3.4. Розкриття інформації у фінансовій звітності

магниевый скраб beletage

Таблиця 3.2. Розкриття інформації за рахунком 11 «Інші необо-ротні матеріальні активи» і субрахунками 132 «Знос інших не-оборотних матеріальних активів», 153 «Придбання (виготовлен-ня) інших необоротних матеріальних активів у фінансовій звіт-ності

Код та назва

Форма фінансової звітності

рахунку, суб-рахунку

Назва форми

Назва рядка

Код рядка

11 «Інші не-

Баланс

Основні засоби: Перві-

 

оборотні мате-

 

сна вартість

031

ріальні акти-

Звіт про власний

Дооцінка основних

 

ви»

капітал

засобів

060

 

 

Уцінка основних засо-

 

 

 

бів

070

 

Примітки до річ-ної фінансової

Бібліотечні фондиМалоцінні необоротні

190

 

звітності

матеріальні активи

200

 

 

Тимчасові (нетитульні)

 

 

 

споруди

210

 

 

Природні ресурси

220

 

 

Інвентарна тара

230

 

 

Предмети прокату

240

 

 

Інші необоротні мате-

 

 

 

ріальні активи

250

132 «Знос ін-

Баланс

Основні засоби:

 

ших необорот-

 

Знос

032

них матеріаль-

Примітки до річ-

Графи

190-260

них активів»

ної фінансовоїзвітності

4,7,9,10,13,15,17,19

 

153 «Придбан-ня (виготов-

Баланс

Незавершене будівниц-тво

020

лення) інших

Примітки до річ-

Графа 5

190 - 250

необоротних

ної фінансової

Графа 3,4

300

матеріальних

звітності

 

 

активів

 

 

 

Запитання для самоконтролю

Поняття інших необоротних матеріальних активів.

Які види інших необоротних матеріальних активів Вам відомі?

Які критерії визнання інших необоротних матеріальних активів?

Складові первісної вартості придбаних інших необоротнихматеріальних активів.

Який порядок документального оформлення руху інших не-оборотних матеріальних активів?

Яка характеристика рахунку 11 «Інші необоротні матеріаль-ні активи»?

Як на рахунках бухгалтерського обліку відображається над-ходження інших необоротних матеріальних активів?

Як на рахунках бухгалтерського обліку відображається ви-буття інших необоротних матеріальних активів?

Яка організація аналітичного обліку інших необоротних ма-теріальних активів?

Які методи нарахування амортизації інших необоротних ма-теріальних активів застосовуються?

Тестові завдання

До інших необоротних матеріальних активів не входять:

Природні ресурси

Інвентарна тара

Предмети продажу

Земельні ділянки

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» призначе-но для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух:

Земельних ділянок і капітальних витрат на поліпшенняземель

Природних ресурсів і предметів прокату

Прав користування природними ресурсами і прав ко-ристування майном

Робочої і продуктивної худоби та багаторічних насаджень

Сальдо за рахунком 132 «Знос інших необоротних активів»відображається в Балансі:

В І розділі пасиву, рядок 360

Не відображається

В ІІ розділі активу, рядок 120

4. В І розділі активу, рядок 012

Рахунок 972 «Собівартість реалізованих необоротних акти-вів» відображається:

В І розділі активу Балансу

В І розділі Звіту про фінансові результати

В ІІ розділі активу Балансу

В ІІІ розділі активу Балансу

Вартісні ознаки за якими малоцінні необоротні матеріальніактиви відрізняються від малоцінних швидкозношуваних пред-метів встановлюють:

Міністерство фінансів України

Національний банк України

Податкова державна адміністрація України

Підприємство самостійно

Введення в експлуатацію тимчасових (нетитульних) спорудоформлюють:

Прибутковою накладною

Платіжним дорученням

Актом приймання - передачі (внутрішнього перемі-щення) основних засобів

Рахунком - фактурою

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» нарахування амор-тизації інвентарної тари проводиться:

Щоквартально

Щомісячно

Наприкінці року

Не проводиться

Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріа-льних активів збутового призначення відображається в бухга-лтерському обліку:

Д 132 К 112

Д 112 К 132

Д 93 К 132

Д 132 К 93

Введення в експлуатацію придбаних тимчасових (нетитуль-них) споруд відображається в бухгалтерському обліку

Д 153 К 631    "

Д 153 К 113

Д 113 К 152

Д 113 К 153