10.6. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ БАНКУ

Обліковий прибуток (збиток), економічний показник ефективнос-ті діяльності банку за звітний період, визначається як різниця міждоходами (рахунки 6-го класу) та видатками (рахунки 7-го класу).Обліковий прибуток (збиток) за звітний рік визначається в остан-ній операційний день фінансового року. Для визначення обліковогоприбутку враховують як отримані (сплачені) доходи (витрати), такі не отримані (не сплачені) доходи (витрати). Обліковий прибуток(збиток) визначається на рівні балансових установ банку з урахуван-ням податкового зобов'язання та відстрочених податкових активів ізобов'язань.

Якщо доходи більші від витрат, то прибуток банку за результата-ми діяльності звітного року відображається за рахунком 5040 «При-буток звітного року, що очікує затвердження» (рис. 10.2).

Прибуток, що залишається в розпорядженні банку після сплатиподатків і обов'язкових платежів, розподіляється згідно із статутомбанку за рішенням загальних зборів акціонерів банку.

Прибуток банку може бути спрямований на покриття збитківпопередніх років (у разі їх наявності), формування загальних резер-вів, резервного фонду, інших фондів банку, збільшення капіталу тавиплату дивідендів.

Строк, порядок і розміри виплати дивідендів визначають загаль-ні збори акціонерів банку.

Якщо загальними зборами акціонерів банку по затвердженнюрічного фінансового звіту не прийнято рішення про розподіл при-бутку звітного року, то його сума підлягає переврахуванню:

Дт 5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердженняКт 5030 Нерозподілені прибутки попередніх років.

Розподіл прибутку (звітного та попередніх років, якщо черговізбори акціонерів банку приймуть таке рішення) відображається вбухгалтерському обліку (рис. 10.3).

5040 Прибуток звітного року,Дт      що очікує затвердження        Кт

Витрати

Доходи

5031 Нерозподілені

Покриття

ПРИБУТОК

збитки попередніх років

попередніх збитків

 

3631 Кред. заборгов. передакціонерами (учасниками)банку за дивідендами

Виплата

 

дивідендів

 

5003 Дивіденди,що спрямовані на збільшеннястат. капіталу

Покриття

 

попередніх збитків

 

Загальні резерви

Резервні фонди

Інші фонди

Формування

 

резервів

 

5031 Нерозподілені