6.2 Облік надходження запасів

магниевый скраб beletage

Надходження запасів відбувається такими шляхами:

придбання за плату;

в результаті виготовлення власними силами;

як внесок у статутний фонд;

безоплатне одержання від інших юридичних чи фізичних осіб;

внаслідок обміну.

Запаси, які надходять на підприємство, супроводжуютьсянакладними-вимогами (форма № М-11), накладними на відпусктоварно-матеріальних цінностей (форма № М-20), товарно-транспортними накладними (форма № 1-ТН), рахунками,рахунками-фактурами, актами закупівлі запасів та іншими первиннимидокументами.

Придбання запасів за плату. Придбані (отримані) або виго-товлені власними силами запаси зараховуються на баланспідприємства за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є їхсобівартість, яка складається з таких фактичних витрат:

суми, що сплачуються постачальнику за вирахуванням непрямихподатків;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які невідшкодовуються підприємству;

транспортно-заготівельних витрат (витрати на заготівлю запасів,оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи ітранспортування запасів до місця їх використання, включаючивитрати зі страхування ризиків);

інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів ідоведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання узапланованих цілях.

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать довитрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

понаднормові втрати і нестачі запасів;

фінансові витрати (за винятком тих, які включаються дособівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31"Фінансові витрати");

витрати на збут;

загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньоне пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх

до стану, в якому вони придатні для використання у запланованихцілях.

У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливодостовірно визначити їх первісну вартість, такі запаси можутьоцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з наступнимкоригуванням до первісної вартості.

Приклад 6.1. ПП "Альба" придбало 2 000 м полотна вартістю28 800 грн. (в т.ч. ПДВ). Послуги транспортної організації заперевезення матеріалу від складу продавця до складу підприємствасклали 108 грн. (в т.ч. ПДВ). Витрати на оплату праці зарозвантажувальні роботи становлять 22 грн., сума нарахувань назаробітну плату - 8 грн.

Первісна вартість полотна розраховується:

28 800-4 800+108-18+22+8=24 120 (грн.)У бухгалтерському обліку операції, пов'язані із придбаннямполотна, слід відобразити:

Одержано від постачальника полотноДт 201 "Сировина та матеріали" - 24 000

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 24 000Одночасно на суму ПДВДт 641 "Розрахунки за податками" - 4 800

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 4 800

Відображено транспортні витратиДт 201 "Сировина та матеріали" - 90

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 90Одночасно на суму ПДВДт 641 "Розрахунки за податками" - 18

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 18

Нараховано заробітну плату робітникам за розвантаження полотнаДт 201 "Сировина та матеріали" - 22

Кт 661 "Розрахунки за заробітною платою" - 22

Здійснено нарахування на заробітну платуДт 201 "Сировина та матеріали" - 8

Кт 65 "Розрахунки за страхуванням" - 8

У цьому прикладі досить легко віднести транспортні витрати насобівартість полотна. Коли ж придбано кілька видів матеріальнихцінностей, завдання ускладнюється.

Приклад 6.2. ПП "Тайстра" придбало матеріали у підприємства,яке не є платником ПДВ:матеріал А - 100 шт. за ціною 5 грн./шт.;

матеріал В - 300 шт. за ціною 10 грн./шт.;матеріал С - 400 шт. за ціною 4 грн./шт.

Загальна сума транспортних витрат становить 255 грн. (безПДВ).

Виникло питання: яким чином суму транспортних витратвіднести до собівартості придбаних матеріалів?

На практиці, як правило, застосовують дві бази розподілутранспортно-заготівельних витрат:

ціна     придбання;

вага придбаних запасів.

Звичайно, можна застосувати іншу базу розподілу, якщо цедозволить достовірніше оцінити собівартість запасів.

У нашому прикладі зручно використовувати перший методрозподілу, оскільки вага кожного виду матеріалів невідома.

Загальна собівартість придбаних матеріалів без транспортно-заготівельних витрат визначається:матеріал А: 100 шт. х 5 грн. = 500 грн.матеріал В: 300 шт. х 10 грн. = 3000 грн.матеріал С: 400 шт. х 4 грн. = 1 600 грн.Всього: 5 100 грн.

Таким чином, коефіцієнт розподілу визначається:

255

k = = 0.055100

Собівартість (первісна вартість) придбаних запасів становить:матеріал А - 500 грн.х1,05=525 грн.матеріал В - 3 000 грн.х1,05=3 150 грн.матеріал С - 1 600 грн. х1,05=1 680 грн.

Загальна собівартість придбання матеріалів (включаючитранспортні витрати) дорівнює 5 355 грн. (525 грн.+3 150 грн.+1680 грн.).

Для прикладу 6.2 придбання матеріалів в бухгалтерському облікувідображається так само, як для прикладу 6.1 (проводки №1 і №2 безПДВ). Згідно робочого плану рахунків підприємства, аналітичнийоблік різних видів матеріалів може вестись на окремих аналітичнихрахунках (наприклад, матеріал А - субрахунок 2011 "матеріали А").В цьому випадку сума транспортно-заготівельних витратобліковується на цих самих аналітичних рахунках.

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) можуть включатисядо собівартості придбаних запасів (як у попередніх прикладах) або

відображатись загальною сумою на окремому субрахунку. У другомувипадку сума ТЗВ щомісячно розподіляється між сумою залишкузапасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули(використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітниймісяць.

Сума ТЗВ, яка відноситься до запасів, що вибули, відображаєтьсяу кореспонденції з тими ж самими рахунками, що і запаси, тавизначається за формулою:

ТЗВ СВ х ВЗв

ТЗВв =           

100%

де ТЗВв - сума транспортно-заготівельних витрат, що відносяться дозапасів, які вибули за звітний період;

В3в - вартість запасів, що вибули за звітний період.

СВ - середній відсоток ТЗВ.

Середній відсоток ТЗВ визначається за формулою:

СВ = ТЗВп + ТЗВз хЮ0%

ЗЗп + ПЗз

де ТЗВп, ТЗВз - сума транспортно-заготівельних витрат відповідно напочаток періоду та за звітний період в цілому;

ЗЗп - залишок запасів на початок періоду;

ПЗз - придбані запаси протягом звітного періоду.

Приклад 6.3. ПП "Тайстра" протягом місяця придбало матеріалина загальну суму 439 200 грн. (в т.ч. ПДВ). Транспортноюорганізацією виставлено рахунок за транспортні перевезення у кінцімісяця на суму 4 800 грн. (в т.ч. ПДВ). Протягом місяця увиробництво відпущено матеріали, собівартість яких дорівнює134 450 грн. Залишки на рахунках 2011 "Матеріали" і 2019"Транспортно-заготівельні витрати сировини та матеріалів" напочаток місяця становили 255 000 грн. і 2 400 грн. відповідно.

Середній відсоток транспортно-заготівельних витратвизначається:

СВ = 2400 + 4000 х 100%% = _6400_ х100% =255000+366000    621000

До собівартості відпущених у виробництво матеріаліввідносяться транспортно-заготівельні витрати на суму 1 344,5 грн.(134 450 грн.х1%); у залишках матеріалів на складі залишилось5 055,5 грн.(2 400 грн.+4 000 грн. - 1 344,5 грн.).

В бухгалтерському обліку операції, пов'язані із придбаннямматеріалів, слід відобразити наступним чином:

Оприбутковано матеріалиДт 2011 "Матеріали" - 366 000

Кт 631 "Розрахунки із вітчизняними постачальниками" - 366 000Одночасно на суму ПДВДт 641 "Розрахунки за податками" - 73 200

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 73 200

Відображено суму ТЗВ

Дт 2019 "ТЗВ сировини та матеріалів" - 4 000

Кт 631 "Розрахунки із вітчизняними постачальниками" - 4 000Одночасно на суму ПДВДт 641 "Розрахунки за податками" - 800

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 800

Розглянемо інші випадки, які можуть виникнути при придбаннізапасів. Для цього повернемось до прикладу 6.1 і доповнимо йогоновими умовами.

Приклад 6.4. ПП "Альба" повернуло 100 м полотна через йогоненалежну якість.

Отже, тепер собівартість придбаних 1900 м становитиме22 920 грн. (24 120 грн. - 1 200 грн.).

На вартість поверненої постачальнику тканини слід зробитизапис:

Дт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 1 200Кт 201 "Сировина та матеріали" - 1 200

Одночасно коригування податкового кредиту методом"червоного сторно"

Дт 641 "Розрахунки за податками" - [240]

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - [240]

Постачальник може продавати свої товари, надаючи знижку задострокову оплату. При придбанні товарів на умовах отриманнятакої знижки до моменту оплати покупець може з упевненістю незнати фактичну вартість товару. Проблема, на яку суму визнатипервісну вартість (із врахуванням знижки або без неї), вирішуєтьсяшляхом зазначення способу оприбуткування придбаних товарів ізтакими умовами оплати у наказі про облікову політику. Розглянемодва варіанти обліку придбання товарів на умовах одержання знижкипісля дати отримання.

Приклад 6.5. ПП "Альба" придбало полотно на умовах оплати2/10, я/30 (тобто комерційний кредит надається на 30 днів з моментуодержання товару, а при оплаті до 10 днів надається знижка врозмірі 2% суми виставленого рахунку). ПП "Альба" оплатилопостачальнику рахунок на 8-й день, використавши надану 2%-нузнижку. При умові, що знижка використана, вартість запасів рівнаціні придбання за вирахуванням наданих знижок.

1-й варіант: матеріали оприбутковуються на склад ізврахуванням знижки.

24 0009030(1 200)

22 920

На момент отримання запасів собівартість придбаних матеріаліввизначається:

Вартість придбання (2000 м) без ПДВ

24 000

Надана знижка (вираховується)

(480)

Послуги транспортної організації без ПДВ

90

Витрати, пов'язані із розвантаженням

30

Повернено полотно постачальнику (100м)

(1 176)

(сума враховує знижку 1 200-1 200х2%)

 

Всього собівартість (первісна вартість) придбаних

22464

матеріалів (1900 м)

 

Оскільки знижка уже врахована при оприбуткуванні запасів, топри достроковій оплаті не потрібно проводити ніяких коригувань.

2-й варіант: матеріали оприбутковуються на склад безврахування знижки.

На момент отримання запасів собівартість придбаних матеріаліввизначається:

Вартість придбання (2000 м) без ПДВПослуги транспортної організації без ПДВВитрати, пов'язані із розвантаженнямПовернено полотно постачальнику ( 100 м )(сума не враховує знижку)Всього собівартість (первісна вартість)придбаних матеріалів (1900 м)

При достроковій оплаті надану знижку потрібно врахуватишляхом коригування первісної вартості матеріалів на суму 456 грн.[(24 000 грн. -1 200 грн.)х2%].

Відкоригована первісна вартість матеріалів тоді становитиме22 464 грн. (22 920 грн. - 456 грн.) - ідентична із первісною вартістю,отриманою у першому варіанті обліку знижок.182

На дату проведення оплати проводяться коригування первісноївартості на розмір наданої знижки методом "червоного сторно"Дт 201 "Сировина і матеріали" - [456]

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - [456]Одночасно на суму ПДВДт 641 "Розрахунки за податками" - [91,2]

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - [91,2]

Внесення запасів до статутного капіталу. Первісна вартістьзапасів, що внесені до статутного капіталу підприємства,визначається як погоджена засновниками (учасниками) підприємстваїх справедлива вартість з урахуванням сум ввізного мита,транспортно-заготівельних витрат, витрат, пов'язаних з доведеннямзапасів до стану, в якому вони придатні до використання взапланованих цілях тощо.

Приклад 6.6. Один із засновників ТзОВ "Омега" частину своговнеску в статутний капітал зробив запасними частинами довантажних автомобілів. Ринкова вартість цих запасних частиндорівнює 1 000 грн. На зборах засновників власники підприємствапогодились із цією вартістю, що дало підставу бухгалтеру визнати цізапасні частини як запаси на суму 1 000 грн. і зменшитизаборгованість засновника з неоплаченого капіталу підприємства нацю ж суму. В бухгалтерському обліку роблять проводку:

Отримано запасні частини як внесок у статутний капіталДт 207 "Запасні частини" - 1000

Кт 46 "Неоплачений капітал" - 1000

Безоплатне одержання запасів. Первісною вартістю запасів,одержаних підприємством безоплатно, визначається їх справедливавартість, збільшена на суми ввізного мита, транспортно-заготівельних витрат, витрат, пов'язаних з доведенням запасів достану, в якому вони придатні до використання в запланованих ціляхтощо.

Приклад 6.7. ВАТ "Мегарон" надало студентській організації"Шанс" спонсорську допомогу у вигляді канцелярських товарів.Згідно з прайс-листами, опублікованими в бізнесових тижневиках,гуртова вартість цих товарів складає 3 600 грн. Бухгалтеромстудентської організації оприбутковано канцелярські товари на суму3 600 грн. Ця операція в обліку організації "Шанс" відобразитьсязаписом:

Отримано безоплатно канцтовариДт 201 "Сировина та матеріали" - 3 600

Кт 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів" - 3 600

Визначення первісної вартості запасів, придбаних врезультаті обміну. При визначенні вартості запасів, отриманих врезультаті обміну, важливо, отримані вони від обміну на подібні чинеподібні запаси.

Подібними називаються запаси, які мають однаковефункціональне призначення та подібну справедливу вартість.

Якщо підприємства обміняють два сувої полотна, ціна якиходнакова, то цей обмін вважатиметься подібним. Коли жобмінюватимуть паливо на метал, такий обмін не буде подібним.Варіант І — обмін на подібні запаси.

Первісна вартість запасів, придбаних у результаті обміну наподібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Приобміні подібними активами фінансовий результат не визначається.

Приклад 6.8. ТзОВ "Лонда" обміняло два сувої полотначервоного кольору балансовою вартістю 300 грн. на подібні жовтогокольору. Бухгалтер відобразив прихід матеріалу на суму 300 грн.,тобто за балансовою вартістю переданих активів:

Передано покупцям полотно

Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 300

Кт 201 "Сировина та матеріали" - 300Одночасно на суму ПДВ

Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 60Кт 641 "Розрахунки за податками" - 60

Оприбутковано полотно від постачальникаДт 201 "Сировина та матеріали" - 300

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 300Одночасно на суму ПДВДт 641 "Розрахунки за податками" - 60

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 60

Відображено зарахування взаємних заборгованостей

Дт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 360Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 360У випадку, коли балансова вартість переданих запасів перевищуєїх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів єїх справедлива вартість (тобто менша з двох оцінок). Різниця міжбалансовою і справедливою вартістю переданих запасів включаєтьсядо складу витрат звітного періоду.184

Приклад 6.9. Доповнимо приклад 6.8 умовою, що справедливавартість даної кількості полотна дорівнює 240 грн. (в т.ч. ПДВ).Оприбуткувати полотно потрібно за вартістю 200 грн., а різницю міжбалансовою та справедливою вартістю (без ПДВ) віднести на витратизвітного періоду.

Списано на витрати різницю між справедливою та балансовоювартістю полотна

Дт 946 "Втрати від знецінення запасів" - 100Кт 201 "Сировина та матеріали" - 100

Передано покупцям полотно

Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 200

Кт 201 "Сировина та матеріали" - 200Одночасно на суму ПДВ

Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 40Кт 641 "Розрахунки за податками" - 40

Оприбутковано полотно від постачальникаДт 201 "Сировина та матеріали" - 200

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 200Одночасно на суму ПДВДт 641 "Розрахунки за податками" - 40

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 40

Відображено зарахування взаємних заборгованостей

Дт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 240Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 240

Варіант II — обмін на неподібні запаси.

Первісною вартістю запасів, придбаних у результаті обміну нанеподібні запаси є справедлива вартість отриманих запасів. Приобміні неподібними запасами визначається дохід:

Дохід за бартерним = Справедлива вартість одержаних запасів -контрактом    - передані + одержані грошові кошти

Приклад 6.10. ТзОВ "Лонда" обміняло два сувої полотна,балансова вартість якого 280 грн., справедлива - 360 грн. (в т.ч.ПДВ) на бензин, справедлива вартість якого 780 грн. (в т.ч. ПДВ), тадоплатило 420 грн.

Бухгалтером оприбутковано ПММ на суму 650 грн. (без ПДВ) тавизнано дохід - 360 грн.1. Відображено дохід від бартерної операції

Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 360

Кт 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" -360Одночасно на суму ПДВ

Дт 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" - 60Кт 641 "Розрахунки за податками" - 60

Списано собівартість полотна

Дт 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" - 280Кт 201 "Сировина та матеріали" - 280

Оприбутковано ПММ від постачальникаДт 203 "Паливо" - 650

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 650Одночасно на суму ПДВДт 641 "Розрахунки за податками" - 130

Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 130

Перераховано грошові кошти постачальнику

Дт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 420

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 420Відображено зарахування взаємних заборгованостейДт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 360Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 360