7.6. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ІЗ БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ

магниевый скраб beletage

Банківські метали - один із фінансових монетарних інструментів,який є засобом накопичення, збереження грошових коштів, отри-мання прибутку. Бухгалтерський облік операцій із банківськими ме-талами ведеться аналогічно до обліку операцій з іноземною валютоювідповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іно-земній валюті та банківських металах у банках України (Постанова№ 555 Правління НБУ від 17.11.2004). Операції зі зміни позиції банкущодо банківських металів підлягають відображенню за такими ж ба-лансовими і позабалансовими рахунками, що й операції зі зміни ва-лютної позиції в іноземній валюті.

Банківські метали обліковують у подвійній оцінці: у вазі хімічночистого металу (у тройських унціях) та його гривневому еквівалентіза офіційним курсом гривні до банківських металів, установленимНаціональним банком України. Переоцінка банківських металів узв'язку зі зміною офіційного курсу НБУ здійснюється аналогічно допорядку переоцінки рахунків в іноземній валюті.

За операціями купівлі-продажу банківських металів, які супро-воджуються їх фізичною поставкою, перерахунок маси хімічно чис-того металу в тройські унції здійснюється окремо за кожним злив-ком банківського металу. Банківські метали обліковують на рахункахРозділу 11 «Банківські метали»:110 Банківські метали

А Банківські метали в банку

А Банківські метали у відділенні банку

1107 А Банківські метали в дорозі

Банківські метали, прийняті від клієнтів відповідно до їхньої за-яви на продаж на міжбанківському валютному ринку України, абометали, куплені банком (до їх відсилання або передачі клієнтам),зберігають у сховищі цінностей та оприбутковують за балансовимрахунком 1101 «Банківські метали в банку».

Призначення рахунку: облік банківських металів, що перебува-ють у касі банку (філії).

За дебетом рахунку відображається вартість банківських мета-лів, що надходять до каси банку (філії).

За кредитом рахунку відображається вартість банківських мета-лів, що вибувають із каси банку (філії).

Банківські метали, прийняті від клієнта за договором про їх від-повідальне зберігання, обліковують на рахунку 9703 «Інші активи назберіганні». Для відображення балансових вимог і зобов'язань стосов-но операцій із банківськими металами за заявою клієнтів і за власнимрішенням банку на рахунках дебіторської і кредиторської заборгова-ності за операціями з іноземною валютою та банківськими металами(балансові рахунки 2800, 2900, 3540 та 3640) відкриваються окремі ана-літичні рахунки.

Банки також можуть відкривати клієнтам (юридичним і фізич-ним особам) рахунки в банківських металах та зараховувати на такірахунки метали, придбані за їхньою заявою або внесені в касу банку.На залишки металів на рахунках клієнтів банки нараховують плату звіднесенням гривневого еквіваленту витрат, нарахованих в унціях ме-талу (за офіційним курсом НБУ на дату нарахування), на відповіднірахунки 7-го класу з обліку процентних витрат за залученими кошта-ми юридичних і фізичних осіб.

Банк може (за наявності ліцензії НБУ) відкривати «металеві» ко-респондентські рахунки в іноземних банках для здійснення через нихоперацій торгівлі банківськими металами. Придбання банківських ме-талів на міжбанківському валютному ринку України за власним рішен-ням банку відображується в бухгалтерському обліку за такою схемою.

Здійснення передплати за банківські метали

Дт 3540 Дебіторська заборгованість з придбання та продажуіноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

Кт Коррахунки банку

Оприбуткування придбаних металів у касу банку

а)         Дт Рахунки для обліку банківських металів

Кт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківськихметалів

б)         Дт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та

банківських металів

Кт 3540 Дебіторська заборгованість з придбання та продажуіноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

Зарахування банківських металів на коррахунок банку-покупця (якщо метали придбані без фізичної поставки)

а)         Дт Коррахунки банку

Кт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківськихметалів

б)         Дт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та

банківських металів

Кт 3540 Дебіторська заборгованість з придбання та продажуіноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

Фінансовий результат операції купівлі банківських металів(різниця між ціною та гривневим еквівалентом металів заофіційним курсом НБУ)

Дт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти табанківських металів

Кт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банків-ськими металами - позитивний результат

або

Дт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банків-ськими металами

Кт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти табанківських металів - негативний результат

Визнання витратами сплачених комісій

Дт 7104 Комісійні витрати за операціями на валютному ринкута ринку банківських металів

Кт 3540 Дебіторська заборгованість з придбання та продажуіноземної валюти та банківських металів за рахунок банку.

Банк може продавати банківські метали своїм клієнтам (за без-готівковий розрахунок) із фізичною поставкою та без фізичної постав-ки металу. Ці операції відображають в обліку такими бухгалтерськимипроведеннями:

Зарахування передплати за банківські метали від клієнта

Дт Рахунки клієнтів

Кт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме-талів для клієнтів банку

Зарахування проданих банком металів на рахунки клієнтів

а)         Дт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських

металівКт Рахунки клієнтів

б)         Дт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-

продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме-талів для клієнтів банкуКт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти табанківських металів

Видача банківських металів з каси банку

а)         Дт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських

металів

Кт Рахунки для обліку банківських металів

б)         Дт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-

продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме-талів для клієнтів банкуКт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти табанківських металів

Визначення фінансового результату операції (різниця між ці-ною продажу та гривневим еквівалентом проданих металів закурсом НБУ)

Дт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та

банківських металівКт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банків-ськими металами - позитивний результат

або

Дт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банків-ськими металамиКт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти табанківських металів - негативний результат.

Купівля банком банківських металів у клієнтів (без фізичноїпоставки та з фізичною поставкою) знайде відображення в бухгал-терському обліку за такою схемою.

Перерахування банківських металів з рахунків клієнтів (у разікупівлі банком без фізичної поставки)

Дт Рахунки клієнтів

Кт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківськихметалів

Внесення банківських металів у касу банку

Дт Рахунки для обліку банківських металівКт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківськихметалів

Одночасно з вищевказаними проведеннями здійснюється вра-хування гривневого еквіваленту придбаного банком металу

Дт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та

банківських металівКт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме-талів для клієнтів банку

Урахування фінансового результату операції

Дт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та

банківських металівКт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банків-ськими металами

або

Дт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банків-ськими металамиКт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти табанківських металів

Зарахування гривні за куплені банківські метали на рахункиклієнтів

Дт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме-талів для клієнтів банкуКт Рахунки клієнтів.

Операції купівлі-продажу банківських металів, що здійснюють-ся через касу банку з населенням, відображають в обліку за наведе-ною нижче схемою.

Купівля банківських металів

а)         Дт Рахунки для обліку банківських металів

Кт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківськихметалів

б)         Дт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та

банківських металівКт Рахунки для обліку готівки

Продаж банківських металів

а)         Дт рахунки для обліку готівки

Кт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти табанківських металів

б)         Дт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських

металів

Кт рахунки для обліку банківських металів

Урахування фінансового результату операцій купівлі/прода-жу банківських металів населенню

Дт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та

банківських металівКт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківсь-кими металами

або

Дт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківсь-кими металами

Кт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти табанківських металів.

Обмін зливка (зливків) банківського металу на зливки (зливок)того ж металу меншої (більшої) маси (загальна маса банківського ме-талу залишається незмінною) відображається в обліку такими про-веденнями:

Приймання банківського металу від клієнта для обміну

а)         Дт Рахунки для обліку банківських Кт

3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківськихметалів - вага банківського металу в унціях за офіційнимкурсом

б)         Дт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та

банківських металівКт 3640 Кредиторська заборгованість з придбання і продажуіноземної валюти та банківських металів за рахунок банку -гривневий еквівалент металу за офіційним курсом

Видача банківського металу клієнту за обмін

а) Дт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківськихметалів

Кт Рахунки для обліку банківських металів - вага виданого ме-талу в унціях за офіційним курсом

б) Дт 3640 Кредиторська заборгованість з придбання і продажуіноземної валюти та банківських металів за рахунок банкуКт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти табанківських металів - гривневий еквівалент металу за офі-ційним курсом► Отримання комісійної винагороди за обмін металуДт Рахунки для обліку готівки

Кт 6114 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку таринку банківських металів.

Запитання для самоконтролю

Як класифікуються операції банку з іноземною валютою?

Які операції є обмінними, які - неторговельними?

Облік готівкових операцій в іноземній валюті.

Який економічний зміст поняття «валютна позиція банку»?

Дайте визначення валютної позиції банку. Коли вона є відкритою? За-критою?

В яких випадках в обліку виконують записи за рахунками 3800, 3801?

Які операції впливають на розмір відкритої валютної позиції банку?

Дайте визначення монетарних і немонетарних статей балансу в інозем-них валютах.

Відображення в обліку результатів переоцінки монетарних статей.

За якими курсами банк відображає в обліку операції в іноземних валю-тах та банківських металах?

За якими методами банк може здійснювати розрахунок реалізованогорезультату операцій із купівлі-продажу іноземних валют і банківськихметалів?

За якими рахунками - балансовими чи позабалансовими - відобража-ють у бухгалтерському обліку операції в іноземних валютах та банків-ських металах на дату операції, і які - на дату валютування?

За яких умов банк здійснює переоцінку залишків в іноземних валютахі банківських металах? На якому балансовому рахунку обліковують їїрезультати?

За яким крос-курсом здійснюється конвертація іноземної валюти?

Яким чином здійснюється продаж дорожніх чеків за гривні?

На яких ринках здійснюють операції купівлі-продажу безготівкової іно-земної валюти?

Чому операції з придбання і продажу іноземної валюти за доручен-ням клієнтів не впливають на зміну відкритої валютної позиції банку?

Як обліковують доходи і витрати банку (нараховані і сплачені) в іно-земній валюті?

Порядок обліку операцій із придбання іноземної валюти за доручен-ням клієнтів на міжбанківському валютному ринку України.

Як в обліку відображають операції з продажу іноземної валюти задорученням клієнтів у межах ліміту відкритої позиції банку?

Якою статтею балансу є дебіторська заборгованість в іноземній валю-ті за передоплачені основні засоби? Чи треба її переоцінювати за зміниофіційного валютного курсу?

Через які рахунки здійснюється нарахування доходів і витрат в інозем-них валютах та банківських металах?

Як на зміну валютної позиції впливають позабалансові вимоги тазобов'язання банку?

У чому принципова різниця між реалізованим і нереалізованим фі-нансовим результатом за операціями в іноземній валюті?

Назвіть одиницю ваги, в якій банківські метали відображають у бухгал-терському обліку.

Теми рефератів

Облік готівкових обмінних операцій.

Особливості обліку операцій із дорожніми чеками.

Облік операцій із продажу (купівлі) валюти за дорученням клієнтів.

Облік розрахунків при зовнішньоекономічних операціях.

Облік операцій із банківськими металами.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння обліку окремих операцій з іноземною валютою необ-хідно ознайомитися з Правилами бухгалтерського обліку операційз документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоеко-номічними операціями в банках України (затверджена Постановою№ 549 Правління НБУ від 17.11.2004 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:1. Як відображається в обліку відкриття і виконання документарнихакредитивів?

Тема 8

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

8.1. КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.СТРУКТУРА ВІДОБРАЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВУ ПЛАНІ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Основні засоби - це матеріальні активи, які банк утримує з метоювикористання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здаванняв лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністратив-них і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисноговикористання (експлуатації) яких більше ніж рік (або операційнийцикл, якщо він довший за рік).

Нематеріальним активом є актив, який не має матеріальноїформи, може бути ідентифікований та утримується банком з метоювикористання у своїй діяльності понад один рік (або один операцій-ний цикл, якщо він перевищує один рік) в адміністративних ціляхабо надання в лізинг (оренду) іншим особам.

Операції, пов'язані з придбанням та рухом основних засобів інематеріальних активів, не належать безпосередньо до банківськихоперацій; вони стосуються операцій із забезпечення діяльності бан-ку як суб'єкта господарювання. Бухгалтерський облік операцій зосновними засобами та нематеріальними активами адекватний об-ліку в інших галузях економіки. Різниця полягає лише в рахункахбухгалтерського обліку.

Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нема-теріальних активів банків України, затверджена Постановою № 480Правління Національного банку України від 20 грудня 2005 року,регулює відображення в бухгалтерському обліку типових операційбанків з необоротними активами. Бухгалтерський облік операцій знеоборотними активами, які не визначені цією Інструкцією, банкимають здійснювати згідно з внутрішніми операційними процедура-ми (правилами), розробленими з урахуванням вимог законодавстваУкраїни та міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і немате-ріальних активів банків України регулює питання лише фінансовогообліку зазначених вище операцій і не стосується їх податкового об-ліку.

Відповідальність за своєчасне і якісне складання первинних до-кументів, що фіксують факти здійснення операцій з основними за-собами та нематеріальними активами, передавання їх для відобра-ження в бухгалтерському обліку несуть особи, які склали і підписа-ли ці документи. Облік об'єктів основних засобів і нематеріальнихактивів ведеться із застосуванням типових форм первинного обліку,передбачених нормативними актами України. Документування опе-рацій може здійснюватися з урахуванням порядку обліку активів убанках з використанням самостійно виготовлених бланків, які ма-ють містити обов'язкові реквізити типових форм.

Основним завданням облікової політики банку щодо облікуосновних засобів і нематеріальних активів є забезпечення правиль-ного та своєчасного відображення в бухгалтерському обліку опера-цій з придбання, поліпшення, переоцінки та вибуття основних за-собів і нематеріальних активів, відповідності балансової вартостінеоборотних активів їхній справедливій (ринковій) вартості, а та-кож визначення оптимальних норм амортизації.

Основні засоби та нематеріальні активи - це необоротні активи,які можуть бути придбані або створені банком самостійно. Придба-ні (створені) основні засоби та нематеріальні активи зараховуютьна баланс банку за початковою вартістю, яка включає усі витрати,пов'язані з їх придбанням (створенням), доставкою, установкою івведенням в експлуатацію.

Об'єкт основних засобів або нематеріальний актив (придбанийабо отриманий) визнається активом, якщо є ймовірність отриманнямайбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, тайого вартість може бути достовірно визначена.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарнийоб'єкт основних засобів. Бібліотечні фонди, внутрішня телефонната комп'ютерна мережі, системи безпеки (відеоспостереження) такомплекс охоронно-пожежної сигналізації можуть обліковуватисьяк окремий інвентарний об'єкт основних засобів. Формування біб-ліотечного фонду здійснюється відповідно до чинного законодавстваУкраїни. Предмети, строк корисного використання яких перевищуєодин рік і які можуть використовуватися тільки в комплексі кон-структивно з'єднаних предметів (блок живлення, монітор, клавіату-ра, принтер, сканер тощо), незалежно від їхньої вартості відносятьдо основних засобів. У зв'язку з тим, що такі предмети мають різ-ний строк корисного використання, кожний з них фігурує в бухгал-терському обліку як окремий об'єкт.

Для цілей бухгалтерського обліку необоротні активи класифіку-ють за групами (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Класифікація необоротних активів за об'єктами обліку

Основні засоби

Нематеріальні активи

Інші необоротніматеріальні активи

• земельні

• права на користування майном

• бібліотечні фонди;

ділянки;

(земельною ділянкою, будівлею,

• малоцінні

• будинки,

право на оренду приміщень

необоротні

споруди

тощо);

матеріальні

і передавальні

• права на знаки для товарів

активи;

пристрої;

і послуг (товарні знаки, торгові

• тимчасові

• машини

марки, фірмові назви тощо);

(нетитульні)

та обладнання;

• авторські та суміжні з ними

споруди;

• транспортні

права [права на програмне

• інші необоротні

засоби;

забезпечення (його використан-

матеріальні

• інструменти,

ня), бази даних тощо];

а ктиви

прилади,

• гудвіл;

 

інвентар

• інші нематеріальні активи

 

(меблі);

(право на проведення діяльності,

 

• інші основні

використання економічних

 

засоби

та інших привілеїв тощо)

 

На підставі зазначених груп банки самостійно здійснюють класифі-кацію основних засобів та нематеріальних активів і встановлюють вар-тісні ознаки предметів, що входять до складу необоротних матеріаль-них активів. Одиницею обліку необоротних матеріальних активів єокремий інвентарний об'єкт необоротних матеріальних активів.

Для обліку активів групи «Основні засоби» використовують ра-хунки 4400 «Основні засоби», 4409 «Зношення основних засобів». Утому числі за цими рахунками обліковують об'єкти нерухомості, щоналежать до категорії нерухомості, зайнятої власником.

Активи групи «Інші необоротні матеріальні активи» облікову-ють за рахунками 4500 «Інші необоротні матеріальні активи», 4509«Зношення інших необоротних матеріальних активів». Облік не-оборотних активів, що класифікуються як інвестиційна нерухомість,здійснюється за рахунками 4410 «Інвестиційна нерухомість», 4419«Зношення інвестиційної нерухомості». Необоротні активи, утриму-вані для продажу, обліковують за рахунком 3408 «Необоротні акти-ви, утримувані для продажу».

Незавершені капітальні інвестиції обліковують за рахунками:

4310 Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатаціюнематеріальними активами

Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом іза не введеними в експлуатацію основними засобами

Обладнання, що потребує монтажу

4530 Капітальні інвестиції за основними засобами, щоотримані в оперативний лізинг (оренду).

Незавершені капітальні інвестиції за об'єктами інвестиційноїнерухомості обліковують за окремим аналітичним рахунком 4410«Інвестиційна нерухомість».

Нематеріальні активи обліковують за рахунками 4300 «Нема-теріальні активи», 4309 «Накопичена амортизація нематеріальнихактивів».

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з основни-ми засобами та нематеріальними активами банки можуть викорис-товувати транзитні рахунки відповідно до облікової політики банку.

Порядок ведення аналітичного обліку основних засобів і нема-теріальних активів та складання первинних документів визначаєть-ся згідно з обліковою політикою банку з урахуванням вимог законо-давства України.

Оприбуткування на баланс власних та отриманих у фінансовийлізинг основних засобів, нематеріальних активів та інших необорот-них матеріальних активів здійснюється на підставі актів приймання-передачі необоротних активів (типова форма ОЗ-1). В акті наводитьсяосновна інформація щодо необоротного активу, зокрема коротка ха-рактеристика об'єкта, його початкова вартість, строк корисного ви-користання, відомості, необхідні для нарахування амортизації (у томучислі ліквідаційна вартість), дата введення об'єкта в експлуатацію тощо.

На підставі актів приймання-передачі та накладних (актів), згідноз якими об'єкти необоротних активів отримано від постачальників,відкривається інвентарна картка (типова форма ОЗ-6). В інвентарнихкартках ведеться аналітичний облік необоротних активів. З метою ре-єстрації та контролю наявності інвентарних карток необоротних акти-вів ведуть описи інвентарних карток - інвентарні книги (форма ОЗ-7«Опис інвентарних карток з обліку основних засобів») з обліку:

основних засобів;

нематеріальних активів;

малоцінних необоротних матеріальних активів;

інших необоротних матеріальних активів.

Записи в інвентарних книгах здійснюють за кожним об'єктомнеоборотних активів окремо. Інвентарні книги (крім обліку зброї)та інвентарні картки ведуть в автоматизованій формі, яка забезпечуєнаявність усіх належних реквізитів і звіряння даних аналітичногообліку із синтетичним на будь-яку дату. Звіряння даних аналітично-го обліку із синтетичним проводиться на кожне перше число місяця,наступного за звітним. Інвентарні картки та інвентарні книги роз-друковують у разі потреби. В обов'язковому порядку роздрукову-ють інвентарні картки в разі вибуття об'єкта необоротних активівнезалежно від причини такого вибуття. Такі картки разом з інши-ми документами, на підставі яких актив списується з балансу банку,вміщують у меморіальні документи дня за внутрішньобанківськимиопераціями.

Облік необоротних активів пооб'єктно за місцем їх експлуата-ції (знаходження) здійснює матеріально відповідальна особа шляхомоформлення інвентарних списків (типова форма ОЗ-9). Дані такого об-ліку необоротних активів (за їх місцезнаходженням) мають відповідатиданим інвентарних карток (книг).

Кожному інвентарному об'єкту надається інвентарний номер,який проставляється на самому об'єкті, в акті приймання-передачі, ін-вентарному списку, інвентарній картці та інвентарній книзі. Інвентар-ні номери зберігаються за об'єктом на весь період його знаходження вбанку. Інвентарні номери об'єктів, що вибули, не можуть бути наданііншим об'єктам, які надійшли в банк.

Об'єкти необоротних активів, прийняті банком в оперативний лі-зинг (оренду) або в заставу, до переходу права власності на них банкуобліковують за інвентарними номерами орендодавця (заставодавця).Після переходу права власності та оприбуткування на баланс банку та-ким об'єктам необоротних активів надаються нові інвентарні номери взагальновстановленому порядку.

Інвентарні книги обліку необоротних активів у кінці року не за-криваються і записи в них продовжуються в новому році.

Технічні паспорти та гарантійні талони, видані виробниками не-оборотних активів, зберігаються в матеріально відповідальної особи,яка з уведенням їх в експлуатацію реєструє вказані документи у спе-ціальному журналі. Реєстраційні посвідчення на об'єкти нерухомості(свідоцтва про право власності, зареєстровані в БТІ) підлягають збері-ганню у грошовому сховищі.

Списання необоротних активів з балансу банку здійснюється напідставі актів списання необоротних активів (типова форма ОЗ-3) абоактів на списання автотранспортних засобів (типова форма ОЗ-4) уразі їх вибуття внаслідок:

реалізації сторонній юридичній або фізичній особі;

безоплатної передачі сторонній юридичній або фізичній особі;

списання об'єкта необоротних активів унаслідок його фізич-ного, морального зношення або непридатності для подальшоговикористання;

ліквідації.