8.7. ОБЛІК ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

магниевый скраб beletage

Об'єкти основних засобів і нематеріальних активів вилучають зактивів (списують з балансу) у разі їх вибуття внаслідок продажу,безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання якактивів.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів і не-матеріальних активів визначається як різниця між доходом від ви-буття основних засобів і нематеріальних активів (за вирахуваннямнепрямих податків і витрат, пов'язаних із вибуттям основних засобіві нематеріальних активів) та їхньою залишковою вартістю.

Реалізація основних засобів і нематеріальних активів. Сумузалишкової вартості об'єкта, що перевищує суму виручки від йогореалізації, відображають за дебетом рахунку 7490 «Негативний ре-зультат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів», асуму виручки від реалізації, що перевищує залишкову вартість, - закредитом рахунку 6490 «Позитивний результат від продажу немате-ріальних активів та основних засобів».

Якщо сума залишкової вартості об'єкта перевищує суму вируч-ки, то реалізацію основних засобів і нематеріальних активів відобра-жають у бухгалтерському обліку:

Списання суми зношення реалізованих необоротних ак-тивів

Дт Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних ак-тивів

Кт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

Отримання виручки від реалізації активу

Дт Рахунки для обліку грошових коштів та банківських рахун-ків, рахунки клієнтівКт Рахунки для обліку необоротних активів

Віднесення на витрати суми перевищення балансової вартос-ті над сумою отриманої виручки

Дт 7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних ак-тивів та основних засобівКт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів.

Якщо сума виручки від реалізації перевищує залишкову вартістьоб'єкта необоротних активів, що реалізується, таку реалізацію відо-бражають у бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Списання суми зношення реалізованих необоротних активів

Дт Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних ак-тивів

Кт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

Віднесення на доходи суми перевищення виручки від реалі-зації над балансовою вартістю реалізованого об'єкта необо-ротних активів

Дт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активівКт 6490 Позитивний результат від вибуття нематеріальних ак-тивів та основних засобів

Отримання виручки від реалізації активу

Дт Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів,

рахунки клієнтівКт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів.

Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальнихактивів. Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальнихактивів здійснюється аналогічно до їх реалізації (крім передаванняміж підвідомчими установами банку). Результат від безоплатногопередавання визначається залежно від залишкової вартості об'єктаі його справедливої вартості на дату передавання. Якщо справедливавартість вища, ніж залишкова, то результат не визнається.

Якщо під час безоплатного передавання основних засобів і нема-теріальних активів іншій організації їхня залишкова вартість пере-вищує справедливу, то здійснюють такі проведення:

На суму зношення

Дт Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних ак-тивів

Кт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

На залишкову вартість

Дт 7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних ак-тивів та основних засобів

Кт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів.

Порядок безоплатного передавання активів між підвідомчимиустановами банк вирішує самостійно. Необхідно також ураховуватинаявність дооцінок і вартість відновлення корисності об'єкта в до-датковому капіталі та накопичену інформацію про здійснення уцінокі вартість втрат від зменшення його корисності за кожним об'єктом.Безоплатне передавання необоротних активів між установами бан-ку проводиться на підставі доручень та актів приймання-передачі.Разом з об'єктами необоротних активів передають паспорти на ціоб'єкти (за їх наявності).

Безоплатне передавання (оприбуткування) основних засобів інематеріальних активів між установами одного банку відображаєть-ся на активному рахунку 3902 «Розрахунки за коштами, що наданіустановам банку» та пасивному рахунку 3903 «Розрахунки за кошта-ми, що отримані від установ банку».

При цьому в установі банку, яка передає об'єкт необоротних ак-тивів, здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Списання об'єкта необоротних активів з балансу

Дт 3902 Розрахунки за коштами, що надані установам банку

Кт Рахунки для обліку необоротних активів

Одночасно

Дт Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних ак-тивів

Кт 3902 Розрахунки за коштами, що надані установам банку

В установі банку, яка отримує об'єкт необоротних активів,оприбуткування безоплатно отриманого об'єкта необорот-них активів

Дт Рахунки для обліку необоротних активів

Кт 3903 Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку

Одночасно

Дт 3903 Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку

Кт Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних ак-тивів.

У разі вибуття об'єктів необоротних активів, які раніше були пе-реоцінені, різниця між сумою (перевищення) попередніх дооцінок ісумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта необо-ротних активів включається до складу нерозподіленого прибутку зодночасним зменшенням додаткового капіталу:

Дт Рахунки для обліку результатів переоцінки необоротних ак-тивів

Кт 5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердження.

Ліквідація основних засобів і нематеріальних активів. Спи-сання та ліквідація необоротних активів відбувається за неможли-вості реалізувати непридатний для використання об'єкт необорот-них активів. Порядок списання необоротних активів залежить відоблікової політики банку. Вибуття активів оформлюється відповіднодо чинного законодавства України. У разі часткової ліквідації об'єктанеоборотних активів його початкова (переоцінена) вартість і зно-шення зменшуються відповідно на суму початкової (переоціненої)вартості та зношення ліквідованої частини об'єкта. Ліквідацію в об-ліку відображується такими проведеннями:

На суму зношення

Дт Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних ак-тивів

Кт Рахунки для обліку необоротних активів

На суму залишкової вартості ліквідованого об'єкта

Дт 7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних ак-тивів та основних засобів - на суму часткової ліквідаціїоб'єкта

Кт Рахунки для обліку необоротних активів.

Списання та ліквідацію необоротних активів з балансу банкуздійснюється на підставі актів списання необоротних активів абоактів на списання автотранспортних засобів у разі їх вибуття вна-слідок:

реалізації сторонній юридичній або фізичній особі;

безоплатної передачі сторонній юридичній або фізичній особі;

списання об'єкта необоротних активів унаслідок його фізич-ного, морального зношення або непридатності для подальшо-го використання;

ліквідації.