10.6. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ БАНКУ

Обліковий прибуток (збиток), економічний показник ефективнос-ті діяльності банку за звітний період, визначається як різниця міждоходами (рахунки 6-го класу) та видатками (рахунки 7-го класу).Обліковий прибуток (збиток) за звітний рік визначається в остан-ній операційний день фінансового року. Для визначення обліковогоприбутку враховують як отримані (сплачені) доходи (витрати), такі не отримані (не сплачені) доходи (витрати). Обліковий прибуток(збиток) визначається на рівні балансових установ банку з урахуван-ням податкового зобов'язання та відстрочених податкових активів ізобов'язань.

Якщо доходи більші від витрат, то прибуток банку за результата-ми діяльності звітного року відображається за рахунком 5040 «При-буток звітного року, що очікує затвердження» (рис. 10.2).

Прибуток, що залишається в розпорядженні банку після сплатиподатків і обов'язкових платежів, розподіляється згідно із статутомбанку за рішенням загальних зборів акціонерів банку.

Прибуток банку може бути спрямований на покриття збитківпопередніх років (у разі їх наявності), формування загальних резер-вів, резервного фонду, інших фондів банку, збільшення капіталу тавиплату дивідендів.

Строк, порядок і розміри виплати дивідендів визначають загаль-ні збори акціонерів банку.

Якщо загальними зборами акціонерів банку по затвердженнюрічного фінансового звіту не прийнято рішення про розподіл при-бутку звітного року, то його сума підлягає переврахуванню:

Дт 5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердженняКт 5030 Нерозподілені прибутки попередніх років.

Розподіл прибутку (звітного та попередніх років, якщо черговізбори акціонерів банку приймуть таке рішення) відображається вбухгалтерському обліку (рис. 10.3).

5040 Прибуток звітного року,Дт      що очікує затвердження        Кт

Витрати

Доходи

5031 Нерозподілені

Покриття

ПРИБУТОК

збитки попередніх років

попередніх збитків

 

3631 Кред. заборгов. передакціонерами (учасниками)банку за дивідендами

Виплата

 

дивідендів

 

5003 Дивіденди,що спрямовані на збільшеннястат. капіталу

Покриття

 

попередніх збитків

 

Загальні резерви

Резервні фонди

Інші фонди

Формування

 

резервів

 

5031 Нерозподілені

 

Нерозподілений

збитки попередніх років

 

прибуток

Рис. 10.3. Розподіл прибутку за рішеннямзагальних зборів акціонерів

Резервний фонд як складова основного капіталу формується зметою покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів тапозабалансових зобов'язань.

Резервний фонд формується в порядку, визначеному в установ-чих документах банку за рахунок відрахувань із прибутку. Розмірвідрахувань до резервного фонду має бути не меншим ніж 5% відприбутку банку до досягнення ними 25%-го розміру регулятивногокапіталу банку.

Облік резервного фонду ведеться на рахунку 5021 «Резервніфонди».

Загальні резерви банки створюють під невизначений ризик підчас проведення банківських операцій та використовують у порядку,визначеному уповноваженими органами управління банку.

Кошти в указані резерви надходять з рахунку 5040 «Прибутокзвітного року, що очікує затвердження» (5030 «Нерозподілені при-бутки попередніх років») та обліковуються на рахунку 5020 «Загальнірезерви».

Відрахування в резервні фонди та їх використання на покрит-тя збитків проводять відповідно до рішення загальних зборів акціо-нерів банку в порядку, визначеному в установчих документах банку.Відрахування до загальних резервів та резервних фондів здійснюєть-ся за рахунок прибутку, що залишився після оподаткування, або зприбутку до оподаткування, скоригованого на всі потенційні подат-кові зобов'язання.

У разі, коли діяльність банку може створювати загрозу інтересамвкладників та інших кредиторів банку, Національний банк Українимає право вимагати від банку збільшення розміру резервів і щоріч-них відрахувань до них.

Надходження до резервного фонду та загального резерву за ра-хунок чистого прибутку (після оподаткування) відображують в об-ліку шляхом кореспонденції:

Дт 5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердження (5030

Нерозподілені прибутки попередніх років)Кт 5021 Резервні фонди (5020 Загальні резерви).

Збитки від активів не можуть бути безпосередньо покриті із за-гальних резервів та резервних фондів, а мають покриватися лише зарахунок спеціальних резервів.

Якщо витрати більші від доходів, то збиток обліковується нарахунку 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвердження»(рис. 10.4).

Після проведення загальних зборів акціонерів (учасників) банку

по затвердженню його річного фінансового звіту збитки переврахо-

вують таким бухгалтерським записом:

Дт 5031 Непокриті збитки попередніх років

Кт 5041 Збиток звітного року, що очікує затвердження.

Запитання для самоконтролю

Назвіть основні принципи бухгалтерського обліку доходів і витрат.

Який звітний період для застосування банками принципу відповідності?

Назвіть нормативно-правовий документ Національного банку Украї-ни, який регламентує порядок ведення банками України бухгалтерсь-кого обліку доходів і витрат.

Як класифікується, відповідно до структури Звіту про фінансові ре-зультати, діяльність банку, від якої він отримує доходи?

Які доходи (витрати) банку належать до операційних?

В якому періоді визнають (відносять на рахунки 7-го класу) адміністра-тивні витрати банку, якщо визначити період, до якого вони належать,неможливо?

Від яких операцій банк отримує доходи, які належать до доходів відінвестиційної діяльності?

Які доходи і витрати майбутніх періодів, що виникли в іноземній валю-ті, є монетарними статтями балансу?

За яких умов доходи можуть бути враховані на відповідних рахунках6-го класу без віднесення на рахунки для обліку нарахованих доходів?

Яким чином банк повинен забезпечити дотримання принципу відпо-відності, якщо він не має інформації, потрібної для нарахування до-ходів за останні 2-3 дні звітного місяця?

З якою періодичністю банк повинен нараховувати доходи і витрати тавизнавати їх у бухгалтерському обліку?

За яких умов банк припиняє нарахування процентних доходів?

Чи враховуються в обліковому прибутку/збитку витрати на сплату по-датку на прибуток?

Що є підставою для розподілу прибутку банку?

Як відображається в бухгалтерському обліку фінансовий результат по-точного року та його розподіл?

Як обліковуються операції з формування фондів банку за рахунок не-розподіленого прибутку?

Теми для рефератів

Класифікація доходів і витрат банку і відображення класифікаційнихгруп у Плані рахунків бухгалтерського обліку банків.

Облік доходів і витрат на основі базових принципів МСФЗ.

Облік формування резервів під заборгованість за нарахованими дохо-дами.

Основні правила обліку процентних доходів банку.

Основні правила обліку процентних витрат банку.

Облік комісійних доходів і витрат.

Облік результатів від торговельних операцій банку.

Облік визначення і розподілу прибутку.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння обліку доходів і витрат банку необхідно ознайомитися

з Правилами з бухгалтерського обліку доходів і витрат банків Украї-ни (Затверджена Постановою № 255 Правління НБУ від 18.06.2003 р.,

зі змінами).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

Як відображають в обліку доходи і витрати, що отримані (сплачені) віноземній валюті?

Як обліковують витрати на зарплату працівників банку?

Тема 11

СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

11.1. СКЛАД ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ

Звітність - важливий інструмент управління, який відображує ре-зультати діяльності банку, його майновий і фінансовий стан, дотри-мання банком фінансової дисципліни при виконанні передбаченихстатутом операцій, забезпеченість відповідними джерелами надхо-дження коштів для своєчасного виконання зобов'язань і розвиткубанку, стан і структуру його активів та зобов'язань.

Банки складають фінансову, статистичну, податкову та управлін-ську звітність.

Бухгалтерська звітність - це метод підсумкового узагальненняі одержання підсумкових показників за звітний період, це впоряд-кована система взаємопов'язаних економічних показників госпо-дарської діяльності суб'єкта господарювання за звітний період. Бух-галтерську звітність складають за календарний рік. Перший звітнийперіод новоствореного банку може бути меншим ніж 12 місяців, алене більшим ніж 15 місяців.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачамдля прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації:

щодо фінансового стану,

результатів діяльності та руху грошових коштів:

- банку,

- материнського банку та учасників консолідованої групияк єдиної економічної одиниці.

Користувачами фінансової звітності банків є інвестори, праців-ники, позикодавці, постачальники та інші торгові кредитори, клієн-ти, уряд та урядові установи, громадськість.

Вимоги щодо статистичної та фінансової звітності банків Украї-ни викладено в таких нормативно-правових документах:

Закон України «Про Національний банк України»;

Закон України «Про банки і банківську діяльність»;

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-ність в Україні» (№ 996-XIV від 16 липня 1999 р.);

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звіт-ності в банках України, затверджене Постановою № 566 Прав-ління НБУ від 30 грудня 1998 р.;

Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансо-вої звітності банків України, затверджена Постановою № 480Правління НБУ від 27 грудня 2007 р.;

Правила організації статистичної звітності, що подаєтьсядо Національного банку України, затверджені Постановою№ 124 Правління НБУ від 19 березня 2003 р.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітністьв Україні» поширюється на всіх юридичних осіб, створених відпо-відно до законодавства України, незалежно від їхніх організаційно-правових форм і форм власності, які зобов'язані вести бухгалтер-ський облік і подавати фінансову звітність згідно із законодавством.А тому загальні вимоги до фінансової звітності, визначені ним, сто-суються і банків.

Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить ін-формацію про фінансове становище, результати діяльності та рух гро-шових коштів банку за звітний період; це система взаємопов'язанихузагальнювальних показників, що відображують фінансовий станбанку на кінець останнього дня звітного періоду та результати діяль-ності за вказаний період.

Форми банківської звітності, визначені нормативними доку-ментами Національного банку України, охоплюють облік діяльностітериторіальних управлінь Національного банку України, банків, якімають статус юридичної особи, усіх підрозділів банків, які є резиден-тами і нерезидентами.

Для формування економічних показників, що становлять бан-ківську звітність, використовують:

дані синтетичного обліку (залишки чи обороти за балансови-ми рахунками);

дані аналітичного обліку (залишки або обороти за аналітич-ними рахунками);

інформацію, сформовану в інших, крім ОДБ (операційнийдень банку), модулях САБ (система автоматизації банку) абовручну (залежно від ступеня автоматизації операційної робо-ти банку).

Складання фінансової звітності банків здійснюється відповід-но до вимог Інструкції щодо складання та оприлюднення фінансовоїзвітності банків України, затвердженої Постановою № 480 ПравлінняНБУ від 27 грудня 2007 р.

Інструкція № 480 визначає:

склад фінансової звітності;

зразки форм фінансової звітності;

порядок, періодичність складання та вимоги до розкриття ін-формації у фінансовій звітності;

порядок подання до Національного банку України та опри-люднення фінансової звітності.

Фінансова звітність, що використовує єдиний грошовий вимір-ник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку (з урахуваннямкоригувальних проведень). Бухгалтерський облік є обов'язковим ви-дом обліку в банку. Правила бухгалтерського обліку в банках визна-чаються його обліковою політикою, розробленою відповідно до між-народних стандартів обліку, національних положень (стандартів)бухгалтерського обліку та нормативно-правових актів Національ-ного банку України. Таким чином, облікова політика являє собоюсукупність принципів, методів і процедур, що використовуютьсябанками для складання й подання фінансової звітності. Фінансовазвітність буває річна та квартальна.

Користувачами фінансової звітності є фізичні і юридичні осо-би, які потребують інформації про діяльність банку для прийняттявідповідних рішень. Інформація, відображена у фінансовій звітності,має сприяти прийняттю правильних економічних рішень. Отже, ме-тою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звіт-ності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженоїінформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух гро-шових коштів банку.

Фінансову звітність банки складають і подають до Національно-го банку в грошовій одиниці України (у тисячах гривень). Порядокскладання і подання фінансової звітності відокремленими структур-ними підрозділами та учасниками консолідованої групи банк (мате-ринський банк) визначає самостійно.

Усі форми фінансової звітності (уключаючи й примітки до них)подаються порівняно з попереднім роком (за певний період).

Вихідні залишки фінансової звітності за попередній період євхідними залишками фінансової звітності за звітний період. Фінан-сова звітність банку складається на підставі даних бухгалтерськогообліку банку з урахуванням коригувальних проведень щодо подій,які коригують дані після дати балансу за певний період.

Суттєва інформація розкривається як окрема стаття фінансовихзвітів або приміток до них, а несуттєва - об'єднується із сумами, по-дібними за економічною сутністю чи функціями.

Кожний банк має зазначати у фінансовій звітності особливостідіяльності й обліку і за потреби створювати додаткові примітки. Завидами операцій, яких банк не здійснює, інформація не надається.

До кожної статті фінансових звітів слід робити перехресні поси-лання на будь-яку пов'язану з ними інформацію в примітках. Статтіфінансової звітності філій та представництв українських банків натериторії інших держав банк, що звітує, перераховує в національнувалюту України аналогічно до здійснення перерахунку статей в іно-земній валюті, зазначених безпосередньо в балансі самого банку.

Фінансову звітність підписують керівник та головний бухгалтербанку, а консолідовану - керівник та головний бухгалтер материнсько-го банку. Керівництво банку (материнського банку) несе відповідаль-ність за перекручення фінансової звітності, порушення строків її по-дання та оприлюднення, а також її оприлюднення не в повному обсязі.

До складу фінансової звітності входять:

загальна інформація про діяльність банку;

звіт «Баланс» (Додаток Б);

Звіт про фінансові результати (Додаток В);

Звіт про рух грошових коштів (Додаток Г - табл. Г.1 і Г.2);

Звіт про власний капітал (Додаток Д);

примітки до звітів.

Характеристику форм і призначення фінансової звітності банкупредставлено в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Форми фінансової звітності банку та їх призначення

Формифінансової

Зміст

Призначення

звітності

 

 

Баланс

Наявність економічних

• Оцінка структури

 

ресурсів, які

ресурсів, їх ліквідності

 

контролюютьсябанком, на дату балансу

та платоспроможності банку

Прогнозування майбутніхпотреб у позиках

Оцінка і прогнозування змінресурсів, які банк,імовірно, буде контролюватив майбутньому

Звіт профінансові

Доходи, витрати тарезультати діяльності

Оцінка і прогноз:• прибутковості діяльності банку,

результати

банку за звітний період

• структури його доходів і витрат

Звіт

Генерування

Оцінка і прогноз діяльності:

про рух

і використання

• операційної,

грошових

грошових коштів

• інвестиційної,

коштів

протягом звітногоперіоду

• фінансової

Звіт про

Зміни у складі власного

Оцінка і прогноз змін у власному

власнии

капіталу банку

капіталі

капітал

протягом звітногоперіоду

 

Приміткидо фінансо-

Облікова політика

Інформація,

Оцінка і прогноз:• облікової політики,

вих звітів

що не наведенабезпосередньо

• ризиків та непевності,що впливають на банк,

 

у фінансових звітах,

його ресурси та зобов'язання,

 

але обов'язкова

• діяльності підрозділів банку

 

для розкриттязгідно з МСФЗ

тощо

 

• Додатковий аналіз

 

 

статей звітності,

 

 

необхідний

 

 

для її зрозумілості

 

Метою складання звіту «Баланс» є надання користувачам ін-формації про фінансовий стан банку (материнського банку) на звітнудату. У звіті «Баланс» відображають активи, зобов'язання та власнийкапітал банку (Додаток Б).

Звіт «Баланс» дає змогу визначити склад і структуру майна банку,ліквідність банку, наявність власного та запозиченого капіталу, змінудебіторської і кредиторської заборгованості тощо. Статті звіту «Ба-ланс» розміщені в порядку зменшення ліквідності.

Звіт «Баланс» за квартал складається на підставі показників файла02, річний звіт «Баланс» - на підставі показників файла 25, річний звіт«Баланс» з урахуванням усіх коригувальних проведень - на підставіпоказників файла 81.

Звіт «Баланс» складається банками за певний період (квартал,рік) наростаючим підсумком із початку звітного року за показникамисальдо рахунків бухгалтерського обліку на кінець останнього дня звіт-ного періоду (кварталу, року).

Звіт «Баланс» квартальної та річної фінансової звітності складаєть-ся на підставі бухгалтерських записів, які підтверджені відповіднимипервинними документами. Статті активів і пасивів у звіті «Баланс» тапримітках включають суми переоцінки. Підсумок активів звіту «Ба-ланс» має дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу. Згортан-ня статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, пере-дбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерськогообліку, нормативно-правовими актами Національного банку України.

Для формування звіту «Баланс» інформація за технічними рахун-ками групи 380, внутрішньосистемними рахунками розділу 39, доходита витрати за внутрішньосистемними розрахунками, що обліковують-ся за рахунками груп 608, 708, 618, 718, 638, 738 Плану рахунків бухгал-терського обліку банків України, не включається.

Метою складання Звіту про фінансові результати є наданнякористувачам інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки віддіяльності банку (материнського банку) за відповідний період (Дода-ток В).

Звіт про фінансові результати банку (материнського банку) маєвключати дані станом на кінець поточного періоду (кварталу, року)наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітностіта порівняльні дані станом на кінець зіставленого періоду (кварталу,року) попереднього фінансового року.

Звіт про фінансові результати характеризує діяльність банку(материнського банку) за період з початку звітного року до звітноїдати і складається із статей доходів та витрат, які групуються за їххарактером та основними видами доходів і витрат на кінець остан-нього дня звітного періоду (кварталу, року).

Звіт про фінансові результати за квартал складається на підставіпоказників файла 02, річний Звіт про фінансові результати з коригу-вальними проведеннями за результатами аудиту - на підставі показ-ників файла А4.

У Звіт про фінансові результати не включається інформації продоходи та витрати за внутрішньосистемними розрахунками, а самезалишків за рахунками груп 608, 708, 618, 718, 638, 738.

Банки, що створені у формі відкритих акціонерних товариств, за-значають у річній та консолідованій фінансовій звітності показникичистого прибутку і скоригованого чистого прибутку на одну просту ак-цію. Показники прибутковості безпосередньо не стосуються розподілудивідендів. Разом з тим для розрахунку часового зваженого коефіцієн-та береться кількість днів (місяців) у звітному періоді. До розрахункукількості простих акцій уключаються прості акції, випуск яких зареєс-тровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку тазгідно з реєстром акціонерів. Показники прибутковості акцій зазнача-ються у гривнях з точністю до сотих (з двома знаками після коми).

Для визначення розбавляючих потенційних простих акцій по-трібно провести аналіз значень, отриманих у результаті розрахункускоригованого чистого прибутку на одну просту акцію, для кожногокласу і випуску потенційних простих акцій. Ці значення розміщуютьу порядку зростання. Якщо будь-яке з цих значень більше від попе-реднього, тобто приводить до збільшення чистого прибутку (змен-шення чистого збитку) на одну просту акцію в обігу, то відповіднийфінансовий інструмент (конвертація облігацій і привілейованих ак-цій, опціони, варанти тощо) є антирозбавляючим і не має братися врозрахунок скоригованого чистого прибутку. Відповідно значення,що зменшуються, до розрахунку беруться.

Збиток на одну просту акцію, отриманий у результаті підрахункупоказників прибутковості акцій, у звіті на паперових носіях зазна-чається в дужках, що означає від'ємне значення показника прибутку.

3. Метою Звіту про рух грошових коштів є надання користува-чам фінансових звітів підстав для оцінки спроможності банку (мате-ринського банку) генерувати грошові кошти, а також його потреби вних. Від підтримування банком (материнським банком) позитивногорівня грошових коштів (як і від його спроможності отримувати при-буток) залежить перспектива його розвитку.

Звіт про рух грошових коштів відображає джерела отриманихбанком (материнським банком) готівкових і безготівкових коштів інапрям їх використання у звітному періоді, а також рух грошових ко-штів за звітний період залежно від виду діяльності (операційна, ін-вестиційна, фінансова).

Операційна діяльність - це:

поточна діяльність банку, яка є головною метою його ство-рення і яка забезпечує основну частку його доходу;

інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовоюдіяльністю.

Інвестиційна діяльність - це діяльність із придбання та реалі-зації:

цінних паперів до погашення;

необоротних активів;

інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

Фінансова діяльність - діяльність, яка приводить до змін розмі-ру і складу капіталу банку: власного та запозиченого (боргові цінніпапери власної емісії).

Результат змін у русі грошових коштів у процесі операційної, ін-вестиційної та фінансової діяльності має відповідати змінам у гро-шових коштах та їх еквівалентах у звітному періоді.

Для визначення обсягу руху грошових коштів застосовують пря-мий і непрямий методи. Прямий метод вимагає постійного накопи-чення даних про обороти (надходження і вибуття) грошових кош-тів за напрямами (статтями), узагальнення потрібних показників ваналітичному обліку (Додаток Г, табл. Г.1). Складання Звіту про рухгрошових коштів за непрямим методом ґрунтується на максимально-му використанні вже підготовлених показників звіту «Баланс», Звітупро фінансові результати та мінімальній потребі використання данихбезпосередньо з первинних документів, реєстрів і рахунків бухгал-терського обліку (Додаток Г, табл. Г.2). Банк (материнський банк)самостійно вибирає метод складання звіту (прямий або непрямий).

4. Звіт про власний капітал - це фінансовий звіт, який відобра-жає зміни та рух капіталу за звітний рік (Додаток Д). Додатково до

Звіту про власний капітал надається інформація про суму внеску занезареєстрованим статутним капіталом (залишок за рахунком 3630)та суму (сальдо) нарахованих доходів (витрат) і неотриманих (спла-чених), яка є складовою частиною залишку балансових рахунків5030, 5031, 5040 та 5041 станом на кінець дня 31 грудня.

5. Примітки до фінансової звітності - це сукупність показників іпояснень, яка забезпечує деталізацію, обґрунтованість статей фінан-сових звітів, інша інформація, розкриття якої передбачено відповід-ними положеннями (стандартами).

Примітки складаються на підставі даних синтетичного і аналі-тичного бухгалтерського обліку банку та є невід'ємною складовоюфінансової звітності.

У примітках до фінансових звітів слід розкривати інформацію,що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забез-печення її зрозумілості та доречності.

У примітках розкривають таку інформацію:

склад: активів і пасивів, доходів і витрат, позабалансовихзобов'язань, операцій із довірчого управління;

основні принципи і методи облікової політики банку (мате-ринського банку) та її зміни протягом звітного періоду;

іншу інформацію, розкриття якої вимагається П(с)БО таМСФЗ, у тому числі - політика управління фінансовими ри-зиками: кредитним; ринковим (процентним, валютним, ін-шими ціновими); ліквідності.

Інформація про банк, яка має розкриватися у фінансовій звіт-ності у Примітці 1 «Облікова політика», включає:

назву, місцезнаходження банку (країну, в якій зареєстрованобанк, адресу головної установи банку);

організаційно-правову форму банку;

дату звітності за звітний період;

валюту звітності та одиниці її виміру;

назву органу управління, у віданні якого перебуває банк (на-зву його материнської компанії);

організаційну структуру банку;

види діяльності, які здійснює та має здійснювати банк;

стратегічну мету банку;

спеціалізацію банку, якщо така є;

характеристику банківської діяльності;

результати від банківських та інших операцій;

опис кожного сегмента контрагентів (банки, небанківськікомпанії, Кабінет Міністрів України тощо);

злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення банків;

управління ризиками (операційним, валютним, процентним,ринковим, ліквідності та кредитним), а саме: основні завдан-ня та функції спостережної ради, правління, профільних ко-мітетів щодо управління ризиками, наявність і повноважен-ня підрозділу з управління ризиками, методи вимірювання(оцінки) ризиків, які використовує банк, наявність внутріш-ньої нормативної бази щодо управління ризиками;

платоспроможність банку (використовуються коефіцієнти,що встановлені Інструкцією про порядок регулювання діяль-ності банків в Україні, що затверджена Постановою № 368Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р.;

припинення окремих видів банківських операцій;

обмеження щодо володіння активами;

управління банком;

відповідальність і функції спостережної ради та правління(ради директорів) банку;

частку керівництва в акціях;

істотну участь у банку;

іноземні інвестори (компанії і країни) та їхню частку в статут-ному капіталі (заповнюється банками з іноземним капіталом);

кількість працівників на кінець звітного періоду порівняно зпопереднім роком тощо.

Принципи визнання активів, зобов'язань, доходів і витрат упроміжних звітних періодах аналогічні до тих, що застосовуються врічних фінансових звітах. Ураховуючи особливості завершення фі-нансового року в банках України, Національний банк надає банкамроз'яснення до складання річного фінансового звіту щодо його під-готовки та методики.

Якщо у звітному періоді відбулося об'єднання, то банк-правона-ступник зазначає про це у фінансовій звітності. Активи, зобов'язаннята власний капітал банків, які об'єднуються шляхом злиття, відобра-жаються у фінансовій звітності за їхньою балансовою вартістю.

Внутрішня заборгованість і результати операцій між об'єдна-ними банками виключаються під час складання фінансової звітностіоб'єднаного банку (наприклад, доходи і витрати, що є результатомоперацій між цими банками). Видатки, пов'язані зі злиттям банків,що об'єднуються (наприклад, реєстрація, інформаційні та консульта-ційні послуги), включаються до складу витрат того періоду, в якомувони відбулися.

Показники фінансової звітності банків, що об'єднуються, вклю-чаються до фінансової звітності об'єднаних банків за період, у якомувідбулося злиття, та за попередній період.

Якщо банк має дочірні компанії, за якими він має контроль,складається консолідована звітність. Консолідована фінансова звіт-ність банку включає:

загальну інформацію про діяльність банку;

Консолідований баланс;

Консолідований звіт про фінансові результати;

Консолідований звіт про рух грошових коштів;

Консолідований звіт про власний капітал;

примітки до консолідованих фінансових звітів.

Консолідована фінансова звітність містить показники річної

фінансової звітності учасників консолідованої групи відповідно допериметра консолідації, за винятком показників річної фінансовоїзвітності асоційованих або дочірніх компаній, якщо контроль тим-часовий, оскільки придбані пайові цінні папери емітентів, які від-повідають визначенням асоційованої або дочірньої компанії банку,утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати при-дбання, але якщо продаж не відбувся в цей строк, вони підлягаютьконсолідації з дати первинного придбання з повторною підготовкоюзвітів за попередній період.

Річна та консолідована фінансова звітність подаються структур-ним підрозділам банківського нагляду відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. У цьому разі з метоюпопереднього контролю щодо складу фінансової звітності, аналізузастосованої банком облікової політики, розкриття інформації впримітках, адекватності бухгалтерського обліку згідно з висновкомаудитора (аудиторської фірми) служби банківського нагляду подаютьотримані від банків фінансові звіти структурним підрозділам бухгал-терського обліку територіальних управлінь Національного банку, вяких відкриті кореспондентські рахунки банків. Після розгляду фі-нансової звітності структурні підрозділи бухгалтерського обліку по-вертають її разом із висновком попереднього контролю структурнимпідрозділам банківського нагляду для використання в роботі.

Квартальну фінансову звітність на паперових носіях та в елек-тронному варіанті банки подають територіальним управлінням На-ціонального банку України в установлені ними строки, але не пізні-ше ніж 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Територіальні управління Національного банку України піс-ля перевірки подають квартальну фінансову звітність електронноюпоштою Департаменту бухгалтерського обліку Національного банкуУкраїни через Центральну розрахункову палату НБУ 25-го числа мі-сяця, наступного за звітним кварталом, файли В5 «Баланс проміжноїфінансової звітності» та В6 «Фінансові результати проміжної фінан-сової звітності».

Банк зобов'язаний публікувати квартальну фінансову звітність угазеті Кабінету Міністрів України («Урядовий кур'єр») чи газеті Вер-ховної Ради України («Голос України») протягом місяця, наступногоза звітним кварталом.

Річну фінансову звітність банку (скориговану з урахуванням впли-ву інфляції) та річну консолідовану фінансову звітність материнсько-го банку (скориговану з урахуванням впливу інфляції), підтвердженіаудитором, який має сертифікат на аудиторську перевірку банків, банк(материнський банк) зобов'язаний публікувати не пізніше ніж 1 черв-ня наступного за звітним року в газетах «Урядовий кур'єр» чи «ГолосУкраїни». Материнський банк на власне бажання може складати таоприлюднювати консолідовану фінансову звітність щокварталу.

11.2. ЗМІСТ ПРИМІТОК ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Примітки - це джерело додаткової інформації для розкриття та уточ-нення суми, змісту та класифікації операції, до якої вони належать.Усі примітки мають доводити до відома користувачів фінансовоїзвітності не лише суми, а й методи їх розрахунків та оцінки. Приміт-ки є невід'ємною частиною річної фінансової звітності.

У примітках до річної (консолідованої) фінансової звітності бан-ки, акції або боргові цінні папери яких відкрито продають і купують,а також банки, які перебувають у процесі випуску акцій або борго-вих цінних паперів на відкритий ринок цінних паперів, розкриваютьінформацію за сегментами діяльності та географічними сегментами.Основою для визначення сегментів є внутрішня організаційна струк-тура та система внутрішньої звітності. У примітках розкривається ін-формація про склад активів і пасивів, доходів і витрат, позабалансовихзобов'язань, операцій із довірчого управління, а також основні прин-ципи і методи облікової політики банку (материнського банку) та їїзміни протягом звітного періоду, а також інша інформація, розкриттяякої вимагається національними положеннями (стандартами) бухгал-терського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності.

Зокрема, до фінансової звітності банків включаються такі при-мітки.

Примітки до розкриття облікової політики та загальні відо-мості щодо банку

Примітка 1 «Облікова політика». Структура цієї приміткибула розглянута раніше.

Примітка 2 «Економічне середовище, в умовах якого банкздійснює свою діяльність». У цій примітці надається інфор-мація щодо економічного середовища, в умовах якого вінздійснює свою діяльність, і вплив цих умов на його фінансо-вий стан та результати діяльності.

Примітка 3 «Перехід на нові та переглянуті стандарти татлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читатистандарти» надає таку інформацію щодо дати переходу наміжнародні стандарти фінансової звітності, наводить пере-лік стандартів і тлумачень, які застосовуються банком абоможуть бути застосовані надалі, та описує їхній вплив на об-лікову політику банку.

У цій примітці банк має розкрити відомості стосовно узгодженнявласного капіталу та прибутків або збитків у фінансовій звітності за по-передні періоди з його власним капіталом та прибутками або збитками,розрахованими за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Банк подає пояснення щодо кожної статті звіту «Баланс» річногофінансового звіту, Звіту про фінансові результати, якщо застосуван-ня міжнародного стандарту фінансової звітності внесли суттєві змі-ни у фінансові звіти.

Примітки до розкриття статей звіту «Баланс»

Примітка 4 «Грошові кошти та їх еквіваленти». У таблицях роз-кривається інформація щодо структури грошових коштів та їх

еквівалентів, негрошових інвестиційних та фінансових опера-цій. Банк (материнський банк) наводить інформацію про сумигрошових еквівалентів, що фактично були забезпечені цінни-ми паперами, придбаними за договорами репо, та суми ціннихпаперів, які банк (материнський банк) може продати чи пере-закласти. Наведені дані щодо інвестиційних та фінансових опе-рацій, які не потребували використання грошових коштів та їхеквівалентів і які не включені у Звіт про рух грошових коштів.

Примітка 5 «Торгові цінні папери». У таблицях розкриваєтьсяінформація щодо торгових цінних паперів та аналізується кре-дитна якість боргових торгових цінних паперів за звітний рік.

У Примітці 6 «Інші цінні папери, що обліковуються за спра-ведливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фі-нансових результатах» розкривається інформація щодо іншихцінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістюз визнанням результату переоцінки у фінансових результатах,проводиться аналіз кредитної якості цих боргових цінних па-перів за звітний та попередній роки. Має бути обґрунтувано,чому банк не відніс інших цінних паперів, що обліковуютьсяза справедливою вартістю з визнанням результату переоцін-ки у фінансових результатах, до торгових цінних паперів.

Примітка 7 «Кошти в інших банках»: таблиця 7.1. «Кошти вінших банках», таблиця 7.2. «Аналіз кредитної якості коштівв інших банках за звітний рік», таблиця 7.3 «Аналіз кредитноїякості коштів в інших банках за попередній рік», таблиця 7.4«Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках».

Примітка 8 «Кредити та заборгованість клієнтів». У табли-цях розкривається інформація щодо структури кредитів тазаборгованості клієнтів, структури кредитів за видами еко-номічної діяльності, стосовно забезпечення кредитів. Про-водиться аналіз зміни резервів під заборгованість за кре-дитами, кредитної якості кредитів за звітний та попереднійроки. Розкривається інформація щодо справедливої вартостізабезпечення за простроченими, але незнеціненими креди-тами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оціненіна індивідуальній основі. Банк (материнський банк) зазна-чає вартість цінних паперів, які є об'єктом операцій репо, таінформацію щодо наявного права на їх продаж та наступну

заставу, методи визначення справедливої вартості забезпе-чення за кожним видом забезпечення окремо.

Примітка 9 «Цінні папери в портфелі банку на продаж». Утаблицях розкривається інформація щодо структури ціннихпаперів у портфелі банку на продаж, проводиться аналіз кре-дитної якості та зміни боргових цінних паперів у портфелібанку на продаж за звітний рік.

Примітка 10 «Цінні папери в портфелі банку до погашення».У таблицях розкривається інформація щодо структури цін-них паперів у портфелі банку до погашення, їхній рух, ана-ліз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелібанку до погашення за звітний та попередній роки. Після таб-лиць банк (материнський банк) зазначає, чи є цінні папери,які були використані як застава та які є об'єктом операційрепо, і зазначає їх суму. Окремо подається інформація щодосправедливої вартості цінних паперів у портфелі банку до по-гашення та аналізу кредитної якості портфеля цих борговихцінних паперів за звітний і попередній роки.

Примітка 11 «Інвестиції в асоційовані компанії». Примітка11 для індивідуального фінансової річної звітності має назву«Інвестиції а асоційовані та дочірні компанії». До складу цієїпримітки входить таблиця «Інвестиції в асоційовані компанії»і таблиця «Інвестиції в дочірні компанії». Крім того, подаєтьсязагальна інформація щодо частки участі консолідованої групита фінансових показників асоційованих компаній порівняно зпопереднім роком. Після таблиць банк (материнський банк)зазначає справедливу вартість інвестицій учасників консолі-дованої групи в асоційовані компанії, акції яких котируютьсяна біржі. А також зазначає частку учасників консолідованоїгрупи в умовних зобов'язаннях асоційованих компаній.

Примітка 12 «Інвестиційна нерухомість». Інформація щодоінвестиційної нерухомості розкривається банком (материнсь-ким банком) за методом справедливої вартості чи/та за мето-дом собівартості. У таблиці розкривається інформація щодоструктури інвестиційної нерухомісті, що оцінена за методом:

а) справедливої вартості: після таблиці банк (материнсь-кий банк) зазначає, чи класифікуються й обліковуютьсячастки нерухомості, утримувані за угодою про операцій-ну оренду як інвестиційна нерухомість; міру, якою спра-ведлива вартість інвестиційної нерухомості базуєтьсяна оцінці незалежного оцінювача, що має відповіднупрофесійну кваліфікацію і недавній досвід оцінки ана-логічних об'єктів на території України; методи і суттєвіприпущення, що застосовуються для визначення спра-ведливої вартості інвестиційної нерухомості;

б) собівартості: інформація щодо інвестиційної нерухо-мості, що оцінена за методом собівартості, розкриваєть-ся за звітний і попередній роки.

Після таблиці банк (материнський банк) наводить інформаціюпро застосовані методи амортизації; строк корисного використання іставки амортизації інвестиційної нерухомості; пояснення того, чомунеможливо визначити справедливу вартість цієї інвестиційної не-рухомості, та, якщо це можливо, діапазон оцінок, у якому найбільшімовірно перебуває справедлива вартість та інформацію щодо май-бутніх мінімальних сум орендних платежів за невідмовною опера-ційною орендою в разі, коли банк є орендодавцем.

► Примітка 13 «Гудвіл». У таблицях розкривається інформаціящодо зміни гудвілу, що пов'язана з придбанням асоційованихі дочірніх компаній та перевірки, що застосовується банкомдля визнання зменшення корисності гудвілу. Для перевіркизменшення корисності гудвіл, придбаний шляхом об'єднаннябізнесу, слід розподіляти на кожну одиницю, що генерує гро-шові кошти (далі - ОГГК). За кожною ОГГК, для якої сумабалансової вартості гудвілу, розподіленого на ці ОГГК, є сут-тєвою порівняно із загальною сумою балансової вартості гуд-вілу, банк (материнський банк) розкриває таку інформацію:

а)         балансова вартість гудвілу, розподіленого на певну ОГГК;

б)         основа, на якій була визначена сума очікуваного відшко-дування ОГГК;

в)         якщо сума очікуваного відшкодування ОГГК базуєтьсяна вартості під час використання, то банк (материнськийбанк) розкриває припущення, до яких сума очікувано-го відшкодування ОГГК є найбільш суттєвою і на якихуправлінський персонал базує прогнозні потоки грошо-вих коштів для певного періоду, що охоплений останнімибюджетами; описує підхід, що застосовує управлінськийперсонал для визначення значень для кожного з такихприпущень; зазначає період, на який управлінськийперсонал спрогнозував грошові потоки на основі фінан-сових бюджетів, та в тому разі, якщо такий період пе-ревищує п'ять років, надає пояснення, чому він є більшвиправданим; наводить темпи зростання, використанідля екстраполяції прогнозних оцінок грошових потоківдля періодів, що виходять за межі останніх фінансовихбюджетів, та обґрунтування, яке пояснює застосуваннябудь-якого темпу зростання, який перевищує середні по-казники росту для продуктів, галузей, країн, у яких банкфункціонує; наводить ставку дисконту, застосовану дляпідготовки прогнозу грошових потоків.

Банк (материнський банк) зазначає інформацію про оцінки, за-стосовані для попереднього визначення суми очікуваного відшкоду-вання ОГГК, якщо до балансової вартості такої ОГГК включено гудвіл.

► Примітка 14 «Основні засоби та нематеріальні активи». Суми,що характеризують операції придбання, надходження, пере-давання, переведення, вибуття, переоцінки основних засобівта нематеріальних активів, у таблиці зазначають з вирахуван-ням сум зношення. Після таблиці банк (материнський банк)зазначає таке:

вартість основних засобів, стосовно яких є передбаченізаконодавством обмеження щодо володіння, користу-вання та розпорядження;

вартість оформлених у заставу основних засобів та не-матеріальних активів;

залишкову вартість основних засобів, що тимчасово невикористовуються (консервація, реконструкція тощо);

залишкову вартість основних засобів, вилучених з екс-плуатації на продаж;

початкову (переоцінену) вартість повністю амортизо-ваних основних засобів;

вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмежен-ня права власності;

вартість створених нематеріальних активів;

збільшення або зменшення протягом звітного періоду,які виникають у результаті переоцінок, а також у ре-зультаті збитків від зменшення корисності, визнанихабо сторнованих безпосередньо у власному капіталі.

Примітка 15 «Інші фінансові активи». У таблицях розкрива-ється інформація щодо структури інших фінансових активів.Банк (материнський банк) розкриває інформацію щодо дебі-торської заборгованості за фінансовими активами, аналізуєзміни резерву під знецінення інших фінансових активів таїхньої кредитної якості за звітний і попередній роки. Пода-ється інформація щодо платежів до отримання за фінансовимлізингом (орендою) та їхньої теперішньої вартості.

Примітка 16 «Інші активи». Після таблиці банк (материнсь-кий банк) зазначає характер забезпечення, що перейшло увласність банку (материнського банку), політику щодо реалі-зації або використання в операціях тих активів, які легко неконвертуються в грошові кошти.

Примітка 17 «Довгострокові активи, призначені для продажу,та активи групи вибуття». У таблицях розкривається інфор-мація щодо структури довгострокових активів, призначенихдля продажу, та активи групи вибуття, а також інформаціящодо проданих активів та зобов'язань групи вибуття і сум,отриманих під час їх продажу.

Примітки 18, 19, відповідно, «Кошти банків», «Кошти клієн-тів». У таблицях розкривається інформація щодо структурицих коштів, розподіл коштів клієнтів за видами економічноїдіяльності. Після таблиці банк (материнський банк) зазначаєсуму гарантійних залучених депозитів і те, під які операціївони залучені (акредитиви, доміцильовані векселі тощо).

Примітка 20 «Боргові цінні папери, емітовані банком». У таб-лицях розкривається інформація про структуру борговихцінних паперів, емітованих банком, та їхню справедливу вар-тість. Після таблиці банк (материнський банк) зазначає тер-мін погашення боргових цінних паперів, емітованих банком.

Примітка 21 «Інші залучені кошти». У таблицях розкриваєть-ся інформація щодо структури інших залучених коштів, мі-німальних орендних платежів за фінансовим лізингом (орен-дою) та їхньої теперішньої вартості порівняно з попереднімроком. Банк (материнський банк) надає загальний опис угодщодо фінансового лізингу (оренди), включаючи підставивизначення непередбачених орендних платежів, умови по-новлення або придбання орендованих активів, умови прозміну ціни, обмеження, що накладаються угодою про оренду.

Примітка 22 «Резерви за зобов'язаннями». У таблицях роз-кривається інформація щодо структури резервів за зобов'я-заннями за звітний та попередній роки.

У Примітці 23 «Інші фінансові зобов'язання» та в Примітці 24«Інші зобов'язання» розкривається їхня структура.

Примітка 25 «Субординований борг». У ній банк (материнсь-кий банк) зазначає характер та строки зобов'язань за субор-динованим боргом.

Примітка 26 «Статутний капітал». Після таблиці, де надаєтьсяінформація щодо структури статутного капіталу, банк (мате-ринський банк) надає таку інформацію:

а)         кількість акцій, оголошених до випуску;

б)         кількість випущених і сплачених акцій та випущених,але не повністю сплачених;

в)         номінальну вартість однієї акції;

г)         права, привілеї та обмеження, властиві кожній групі ак-ціонерного капіталу, включаючи обмеження з виплатидивідендів, повернення капіталу;

ґ) суму та умови акцій, призначених для випуску за умова-ми опціонів і контрактів з продажу.

Примітка 27 «Резервні та інші фонди банку». Після таблиці,де надається інформація щодо структури резервних та іншихфондів, банк (материнський банк) розкриває інформаціющодо характеру призначення кожного резерву у власному ка-піталі.

ІІІ. Примітки до Звіту про фінансові результати

Примітка 28 «Процентні доходи і витрати».

Примітка 29 «Комісійні доходи і витрати».

Примітка 30 «Інші операційні доходи».

Примітка 31 «Адміністративні та інші операційні витрати».У примітках № 28-31 подається інформація щодо структуридоходів і витрат за видами. Після таблиці в Примітці 31 банк(материнський банк) розкриває інформацію щодо доходу відоренди об'єктів інвестиційної нерухомості; прямих операцій-них витрат, що виникли від інвестиційної нерухомості, яка

генерує дохід від оренди протягом періоду, і тієї, яка не гене-рує такого доходу.

Примітка 32 «Витрати на податок на прибуток». У таблицяхрозкривається інформація щодо структури витрат на сплатуподатку на прибуток, узгодження суми облікового прибутку(збитку) та суми податкового прибутку (збитку), податко-ві наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податковихактивів та відстрочених податкових зобов'язань за звітний іпопередній роки.

Статті розраховуються, виходячи з чинної ставки оподаткуван-ня. Ставка податку на прибуток, що застосовується для визначен-ня відстроченого податкового активу та відстроченого податковогозобов'язання (відстрочених податків), є ставкою оподаткування, якупередбачається використовувати в період реалізації активу чи пога-шення зобов'язання, виходячи із ставок оподаткування та податко-вого законодавства, чинних на звітну дату.

Сума витрат (доходу) з податків на прибуток за звітний рік ви-значається, виходячи з поточного податку на прибуток з урахуван-ням змін у складі відстрочених податків (відстрочені податки на кі-нець року щодо їх суми на початок року):

відстрочені податкові зобов'язання - збільшення (+), змен-шення (-);

відстрочені податкові активи - зменшення (+), збільшення (-).

Таблиця складається за залишками на кінець дня 31 грудня з

урахуванням коригувальних проведень.

Примітка 33 «Чистий прибуток (збиток) від продажу довго-строкових активів, призначених для продажу».

Примітка 34 «Прибуток (збиток) на одну просту та привіле-йовану акцію». У примітці розраховується чистий та скори-гований прибуток (збиток) на одну просту та привілейовануакцію. Якщо чистий прибуток (збиток) та скоригований при-буток (збиток) на одну просту акцію однакові, то їх подвійневідображення можна навести в одній статті Звіту про фінан-сові результати. Також розраховується прибуток (збиток), щоналежить акціонерам - власникам простих та привілейова-них акцій банку.

Примітка 35 «Дивіденди». У примітці подається інформаціящодо нарахування і сплати дивідендів.

11.3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗВІТНІ СЕГМЕНТИ,РИЗИКИ ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯУ ПРИМІТКАХ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

У Примітках 36-37 розкривається інформація щодо звітних сегмен-тів та ризиків.

Примітка 36 «Звітні сегменти». У таблицях подається інфор-мація за основними сегментами банківської діяльності врозрізі контрагентів сегмента, стосовно характеру доходів івитрат звітних сегментів, активи та зобов'язання звітних сег-ментів за звітний та попередній роки.

Капітальні інвестиції - це загальна сума витрат, понесенихпротягом звітного періоду на придбання активів сегмента, які, якочікується, використовуватимуться протягом більше ніж одногоперіоду (основні засоби та нематеріальні активи) за кожним звіт-ним сегментом.

Оцінка має бути на основі методу нарахування.

Сегмент слід відображати окремо, якщо більша частина його до-ходу створюється від банківської діяльності за межами сегмента йодночасно показники його діяльності відповідають одному з такихкритеріїв:

дохід за сегментом становить 10% або більше від загальногодоходу (включаючи банківську діяльність у межах сегмента);

його фінансовий результат (прибуток або збиток) становить неменше ніж 10% більшої з двох абсолютних величин - загальноїсуми прибутку або загальної суми збитку всіх сегментів;

активи становлять 10% або більше від загальних активів.

Зовнішній дохід усіх визначених звітних сегментів має становити

не менше ніж 75% загального доходу банку або консолідованої групи.Якщо сукупний дохід визнаних звітних сегментів менший від такогорівня, то здійснюється виділення додаткових сегментів з метою досяг-нення зазначеного рівня доходу, навіть якщо такі додаткові сегментине відповідатимуть вищезазначеним критеріям (10%-ний поріг).

Якщо показники сегмента, визначеного у внутрішній звітності,не відповідають вищезазначеним критеріям, то:

сегмент може бути визнаний звітним сегментом, якщо він маєважливе значення для банку в цілому й інформація про ньогоє суттєвою;

необхідно провести подальше об'єднання двох або кількохподібних сегментів;

показники неподібних сегментів включаються до складу не-розподілених статей, із використанням яких узгоджувати-муться відповідні показники діяльності звітних сегментів ібанку в цілому.

Як правило, кількість сегментів становить не більше ніж 10.

Сегмент, який було визначено звітним у попередньому році, алеякий у поточному році не відповідає критеріям звітного сегмента,має визначатися звітним сегментом, якщо керівництво банку вва-жає, що він зберігає своє значення.

Якщо у звітному році банк (материнський банк) визначає новізвітні сегменти, то за ними наводяться відповідні порівняльні онов-лені показники за попередній звітний період або надається обґрун-товане пояснення причин неможливості достовірного визначенняпоказників.

Сегментна інформація має бути підготовлена відповідно до об-лікової політики банку або консолідованої групи в разі надання кон-солідованої фінансової звітності.

Визначення звітних сегментів у консолідованій фінансовій звіт-ності та розкриття інформації про звітні сегменти здійснюються наоснові показників консолідованої фінансової звітності.

Дохід, витрати, активи та зобов'язання сегмента визначаютьсядо здійснення коригувань, пов'язаних із виключенням внутрішньо-групових операцій та сальдо в процесі консолідації, за винятком ви-падків, коли такі внутрішньогрупові сальдо або операції відбувають-ся між учасниками групи в межах одного сегмента.

У консолідованому фінансовому звіті результат сегмента визна-чається до здійснення коригувань, пов'язаних із відокремленнямчастки меншості.

Доходами звітного сегмента є дохід, який безпосередньо нале-жить до сегмента, та відповідна частина доходу банку (материнсько-го банку), що може бути віднесена до сегмента від зовнішньої діяль-ності або від операцій між іншими сегментами в межах одного банку(материнського банку).

Витратами звітного сегмента є витрати, пов'язані з основноюдіяльністю сегмента, що безпосередньо належать до нього, та від-повідна частина витрат, що можуть бути обґрунтовано віднесені досегмента, включаючи витрати від зовнішньої діяльності, та витрати,пов'язані з операціями з іншими сегментами в межах одного банку(материнського банку). Витрати за сегментом не включають витратна сплату податку на прибуток.

Результат сегмента - це дохід за сегментом мінус витрати за сег-ментом.

Активами звітного сегмента визнаються активи, які використо-вуються для виконання звичайної діяльності і безпосередньо стосу-ються цього сегмента.

Якщо результат сегмента включає дохід за процентами або дохідвід дивідендів, активи сегмента включають відповідну дебіторськузаборгованість, кредити, інвестиції або інші активи, що генеруютьдохід. Якщо певна стаття амортизації включається до витрат сегмен-та, то відповідний актив теж має бути включеним до активів сегмен-та. Активи сегмента не включають активів з податку на прибуток.Активи сегмента визначаються після вирахування відповідних оці-нювальних резервів, які регулюють оцінку об'єкта в балансі банку.

Активи сегмента включають інвестиції, облік яких ведеться заметодом участі в капіталі, якщо прибуток або збиток від таких інвес-тицій уключаються до доходу сегмента.

Зобов'язання сегмента - це зобов'язання, що виникають від зви-чайної діяльності сегмента і/або безпосередньо належать до сегмен-та або можуть бути віднесені до сегмента шляхом пропорційногорозподілу. Якщо результат сегмента включає витрати на проценти,то зобов'язання сегмента включають відповідні зобов'язання, наякі нараховуються проценти. Зобов'язання сегмента не включаютьзобов'язань за податком на прибуток. У звітності за сегментами за-значається склад нерозподілених статей.

Окремо розглядається інформація за географічними сегмента-ми за звітний та попередній роки. Після таблиці банк (материнськийбанк) зазначає критерії розподілу зовнішніх доходів за окремимикраїнами. Якщо активи, зовнішні доходи, що отримані в окремій іно-земній державі, є суттєвими, інформація щодо таких активів, доходіврозкривається окремо.

Інформація про ризики розкривається за видами.

► Примітка 37 «Управління фінансовими ризиками».

При розкритті інформації щодо кредитного ризику банк (мате-ринський банк) описує цілі, політику та процеси щодо управлінняцим ризиком та методи, використані для оцінки ризику, а також роз-криває інформацію стосовно дотримання протягом звітного періодунормативів кредитного ризику та їхнього значення на звітну дату.

За ринковим ризиком банк розкриває інформацію щодо доступ-ності ринковому ризикові і як вона виникає, цілі, політику та проце-си управління ринковим ризиком і методи, використані для оцінкиризику.

При розкритті інформації щодо валютного ризику в таблицяхпроводиться аналіз впливу цього ризику та зміни фінансового ре-зультату і власного капіталу в результаті можливих змін обміннихкурсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінніхарактеристики залишаються фіксованими. Розрахунок проводить-ся для грошових залишків у валютах, що відрізняються від функціо-нальної валюти. Окремо аналізується зміна фінансового результатута власного капіталу в результаті можливих змін обмінного курсу,що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, щовсі інші змінні характеристики залишаються фіксованими.

Банк проводить аналіз процентного ризику, що виникає за фі-нансовими інструментами, за якими нараховуються проценти. Утаблиці, де проводиться загальний аналіз процентного ризику, фі-нансові активи та зобов'язання мають бути відображені за балансо-вою вартістю за датами перегляду процентних ставок відповідно додоговорів чи строків погашення залежно від того, яка з дат є рані-шою. Після таблиці аналізується чутливість процентного ризику,якому банк (материнський банк) доступний на звітну дату, показу-ючи, як зміни у відповідній змінній ризику (процентна ставка), щобули обґрунтовано можливими на цю дату, впливатимуть на прибу-ток або збиток; наводяться методи та припущення, використані підчас складання аналізу чутливості. При проведенні моніторингу про-центних ставок за фінансовими інструментами в таблиці наводятьдані за середньозваженою процентною ставкою. Процентна ставкарозраховується у відсотках у річному обчисленні.

Статистичні ряди базуються на щоденній інформації та щомі-сячній звітності, що подається до органу управління банку.

Для активів і зобов'язань із фіксованою процентною ставкоюстроковість визначається виходячи з періоду від дати балансу додати погашення згідно з контрактом, а для активів і зобов'язань зізмінною процентною ставкою - з урахуванням найближчого термінуперегляду процентних ставок чи дати погашення залежно від того,що настає раніше.

Після таблиці банк (материнський банк) зазначає, за якою про-центною ставкою (плаваючою чи фіксованою) нараховуються про-центи за відповідними статтями активів та зобов'язань.

В інформації щодо іншого цінового ризику банк (материнськийбанк) наводить аналіз того, що виникає від фінансового інструментувнаслідок змін, наприклад, у цінах на інструменти власного капіталу.А також наводить підсумкові кількісні дані про доступність ризиковіна звітну дату, що базується на внутрішній інформації, наданій про-відному управлінському персоналу.

Банк розкриває інформацію щодо доступності іншому ціновомуризикові і як вона виникає, цілі, політику та процеси щодо управлін-ня ризиком та методи, використані для оцінки ризику.

Банк проводить аналіз чутливості для іншого цінового ризику,якому він доступний на звітну дату, показуючи, як зміни у відповід-ній змінній ризику, що були обґрунтовано можливими на цю дату,впливатимуть на прибуток або збиток, наводить методи та припу-щення, використані під час складання аналізу чутливості.

При розгляді географічного ризику проводиться аналіз геогра-фічної концентрації фінансових активів та зобов'язань порівняноз попереднім роком. Зазначають інформацію щодо того, як службиуправлінського обліку банку (материнського банку) визначають кон-центрацію географічного ризику.

При формуванні інформації щодо концентрації інших ризиківбанк (материнський банк) надає спільну характеристику, яка іден-тифікує кожну концентрацію ризику.

Щодо ризику ліквідності банк (материнський банк) розкриваєінформацію про доступність ризикові ліквідності і як вона виникає,цілі, політику та процеси щодо управління ризиком та методи, ви-користані для оцінки ризику. В таблицях проводиться аналіз фінан-сових зобов'язань за строками погашення за звітний та попереднійроки. Строки погашення визначаються від дати звітності до дати по-гашення згідно з контрактом. Такі суми представляють контрактнінедисконтовані грошові потоки, які відрізняються від сум, відобра-жених у балансі, оскільки балансові суми базуються на дисконтова-них грошових потоках. Похідні фінансові інструменти, розрахунок заякими здійснюється на нетто-основі, відображаються в чистій сумі.

Якщо банк використовує аналіз ризику ліквідності за строкамипогашення на основі дисконтованих грошових потоків, то йому слідпроводити аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками по-гашення на основі очікуваних строків погашення за звітний рік по-рівняно з попереднім. Дані фінансових активів і зобов'язань у табли-ці наводяться за балансовою вартістю.

Чистий розрив розраховується як різниця між фінансовими ак-тивами і фінансовими зобов'язаннями. Якщо банк (материнськийбанк) використовує кілька методів для управління доступністю ри-зиком ліквідності, то йому слід розкривати інформацію, застосовую-чи метод чи методи, що забезпечують найдоречнішу та найдостовір-нішу інформацію.

У примітках 38-45 розкривається інша інформація.

Примітка 38 «Управління капіталом». У цій примітці банкзазначає цілі, політику, процеси щодо управління капіта-лом, розкриває інформацію стосовно дотримання протягомзвітного періоду нормативів адекватності капіталу та їхньогозначення на звітну дату. В таблицях розкривається структурарегулятивного капіталу та структура капіталу банку, що роз-раховується на основі Базельської угоди про капітал. Банки,що працюють на міжнародному рівні та складають звітністьза методом повної консолідації згідно з вимогами Базельськоїугоди про капітал (далі - Угода), що визначено у Звіті проміжнародну конвергенцію оцінки капіталу та стандартів ка-піталу, і в доповнення до Угоди, яка ввела розгляд ринковихризиків (оновлено в листопаді 2005 року, що звичайно нази-вають «Базель I»), наводять інформацію щодо структури ка-піталу банку, який розраховується на основі Угоди.

Примітка 39 «Потенційні зобов'язання банку». В таблиці по-дається інформація щодо активів, наданих у заставу. Післятаблиці банк (материнський банк) зазначає характер та ба-лансову вартість активів у заставі, щодо яких передбаченіобмеження, пов'язані з володінням, користуванням та розпо-рядженням ними з визначенням характеру цих обмежень. Узвіті зазначають інформацію про події, які відбулися за ста-ном на кінець дня 31 грудня звітного року, але не відображенів жодній примітці, якщо вони містять додаткову інформаціюпро діяльність та фінансовий стан банку, зокрема таку:

а)         розгляд справ у суді. Банк (материнський банк) розкри-ває на звітну дату інформацію про природу непередбаче-них зобов'язань, що пов'язані з розглядом справ у суді,надає оцінку їхнього фінансового впливу, оцінку не-визначеності, пов'язану із сумою або визначенням часубудь-якого вибуття, та можливість будь-якої компенса-ції сум вибуття;

б)         можливість виникнення потенційних податкових зобо-в'язань. Банк (материнський банк) розкриває на датубалансу інформацію про природу непередбачених зо-бов'язань, що пов'язані з виникненням податкових зобо-в'язань, надає оцінку їхнього фінансового впливу, оцін-ку невизначеності, пов'язану із сумою або визначеннямчасу будь-якого вибуття, та можливість будь-якої ком-пенсації сум вибуття;

в)         зобов'язання з капітальних вкладень. Банк розкри-ває інформацію щодо сум контрактних зобов'язань,пов'язаних із придбанням основних засобів та нема-теріальних активів;

г)         зобов'язання оперативного лізингу (оренди). У табли-ці подається інформація щодо майбутніх мінімальнихорендних платежів за невідмовною орендою. Після таб-лиці банк розкриває інформацію щодо загальної сумимайбутніх мінімальних суборендних платежів, що, якочікується, будуть отримані за невідмовними угодамипро суборенду на звітну дату;

ґ) зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням. Банк роз-криває на звітну дату інформацію про природу непе-редбачених зобов'язань, пов'язаних із кредитуванням,надає оцінку їхнього фінансового впливу, оцінку невиз-наченості, пов'язану із сумою або визначенням часу будь-якого вибуття, та можливість будь-якої компенсації сумвибуття. У таблиці аналізується структура зобов'язань,що пов'язані з кредитуванням. Крім того, материнськийбанк розкриває таку інформацію:

- свою частку в непередбачених зобов'язаннях асоці-йованої компанії, за які він несе солідарну відпові-дальність з іншими інвесторами;

- непередбачені зобов'язання, які виникають унаслідокроздільної відповідальності інвестора за всіма абочастиною зобов'язань асоційованої компанії;

е) активи, надані в заставу, та активи в заставі, щодо якихпередбачені обмеження, пов'язані з володінням, ко-ристуванням та розпорядженням ними.

Примітка 40 «Облік хеджування». Банк для кожного типухеджування (хеджування справедливої вартості, хеджуваннягрошових потоків, хеджування чистих інвестицій) розкриваєтаку інформацію:

а)         опис кожного типу хеджування;

б)         опис фінансових інструментів, призначених інструмен-тами хеджування, та їхню справедливу вартість на звіт-ну дату;

в)         характер ризиків, що їх хеджують.

Примітка 41 «Справедлива вартість фінансових інструмен-тів», в якій банк зазначає:

визначення справедливої вартості;

фінансові активи та зобов'язання, що відображені засправедливою вартістю;

методи та суттєві припущення, які використовуютьсядля оцінки справедливої вартості фінансових активів тафінансових зобов'язань.

Справедлива вартість визначається для фінансових активів ізобов'язань, які відображені в балансі не за справедливою вартістю.Справедлива вартість не визначається для інструментів капіталу, якіне котируються на ринку і справедливу вартість яких не можна до-стовірно оцінити. Інформація про такі фінансові активи, яку слідрозкривати в цій примітці, має містити опис фінансового активу,його балансову вартість і пояснення, чому його справедливу вартістьне можна достовірно оцінити.

Якщо фінансові активи, справедливу вартість яких раніше не-можливо було оцінити достовірно, продаються, то слід розкриватиїхню балансову вартість під час продажу та визнану суму прибуткуабо збитку.

В окремій таблиці подається балансова та розрахункова справед-лива вартість фінансових активів та зобов'язань, які не відобража-ються в балансі банку за справедливою вартістю.

Примітка 42 «Операції з пов'язаними особами». У таблицях роз-кривається інформація щодо залишків за операціями з пов'я-заними особами станом на кінець дня 31 грудня звітного року,доходів і витрат за операціями з пов'язаними сторонами за звіт-ний рік, інших прав та зобов'язань за операціями з пов'язанимисторонами станом на кінець дня 31 грудня звітного року, кре-дитів, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язанимиособами протягом звітного року. В окремих таблицях розгля-дається така ж інформація за станом на кінець дня 31 грудняпопереднього року.

Банк розкриває назву материнського банку та інформацію проте, хто є основним власником банку (найменування юридичної осо-би та/або прізвище та ініціали фізичної особи), а також щодо виплатпровідному управлінському персоналу та кредитів, що надані і пога-шені пов'язаними особами протягом звітного року.

У Примітках 43-44 розкривається інформація щодо основнихдочірніх та асоційованих компаній та щодо об'єднання ком-паній. У примітці материнський банк за кожним об'єднаннямкомпаній, що відбулося протягом періоду, розкриває такуінформацію (слід розкривати в цілому стосовно об'єднанькомпаній, які відбулися протягом звітного періоду і які, якщовзяти окремо, є несуттєвими):

а)         назва та характеристики об'єднуваних компаній;

б)         дата придбання;

в)         відсоток придбаних акцій з правом голосу;

г)         опис складових цієї вартості, включаючи будь-які ви-трати, що безпосередньо пов'язані з об'єднанням. Якщодо складу вартості входять випущені інструменти ка-піталу чи ті, що випускаються, слід розкривати їх кіль-кість і справедливу вартість, основу її визначення;

ґ) суму прибутку чи збитку об'єкта придбання з дати при-дбання, включену до Звіту про фінансові результатиматеринського банку за період, за винятком, якщо роз-криття є неможливим. Якщо розкриття такої інформаціїє неможливим, то слід розкрити цей факт разом із від-повідним поясненням.

За винятком випадків, коли розкриття є неможливим, мате-ринський банк розкриває інформацію щодо доходів об'єднаної ком-панії за період так, ніби дата придбання за всіма об'єднаннями ком-паній, що відбулися за період, є початком цього періоду.

В окремих таблицях материнський банк розкриває суми, визнаніна дату придбання за кожним класом активів, зобов'язань та неперед-бачених зобов'язань об'єкта придбання, та балансову вартість за кож-ним з таких класів, визначену за міжнародними стандартами фінансо-вої звітності безпосередньо перед об'єднанням. Якщо таке розкриттяє неможливим, необхідно розкрити цей факт разом із відповідним по-ясненням і придбані активи, зобов'язання та гудвіл, що виник.

Примітка 45 «Події після дати балансу». У примітці зазна-чається інформація про сприятливі і несприятливі події, щовідбулися між датою складання балансу і датою затверджен-ня правлінням (радою директорів) або спостережною радоюбанку (материнського банку) фінансової звітності, підготов-леної для оприлюднення.

Банк повинен розкривати інформацію про кожну суттєву катего-рію подій, які не коригують після дати балансу, які є суттєвими і які мо-жуть впливати на економічні рішення користувачів (наприклад, знач-не об'єднання бізнесу, оголошення плану про припинення діяльності,істотні придбання активів, оголошення про значну реструктуризацію,значні операції зі звичайними акціями, аномально великі зміни в цінахна активи або в курсах обміну іноземних валют, зміни ставок подат-ків або податкового законодавства, прийняття значних або неперед-бачених зобов'язань, початок великого судового процесу). Банк (ма-теринський банк) має розкривати характер таких подій та попереднюоцінку їхнього фінансового впливу або свідчення того, що така оцінканеможлива.

Примітка 46 «Інформація про аудитора (аудиторську фірму)та висновок проведеного аудиту». У примітці банк зазначаєнайменування аудиторської фірми (аудитора), прізвище та но-мер сертифіката, що визначає кваліфікаційну придатність зай-матися аудиторською діяльністю на території України, ауди-тора, який підписав аудиторський висновок, та який висновокнадав аудитор.

Запитання для самоконтролю

Опишіть структуру банківської звітності.

Якими нормативно-правовими документами Національного банкуУкраїни регламентовано складання та надання фінансової звітності?

Який орган встановлює порядок та регламент надання звітності філія-ми банку?

Який грошовий вимірник фінансової звітності?

З якою періодичністю складається фінансова звітність?

Залишки за якими балансовими рахунками виключаються із фінансо-вої звітності банку?

Назвіть основні форми квартальної фінансової звітності, річної фінан-сової звітності.

В яких документах розшифровуються окремі статті Балансу та Звітупро фінансові результати річного фінансового звіту банку?

Ким має бути здійснена обов'язкова перевірка річної фінансової звіт-ності банку?

За яких обставин банк складає консолідовану фінансову звітність?

Яким методом банк складає консолідовану фінансову звітність із дочір-німи установами?

Яка структура балансу банку (Звіту про фінансові результати)?

Які примітки розкривають зміст статей балансу (Звіту про фінансовірезультати)?

Якими методами можна складати Звіт про рух грошових коштів?

Теми для рефератів

Якісні характеристики звітності.

Основні користувачі звітності та їхні вимоги.

Класифікаційні ознаки звітності.

Призначення форм звітності та їхня економічна сутність.

Порядок та терміни подання звітності.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння правил формування фінансової звітності необхідно

ознайомитися з Інструкцією про порядок складання та оприлюднен-ня фінансової звітності банків України (затверджена Постановою

№ 480 Правління НБУ від 27.12.2007 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1. Яка інформація розкривається у фінансовій звітності щодо ризиків?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. - 4-тевид., випр. та допов. - К.: Знання, КОО; Л.: Вид-во ЛБІ НБУ 2002. - 566 с.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Законодавчі і нор-мативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 1. - С. 3-47.

Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р.,№ 679-ХІУ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. -1999. - № 7. - С. 3-23.

Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»від 5 квітня 2001 р., № 2346-III // Офіційний вісник України. - 2001. -№ 20. - С. 1-23.

Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних)операцій та формування і використання резервів під кредитні ризикив банках України: Затверджено Постановою № 481 Правління НБУ від27.12.2007 р.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштамита банківськими металами в банках України: Затв. Постановою № 495Правління НБУ від 20.10.2004 р.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті табанківських металах у банках України: Затв. Постановою № 555 Прав-ління НБУ від 17.11.2004 р.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами вбанках України: Затверджено Постановою № 358 Правління НБУ від03.10.2005 р.

Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальнихактивів банків України: Затверджено Постановою № 480 ПравлінняНБУ від 20.12.2005 р.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті:Затверджено Постановою № 22 Правління НБУ від 21.01.2004 р., зі змінами.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського облікубанків України: Затверджено Постановою № 280 Правління НБУ від17.06.2004 р., зі змінами і доповненнями.

Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звіт-ності банків України: Затверджено Постановою № 480 Правління НБУвід 27.12.2007 р.

Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національ-ній валюті: Затв. Постановою № 320 Правління НБУ від 16.08.2006 р.

Інструкція з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальнихцінностей банків України: Затверджено Постановою № 625 ПравлінняНБУ від 10.12.2004 р.

Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках:Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ 2000. - 404 с.

Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік в банках: Підруч-ник. - К.: КНЕУ 2008. - 816 с.

Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік в банках України: Підручник.-Вид. 2-ге, допов. і перероб. - К.: КНЕУ 2001. - 636 с.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Пер. з англ. за ред.С. Ф. Голова. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів Укра-їни, 2004. - 736 с.

Облік та аудит у банках: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф.А. М. Герасимовича. - К., 2004. - 531 с.

Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук,Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ 2003.- 500 с.

План рахунків бухгалтерського обліку банків України: Затв. Постано-вою Правління НБУ від 17.06.2004 р. за № 280, зі змінами і доповнен-нями.

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в бан-ках : Затв. Постановою № 566 Правління НБУ від 30.12.1999 р.

Положення про організацію операційної діяльності в банках України:Затв. Постановою № 254 Правління НБУ від 18.06.2003 р.

Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затв.Постановою № 255 Правління НБУ від 18.06.2003 р., зі змінами і допов-неннями.

Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжнихкарток у банках України: Затв. Постановою № 123 Правління НБУ від8.04.2005 р.

Правила ведення аналітичного обліку в банках України: Затв. Постано-вою № 221 Правління НБУ від 16.06.2005 р.

Правила бухгалтерського обліку банками України операцій з чека-ми в іноземній валюті: Затв. Постановою № 123 Правління НБУ від08.04.2005 р.

Правила бухгалтерського обліку операцій з документарними акреди-тивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями банківУкраїни: Затв. Постановою № 549 Правління НБУ від 17.11.2004 р.

Фінансовий облік та фінансова звітність у банках: Навч. посібник / На-ціональний банк України; За заг. ред. Г. П. Табачук, О. М. Сарахман. - К.:УБС НБУ 2007. - 430 с.

ГЛОСАРІЙ

Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, заяким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або відсвого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива,зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає ін-шому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Активи - ресурси, що контролюються банком як результат попе-редніх подій, котрі згодом дадуть економічну вигоду - приплив еконо-мічних коштів до цього банку; будь-який об'єкт бухгалтерського обліку,право контролю якого закріплене за банком і який відповідає одній ізвимог: 1) дає дохід банківській установі або 2) може бути обмінений наінший об'єкт, який, у свою чергу, даватиме дохід банківській установі.

Активні операції банків - фінансові операції з розміщення коштівз метою отримання доходу.

Акцепт - згода на оплату або зобов'язання оплати платіжнихдокументів у встановлений термін.

Акціонерний банк - банк, статутний капітал якого сформованоспособом емісії та продажу певної кількості акцій.

Акція - цінний папір без визначення часу обігу, що засвідчуєучасть його власника у статутному капіталі AT і дає право на участь вуправлінні та одержанні частини прибутку у формі дивіденду.

Амортизація - систематичний розподіл вартості основних засо-бів і нематеріальних активів, яка амортизується протягом строку їх ко-рисного використання (експлуатації).

Амортизована собівартість - вартість, за якою оцінюються фі-нансовий актив, фінансове зобов'язання та яка складається зі собівар-тості придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу,збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різ-ниці між початковою вартістю та вартістю погашення, розрахованої звикористанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму частко-вого списання внаслідок зменшення корисності.

Асоційована компанія (підприємство) - компанія, в якій інвестормає істотний вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні спільним під-приємством інвестора. Істотний вплив передбачає, що інвестор прямоабо через дочірні компанії володіє 20% або більше голосів об'єкта ін-вестування. Істотний вплив є, якщо інвестор (банк) прямо або черездочірні компанії володіє менше ніж 20% голосів об'єкта інвестування,але виконуються щонайменше дві з таких умов: інвестор (банк) маєпредставників у раді директорів або в аналогічному керівному органікомпанії; інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії та операційкомпанії; здійснюється обмін управлінським персоналом між інвесто-ром (банком) та компанією; інвестор (банк) надає компанії суттєву тех-нічну інформацію.

Баланс банку консолідований - бухгалтерський звіт, який вклю-чає операції не тільки банку як юридичної особи (зведений баланс),а й операції асоційованих дочірніх компаній та спільних підприємствбанку.

Балансова вартість - сума, за якою актив обліковують у балансіпісля вирахування будь-якої накопиченої амортизації та накопиченихзбитків від зменшення його корисності.

Балансовий звіт - складова пакета фінансової звітності, щохарактеризує фінансовий стан банку і відображає активи, зобов'язаннята капітал банківської установи у грошовій формі станом на певну дату.

Банк - особлива грошово-кредитна установа, яка діє на фінансо-вому ринку, акумулює тимчасово вільні грошові кошти і заощаджен-ня, надає кредити, здійснює грошові розрахунки, операції з векселями,іноземною валютою, випускає в обіг гроші та цінні папери, надає різніпослуги фінансово-економічного характеру.

Банк платника/отримувача/стягувана - банк, що обслуговуєплатника/отримувача/стягувача.

Банк-емітент - 1) банк, що відкрив акредитив або здійснив емі-сію цінних паперів, платіжних карток, або видав розрахунковий чек(розрахункову чекову книжку); 2) банк, який здійснює випуск в обіггрошових знаків і цінних паперів, платіжних карток.

Банківські резерви - складова банківського капіталу, призначенадля компенсації кредитів, повернення яких є сумнівним, та збитків відінших активних операцій банку, а також для страхування вкладів фі-зичних осіб.

Безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштівіз рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також пе-рерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осібкоштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачівкоштів. Ці розрахунки банк проводить на підставі розрахункових до-кументів на паперових носіях чи в електронному варіанті.

Безнадійназаборгованість - заборгованість, стосовно якої є впев-неність про її неповернення боржником, або заборгованість, за якоюминув строк позовної давності.

Бенефіціар - юридична особа, на користь якої виставлено акреди-тив (продавець, виконавець робіт або послуг тощо).

Бухгалтерський облік - система збирання, вимірювання, оброб-ки, тлумачення та передавання інформації про господарську діяльністьбанку внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття управлін-ських рішень.

Валютна позиція - співвідношення між сумою вимог за певноюіноземною валютою та сумою зобов'язань банку за тою самою валю-тою.

Вартість, яка амортизується - початкова або переоцінена вар-тість основних засобів чи нематеріальних активів із вирахуванням їх-ньої ліквідаційної вартості.

Виконуючий банк - банк, який за дорученням банку-емітентаздійснює платіж проти документів, визначених в акредитиві. Викону-ючий банк залежно від операції за акредитивом, виконання якої дору-чено йому банком-емітентом, також може бути авізуючим банком.

Витрати - зменшення економічної вигоди у звітному періоді вна-слідок відпливу чи використання активів або внаслідок виникнення за-боргованості.

Витрати банку - 1) сукупність витрат, пов'язаних з усіма вида-ми діяльності банківської установи; 2) зменшення економічної вигодиза сукупністю господарських операцій банку, крім операцій із розпо-ділу капіталу, які приводять до одного з двох наслідків: скороченнясуми активів банківської установи без відповідного скорочення сумиїї зобов'язань або збільшення суми зобов'язань без відповідного збіль-шення суми її активів.

Витрати на операції - комісійні винагороди, податки та збори(обов'язкові платежі), які безпосередньо пов'язані з операціями з при-дбання, емісії або продажу цінних паперів та інвестицій, не оформле-них цінними паперами, і яких не було б, якби операція з придбання,емісії або продажу не здійснювалася. Витрати на операції не включаютьдисконту або премії за борговими цінними паперами, адміністратив-них витрат.

Витяг із банківського рахунку - документ, який видається банкомйого клієнтові та відображає стан рахунку клієнта.

Відкличний акредитив - такий, що може бути змінений абоанульований банком-емітентом без попереднього погодження з бе-нефіціаром.

Відповідальний виконавець - працівник банку, який відповіднодо своїх службових обов'язків має повноваження вчиняти від іменібанку певні дії, пов'язані зі здійсненням розрахунків.

Відповідний рахунок/відповідний позабалансовий рахунок - ра-хунок, призначення якого згідно з Інструкцією про застосування Пла-ну рахунків бухгалтерського обліку банків України відповідає еконо-мічній суті операції, що за ним відображається.

Власний капітал - власні кошти банку, сукупність різних коштів,фондів, призначених для забезпечення комерційної і господарської ді-яльності банку та його фінансової стабільності.

Власник рахунку в банку - особа, яка відкриває рахунок у банку імає право розпоряджатися коштами на ньому.

Гарантія - зобов'язання, щодо якого юридична чи фізична осо-ба відповідає повністю або частково перед кредиторами в разі не-виконання боржником своїх зобов'язань.

Гарантована ліквідаційна вартість: для лізингоодержувача -частина ліквідаційної вартості, що гарантується до сплати лізингоодер-жувачем або пов'язаною з ним стороною; для лізингодавця - частиналіквідаційної вартості, що гарантується до сплати лізингоодержувачемабо незалежною третьою стороною, яка здатна за своїм фінансовимстаном відповідати за гарантією.

Господарська операція - подія, що приводить до змін в активах,зобов'язаннях чи капіталі банку.

Група основних засобів або нематеріальних активів - сукупністьоднотипних за технічними характеристиками, призначенням та умова-ми використання основних засобів або нематеріальних активів.

Дата балансу - дата, на яку складено баланс банку. Звичайно датоюбалансу є кінець останнього дня звітного періоду. Звітним періодом дляскладання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна (кварталь-на) фінансова звітність складається на кінець останнього дня кварталу.

Дата валютування - зазначена платником у розрахунковому до-кументі або в документі на переказування готівки дата, починаючи зякої гроші, переказані платником отримувачеві, переходять у власністьотримувача. До настання дати валютування сума переказу облікову-ється в банку, що обслуговує отримувача, або в установі - члені пла-тіжної системи.

Дата операції - 1) дата, з якої банк зобов'язується придбати абопродати актив; 2) дата укладення угоди, коли продавець погоджу-ється продати, а покупець - придбати іноземну валюту. На цю датупроводиться відображення змісту операції в бухгалтерському обліку,а також починається нарощення результату переоцінки та інших до-ходів (видатків).

Дата оцінювання вартості - кінець місяця. Дата, коли залишкиза рахунками в балансі коригуються відповідно до поточних ринковихцін; нараховуються процентні доходи і витрати, інші доходи і витратидля підготовки до складання місячних звітів та класифікації рахунків іоперацій перед відображенням їх у відповідних фінансових документах.

Дата придбання - дата, на яку контроль за активами, що купують-ся, переходить до покупця.

Дата розрахунку - 1) дата фактичного проведення розрахунку, заяким банк отримує або сплачує кошти; 2) дата, з якої актив передаєтьсябанкові (визнається активом банку) або з якої актив передається бан-кові (припинення визнання активу). Дата розрахунку є датою, з якоїпочинається (у разі придбання) і припиняється (у разі реалізації) на-рахування процентів за активами і зобов'язаннями банку.

Дебіторська заборгованість - сума боргів, що належать банку відюридичних та фізичних осіб.

Дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасни-ками (власниками) відповідно до частки їхньої участі у власному ка-піталі банку.

Дисконт - різниця між номінальною вартістю цінних паперів таїхньою вартістю під час первинного визнання без урахування нара-хованих на час придбання процентів, якщо така вартість нижча від но-мінальної вартості.

Дистанційне обслуговування - комплекс інформаційних послуг зарахунком клієнта та ведення операцій за рахунком на підставі дистан-ційних розпоряджень клієнта.

Довгострокові кредити - надані або отримані кредити на строкбільше ніж рік.

Документи, що засвідчують особу - паспорт громадянина Укра-їни, для іноземних громадян - паспортний документ, посвідка на про-живання особи без громадянства та інші, визначені законодавствомдокументи.

Доходи - збільшення економічних вигід у звітному періоді - при-плив чи збільшення активів або зменшення зобов'язань, а отже, збіль-шення капіталу (не за рахунок акціонерів).

Доходи банку - збільшення економічної вигоди за сукупністюгосподарських операцій, крім операцій із реалізації додаткової кіль-кості акцій, які приводять до одного з двох наслідків: 1) збільшеннясуми активів банківської установи без відповідного збільшення сумиїї зобов'язань; 2) зменшення суми зобов'язань банку без відповідногозменшення суми її активів.

Дочірня компанія (підприємство) - компанія, що контролюєть-ся іншою компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія(банк) прямо або через дочірні компанії володіє більше ніж 50% го-лосів об'єкта інвестування. Контроль є, якщо материнська компанія(банк) прямо або через дочірні компанії володіє менше ніж 50% голосівоб'єкта інвестування, але має: частку управлінських голосів у компа-нії, що перевищує 50% завдяки договорам з іншими інвесторами; пра-во визначати фінансову та операційну політику підприємства згідно зустановчими документами; право призначати або звільняти більшістьчленів ради директорів або аналогічного керівного органу компанії;право визначального голосу в раді директорів або в аналогічному ке-рівному органі компанії.

Еквайринг - діяльність банку, яка включає проведення розрахун-ків із підприємствами торгівлі (послуг) за операціями, здійсненимивласниками платіжних карток, та виконання операцій з видачі їм го-тівки.

Електронний розрахунковий документ - документ, інформація вякому подана у формі електронних даних, у тому числі відповідні рек-візити розрахункового документа, який сформований, переданий, збе-режений і перетворений у візуальну форму.

Емісійний дохід - дохід, отриманий емітентом від випуску в обіггрошових знаків та цінних паперів.

Емісійні різниці (емісійний дохід) - перевищення суми коштів,отриманих від первинного випуску або продажу власних акцій (іншихкорпоративних прав), над їхнім номіналом або перевищення номіналуакцій (інших корпоративних прав) над вартістю їх викупу.

Емітент - будь-який орган чи організація, банк, компанія, яківідповідно до чинного законодавства здійснюють емісію, випускаютьв обіг гроші, цінні папери (акції, облігації), платіжно-розрахункові до-кументи, а також пластикові картки.

Ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очіку-ваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовжочікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансовоївартості (амортизованої собівартості) цього інструменту.

Заборгованість - борг клієнта перед банком за кредитом та/абонарахованими процентами.

Залишкова вартість - різниця між початковою (переоціненою)вартістю і сумою нарахованого зношення.

Застава - у цивільному праві один із видів забезпечення вико-нання боргових зобов'язань. На підставі застави кредитор (утримувачзастави) має переважне право перед іншими кредиторами в разі неви-користання боржником забезпеченого заставою зобов'язання одержа-ти задоволення з вартості заставного майна.

Заявник акредитива - платник, який подав обслуговуючому бан-ку заяву про відкриття акредитива.

Зменшення корисності активів - втрата економічної вигоди, якаспричинена однією або кількома збитковими подіями, які відбулисяпісля первинного визнання активів і які мають вплив на очікувані май-бутні грошові потоки за цими активами (кредитами, цінними папера-ми тощо).

Зношення основних засобів - сума амортизації об'єкта основнихзасобів з початку його корисного використання.

Зобов'язання - обов'язки банку, які виникли з попередніх подій ізгодом призведуть до відпливу ресурсів (активів).

Зобов'язання з кредитування - зобов'язання банку надати клієн-тові кредит на певних умовах.

Зобов'язання з фінансування - безвідкличне зобов'язання надатиклієнтові кредит.

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля абочастина будівлі, або їх поєднання), утримувана [власником або лізин-гоодержувачем за договором про фінансовий лізинг (оренду)] з метоюотримання лізингових (орендних) платежів або збільшення вартостікапіталу чи для досягнення обох цілей.

Інкасування (інкасо) - здійснення банком за дорученням клієнтаоперацій із розрахунковими супровідними документами з метою одер-жання платежу або передавання розрахункових супровідних докумен-тів проти платежу, або передавання розрахункових та/чи супровіднихдокументів на інших умовах.

Іпотечний кредит - довгострокові позики під заставу нерухомогомайна, яке є власністю позичальника.

Капітал - 1) сума грошей, коштів; сукупність ресурсів, які вико-ристовуються в банку; 2) початкова сума коштів для підприємницькоїдіяльності; 3) нагромаджені матеріальні ресурси та інші цінності, ре-зультат минулої і засіб для майбутньої виробничої, комерційної діяль-ності.

Капітал (облік) - залишковий інтерес банку в активах за вираху-ванням зобов'язань.

Капіталізація прибутку - спрямування частини прибутку назбільшення капіталу підприємства, фірми, банку, перетворення при-бутку на капітал.

Касовий метод - метод, згідно з яким облік доходів і витрат здій-снюється в момент їх надходження (сплати), а не в момент їх виник-нення.

Клієнт - особа, яка має рахунок у банку або користується його по-слугами.

Кліринг - система безготівкових розрахунків між країнами, під-приємствами, банками за товари, цінні папери та послуги, що базуєть-ся на зарахуванні взаємних вимог і зобов'язань.

Код банку - реквізит банку, визначений і включений до довідни-ка банківських установ згідно з нормативно-правовими актами Наці-онального банку, що регулюють питання міжбанківських розрахунківв Україні.

Комісійна винагорода - плата, яку стягує банк із клієнта за ви-конання певних банківських операцій за його дорученням.

Комісійні доходи і витрати - доходи і витрати, які обчислюютьсяпропорційно до суми активу чи зобов'язання незалежно від часу.

Кореспондентський рахунок - рахунок, на якому відображаютьрозрахунки банку за дорученням та за кошти іншого банку на основіукладеного кореспондентського договору. Кореспондентські рахункиподіляють на два види: рахунок ностро (наш рахунок у вас) та рахуноклоро (ваш рахунок у нас).

Короткостроковий вклад (депозит) - надані або отримані коштина строк, що не перевищує одного року.

Короткостроковий кредит - наданий або отриманий кредит настрок, що не перевищує одного року.

Кредит - будь-яка угода між банком та контрагентом (клієнтомабо іншим банком), згідно з якою банк за винагороду надає кошти врозпорядження контрагента на умовах терміновості та повернення.

Кредитна операція - надання банком кредиту або зобов'язання(гарантії поручительства, авалю тощо), яке в разі виконання операціїприведе до авансування грошових коштів.

Кредитний портфель - сукупність усіх позик, наданих банком зметою одержання доходу.

Кредитний ризик - ризик втрат від того, що контрагент не вико-нає своїх зобов'язань.

Кредитоспроможність - здатність позичальника в повному об-сязі й у визначений договором кредиту термін розрахуватися за своїмиборговими зобов'язаннями.

Лізингова (орендна) ставка процента - ставка процента, за якоютеперішня вартість суми мінімальних лізингових (орендних) платежівта негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вар-тості об'єкта фінансового лізингу (оренди) на початок строку лізингу(оренди).

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів,яку банк очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних акти-вів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), звирахуванням витрат, пов'язаних із продажем (ліквідацією).

Ліквідність банку - здатність банку вчасно і сповна виконуватисвої поточні зобов'язання, задовольняти вимоги вкладників та попитпозичальників.

Маржа банківська - різниця між середньозваженою ставкою до-ходу, що її банківська установа отримує від підпроцентних активів, тасередньозваженою ставкою витрат, виплачуваною за власними підпро-центними зобов'язаннями.

Метод ефективної ставки відсотка - метод обчислення аморти-зованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання(або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілудоходів у формі процентів чи витрат на виплату процентів протягомвідповідного періоду часу.

Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з якимбалансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшу-ється на суму частки інвестора в чистому прибутку (збитку) об'єктаінвестування за звітний період та на суму частки інвестора в обсязізміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування зазвітний період.

Мінімальні лізингові (орендні) платежі - платежі, які має спла-тити лізингоодержувач протягом строку лізингу (оренди) із вираху-ванням вартості послуг та податків, які повинен сплатити лізингода-вець, і непередбаченої лізингової (орендної) плати, що збільшені: длялізингоодержувача - на суму його гарантованої ліквідаційної вартос-ті; для лізингодавця - на суму його гарантованої ліквідаційної вартос-ті. Якщо лізингоодержувач має намір і можливість придбати об'єктлізингу (оренди) за ціною, нижчою за його справедливу вартість надату придбання, мінімальні лізингові (орендні) платежі складаютьсяз мінімальної лізингової (орендної) плати за весь строк лізингу (орен-ди) та суми, яку треба сплатити згідно з договором про придбанняоб'єкта лізингу (оренди).

Накопичена амортизація нематеріальних активів - сума амор-тизації об'єкта нематеріальних активів з початку його корисного вико-ристання.

Накопичені проценти - сума процентів, що нарахована з дативипуску цінних паперів або дати останньої сплати купона до дати при-дбання (продажу) або на визначену дату.

Неамортизований дисконт (премія) - сума дисконту (премії), якуна визначену дату ще не віднесено на рахунки доходів (витрат) банку.

Невідкличний акредитив - акредитив, який може бути зміненийабо анульований лише за згодою бенефіціара, на користь якого він буввідкритий.

Нематеріальний актив - актив, який не має матеріальної форми,може бути ідентифікований та утримується банком з метою викорис-тання у своїй діяльності понад один рік (або один операційний цикл,якщо він перевищує один рік) для покриття адміністративних витратабо надання в лізинг (оренду) іншим особам.

Необоротні активи - основні засоби (необоротні матеріальні ак-тиви) та нематеріальні активи.

Необоротні активи, утримувані для продажу - необоротні ак-тиви, що утримуються з метою продажу та їхня балансова вартість від-шкодовуватиметься шляхом операції з продажу, а не поточного вико-ристання.

Непокритий акредитив - акредитив, оплата за яким у разі тим-часової відсутності коштів на рахунку платника гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту.

Непроцентні витрати банків - витрати, що не пов'язані зі спла-тою процентів за залученими коштами банків. Складаються з витраткомісійних, господарських; на утримання персоналу та основних засо-бів; пов'язаних із проведенням операцій чи наданням послуг та функ-ціонуванням банку, а також обов'язкових платежів, оплати телекомуні-кації; відрахувань у резерви.

Непроцентні доходи банків - надходження від проведення актив-них операцій, не пов'язаних із нарахуванням процентів, за надання по-слуг клієнтам та за здійснення операцій, безпосередньо не пов'язаних ізбанківською діяльністю.

Нереалізований результат - результат переоцінки активів тазобов'язань в іноземній валюті у зв'язку зі зміною курсів, не пов'язанийіз рухом коштів за реальними операціями на час переоцінки.

Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосу-ваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремле-ний предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій,чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одно-го або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальніпристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідокчого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певнуроботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; також інший актив,що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу,що контролюється банком. Якщо один об'єкт основних засобів склада-ється з частин, які мають різний термін корисного використання (екс-плуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерськомуобліку як окремий об'єкт основних засоб.

Овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банкомнадійному клієнтові понад залишок коштів на його поточному рахункув цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми і шляхом дебету-вання його рахунку.

Овернайт - надані та отримані кредити і депозити строком небільше ніж операційний день без урахування неробочих днів банку.

Операційний день банку (ОДБ) - складова інформаційної системибанку, що використовується для автоматизації банківської діяльності зметою підвищення ефективності процесу управління банком.

Операційний час - частина операційного дня банку або іншої уста-нови - члена платіжної системи, протягом якої приймають від клієнтівдокументи на переказування і документи на відкликання, що маютьбути оброблені, передані та виконані цим банком протягом того само-го робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється банкомабо іншою установою - членом платіжної системи самостійно та зазна-чається в їхніх внутрішніх правилах.

Ордер меморіальний - розрахунковий документ, який складаєть-ся з ініціативи банку для оформлення операцій зі списання коштів зрахунку платника, внутрішньобанківських операцій відповідно донормативно-правових актів Національного банку України.

Основні засоби - матеріальні активи, які банк утримує для ви-користання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання влізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних ісоціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного вико-ристання (експлуатації) яких більший ніж рік (або операційний цикл,якщо він довший за рік).

Отримувач/одержувач - особа, на рахунок якої зараховується сумапереказу в електронній формі або сума переказу в готівковій формі.

Офіційний валютний курс НБУ - курс гривні щодо іноземноївалюти, який установлюється Національним банком України. Це курс,за яким на звітну дату оцінюються всі балансові валютні рахунки.

Переоцінена вартість - вартість основних засобів або нематері-альних активів після їх переоцінки.

Підтримання об'єкта основних засобів чи нематеріальних ак-тивів у робочому стані - витрати на підтримання об'єкта в робочомустані (у придатному для використання) та одержання первинно визна-ченої суми майбутніх економічних вигід від його використання.

Плаваюча процентна ставка - процентна ставка за кредитом,розмір якої не фіксується на весь строк кредитування, а переглядаєтьсячерез погоджений (обумовлений у договорі кредиту) між кредитором іпозичальником період залежно від зміни кон'юнктури кредитного рин-ку, інших факторів.

Платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить вимо-гу стягувача або в разі договірного списання отримувача до банку, щообслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказпевної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

Платіжна вимога-доручення - розрахунковий документ, якийскладається з двох частин: верхньої - вимоги отримувача безпосередньодо платника про сплату певної суми коштів; нижньої - доручення плат-ника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеноїним суми коштів та перерахування її на рахунок одержувача коштів.

Платіжне доручення - розрахунковий документ, що міститьписьмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зісвого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунокотримувача.

Платіжні інструменти - засіб певної форми на паперовому,електронному чи іншому носії інформації, використання якого перед-бачає переказування грошей з відповідного рахунку платника.

Платник - особа, з рахунку якої здійснюється переказування гро-шей або яка здійснює переказування через подання до банку або іншоїустанови - члена платіжної системи документа на переказ готівки ра-зом з відповідною сумою грошей.

Подібні об'єкти - об'єкти, які мають однакове функціональнепризначення та однакову справедливу вартість.

Подія - випадок, який має певні наслідки для банку (є поштовхомдо змін в активах, зобов'язаннях та капіталі).

Позабалансові рахунки - рахунки бухгалтерського обліку, на якиху банках обліковуються: вимоги та зобов'язання банку, які можуть ви-никнути в майбутні періоди та за якими він мусить брати на себе ри-зики; документи і цінності, які не належать ні до активів, ні до пасивівбанку; операції з приватизації.

Позичальник - клієнт із моменту надання йому кредиту.

Поліпшення об'єкта основних засобів - витрати, пов'язані з модер-нізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцієюоб'єкта основних засобів, у результаті чого збільшуються майбутні еко-номічні вигоди, що початково очікуються від його використання.

Портфель цінних паперів - згрупована інформація з обліку інвес-тицій у цінні папери за їх видами і призначенням з метою складанняфінансової звітності.

Початкова вартість - історична (фактична) собівартість осно-вних засобів чи нематеріальних активів у грошовому вираженні абосправедлива вартість інших активів, сплачених (переданих), витраче-них для придбання (створення) основних засобів або нематеріальнихактивів.

Початок строку лізингу (оренди) - дата підписання лізингового(орендного) договору або дата прийняття сторонами зобов'язань щодоосновних положень договору про лізинг (оренду).

Премія - перевищення вартості цінних паперів під час їх первин-ного визнання без урахування нарахованих (накопичених) на час при-дбання процентів над їхньою номінальною вартістю.

Прибуток банку - перевищення доходів банку над витратами(різниця між ними) до сплати податку на прибуток.

Принципи бухгалтерського обліку - базові концепції, покладенів основу відображення засобами обліку та звітності господарської ді-яльності банку, його активів, доходів, витрат, фінансових результатів.

Пролонгація - перенесення строку дії кредиту, повернення боргу,оплати векселя, погашення позики.

Прострочена заборгованість - заборгованість, яка не погашена втермін (строк), установлений договором.

Прострочена заборгованість за нарахованими доходами - за-боргованість за нарахованими доходами, яка не отримана в термін, пе-редбачений угодою.

Процентні доходи і витрати - доходи і витрати, які обчислюють-ся пропорційно до часу і суми активу чи зобов'язання.

Реалізований результат від операції з іноземною валютою - до-ходи або витрати, отримані або сплачені після закінчення фінансовоїоперації або події, яка дає банкові право на результати операції.

Репо, угода про зворотний викуп - фінансова операція продажуна ринку фінансових активів, цінних паперів із подальшим викупомцих активів.

Рефінансування - погашення давнішої державної заборгованостіновою способом заміни короткострокових зобов'язань довгострокови-ми за допомогою випуску нових позик (нових цінних паперів).

Ризик банківський - можливість зазнати втрат у разі виникненнянесприятливих для банку обставин.

Ринкова вартість - сума, яку можна отримати від продажу акти-ву на активному ринку.

Ринкова вартість цінних паперів - сума коштів, яку можна отри-мати від продажу цінних паперів на активному ринку.

Розрахунковий документ - документ на паперовому носії, щомістить доручення та/або вимогу про перерахування коштів з рахункуплатника на рахунок отримувача.

Розрахунковий чек - розрахунковий документ, що містить нічимне обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця)банкові-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодер-жателеві зазначеної в чеку суми коштів.

Розрахунково-касове обслуговування - надання банком клієнтовіна підставі укладеного між ними договору послуг, які пов'язані з пере-казуванням коштів з/на рахунку/ок цього клієнта, видачею йому гро-шей у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, перед-бачених договором, форму та зміст якого банк розробляє самостійно.

Роялті - платежі за використання нематеріальних активів банку(патентів, авторського права, програмних продуктів).

Система електронних платежів (СЕП) НБУ- загальнодержавнаплатіжна система, що забезпечує здійснення розрахунків між банків-ськими установами на території України із застосуванням електроннихзасобів приймання, передавання, опрацювання та захист інформації якза дорученнями клієнтів банків, так і за зобов'язаннями банків одинперед одним.

Собівартість банківського продукту - сукупність витрат банку,пов'язаних із проведенням операції чи наданням послуги. Витрати роз-раховуються на одиницю продукту, тобто на здійснення однієї операціїчи надання послуги одному клієнтові за період, коли вони реалізува-лись.

Собівартість цінного папера - ціна придбання цінного папера,включаючи накопичені проценти, а також витрати на операції з при-дбання цінних паперів.

Спекуляція валютна - операції, які здійснюють з метою отриман-ня прибутку від зміни валютних курсів у часі або на різних ринках, атакож свідоме взяття на себе валютного ризику.

Списання договірне - списання грошей, що банк здійснює згідноз дорученням його клієнта та в порядку, передбаченому в укладеномуними договорі.

Списання примусове - списання коштів, що здійснюється стягува-чем без згоди платника на підставі встановлених законом виконавчихдокументів у випадках, передбачених законом.

Спотовий валютний курс - курс купівлі-продажу іноземної ва-люти на спотовому ринку.

Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений об-мін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнани-ми, зацікавленими та незалежними сторонами.

Стандарт бухгалтерського обліку - нормативний документ,який визначає правила й процедури ведення бухгалтерського обліку таскладання звітності.

Статутний капітал - кошти, що внесені акціонерами банку че-рез придбання його акцій.

Строк лізингу (оренди) - період дії невідмовного лізингового(орендного) договору, а також період продовження цього договору,обумовлений на початку строку лізингу (оренди).

Субординований борг - позика (забезпечена або незабезпечена), заякою в договірному порядку погоджено, що в разі ліквідації або бан-крутства боржника сплата відбудеться після задоволення вимог усіхінших кредиторів.

Сума переказу - відповідна сума коштів, яка в результатіпереказування має бути зарахована на рахунок отримувача або виданайому в готівковій формі.

Супровідні документи - документи, подання яких разом із розра-хунковим документом передбачене договором, укладеним між банкомта клієнтом.

Теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів (звирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується,буде потрібна для погашення зобов'язання в процесі поточної діяль-ності банку.

Термін корисного використання (експлуатації) - очікуваний пе-ріод, протягом якого основні засоби чи нематеріальні активи банк ви-користовуватиме або з їх використанням буде виготовлено (виконано)очікуваний банком обсяг продукції (робіт, послуг).

Управлінський облік - сукупність методів та процедур, що забез-печують підготовку й надання інформації для планування, контролюта прийняття рішень на різних рівнях управління банком.

Учасники безготівкових розрахунків - банки та їхні філії, підпри-ємства, фізичні особи, з рахунків яких списуються або на рахунки якихзараховуються кошти.

Факторинг - 1) кредитна операція, за якою банк купує у клієн-та право на стягнення його дебіторської заборгованості; 2) різновидторговельно-фінансових операцій, пов'язаних із кредитуванням обо-ротного капіталу клієнта (постачальника), придбанням банком прававимоги щодо виплат за фінансовими зобов'язаннями, скуплених у різ-них суб'єктів господарювання.

Фіксована процентна ставка - процентна ставка за кредитами,розмір якої фіксується на весь період дії договору кредиту.

Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно веде до ви-никнення (збільшення) фінансового активу в одного суб'єкта підпри-ємницької діяльності і фінансового зобов'язання або інструменту влас-ного капіталу в іншого.

Фінансовий облік - сукупність правил та процедур, що забезпечу-ють підготовку й оприлюднення інформації про результати діяльностібанку та його фінансовий стан згідно з вимогами законодавчих актів істандартів бухгалтерського обліку.

Форвардний валютний курс - курс купівлі-продажу іноземноївалюти, який використовується у форвардній операції.

Форвардні операції - операції з купівлі-продажу однієї інозем-ної валюти за іншу на вказану дату в майбутньому та за обумовленимкурсом. Розрахунок за ними має відбуватися на дату, зазначену у фор-вардному контракті (у період, довший ніж два робочі дні після датиукладення угоди). Вимоги та зобов'язання, які пов'язані з форварднимконтрактом, обов'язкові для виконання обома сторонами і не залежатьвід будь-яких подій.

Форфейтинг - кредитна операція, що полягає в купівлі боргу уформі оборотних документів (векселя, акредитива) із взяттям на себезобов'язання про відмову регресу до пред'явника в разі несплати до-кумента, тобто на безобіговій основі.

Хеджування - мінімізація фінансових ризиків. З метою хеджуван-ня поряд з основною угодою складається додаткова угода за участі тре-тьої сторони. Умови її такі: коли настають обставини, що призведуть дозбитків за основною угодою, учасник отримує повністю або частковоприбутки від протилежної угоди. Інструментами хеджування можутьбути форварди, ф'ючерси, опціони, процентні свопи та інші фінансовіінструменти.

Цінні папери в портфелі до погашення - боргові цінні папери,щодо яких є намір і змога банку утримувати їх до строку погашення.

Цінні папери в портфелі на продаж - цінні папери, які не нале-жать до торгового портфеля цінних паперів та до портфеля до пога-шення.

Цінні папери в торговому портфелі - цінні папери, придбані бан-ком для перепродажу та переважно з метою отримання прибутку відкороткострокових коливань їх ціни або дилерської маржі. До торго-вих цінних паперів можуть бути віднесені будь-які цінні папери, щодояких банк під час первинного визнання прийняв рішення про їх облікза справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

Чекодавець - юридична або фізична особа, яка здійснює платіж задопомогою чека та підписує його.

Чекодержатель - підприємство, яке є отримувачем коштів за че-ком.

ДОДАТКИ

Додаток А

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.06.2004 № 280

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

26 липня 2004 р. за № 918/9517

Про затвердження Плану рахунківбухгалтерського обліку банків Українита Інструкції про застосування Плану рахунківбухгалтерського обліку банків України

Із змінами, внесеними згідно з ПостановамиПравління Національного банку№ 556 (z1512-04) від 17.11.2004№ 555 (z1511-04) від 17.11.2004№ 222 (z0718-05) від 16.06.2005№ 457 (z1462-05) від 01.12.2005№ 359 (z1238-05) від 03.10.2005№ 76 (z0280-06) від 06.03.2006№ 457 (z1337-06) від 13.12.2006№ 229 (z0781-07) від 22.06.2007№ 310 (z1105-07) від 31.08.2007№ 482 (z0918-04) від 27.12.2007№ 44 (z2121-14) від 04.02.2009

ПЛАН

рахунків бухгалтерського обліку банків України

Класи, рахунки бухгалтерського обліку

Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції10 Готівкові кошти

100 Банкноти та монети

А Банкноти та монети в касі банку

А Банкноти та монети в касі відділень банку

А Банкноти та монети в обмінних пунктах

А Банкноти та монети в банкоматах

1005 А Банкноти та монети, інкасовані до перерахування

1007 А Банкноти та монети в дорозі

101 Дорожні чеки

А Дорожні чеки в касі банку

А Дорожні чеки в касі відділень банку

А Дорожні чеки в обмінних пунктах

1017 А Дорожні чеки в дорозі

Банківські метали

110 Банківські метали

А Банківські метали в банку

А Банківські метали у відділенні банку

1107 А Банківські метали в дорозі

Кошти в Національному банку України

Кошти на вимогу в Національному банку України

1200 А Кореспондентський рахунок банку в Національному банкуУкраїни

1203 А Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банкуУкраїни

А Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України

А Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національномубанку України

Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

А Кошти, що надані Національному банку Україниза операціями репо

А Короткострокові вклади (депозити) у Національному банкуУкраїни

А Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами)у Національному банку України

КА Неамортизований дисконт за строковими вкладами(депозитами) у Національному банку України

1218 А Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами)у Національному банку України

Кошти Національного банку України

Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

1300 П Кореспондентський рахунок Національного банку України

в банку

1308 П Нараховані витрати за кореспондентським рахункомНаціонального банку України в банку

Короткострокові кредити, що отримані від Національного банкуУкраїни

П Кредити овернайт, що отримані від Національного банкуУкраїни шляхом рефінансування

П Кошти, що отримані від Національного банку Україниза операціями репо

П Короткострокові кредити, що отримані від Національногобанку України шляхом рефінансування

П Короткострокові стабілізаційні кредити, що отриманівід Національного банку України

П Неамортизована премія за короткостроковими кредитами,що отримані від Національного банку України

КП Неамортизований дисконт за короткостроковимикредитами, що отримані від Національного банку України

П Прострочена заборгованість за короткостроковимикредитами, що отримані від Національного банку України

П Нараховані витрати за короткостроковими кредитами,що отримані від Національного банку України

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

П Довгострокові кредити, що отримані від Національного банкуУкраїни

П Довгострокові стабілізаційні кредити, що отриманівід Національного банку України

П Довгострокові кредити, що отримані від Національного банкуУкраїни за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

П Неамортизована премія за довгостроковими кредитами,що отримані від Національного банку України

КП Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами,що отримані від Національного банку України

П Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами,що отримані від Національного банку України

П Нараховані витрати за довгостроковими кредитами,що отримані від Національного банку України

Строкові вклади (депозити) Національного банку України

1332 П Короткострокові вклади (депозити) Національного банку

України

П Довгострокові вклади (депозити) Національного банкуУкраїни

П Неамортизована премія за строковими вкладами(депозитами) Національного банку України

КП Неамортизований дисконт за строковими вкладами(депозитами) Національного банку України

1338 П Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуютьсяНаціональним банком України, та цінні папери, емітованіНаціональним банком України

140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банкомУкраїни, у торговому портфелі банку

1400 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуютьсяНаціональним банком України, у торговому портфелі банку

А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуютьсяНаціональним банком України, у торговому портфелі банку

А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевогосамоврядування, що рефінансуються Національним банкомУкраїни, у торговому портфелі банку

А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськимифінансовими установами, що рефінансуються Національнимбанком України, у торговому портфелі банку

А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансу-ються Національним банком України, у торговому портфелі банку

АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуютьсяНаціональним банком України, у торговому портфелі банку

КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, у торговомупортфелі банку

А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України,

у торговому портфелі банку

А Нараховані доходи за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України,

у торговому портфелі банку141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банкомУкраїни, у портфелі банку на продаж

А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуютьсяНаціональним банком України, у портфелі банку на продаж

А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуютьсяНаціональним банком України, у портфелі банку на продаж

А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевогосамоврядування, що рефінансуються Національним банкомУкраїни, у портфелі банку на продаж

А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськимифінансовими установами, що рефінансуються Національнимбанком України, у портфелі банку на продаж

А Боргові цінні папери нефінансових підприємств,що рефінансуються Національним банком України,у портфелі банку на продаж

АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуютьсяНаціональним банком України, у портфелі банку на продаж

КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, у портфелібанку на продаж

А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, у портфелібанку на продаж

А Нараховані доходи за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України,

у портфелі банку на продаж

А Прострочені нараховані доходи за борговими ціннимипаперами, що рефінансуються Національним банком України,у портфелі банку на продаж

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банкомУкраїни, у портфелі банку до погашення

А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуютьсяНаціональним банком України, у портфелі банку

до погашення

А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуютьсяНаціональним банком України, у портфелі банку

до погашення

А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевогосамоврядування, що рефінансуються Національним банкомУкраїни, у портфелі банку до погашення

А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськимифінансовими установами, що рефінансуються Національнимбанком України, у портфелі банку до погашення

А Боргові цінні папери нефінансових підприємств,що рефінансуються Національним банком України,у портфелі банку до погашення

КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України,

у портфелі банку до погашення

А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України,

у портфелі банку до погашення

А Нараховані доходи за борговими цінними паперами,

що рефінансуються Національним банком України, у портфелібанку до погашення

А Прострочені нараховані доходи за борговими ціннимипаперами, що рефінансуються Національним банком України,у портфелі банку до погашення

Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України,у портфелі банку на продаж

А Боргові цінні папери, емітовані Національним банкомУкраїни, у портфелі банку на продаж

АП Переоцінка боргових цінних паперів, емітованихНаціональним банком України, у портфелі банку на продаж

КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами,емітованими Національним банком України, у портфелі банкуна продаж

А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,емітованими Національним банком України, у портфелі банкуна продаж

А Нараховані доходи за борговими цінними паперами,емітованими Національним банком України, у портфелі банкуна продаж

144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України,у портфелі банку до погашення

1440 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банкомУкраїни, у портфелі банку до погашення

КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами,емітованими Національним банком України, у портфелі банкудо погашення

А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,емітованими Національним банком України, у портфелі банкудо погашення

А Нараховані доходи за борговими цінними паперами,емітованими Національним банком України, у портфелі банкудо погашення

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуютьсяНаціональним банком України

КА Резерви під знецінення боргових цінних паперів,

що рефінансуються Національним банком України, у портфелібанку на продаж

КА Резерви під знецінення боргових цінних паперів,

що рефінансуються Національним банком України, у портфелібанку до погашення

КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходамиза борговими цінними паперами, що рефінансуютьсяНаціональним банком України, у портфелі банку на продаж

КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходамиза борговими цінними паперами, що рефінансуютьсяНаціональним банком України, у портфелі банку до погашення

15 Кошти в інших банках

Кошти на вимогу в інших банках

1500 АП Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

1502 А Кошти банків у розрахунках

П Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафтвід інших банків

А Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

А Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогув інших банках

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

А Депозити овернайт, що розміщені в інших банках

А Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в іншихбанках

А Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

А Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовахсубординованого боргу

А Неамортизована премія за строковими вкладами(депозитами), що розміщені в інших банках

КА Неамортизований дисконт за строковими вкладами(депозитами), що розміщені в інших банках

А Прострочена заборгованість за строковими вкладами(депозитами), що розміщені в інших банках

А Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами),що розміщені в інших банках

А Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами(депозитами), що розміщені в інших банках

152 Кредити, що надані іншим банкам

А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам

А Кредити овернайт, що надані іншим банкам

А Кредии, що надані іншим банкам за операціями репо

А Короткострокові кредити, що надані іншим банкам

А Довгострокові кредити, що надані іншим банкам

А Неамортизована премьія за кредитами, що надані іншим банкам

КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншимбанкам

А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншимбанкам

А Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що наданііншим банкам

Резерви під заборгованість інших банків

1590 КА Резерви під заборгованість інших банків за кредитнимиопераціями

1592 КА Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентськихрахунках в інших банках16 Кошти інших банків

Кошти на вимогу інших банків

1600 АП Кореспондентські рахунки інших банків

1602 П Кошти в розрахунках інших банків

А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншимбанкам

П Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків

Строкові вклади (депозити) інших банків

1610 П Депозити овернайт інших банків

1612 П Короткострокові вклади (депозити ) інших банків

1613 П Довгострокові вклади (депозити) інших банків

П Неамортизована премія за строковими вкладами(депозитами) інших банків

КП Неамортизований дисконт за строковими вкладами(депозитами) інших банків

П Прострочена заборгованість за строковими вкладами(депозитами) інших банків

П Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)інших банків

162 Кредити, що отримані від інших банків

П Кредити овернайт, що отримані від інших банків

П Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо

П Короткострокові кредити, що отримані від інших банків

П Довгострокові кредити, що отримані від інших банків

П Неамортизована премьія за кредитами, що отримані від іншихбанків

КП Неамортизований дисконт за кредитами, що отриманівід інших банків

П Прострочена заборгованість за кредитами, що отриманівід інших банків

П Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою1819 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками1890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

Кредиторська заборгованість за операціями з банками191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою1919 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

[Клас 1 із змінами, внесеними згідноз Постановами Національного банку№ 229 (z0781-07) від 22.06.2007,№ 482 (z0918-04) від 27.12.2007]

Клас 2. Операції з клієнтами20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

2010 А Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам

господарювання

2016 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що наданіза операціями репо суб'єктам господарювання

2018 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціямирепо суб'єктам господарювання

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктамгосподарювання

2020 А Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктамгосподарювання

КА Неамортизований дисконт за врахованими векселямисуб'єктів господарювання

А Прострочена заборгованість за кредитами, що наданіза врахованими векселями суб'єктам господарювання

А Нараховані доходи за кредитами,що надані за врахованими векселямисуб'єктам господарювання

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що наданіза врахованими векселями суб'єктам господарювання

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктамигосподарювання

А Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктамигосподарювання

КА Неамортизований дисконт за вимогами, що придбаніза операціями факторингу із суб'єктами господарювання

А Прострочена заборгованість за вимогами, що придбаніза операціями факторингу із суб'єктами господарювання

А Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціямифакторингу із суб'єктами господарювання

А Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбаніза операціями факторингу із суб'єктами господарювання

206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Короткострокові кредити в поточну діяльність, що наданісуб'єктам господарювання

А Довгострокові кредити в поточну діяльність, що наданісуб'єктам господарювання

А Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність,що надані суб'єктам господарювання

КА Неамортизований дисконт за кредитами в поточнудіяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Прострочена заборгованість за кредитами в поточнудіяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність,що надані суб'єктам господарювання

А Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточнудіяльність, що надані суб'єктам господарювання

Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктамгосподарювання

А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктамгосподарювання

А Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність,що надані суб'єктам господарювання

А Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що наданісуб'єктам господарювання

А Довгострокові кредити, що надані суб'єктам господарюванняза участю кредитів Національного банку України

А Неамортизована премія за кредитами в інвестиційнудіяльність, що надані суб'єктам господарювання

КА Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційнудіяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційнудіяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність,що надані суб'єктам господарювання

А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційнудіяльність, що надані суб'єктам господарювання

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

А Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктамгосподарювання

А Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктамгосподарювання

А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що наданісуб'єктам господарювання

КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами,що надані суб'єктам господарювання

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами,що надані суб'єктам господарювання

А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що наданісуб'єктам господарювання

А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами,що надані суб'єктам господарювання

21 Кредити, що надані органам державної влади

210 Кредити, що надані органам державної влади

2102 А Короткострокові кредити, що надані органам державноївлади

2103 А Довгострокові кредити, що надані органам державної влади

А Неамортизована премія за кредитами, що надані органамдержавної влади

КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органамдержавної влади

А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органамдержавної влади

А Нараховані доходи за кредитами, що надані органамдержавної влади

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що наданіорганам державної влади

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування

А Короткострокові кредити, що надані органам місцевогосамоврядування

А Довгострокові кредити, що надані органам місцевогосамоврядування

А Неамортизована премія за кредитами, що надані органаммісцевого самоврядування

КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органаммісцевого самоврядування

А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органаммісцевого самоврядування

А Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевогосамоврядування

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що наданіорганам місцевого самоврядування

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади

А Короткострокові іпотечні кредити, що надані органамдержавної влади

А Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державноївлади

А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що наданіорганам державної влади

КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами,що надані органам державної влади

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами,що надані органам державної влади

А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що наданіорганам державної влади

А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами,що надані органам державної влади

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2132 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам

місцевого самоврядування

А Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевогосамоврядування

А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що наданіорганам місцевого самоврядуванняКА Неамортизований дисконт

за іпотечними кредитами, що надані органам місцевогосамоврядування

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами,що надані органам місцевого самоврядуванняА Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що наданіорганам місцевого самоврядування

А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами,що надані органам місцевого самоврядування

22 Кредити, що надані фізичним особам

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

А Короткострокові кредити на поточні потреби, що наданіфізичним особам

А Довгострокові кредити на поточні потреби, що наданіфізичним особам

А Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби,що надані фізичним особам

КА Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби,що надані фізичним особам

А Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби,що надані фізичним особам

А Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби,що надані фізичним особам

А Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточніпотреби, що надані фізичним особам

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

2211 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

А Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданийфізичним особам

КА Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом,що наданий фізичним особам

А Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом,що наданий фізичним особам

А Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданийфізичним особам

А Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом,що наданий фізичним особам

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2133

 

А Кредити, що надані за врахованими векселями фізичнимособам

КА Неамортизований дисконт за врахованими векселямифізичних осіб

А Прострочена заборгованість за кредитами, що наданіза врахованими векселями фізичним особам

А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованимивекселями фізичним особам

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що наданіза врахованими векселями фізичним особам

223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам

А Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

А Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що наданіфізичним особам

КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами,що надані фізичним особам

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами,що надані фізичним особам

А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що наданіфізичним особам

А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами,

що надані фізичним особам

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнам

240 Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

КА Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюютьсяна індивідуальній основі

КА Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюютьсяна портфельній основі

Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

Кошти Державного бюджету України

П Кошти Державного бюджету України цільового характеру

П Кошти Державного казначейства України

2518 П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунокДержавного бюджету України

2520 П Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунокДержавного бюджету України

2523 П Поточні рахунки цільового характеру клієнтів,

які утримуються за рахунок Державного бюджету України

П Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунокДержавного бюджету України

П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунокДержавного бюджету України

2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів банку,

які утримуються за рахунок Державного бюджету України

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальногофонду Державного бюджету України

П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальногофонду Державного бюджету України

П Кошти, що вилучені уповноваженими органами

2538 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що вклю-чаються до спеціального фонду Державного бюджету України

Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів,які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласнихбюджетів

П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів

П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласнихбюджетів цільового характеру

П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетівцільового характеру

П Вклади (депозити) місцевих бюджетів

2548 П Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальногофонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києваі Севастополя

П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунокбюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальногофонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласнихбюджетів

П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунокрайонних, міських, селищних та сільських бюджетів

П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальнихфондів районних, міських, районних у містах, селищних

та сільських бюджетів

2558 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ,

що включаються до спеціального фонду бюджетів АвтономноїРеспубліки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

Кошти позабюджетних фондів

П Державні позабюджетні фонди

П Галузеві позабюджетні фонди

П Регіональні позабюджетні фонди

2565 П Цільові кошти позабюджетних фондів

2568 П Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів

Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат

П Кошти державного бюджету для виплат

П Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплатготівкою

П Кошти місцевих бюджетів для виплат

26 Кошти клієнтів банку

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

П Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

П Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання

П Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання

П Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання

АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійсненняоперацій з використанням платіжних карток

П Рахунки платників податку на додану вартість

А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що наданісуб'єктам господарювання

П Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктівгосподарювання

Строкові кошти суб'єктів господарювання

П Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

П Кошти, що отримані від суб'єктів господарюванняза операціями репо

П Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

КП Неамортизований дисконт за строковими коштами суб'єктівгосподарювання

П Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктівгосподарювання

П Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктівгосподарювання

Кошти на вимогу фізичних осіб

2620 АП Кошти на вимогу фізичних осіб

2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб

2625 АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операційз використанням платіжних карток

А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що наданіфізичним особам

П Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

Строкові кошти фізичних осіб

2630 П Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

П Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

КП Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичнихосіб

П Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб

П Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

Кошти виборчих фондів

2640 П Кошти виборчого фонду кандидата на пост ПрезидентаУкраїни

П Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку),кандидатів від якої зареєстровано Центральною виборчоюкомісією

П Кошти виборчого фонду місцевої організації партії (блоку)

П Кошти виборчого фонду кандидата на посаду сільського,селищного, міського голови, кандидата у депутати

в одномандатному окрузі265 Кошти небанківських фінансових установ

АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

П Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансовихустанов

П Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансовихустанов

П Неамортизована премія за строковими коштаминебанківських фінансових установ

АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ дляздійснення операцій з використанням платіжних карток

КП Неамортизований дисконт за строковими коштаминебанківських фінансових установ

А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що наданінебанківським фінансовим установам

П Нараховані витрати за коштами небанківських фінансовихустанов

Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансовихорганізацій

270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансовихорганізацій

П Короткострокові кредити, що отримані від міжнароднихта інших фінансових організацій

П Довгострокові кредити, що отримані від міжнароднихта інших фінансових організацій

КП Неамортизований дисконт за кредитами, що отриманівід міжнародних та інших фінансових організацій

П Неамортизована премія за кредитами, що отриманівід міжнародних та інших фінансових організацій

П Нараховані витрати за кредитами, що отриманівід міжнародних та інших фінансових організацій

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

А Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажуіноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів

для клієнтів банку

А Дебіторська заборгованість за розрахунками за ціннимипаперами для клієнтів банку

А Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

А Дебіторська заборгованість за індексацією грошовихзаощаджень

2809 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтамибанку

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтамибанку

2890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціямиз клієнтами банку29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціямиз клієнтами банку

Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

П Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажуіноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів дляклієнтів банку

П Кредиторська заборгованість за розрахунками за ціннимипаперами для клієнтів

П Кредиторська заборгованість за прийняті платежі

П Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками

П Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

П Кредиторська заборгованість за індексацією грошовихзаощаджень

П Кредиторська заборгованість за операціями з ціннимипаперами колишнього СРСР

П Кредиторська заборгованість за іншими операціямиколишнього СРСР

П Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтамибанку

292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

2920 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими черезбанкомат

2924 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими звикористанням платіжних карток

[Клас 2 із змінами, внесеними згідноз Постановами Правління Національного банку№ 457 (z1462-05) від 01.12.2005,№ 42 (z0918-04) від 27.12.2007]

Клас 3. Операції з ціними паперамита інші активи і зобов'язання30 Цінні папери та похідні фінансові активи в торговому портфелібанку

Акції а інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговомупортфелі банку

А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,що випущені банками, у торговому портфелі банку

А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,що випущені небанківськими фінансовими установами,у торговому портфелі банку

3005 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибуткому торговому портфелі банку

АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованимприбутком у торговому портфелі банку

А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперамиз нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

А Боргові цінні папери органів державної влади в торговомупортфелі банку

А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядуванняв торговому портфелі банку

А Боргові цінні папери, випущені банками, у торговомупортфелі банку

А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовимиустановами, у торговому портфелі банку

А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у торговомупортфелі банку

АП Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелібанку

КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперамив торговому портфелі банку

А Неамортизована премія за борговими цінними паперамив торговому портфелі банку

А Нараховані доходи за борговими цінними паперамив торговому портфелі банку

304 Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку

А Активи за придбаними опціонними контрактами в торговомупортфелі банку

А Активи за форвардними контрактами в торговому портфелібанку

А Активи за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелібанку

31 Цінні папери в портфелі банку на продаж та похідні фінансові

активи, що призначені для обліку хеджування

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелібанку на продаж

А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,що випущені банками, у портфелі банку на продаж

А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,

що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелібанку на продаж

3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком упортфелі банку на продаж

АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованимприбутком у портфелі банку на продаж

А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперамиз нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

А Боргові цінні папери органів державної влади в ортфелі банкуна продаж

А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядуванняв портфелі банку на продаж

А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банкуна продаж

А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовимиустановами, у портфелі банку на продаж

А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелібанку на продаж

АП Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банкуна продаж

КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперамив портфелі банку на продаж

А Неамортизована премія за борговими цінними паперамив портфелі банку на продаж

А Нараховані доходи за борговими цінними паперамив портфелі банку на продаж

А Прострочені нараховані доходи за борговими ціннимипаперами в портфелі банку на продаж

Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метоюпродажу

А Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метоюпродажу

А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи,що утримуються з метою продажу

3125 А Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуютьсяз метою продажу

3128 А Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії,що утримуються з метою продажу

Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

А Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу

А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи,що утримуються з метою продажу

3135 А Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метоюпродажу

3138 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії,що утримуються з метою продажу

Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

А Активи за придбаними опціонними контрактами,що призначені для обліку хеджування

А Активи за форвардними контрактами, що призначенідля обліку хеджування

А Активи за ф'ючерсними контрактами, що призначенідля обліку хеджування

319 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

КА Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банкуна продаж

КА Резерв під заборгованість за нарахованими доходами

за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж32 Цінні папери в портфелі банку до погашення

321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

А Боргові цінні папери органів державної влади в портфелібанку до погашення

А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядуванняв портфелі банку до погашення

А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банкудо погашення

А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовимиустановами, у портфелі банку до погашення

А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелібанку до погашення

КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперамив портфелі банку до погашення

А Неамортизована премія за борговими цінними паперамив портфелі банку до погашення

А Нараховані доходи за борговими цінними паперамив портфелі банку до погашення

А Прострочені нараховані доходи за борговими ціннимипаперами в портфелі банку до погашення

329 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банкудо погашення

КА Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банкудо погашення

КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами

за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання

Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

П Короткострокові прості векселі, емітовані банком

П Акцепти, що надані за короткостроковими переказнимивекселями

П Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітованібанком

КП Неамортизований дисконт за короткостроковими ціннимипаперами власного боргу, емітованими банком

П Неамортизована премія за короткостроковими ціннимипаперами власного боргу, емітованими банком

П Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперамивласного боргу, емітованими банком

Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

П Довгострокові прості векселі, емітовані банком

П Акцепти, що надані за довгостроковими переказнимивекселями

П Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітованібанком

КП Неамортизований дисконт за довгостроковими ціннимипаперами власного боргу, емітованими банком

П Неамортизована премія за довгостроковими ціннимипаперами власного боргу, емітованими банком

П Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперамивласного боргу, емітованими банком

Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітованібанком

3320 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітованібанком

КП Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадним(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

П Неамортизована премія за короткостроковими ощадними(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

П Нараховані витрати за короткостроковими ощадними(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3330 П Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані

банком

3336 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

П Неамортизована премія за довгостроковими ощадними(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

П Нараховані витрати за довгостроковими ощадними(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

3340 П Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу,

емітовані банком

КП Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними)сертифікатами на вимогу, емітованими банком

П Неамортизована премія за ощадними (депозитними)сертифікатами на вимогу, емітованими банком

П Нараховані витрати за ощадними (депозитними)сертифікатами на вимогу, емітованими банком

Похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку

П Зобов'язання за проданими опціонними контрактамив торговому портфелі банку

П Зобов'язання за форвардними контрактами в торговомупортфелі банку

П Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами в торговомупортфелі банку

Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування

П Зобов'язання за проданими опціонними контрактами,що призначені для обліку хеджування

П Зобов'язання за форвардними контрактами,що призначені для обліку хеджування

П Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами,

що призначені для обліку хеджування

Запаси матеріальних цінностей

340 Запаси матеріальних цінностей

3400 А Запаси матеріальних цінностей на складі

А Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб

А Дорогоцінні метали в банку

А Дорогоцінні метали в дорозі

А Необоротні активи, утримувані для продажу

А Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

Інші активи банку

Витрати майбутніх періодів

3500 А Витрати майбутніх періодів

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3510 А Дебіторська заборгованість з придбання активів

А Дебіторська заборгованість за послуги

Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

А Відстрочений податковий актив

3522 А Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковимиплатежами, крім податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовимиінструментами

А Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземноївалюти та банківських металів за рахунок банку

А Дебіторська заборгованість за розрахунками за ціннимипаперами для банку

3548 А Дебіторська заборгованість за операціями з іншимифінансовими інструментами

Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

А Аванси працівникам банку на господарські витрати

А Нестачі та інші нарахування на працівників банку

3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками

з працівниками банку та іншими особами

357 Інші нараховані доходи

3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

А Інші нараховані доходи

А Прострочені інші нараховані доходи

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

3590 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

КА Резерви під заборгованість за іншиминарахованими доходами

36 Інші пасиви банку

Доходи майбутніх періодів

П Доходи майбутніх періодів

Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3610 П Кредиторська заборгованість з придбання активів

3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом(орендою)

П Кредиторська заборгованість за послуги

Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

П Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

П Відстрочені податкові зобов'язання

П Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковимиплатежами, крім податку на прибуток

П Кредиторська заборгованість за зборами до Фондугарантування вкладів фізичних осіб

Розрахунки з акціонерами (учасниками)

П Внески за незареєстрованим статутним капіталом

П Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками)банку за дивідендами

Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовимиінструментами

П Кредиторська заборгованість з придбання та продажуіноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

П Кредиторська заборгованість за розрахунками за ціннимипаперами для банку

3648 П Кредиторська заборгованість за операціями з іншимифінансовими інструментами

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

П Заборгованість працівникам банку на відрядження

П Заборгованість працівникам банку на господарські витрати

П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

П Нараховані відпускні до сплати

П Забезпечення оплати відпусток

П Інша кредиторська заборгованість за розрахункамиз працівниками банку та іншими особами

Субординований борг банку

П Субординований борг банку

П Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу

КП Неамортизований дисконт за субординованим боргом

П Неамортизована премія за субординованим боргом

П Нараховані витрати за субординованим боргом

Інші нараховані витрати

3670 П Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування3678 П Інші нараховані витрати

Банківські резерви на покриття ризиків і витрат3690 П Резерви за виданими зобов'язаннями

3699 П Резерви за іншими операціями за позабалансовими рахунками

Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки

Клірингові рахунки

3705 АП Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками

Дебетові суми до з'ясування3710 А Дебетові суми до з'ясування

Кредитові суми до з'ясування3720 П Кредитові суми до з'ясування

Транзитні рахунки

3739 АП Транзитний рахунок за іншими розрахунками

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківськихметалів

АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валютита банківських металів

381 Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуютьсяза позабалансовими рахунками3811 АП Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуютьсяза позабалансовими рахунками39 Розрахунки між філіями банку390 Розрахунки між філіями банку

АП Рахунки філій, що відкриті в банку

АП Рахунки, що відкриті для філій банку

А Розрахунки за коштами, що надані філіям банку

П Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку

А Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку

П Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку

А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою міжфіліями банку

П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкоюміж філіями банку

392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку

А Транзитні рахунки для дебетових сум, що не булипідтверджені філіями банків, розташованими в Україні

П Транзитні рахунки для кредитових сум, що не булипідтверджені філіями банків, розташованими в Україні

[Клас 3 із змінами, внесеними згідноз Постановами Правління Національного банку№ 556 (z1512-04) від 17.11.2004,№ 359 (z1238-05) від 03.10.2005,№ 457 (z1337-06) від 13.12.2006,№ 229 (z0781-07) від 22.06.2007,№ 310 (z1105-07) від 31.08.2007,№ 482 (z0918-04) від 27.12.2007]

Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції

Інвестиції в асоційовані компанії

410 Інвестиції в асоційовані компанії

А Інвестиції в асоційовані банки

А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи4105 А Інвестиції в інші асоційовані компанії

Інвестиції в дочірні компанії

420 Інвестиції в дочірні компанії

А Інвестиції в дочірні банки

А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи4205 А Інвестиції в інші дочірні компанії

4208 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи4300 А Нематеріальні активи

КА Накопичена амортизація нематеріальних активів

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

А Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатаціюнематеріальними активами

Гудвіл, що виник у результаті придбання4321 А Гудвіл

Основні засоби

Основні засоби4400 А Основні засоби

КА Знос основних засобів

Інвестиційна нерухомість

А Інвестиційна нерухомість

4419 КА Знос інвестиційної нерухомості443 Капітальні інвестиції за основними засобами

А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвомі за не введеними в експлуатацію основними засобами

А Обладнання, що потребує монтажу

Інші необоротні матеріальні активи

450 Інші необоротні матеріальні активи4500 А Інші необоротні матеріальні активи4509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів453 Капітальні інвестиції за основними засобами, що отриманів оперативний лізинг (оренду)4530 А Капітальні інвестиції за основними засобами, що отриманів оперативний лізинг (оренду)

(Клас 4 із змінами, внесеними згідноз Постановами Правління Національного банку№ 359 ( Z1238-05) від 03.10.2005,№ 229 ( Z0781-07 ) від 22.06.2007}

Клас 5. Капітал банку

Статутний капітал та інші фонди банку

Статутний капітал банку

П Зареєстрований статутний капітал банку

КП Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

КП Власні акції (частки,паї), що викуплені в акціонерів(учасників)

П Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу

Емісійні різниці

5010 П Емісійні різниці

Загальні резерви та фонди банку

П Загальні резерви

П Резервні фонди

П Інші фонди банку

Результати минулих років

П Нерозподілені прибутки минулих років

А Непокриті збитки минулих років

Результати звітного року, що очікують затвердження

П Прибуток звітного року, що очікує затвердження

А Збиток звітного року, що очікує затвердження

Результати переоцінки510 Результати переоцінки

П Результати переоцінки основних засобів

П Результати переоцінки нематеріальних активів

АП Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банкуна продаж

П Результати переоцінки інвестицій в асоційовані компанії

АП Результати переоцінки за операціями хеджування

Приписний капітал філії іноземного банку

520 Приписний капітал філії іноземного банку5200 П Приписний капітал філії іноземного банку

[Клас 5 із змінами, внесеними згідноз Постановами Правління Національного банку№ 556 (z1512-04) від 17.11.2004,№ 359 (z1238-05) від 03.10.2005,№ 229 (z0781-07) від 22.06.2007]

Клас 6. Доходи

60 Процентні доходи

Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банкуУкраїни

6000 П Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщенів Національному банку України

П Процентні доходи за коштами, що надані Національному банкуУкраїни за операціями репо

АП Процентні доходи за короткостроковими вкладами(депозитами), що розміщені в Національному банку України

Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках

П Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в іншихбанках

П Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщенів інших банках

АП Процентні доходи за короткостроковими вкладами(депозитами), що розміщені в інших банках

АП Процентні доходи за довгостроковими вкладами(депозитами), що розміщені в інших банках

П Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншимбанкам

П Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкамза операціями репо

АП Процентні доходи за кредитами овердрафт такороткостроковими кредитами, що надані іншим банкам

АП Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що наданііншим банкам

П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою),що наданий іншим банкам

Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

П Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктамгосподарювання

П Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репосуб'єктам господарювання

П Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованимивекселями суб'єктам господарювання

П Процентні доходи за операціями з факторингу із суб'єктамигосподарювання

АП Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність,що надані суб'єктам господарювання

АП Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність,що надані суб'єктам господарювання

П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою),що наданий суб'єктам господарювання

АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що наданісуб'єктам господарювання

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

АП Процентні доходи за кредитами, що надані органам державноївлади

АП Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевогосамоврядування

АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що наданіорганам державної влади

АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що наданіорганам місцевого самоврядування

Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам

6040 П Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичнимособам

6042 АП Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, щонадані фізичним особам

П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), щонаданий фізичним особам

П Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованимивекселями фізичним особам

АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що наданіфізичним особам

Процентні доходи за цінними паперами

АП Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуютьсяНаціональним банком України, у портфелі банку на продаж

АП Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуютьсяНаціональним банком України, у портфелі банку

до погашення

АП Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелібанку на продаж

АП Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелібанку до погашення

АП Процентні доходи за цінними паперами, емітованимиНаціональним банком України, у портфелі банку на продаж

АП Процентні доходи за цінними паперами, емітованимиНаціональним банком України, у портфелі банку до погашення

АП Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуютьсяНаціональним банком України, у торговому портфелі банку

АП Процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелібанку

Процентні доходи за операціями з філіями банку

6080 П Процентні доходи за операціями з філіями банку

Інші процентні доходи

6099 П Інші процентні доходи

Комісійні доходи

Комісійні доходи за операціями з банками

П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговуваннябанків

П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринкубанківських металів для банків

6106 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

П Інші комісійні доходи за операціями з банками

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговуванняклієнтів

П Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами дляклієнтів

П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринкубанківських металів для клієнтів

6116 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

П Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами618 Комісійні доходи за операціями з філіями банку

6180 П Комісійні доходи за операціями з філіями банку

Результат від торговельних операцій620 Результат від торговельних операцій

АП Результат від торгових операцій з цінними паперамив торговому портфелі банку

АП Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськимиметалами

6209 АП Результат від торговельних операцій з іншими фінансовимиінструментами

Інші операційні доходи

Дохід у вигляді дивідендів

6300 П Дохід у вигляді дивідендів

Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

П Дохід від інвестицій в асоційовані компанії

П Дохід від інвестицій у дочірні компанії

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

6380 П Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

Інші операційні доходи

П Дохід від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів)за ставкою, яка вища, ніж ринкова

АП Результат переоцінки об'єкта хеджування

АП Результат переоцінки інструменту хеджування

АП Результат від продажу цінних паперів з портфеля банкуна продаж

П Доходи від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

П Доходи від оперативного лізингу (оренди)

П Доходи від наданих консультаційних послуг фінансовогохарактеру

П Штрафи, пені, що отримані банком

П Дохід від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів)за ставкою, яка нижча, ніж ринкова

П Інші операційні доходи64 Інші доходи

649 Інші доходи

6490 П Позитивний результат від продажу нематеріальних активівта основних засобів

6499 П Інші доходи67 Повернення списаних активів671 Повернення списаних активів

П Повернення раніше списаної безнадійної дебіторськоїзаборгованості за операціями з банками

П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості іншихбанків

П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованостіза кредитами, що надані клієнтам

П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості

від знецінення цінних паперів на продаж

П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованостівід знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

П Повернення раніше списаної безнадійної іншої дебіторськоїзаборгованості та інших активів банку

6717 П Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулихроків

[Клас 6 із змінами, внесеними згідноз Постановами Правління Національного банку№ 457 (z1462-05) від 01.12.2005,№ 76 (z0280-06) від 06.03.2006,№ 229 (z0781-07) від 22.06.2007,№ 310 (z1105-07) від 31.08.2007,№ 482 (z0918-04) від 27.12.2007,№ 44 (z2121-14) від 04.02.2009]

Клас 7. Витрати

70 Процентні витрати

Процентні витрати за коштами, що отримані від Національногобанку України

7000 А Процентні витрати за коштами на вимогу, що отриманівід Національного банку України

А Процентні витрати за коштами,

що отримані від Національного банку Україниза операціями репо

АП Процентні витрати за короткостроковими кредитами,що отримані від Національного банку України

АП Процентні витрати за довгостроковими кредитами,що отримані від Національного банку України

АП Процентні витрати за короткостроковими вкладами(депозитами), що отримані від Національного банку України

АП Процентні витрати за довгостроковими вкладами(депозитами), що отримані від Національного банку України

Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків

А Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків

А Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків

АП Процентні витрати за короткостроковими вкладами(депозитами) інших банків

АП Процентні витрати за довгостроковими вкладами(депозитами) інших банків

А Процентні витрати за кредитами овернайт, що отриманівід інших банків

А Процентні витрати за кредитами, що отримані від іншихбанків за операціями репо

АП Процентні витрати за кредитами овердрафт

та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків

АП Процентні витрати за довгостроковими кредитами,що отримані від інших банків

Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання

А Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктівгосподарювання

АП Процентні витрати за строковими коштами суб'єктівгосподарювання

7028 А Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)

Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетнихфондів України

7030 А Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетнихфондів України

Процентні витрати за операціями з фізичними особами

А Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

АП Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу

АП Процентні витрати за короткостроковими цінними паперамивласного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних)сертифікатів

АП Процентні витрати за довгостроковими цінними паперамивласного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних)сертифікатів

АП Процентні витрати за короткостроковими ощадними(депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком

АП Процентні витрати за довгостроковими ощадними(депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком

АП Процентні витрати за ощадними (депозитними)сертифікатами на вимогу, емітованими банком

Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних таінших фінансових організацій

АП Процентні витрати за короткостроковими кредитами, щоотримані від міжнародних та інших фінансових організацій

АП Процентні витрати за довгостроковими кредитами, щоотримані від міжнародних та інших фінансових організацій

Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовимиустановами

А Процентні витрати за коштами на вимогу небанківськихфінансових установ

АП Процентні витрати за строковими коштами небанківськихфінансових установ

Процентні витрати за операціями з філіями банку

7080 А Процентні витрати за операціями з філіями банку

Інші процентні витрати

7096 А Процентні витрати за субординованим боргом

А Інші процентні витрати

71 Комісійні витрати

Комісійні витрати

А Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

А Комісійні витрати на кредитне обслуговування

А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринкубанківських металів

7106 А Комісійні витрати на довірче обслуговування

А Комісійні витрати за позабалансовими операціями

А Інші комісійні витрати

718 Комісійні витрати за операціями з філіями банку

7180 А Комісійні витрати за операціями з філіями банку

Інші операційні витрати

731 Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

А Втрати від інвестицій в асоційовані компанії

А Втрати від інвестицій у дочірні компанії

Інші операційні витрати за операціями з філіями банку7380 А Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

Інші операційні витрати

А Витрати від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів)за ставкою, яка нижча, ніж ринкова

А Витрати на інкасацію та перевезення цінностей

А Витрати на аудит

А Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

А Витрати на оперативний лізинг (оренду)

А Витрати за отриманими консультаційними послугами

А Штрафи, пені, що сплачені банком

А Витрати від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів)за ставкою, яка вища, ніж ринкова

А Інші операційні витрати

Загальні адміністративні витрати

Витрати на утримання персоналу

А Основна і додаткова заробітна плата

А Внески, збори на обов'язкове державне пенсійне та соціальнестрахування

А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

А Витрати на підготовку кадрів

А Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників

А Інші витрати на утримання персоналу

Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податкуна прибуток

А Податок на додану вартість

А Податок на землю

А Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

А Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податкуна прибуток

Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів

А Витрати на утримання власних основних засобіві нематеріальних активів

А Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг(оренду)

7423 А Амортизація

Інші експлуатаційні та господарські витрати

А Витрати на комунальні послуги

А Господарські витрати

А Витрати на охорону

А Інші експлуатаційні витрати

Витрати на телекомунікації

А Витрати на СЕП

А Витрати на інші системи банківського зв'язку

А Поштово-телефонні витрати

Інші адміністративні витрати7452 А Витрати на відрядження

А Представницькі витрати

А Витрати на маркетинг і рекламу

А Спонсорство та доброчинність

А Інші адміністративні витрати749 Інші витрати

А Негативний результат від вибуття нематеріальних активівта основних засобів

АП Втрати від уцінки запасів на продаж7499 А Інші витрати

77 Відрахування в резерви770 Відрахування в резерви

АП Відрахування в резерви під дебіторську заборгованістьза операціями з банками

АП Відрахування в резерви під заборгованість інших банків

АП Відрахування в резерви під заборгованість за наданимикредитами клієнтам

АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперіву портфелі банку на продаж

АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперіву портфелі банку до погашення

АП Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістюта іншими активами банку

АП Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат772 Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

7720 АП Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованимидоходами

79 Податок на прибуток790 Податок на прибуток7900 АП Податок на прибуток

[Клас 7 із змінами, внесеними згідноз Постановами Правління Національного банку№ 222 (z0718-05) від 16.06.2005,№ 76 (z0280-06) від 06.03.2006,№ 229 (z0781-07) від 22.06.2007,№ 482 (z0918-04) від 27.12.2007]

Клас 8. Управлінський облік

Клас 9. Позабалансові рахунки

Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій

Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам

А Гарантії, що надані банкам

А Підтверджені акредитиви

А Акцепти, що надані банкам

А Авалі, що надані банкам

Гарантії, що отримані від банків

9010 П Прості гарантії, що отримані від банків9015 П Контргарантії, що отримані від банків

Гарантії, що надані клієнтам9020 А Гарантії, що надані клієнтам9023 А Авалі, що надані клієнтам

Гарантії, що отримані від клієнтів

П Прості гарантії, що отримані від Уряду України

П Прості гарантії, що отримані від клієнтів,крім Уряду України

9036 П Контргарантії, що отримані від клієнтів

Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані

Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

9100 А Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

П Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

П Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнароднихта інших фінансових організацій

Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам9122 А Непокриті акредитиви

9129 А Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам

Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськимиметалами

920 Валюта та банківські метали до отримання

А Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот

А Валюта та банківські метали до отримання за форварднимиконтрактами, що призначені для обліку хеджування

А Валюта та банківські метали до отримання за форварднимиконтрактами в торговому портфелі банку

А Валюта та банківські метали до отримання за опціоннимиконтрактами, що призначені для обліку хеджування

А Валюта та банківські метали до отримання за опціоннимиконтрактами в торговому портфелі банку

9206 А Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерснимиконтрактами, що призначені для обліку хеджування

9207 А Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерснимиконтрактами в торговому портфелі банку

921 Валюта та банківські метали до відправлення

П Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот

П Валюта та банківські метали до відправлення за форварднимиконтрактами, що призначені для обліку хеджування

П Валюта та банківські метали до відправлення за форварднимиконтрактами в торговому портфелі банку

П Валюта та банківські метали до відправлення за опціоннимиконтрактами, що призначені для обліку хеджування

П Валюта та банківські метали до відправлення за опціоннимиконтрактами в торговому портфелі банку

П Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерснимиконтрактами, що призначені для обліку хеджування

П Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерснимиконтрактами в торговому портфелі банку

93 Вимоги та зобов'язання щодо андерайтингу цінних паперів,

спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментіввалютного обміну

Цінні папери до отримання за операціями андерайтингу

9300 А Вимоги за андерайтингом цінних паперів

Цінні папери до відправлення за операціями андерайтингу

9310 П Зобов'язання за андерайтингом цінних паперів

Активи до отримання

А Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовимиконтрактами

А Активи до отримання за форвардними контрактами,що призначені для обліку хеджування

А Активи до отримання за форвардними контрактамив торговому портфелі банку

А Активи до отримання за опціонними контрактами,що призначені для обліку хеджування

А Активи до отримання за опціонними контрактами в торговомупортфелі банку

А Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами,що призначені для обліку хеджування

А Активи до отримання за ф'ючерсними контрактамив торговому портфелі банку

Активи до відправлення

П Активи до відправлення та депозити до залученняза спотовими контрактами

П Активи до відправлення за форвардними контрактами,що призначені для обліку хеджування

П Активи до відправлення за форвардними контрактамив торговому портфелі банку

П Активи до відправлення за опціонними контрактами,що призначені для обліку хеджування

П Активи до відправлення за опціонними контрактамив торговому портфелі банку

П Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами,що призначені для обліку хеджування

П Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактамив торговому портфелі банку

Інші зобов'язання і вимоги

Отримана застава

А Отримана застава

А Заставна за іпотечними кредитами

9503 А Застава за складськими свідоцтвами

Надана застава

9510 П Надана застава

Іпотека

А Земельні ділянки

А Нерухоме майно житлового призначення

9523 А Інші об'єкти нерухомого майна

Списана заборгованість та кошти до повернення

Не сплачені в строк доходи

А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованістьза нарахованими доходами за операціями з банками

А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованістьза нарахованими доходами за операціями з клієнтами

Списана у збиток заборгованість за активами

А Списана у збиток заборгованість за коштами накореспондентських рахунках

А Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями

9613 А Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними

паперами

9615 А Списана у збиток дебіторська заборгованість

А Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

А Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами

Кошти до повернення

А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомстві Кабінету Міністрів України, що обліковуються на рахунках уЗовнішекономбанку Росії

А Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках уЗовнішекономбанку Росії

Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

А Цінні папери на зберіганні

А Інші активи на зберіганні

А Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)

Документи з приватизації - житлові чеки

А Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків

А Житлові чеки в установах ВАТ «Ощадбанк»

А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державнимфондом приватизації

А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державнимфондом приватизації Автономної Республіки Крим

А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державнимфондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

А Розрахунки установ ВАТ «Ощадбанк» за житловими чеками

А Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансовихпосередників

А Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбаніоб'єкти приватизації

Документи з приватизації - майнові сертифікати

А Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів

А Майнові сертифікати в установах ВАТ «Ощадбанк»

А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетнимДержавним фондом приватизації

А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетнимДержавним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетнимфондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

А Розрахунки установ ВАТ «Ощадбанк» за майновимисертифікатами

А Бланки приватизаційних майнових сертифікатів

А Приватизаційні майнові сертифікати, що акумульовані

на рахунках фінансових посередників для приватизації майна

А Майнові сертифікати, що акумульовані для розрахунківза приватизоване житло

Документи з приватизації - земельні бони

9731 А Земельні бони в установах ВАТ «Ощадбанк»

А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державнимфондом приватизації Автономної Республіки Крим

А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державнимфондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

А Розрахунки установ ВАТ «Ощадбанк» за земельними бонами

9737 А Земельні бони, що акумульовані на рахунках фінансових

посередників

Інші розрахунки

А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державнимфондом приватизації за придбане майно

А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державнимфондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбанемайно

А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державнимфондом приватизації адміністративно-територіальних одиницьза придбане майно

А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатамиз позабюджетним Державним фондом приватизації

за приватизоване житло

А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами

з позабюджетним Державним фондом приватизації АвтономноїРеспубліки Крим за приватизоване житло

А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатамиз позабюджетним Державним фондом приватизаціїадміністративно-територіальних одиниць за приватизованежитло

А Транзитний рахунок за розрахунковими документамиз приватизації

Документи з приватизації - компенсаційні сертифікати

А Бланки компенсаційних сертифікатів

А Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку

А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажуна біржі

А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установахбанків

А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетнимДержавним фондом приватизації

А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетнимДержавним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетнимДержавним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

Грошова компенсація заощаджень громадян України в установахВАТ «Ощадбанк»

9760 А Грошова компенсація заощаджень громадян Українив установах ВАТ «Ощадбанк»

Різні цінності і документи з приватизації в дорозі

А Різні цінності і розрахункові документи за придбанимиоб'єктами приватизації, що відправлені

А Бланки з приватизації в дорозі

Активні рахунки довірчого управління

А Готівкові кошти за операціями довірчого управління

А Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

А Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління

А Цінні папери в довірчому управлінні

А Банківські метали в довірчому управлінні

9786 А Інші активи в довірчому управлінні

А Витрати за операціями довірчого управління

А Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління

Пасивні рахунки довірчого управління

П Фонди банківського управління

П Рахунки установників

П Кредиторська заборгованість за операціями довірчогоуправління

9797 П Доходи від операцій довірчого упавління98 Облік інших цінностей та документів

Документи за розрахунковими операціями

9800 А Розрахункові документи за факторинговими операціями

А Акредитиви до виконання

А Розрахункові документи клієнтів, що обліковуються банкомвідповідно до укладених цивільно-правових договорів

А Документи клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не виконанів строк з вини банку

А Прострочена заборгованість за кредитами, оформленавекселями

А Документи фізичних осіб, що не виконані в строк з вини банку

А Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів

Інші цінності і документи

А Нерозібрані посилки з цінностями

А Отримані дозволи на випуск цінних паперів

А Погашені цінності

А Інші цінності і документи

Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку

А Бланки цінних паперів

А Бланки суворого обліку

Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо

А Документи і цінності, прийняті на інкасо

А Документи і цінності, відправлені на інкасо

Операції за основними засобами

9840 А Основні засоби та нематеріальні активи, що прийнятів оперативний лізинг (оренду)

Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі9850 А Кошти на будівництво, які передані впорядку пайової участі

Операції з обслуговування кредитів

А Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку

А Процентні доходи за кредитами, що перебуваютьна обслуговуванні в банку

989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі

А Бланки цінних паперів у підзвіті

А Бланки цінних паперів у дорозі

А Бланки суворого обліку в підзвіті

9893 А Бланки суворого обліку в дорозі

А Інші цінності та документи в підзвіті

А Інші цінності та документи в дорозі

99 Контррахунки та позабалансова позиція банку

Контррахунки для рахунків розділів 90-95

Контррахунки для рахунків розділів 96-98

Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськимиметалами

9920 АП Позабалансова позиція банку за іноземною валютоюта банківськими металами

[Клас 9 із змінами, внесеними згідноз Постановами Правління Національного банку№ 556 (z1512-04) від 17.11.2004,№ 310 (z1105-07) від 31.08.2007,№ 482 (z0918-04) від 27.12.2007,№ 44 (z2121-14) від 04.02.2009]

Додаток Б

Баланс / Консолідований балансна

(число, місяць, рік)(тис. грн)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

 

 

2

Торгові цінні папери

5

 

 

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливоювартістю з визнанням результату переоцінки у фінансовихрезультатах

6

 

 

4

Кошти в інших банках

7

 

 

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

 

 

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

 

 

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

 

 

8

Інвестиції в асоційовані компанії

11

 

 

9

Інвестиційна нерухомість

12

 

 

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

 

 

 

11

Відстрочений податковий актив

 

 

 

12

Гудвіл

13

 

 

13

Основні засоби та нематеріальні активи

14

 

 

14

Інші фінансові активи

15

 

 

15

Інші активи

16

 

 

16

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активигрупи вибуття

17

 

 


Закінчення Додатка Б

1

2

3

4

5

17

Усього активів

 

 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

18

Кошти банків

18

 

 

19

Кошти клієнтів

19

 

 

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

20

 

 

21

Інші залучені кошти

21

 

 

22

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

 

 

 

23

Відстрочені податкові зобов'язання

 

 

 

24

Резерви за зобов'язаннями

22

 

 

25

Інші фінансові зобов'язання

23

 

 

26

Інші зобов'язання

24

 

 

27

Субординований борг

25

 

 

28

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами,призначеними для продажу (чи групами вибуття)

17

 

 

29

Усього зобов'язань

 

 

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

26

 

 

ЗО

Статутний капітал

 

 

 

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

 

32

Резервні та інші фонди банку

27

 

 

33

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку

 

 

 

34

Частка меншості

 

 

 

35

Усього власного капіталу та частка меншості

 

 

 

36

Усього пасивів

 

 

 

_ 200_року      Керівник,

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер _

(прізвище виконавця, номер телефону)      (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток В

ЗВІТ

про фінансові результати / Консолідований звіт про фінансові результати

за         рік

(тис. грн)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітнийрік

Попереднійрік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати)

 

 

 

1.1

Процентні доходи

28

 

 

1.2

Процентні витрати

28

 

 

2

Комісійні доходи

29

 

 

3

Комісійні витрати

29

 

 

4

Результат від торгових операцій з цінними паперамив торговому портфелі банку

 

 

 

5

Результат від операцій з хеджування

40

 

 

6

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів,що обліковуються за справедливою вартістю з визнаннямрезультату переоцінки у фінансових результатах

 

 

 

7

Результат від торгівлі іноземною валютою

 

 

 

8

Прибуток (збиток), який виникає підчас первісноговизнання фінансових активів за процентною ставкою,вищою або нижчою, ніж ринкова

7, 8

 

 

9

Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнанняфінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищоюабо нижчою, ніж ринкова

18, 19

 

 

10

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

 

 

 

11

Результат від переоцінки іноземної валюти

 

 

 

Закінчення Додатка В

1

2

3

4

5

12

Резерв під заборгованість за кредитами

7, 8

 

 

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

9

 

 

14

Результат від продажу цінних паперів у портфелібанку на продаж

9

 

 

15

Знецінення цінних паперів у портфелібанку до погашення

10

 

 

16

Резерви за зобов'язаннями

22, 38

 

 

17

Інші операційні доходи

ЗО

 

 

18

Доходи (витрати) від дострокового погашення заборгованості

18,19

 

 

19

Адміністративні та інші операційні витрати

31

 

 

20

Дохід від участі в капіталі

11

 

 

21

Прибуток (збиток) до оподаткування

 

 

 

22

Витрати на податок на прибуток

32

 

 

23

Прибуток (збиток) після оподаткування

 

 

 

24

Чистий прибуток (збиток) від продажу довгостроковихактивів, призначених для продажу

33

 

 

25

Чистий прибуток (збиток)

 

 

 

26

Прибуток (збиток) консолідованої групи:

 

 

 

26.1

Материнського банку

 

 

 

26.2

Частки меншості

 

 

 

27

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

34

 

 

28

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

34, 35

 

 

_ 200_року      Керівник,

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер _

(прізвище виконавця, номер телефону)      (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток Г

Таблиця ГЛ

ЗВІТ

про рух грошових коштів/Консолідований звіт про рух грошових коштів

за         рік

(прямий метод)(тис. грн)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітнийрік

Попереднійрік

1

2

3

4

5

 

Грошові кошти від операційної діяльності

1

Процентні доходи, що отримані

 

 

 

2

Процентні витрати, що сплачені

 

 

 

3

Комісійні доходи, що отримані

 

 

 

4

Комісійні витрати, що сплачені

 

 

 

5

Доходи, що отримані за паперамиопераціями з торговими цінними

 

 

 

6

Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похіднимиінструментами

 

 

 

7

Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою

 

 

 

8

Інші отримані операційні доходи

 

 

 

9

Виплати на утримання персоналу

 

 

 

10

Сплачені адміністративні та інші операційні витрати

 

 

 

11

Сплачений податок на прибуток

-

 

 

12

Чистий грошовий прибуток (збиток) до зміни операційнихактивів та зобов'язань

 

 

 

 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:

13

Чистий приріст (зниження) за торговими цінними паперами | | |

Продовження додатка ГПродовження табл. Г.1

1

2

3

4

5

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами,що обліковуються за справедливою вартістю з визнаннямрезультату переоцінки у фінансових результатах

 

 

 

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках

 

 

 

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістюклієнтам

 

 

 

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами

 

 

 

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

 

 

 

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків

 

 

 

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

 

 

 

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами,що емітовані банком

 

 

 

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовимизобов'язаннями

 

 

 

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язаннями

 

 

 

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/використані в операційній діяльності

 

 

 

 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності

25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

 

 

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку напродаж

9, 17

 

 

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

 

 

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку допогашення

10

 

 

29

Придбання основних засобів

14

 

 

1

2

3

4

5

зо

Дохід від реалізації основних засобів

14, 7

 

 

31

Дивіденди отримані

 

 

 

32

Придбання дочірніх компаній мінус отримані грошові кошти

44

 

 

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії мінус виплаченігрошові кошти

17

 

 

34

Придбання асоційованих компаній

11

 

 

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

 

 

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

 

 

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

 

 

38

Придбання нематеріальних активів

14

 

 

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

 

 

40

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційноїдіяльності/використані в інвестиційній діяльності

 

 

 

 

Грошові кошти від фінансової діяльності

41

Отримані інші залучені кошти

21

 

 

42

Повернення інших залучених коштів

21

 

 

43

Отримання субординованого боргу

25

 

 

44

Погашення субординованого боргу

25

 

 

45

Емісія простих акцій

26

 

 

46

Емісія привілейованих акцій

26

 

 

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26,27

 

 

48

Викуп власних акцій

26

 

 

49

Продаж власних акцій

26

 

 

50

Дивіденди виплачені

26

 

 

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

 

 

Продовження додатка ГЗакінчення табл. Г.1

1

2

3

4

5

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності)

 

 

 

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

54

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквіваленті

 

 

 

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

 

 

 

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

1,4

 

 

_200_року       Керівник,

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер _

(прізвище виконавця, номер телефону)      (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Таблиця Г. 2

ЗВІТ

про рух грошових коштів/Консолідований звіт про рух грошових коштів

за         рік

(непрямий метод)(тис. грн)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попереднійрік

1

2

3

4

5

 

Грошові кошти від операційної діяльності:

1

Чистий прибуток (збиток) за рік | | |

 

Коригування для приведення суми чистого прибутку (збитку) до суми грошових надходжень від операцій:

2

Амортизація | | |

1

2

3

4

5

3

Чисте збільшення (зменшення) резервів за активами

 

 

 

4

Нараховані доходи

 

 

 

5

Нараховані витрати

 

 

 

6

Торговельний результат

 

 

 

7

Нарахований та відстрочений податок

 

 

 

8

Прибуток (збиток) від продажу інвестицій

 

 

 

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

 

 

 

10

Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів

 

 

 

11

Інший рух коштів, що не є грошовим

 

 

 

12

Чистий грошовий прибуток (збиток) до зміни операційнихактивів та зобов'язань

 

 

 

 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:

13

Чистий (приріст) зниження за торговими ціннимипаперами

 

 

 

14

Чистий (приріст) зниження за іншими фінансовими активами,що відображаються за справедливою вартістю з визнаннямпереоцінки через прибутки/збитки

 

 

 

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках

 

 

 

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістюклієнтам

 

 

 

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами

 

 

 

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

 

 

 

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків

 

 

 

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

 

 

 

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими ціннимипаперами, що емітовані банком

 

 

 

1

2

3

4

5

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовимизобов'язаннями

 

 

 

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами підзобов'язання та відрахування та інші зобов'язання

 

 

 

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності(використані в операційній діяльності)

 

 

 

 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності:

 

 

 

25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

 

 

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банкуна продаж

9, 17

 

 

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

 

 

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банкудо погашення

10

 

 

29

Придбання основних засобів

14

 

 

ЗО

Дохід від реалізації основних засобів

14, 17

 

 

31

Дивіденди отримані

 

 

 

32

Придбання дочірніх компаній мінус отримані грошові кошти

44

 

 

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії мінус виплаченігрошові кошти

17

 

 

34

Придбання асоційованих компаній

11

 

 

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

 

 

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

 

 

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

 

 

38

Придбання нематеріальних активів

14

 

 

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

 

 

Закінчення додатка ГЗакінчення табл. Г.2

1

2

3

4

5

40

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційноїдіяльності/використані в інвестиційні діяльності

 

 

 

 

Грошові кошти від фінансової діяльності:

41

Отримані інші залучені кошти

21

 

 

42

Повернення інших залучених коштів

21

 

 

43

Отримання субординованого боргу

25

 

 

44

Погашення субординованого боргу

25

 

 

45

Емісія звичайних акцій

26

 

 

46

Емісія привілейованих акцій

26

 

 

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

 

 

48

Викуп власних акцій

26

 

 

49

Продаж власних акцій

26

 

 

50

Дивіденди виплачені

26

 

 

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26,27

 

 

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/використані у фінансовій діяльності)

 

 

 

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їхеквіваленти

 

 

 

54

Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів

 

 

 

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

 

 

 

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

1,4

 

 

«          »          200_ року        Керівник        

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

                        Головний бухгалтер 

(прізвище виконавця, номер телефону)      (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток Д

ЗВІТ

про власний капітал/Консолідований звіт про власний капіталза           рік

(тис. грн)

 

 

 

Належить акціонерамматеринського банку

 

 

Рядок

Найменування статті

Примітки

Статутнийкапітал

Резервні та іншіфонди банку(примітка 2)

Нерозподіле-ний прибуток

усього

Часткаменшості

Усьоговласногокапіталу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок на 1 січня попереднього року

 

 

 

 

 

 

 

2

Вплив переходу на нові та/або переглянутістандарти і тлумачення, що забезпечуютьконтекст, у якому слід читати стандарти

3

 

 

 

 

 

 

3

Скоригований залишок на 1 січняпопереднього року

 

 

 

 

 

 

 

4

Цінні папери в портфелі банку на продаж:

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Результат переоцінки до їх справедливоївартості

9

 

 

 

 

 

 

4.2

Продаж або втрати від зменшеннякорисності

9

 

 

 

 

 

 

5

Основні засоби та нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Результат переоцінки

14

 

 

 

 

 

 

5.2

Реалізований результат переоцінки

14

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка Д

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

Результат переоцінки за операціямихеджування

 

 

 

 

 

 

 

7

Накопичені курсові різниці

27

 

 

 

 

 

 

8

Відстрочені податки

32

 

 

 

 

 

 

9

Чистий дохід (збиток), що визнанийбезпосередньо у складі власного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

10

Прибуток (збиток) за рік

 

 

 

 

 

 

 

11

УсьогодоходівДзбитків), що визнані за рік

 

 

 

 

 

 

 

12

Емісія акцій

26

 

 

 

 

 

 

13

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Викуплені

26

 

 

 

 

 

 

13.2

Продаж

26

 

 

 

 

 

 

13.3

Анулювання

26

 

 

 

 

 

 

14

Об'єднання компаній

44

 

 

 

 

 

 

15

Дивіденди, за якими прийнято рішеннящодо виплати

35

 

 

 

 

 

 

16

Залишок на кінець дня 31 грудняпопереднього року (залишок на 1 січнязвітного року)

 

 

 

 

 

 

 

17

Скоригований залишок на початокзвітного року

 

 

 

 

 

 

 

17.1

Коригування/

Зміна облікової політики

 

 

 

 

 

 

 

17.2

Виправлення помилок

 

 

 

 

 

 

 

18

Цінні папери в портфелі банку на продаж:

 

 

 

 

 

 

 

18.1

Результат переоцінки до їх справедливоївартості

9

 

 

 

 

 

 

Закінчення додатка Д

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18.2

Продаж або втрати від зменшення корисності

9

 

 

 

 

 

 

19

Основні засоби та нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

 

 

19.1

Результат переоцінки

14

 

 

 

 

 

 

19.2

Реалізований результат переоцінки

14

 

 

 

 

 

 

20

Результат переоцінки за операціямихеджування

 

 

 

 

 

 

 

21

Накопичені курсові різниці

27

 

 

 

 

 

 

22

Відстрочені податки

32

 

 

 

 

 

 

23

Чистий дохід (збиток), що визнанийбезпосередньо у складі власного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

24

Прибуток (збиток) за рік

 

 

 

 

 

 

 

25

Усього доходів (збитків), що визнані за рік

 

 

 

 

 

 

 

26

Емісія акцій

26

 

 

 

 

 

 

27

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

 

 

 

 

 

 

 

27.1

Викуплені

26

 

 

 

 

 

 

27.2

Продаж

26

 

 

 

 

 

 

27.3

Анулювання

26

 

 

 

 

 

 

28

Об'єднання компаній

 

 

 

 

 

 

 

29

Дивіденди, за якими прийнято рішеннящодо виплати

35

 

 

 

 

 

 

ЗО

Залишок на кінець дня 31 грудня звітногороку

 

 

 

 

 

 

 

_200_року       Керівник,

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер _

(прізвище виконавця, номер телефону)      (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)