10.3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВІДОБРАЖЕННЯВ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ДОХОДІВ

магниевый скраб beletage

Доходи банку відображають у бухгалтерському обліку за ра-хунками класу 6 «Доходи» Плану рахунків бухгалтерського облікубанків України. Структуру рахунків доходів у Плані рахунків бухгал-терського обліку представлено в табл. 10.3.

Таблиця 10.2

Структура 6-го класу «Доходи»Плану рахунків бухгалтерського обліку банків

Групарахунків

Назва

600

Процентні доходи за коштами, що розміщенів Національному банку України

601

Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках

602

Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктамгосподарювання

603

Процентні доходи за кредитами, що надані органамдержавної влади

604

Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам

605

Процентні доходи за цінними паперами

608

Процентні доходи за операціями з філіями банку

609

Інші процентні доходи

610

Комісійні доходи за операціями з банками

611

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

618

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

620

Результат від торговельних операцій

630

Дохід у формі дивідендів

631

Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

Закінчення табл. 10.2

Групарахунків

Назва

638

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

639

Інші операційні доходи

649

Інші доходи

671

Повернення списаних активів

Рахунки третього порядку (групи) дають інформацію і порів-няння про доходи за банківськими операціями щодо контрагентів(банківський сектор, підприємства, державний сектор). Рахунки чет-вертого порядку деталізують інформацію щодо окремих фінансовихінструментів, які застосовує банк.

Залишки за рахунками доходів відображають наростаючим під-сумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закривають:

за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок5040 П «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;

за умови перевищення витрат над доходами - на рахунок 5041А «Збиток звітного року, що очікує затвердження».

Облік нарахованих доходів здійснюється за відповідними ра-хунками класів 1, 2, 3 у кореспонденції з рахунками 6-го класу. Про-центні доходи за кредитними операціями підлягають відображеннюв бухгалтерському обліку:

через рахунки нарахованих доходів;

якщо отримані банком доходи належать до періодів існуван-ня активу, наступних за місяцем, у якому кошти фактичноотримано, вони вважаються доходами майбутніх періодів івраховуються на рахунку 3600 «Доходи майбутніх періодів»,з якого амортизуються на відповідні рахунки шостого класуметодом прямого віднесення.

Бухгалтерський облік комісійних доходів можна вести в такомупорядку:

1) за одночасного дотримання таких умов

дата нарахування у фінансовому обліку і дата сплати клієн-том винагороди банку збігаються;

на рахунку, відкритому в банку (клієнтському або внутрішньо-банківському), є кошти, призначені для сплати комісійної ви-нагороди;

у банку є підстави та право безспірного списання (стягнення)належної йому комісійної винагороди;

2) або таких умов

дата нарахування у фінансовому обліку та дата сплати клієн-том винагороди банку збігаються;

клієнт сплачує комісійну винагороду самостійно, готівкоюабо шляхом безготівкового перерахування коштів;

комісійна винагорода може відображатися в обліку методомпрямого віднесення на рахунки 6-го класу.

У разі якщо на дату надання банком послуги принаймні одна іззазначених вище умов не виконується, суми комісійних доходів відо-бражують на рахунках нарахованих доходів; у разі отримання (спи-сання) від клієнтів відповідні кошти відносять на погашення забор-гованості за нарахованими доходами.

Прибуток від торговельних операцій відображується безпосеред-ньо на рахунках шостого класу в разі завершення операцій купівлі-продажу фінансових інструментів.

Доходи від повернення раніше списаних активів відображують нарахунку 6717 «Повернення раніше списаних безнадійних доходів по-передніх років» методом прямого віднесення в періоді, коли вони фак-тично надійшли до банку.

Наприклад

Під час нарахування доходів за операціями в національній валютіздійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3Кт Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших дохо-дів за класом 6.

Під час нарахування доходів за операціями в іноземній валюті з ви-користанням технічних рахунків валютної позиції:

Дт Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3Кт 3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банків-ських металів.

Одночасно на суму гривневого еквіваленту здійснюють такі бухгалтер-ські проведення:

Дт 3801 АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та

банківських металівКт Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших дохо-дів за класом 6.

Під час отримання банком коштів за раніше визнаними нараховани-ми доходами здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів

Кт Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3.

У разі надходження коштів за операціями, за якими визнання доходута отримання коштів відбувається на дату балансу, здійснюють такі бухгал-терські проведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів

Кт Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших дохо-дів за класом 6.

Якщо нараховані доходи своєчасно не отримані в обумовлений уго-дою термін, то наступного робочого дня здійснюють такі бухгалтерські про-ведення:

Дт Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів закласами 1, 2, 3

Кт Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3.

У разі часткового або повного погашення контрагентом (поручите-лем) заборгованості за нарахованими доходами, що обліковуються на ра-хунках прострочених нарахованих доходів, виконується таке бухгалтерськепроведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів

Кт Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів закласами 1, 2, 3.

Формування спеціального резерву під заборгованість за нарахованимидоходами відображається за нарахованими доходами в національній валюті:

Дт 7720 АП Відрахування за заборгованістю в резерви під за-боргованість за нарахованими доходами

Кт Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахова-ними доходами за класами 1, 2, 3.

Під час списання за рахунок сформованих резервів заборгованостіза нарахованими доходами як безнадійної щодо отримання виконують такібухгалтерські проведення:

Дт Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахова-ними доходами за класами 1, 2, 3

Кт Рахунки для обліку заборгованості за нарахованими дохода-ми за класами 1, 2, 3.

Одночасно на суму списаної заборгованості за позабалансовими ра-хунками здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт 9600 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгова-ність за нарахованими доходами за операціями з банкамиДт 9601 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгова-ність за нарахованими доходами за операціями з клієнтамиКт 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98.

Разом з тим подальше нарахування доходів банк здійснює за по-забалансовими рахунками.

Після закінчення строку, визначеного угодою сторін, або стро-ку позовної давності, визначеного чинним законодавством України,за безнадійною заборгованістю за нарахованими доходами, що буласписана за рахунок резерву та обліковувалася за рахунками групи960 «Не сплачені в строк доходи», виконується проведення на спи-сання цієї заборгованості з позабалансових рахунків.