахунки 741 та 971 закриваються на рахунок793 "Результати іншої звичайної діяльності", на якомурозраховується фінансовий результат від цієї операції: прибуток абозбиток, який вже з рахунку 793 списується на рахунок44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Схематичневідображення в бухгалтерському обліку реалізації поточнихфінансових інвестицій наведено на рис.5.3.

Дт рах.35 Кт Дт рах.971 Кт Дт рах.793 Кт Дт рах.741 Кт Дт рах.31, 37 Кт

цінареалізації

Приклад 5.3. Підприємство «А» має 500 акцій підприємства «Б»,собівартість яких 6 200 грн. Половину цих акцій підприємство «А»продає за 3 500 грн. У бухгалтерському обліку ця подія будевідображена наступним чином:

Сума отриманих грошових коштівДт 31 "Рахунки в банках" - 3 500

Кт 741 "Доходи від реалізації фінансових інвестицій" - 3 500

Собівартість реалізованих акцій (6 200^0,5)

Дт 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" - 3 100Кт 35 "Поточні фінансові інвестиції" - 3 100

В кінці звітного періоду

а)         закриття рахунку 741

Дт 741 "Доходи від реалізації фінансових інвестицій" - 3 500Кт 793 "Результати іншої звичайної діяльності" - 3 500

б)         закриття рахунку 971

Дт 793 "Результати іншої звичайної діяльності" - 3 100

Кт 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" - 3100

в)         закриття рахунку 793

Дт 793 "Результати іншої звичайної діяльності" - 400

Кт 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) " - 400Таким чином, підприємство «А» отримало від реалізації акційприбуток в сумі 400 грн.

При проведенні переоцінки поточних фінансових інвестицій надату Балансу до справедливої вартості підприємство отримує абодоходи (рах. 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"), або витрати(рах. 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій") зодночасним, відповідно, збільшенням або зменшенням вартостіфінансових інвестицій (рах. 35 "Поточні фінансові інвестиції^').

Приклад 5.4. Підприємство «А» володіє акціями підприємств«Б» і «С». На 31.12.200Х р. вартість цих інвестицій розраховується:

Таблиця 5.1

Інвестиційний портфель підприємства «А» (грн.)

Перелік інвестицій

Собівартість

Справедлива вартість

Інвестиції в акції підприємства «Б»

3100

3500

Інвестиції в акції підприємства «С»

6000

5800

Вартість інвестиційного портфеля

9100

9300

В бухгалтерському обліку переоцінка акцій на 31.12.200Х р. досправедливої вартості буде відображена таким чином:

Дооцінка акцій підприємства «Б»:

Дт 35 "Поточні фінансові інвестиції^' - 400

Кт 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" - 400

Уцінка акцій підприємства «С»:

Дт 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" - 200

Кт 35 "Поточні фінансові інвестиції" - 200