10.6. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ БАНКУ

Обліковий прибуток (збиток), економічний показник ефективнос-ті діяльності банку за звітний період, визначається як різниця міждоходами (рахунки 6-го класу) та видатками (рахунки 7-го класу).Обліковий прибуток (збиток) за звітний рік визначається в остан-ній операційний день фінансового року. Для визначення обліковогоприбутку враховують як отримані (сплачені) доходи (витрати), такі не отримані (не сплачені) доходи (витрати). Обліковий прибуток(збиток) визначається на рівні балансових установ банку з урахуван-ням податкового зобов'язання та відстрочених податкових активів ізобов'язань.

Якщо доходи більші від витрат, то прибуток банку за результата-ми діяльності звітного року відображається за рахунком 5040 «При-буток звітного року, що очікує затвердження» (рис. 10.2).

Прибуток, що залишається в розпорядженні банку після сплатиподатків і обов'язкових платежів, розподіляється згідно із статутомбанку за рішенням загальних зборів акціонерів банку.

Прибуток банку може бути спрямований на покриття збитківпопередніх років (у разі їх наявності), формування загальних резер-вів, резервного фонду, інших фондів банку, збільшення капіталу тавиплату дивідендів.

Строк, порядок і розміри виплати дивідендів визначають загаль-ні збори акціонерів банку.

Якщо загальними зборами акціонерів банку по затвердженнюрічного фінансового звіту не прийнято рішення про розподіл при-бутку звітного року, то його сума підлягає переврахуванню:

Дт 5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердженняКт 5030 Нерозподілені прибутки попередніх років.

Розподіл прибутку (звітного та попередніх років, якщо черговізбори акціонерів банку приймуть таке рішення) відображається вбухгалтерському обліку (рис. 10.3).

5040 Прибуток звітного року,Дт      що очікує затвердження        Кт

Витрати

Доходи

5031 Нерозподілені

Покриття

ПРИБУТОК

збитки попередніх років

попередніх збитків

 

3631 Кред. заборгов. передакціонерами (учасниками)банку за дивідендами

Виплата

 

дивідендів

 

5003 Дивіденди,що спрямовані на збільшеннястат. капіталу

Покриття

 

попередніх збитків

 

Загальні резерви

Резервні фонди

Інші фонди

Формування

 

резервів

 

5031 Нерозподілені

 

Нерозподілений

збитки попередніх років

 

прибуток

Рис. 10.3. Розподіл прибутку за рішеннямзагальних зборів акціонерів

Резервний фонд як складова основного капіталу формується зметою покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів тапозабалансових зобов'язань.

Резервний фонд формується в порядку, визначеному в установ-чих документах банку за рахунок відрахувань із прибутку. Розмірвідрахувань до резервного фонду має бути не меншим ніж 5% відприбутку банку до досягнення ними 25%-го розміру регулятивногокапіталу банку.

Облік резервного фонду ведеться на рахунку 5021 «Резервніфонди».

Загальні резерви банки створюють під невизначений ризик підчас проведення банківських операцій та використовують у порядку,визначеному уповноваженими органами управління банку.

Кошти в указані резерви надходять з рахунку 5040 «Прибутокзвітного року, що очікує затвердження» (5030 «Нерозподілені при-бутки попередніх років») та обліковуються на рахунку 5020 «Загальнірезерви».

Відрахування в резервні фонди та їх використання на покрит-тя збитків проводять відповідно до рішення загальних зборів акціо-нерів банку в порядку, визначеному в установчих документах банку.Відрахування до загальних резервів та резервних фондів здійснюєть-ся за рахунок прибутку, що залишився після оподаткування, або зприбутку до оподаткування, скоригованого на всі потенційні подат-кові зобов'язання.

У разі, коли діяльність банку може створювати загрозу інтересамвкладників та інших кредиторів банку, Національний банк Українимає право вимагати від банку збільшення розміру резервів і щоріч-них відрахувань до них.

Надходження до резервного фонду та загального резерву за ра-хунок чистого прибутку (після оподаткування) відображують в об-ліку шляхом кореспонденції:

Дт 5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердження (5030

Нерозподілені прибутки попередніх років)Кт 5021 Резервні фонди (5020 Загальні резерви).

Збитки від активів не можуть бути безпосередньо покриті із за-гальних резервів та резервних фондів, а мають покриватися лише зарахунок спеціальних резервів.

Якщо витрати більші від доходів, то збиток обліковується нарахунку 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвердження»(рис. 10.4).

Після проведення загальних зборів акціонерів (учасників) банку

по затвердженню його річного фінансового звіту збитки переврахо-

вують таким бухгалтерським записом:

Дт 5031 Непокриті збитки попередніх років

Кт 5041 Збиток звітного року, що очікує затвердження.

Запитання для самоконтролю

Назвіть основні принципи бухгалтерського обліку доходів і витрат.

Який звітний період для застосування банками принципу відповідності?

Назвіть нормативно-правовий документ Національного банку Украї-ни, який регламентує порядок ведення банками України бухгалтерсь-кого обліку доходів і витрат.

Як класифікується, відповідно до структури Звіту про фінансові ре-зультати, діяльність банку, від якої він отримує доходи?

Які доходи (витрати) банку належать до операційних?

В якому періоді визнають (відносять на рахунки 7-го класу) адміністра-тивні витрати банку, якщо визначити період, до якого вони належать,неможливо?

Від яких операцій банк отримує доходи, які належать до доходів відінвестиційної діяльності?

Які доходи і витрати майбутніх періодів, що виникли в іноземній валю-ті, є монетарними статтями балансу?

За яких умов доходи можуть бути враховані на відповідних рахунках6-го класу без віднесення на рахунки для обліку нарахованих доходів?

Яким чином банк повинен забезпечити дотримання принципу відпо-відності, якщо він не має інформації, потрібної для нарахування до-ходів за останні 2-3 дні звітного місяця?

З якою періодичністю банк повинен нараховувати доходи і витрати тавизнавати їх у бухгалтерському обліку?

За яких умов банк припиняє нарахування процентних доходів?

Чи враховуються в обліковому прибутку/збитку витрати на сплату по-датку на прибуток?

Що є підставою для розподілу прибутку банку?

Як відображається в бухгалтерському обліку фінансовий результат по-точного року та його розподіл?

Як обліковуються операції з формування фондів банку за рахунок не-розподіленого прибутку?

Теми для рефератів

Класифікація доходів і витрат банку і відображення класифікаційнихгруп у Плані рахунків бухгалтерського обліку банків.

Облік доходів і витрат на основі базових принципів МСФЗ.

Облік формування резервів під заборгованість за нарахованими дохо-дами.

Основні правила обліку процентних доходів банку.

Основні правила обліку процентних витрат банку.

Облік комісійних доходів і витрат.

Облік результатів від торговельних операцій банку.

Облік визначення і розподілу прибутку.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння обліку доходів і витрат банку необхідно ознайомитися

з Правилами з бухгалтерського обліку доходів і витрат банків Украї-ни (Затверджена Постановою № 255 Правління НБУ від 18.06.2003 р.,

зі змінами).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

Як відображають в обліку доходи і витрати, що отримані (сплачені) віноземній валюті?

Як обліковують витрати на зарплату працівників банку?

Тема 11

СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

11.1. СКЛАД ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ

Звітність - важливий інструмент управління, який відображує ре-зультати діяльності банку, його майновий і фінансовий стан, дотри-мання банком фінансової дисципліни при виконанні передбаченихстатутом операцій, забезпеченість відповідними джерелами надхо-дження коштів для своєчасного виконання зобов'язань і розвиткубанку, стан і структуру його активів та зобов'язань.

Банки складають фінансову, статистичну, податкову та управлін-ську звітність.

Бухгалтерська звітність - це метод підсумкового узагальненняі одержання підсумкових показників за звітний період, це впоряд-кована система взаємопов'язаних економічних показників госпо-дарської діяльності суб'єкта господарювання за звітний період. Бух-галтерську звітність складають за календарний рік. Перший звітнийперіод новоствореного банку може бути меншим ніж 12 місяців, алене більшим ніж 15 місяців.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачамдля прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації:

щодо фінансового стану,

результатів діяльності та руху грошових коштів:

- банку,

- материнського банку та учасників консолідованої групияк єдиної економічної одиниці.

Користувачами фінансової звітності банків є інвестори, праців-ники, позикодавці, постачальники та інші торгові кредитори, клієн-ти, уряд та урядові установи, громадськість.

Вимоги щодо статистичної та фінансової звітності банків Украї-ни викладено в таких нормативно-правових документах:

Закон України «Про Національний банк України»;

Закон України «Про банки і банківську діяльність»;

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-ність в Україні» (№ 996-XIV від 16 липня 1999 р.);

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звіт-ності в банках України, затверджене Постановою № 566 Прав-ління НБУ від 30 грудня 1998 р.;

Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансо-вої звітності банків України, затверджена Постановою № 480Правління НБУ від 27 грудня 2007 р.;

Правила організації статистичної звітності, що подаєтьсядо Національного банку України, затверджені Постановою№ 124 Правління НБУ від 19 березня 2003 р.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітністьв Україні» поширюється на всіх юридичних осіб, створених відпо-відно до законодавства України, незалежно від їхніх організаційно-правових форм і форм власності, які зобов'язані вести бухгалтер-ський облік і подавати фінансову звітність згідно із законодавством.А тому загальні вимоги до фінансової звітності, визначені ним, сто-суються і банків.

Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить ін-формацію про фінансове становище, результати діяльності та рух гро-шових коштів банку за звітний період; це система взаємопов'язанихузагальнювальних показників, що відображують фінансовий станбанку на кінець останнього дня звітного періоду та результати діяль-ності за вказаний період.

Форми банківської звітності, визначені нормативними доку-ментами Національного банку України, охоплюють облік діяльностітериторіальних управлінь Національного банку України, банків, якімають статус юридичної особи, усіх підрозділів банків, які є резиден-тами і нерезидентами.

Для формування економічних показників, що становлять бан-ківську звітність, використовують:

дані синтетичного обліку (залишки чи обороти за балансови-ми рахунками);

дані аналітичного обліку (залишки або обороти за аналітич-ними рахунками);

інформацію, сформовану в інших, крім ОДБ (операційнийдень банку), модулях САБ (система автоматизації банку) абовручну (залежно від ступеня автоматизації операційної робо-ти банку).

Складання фінансової звітності банків здійснюється відповід-но до вимог Інструкції щодо складання та оприлюднення фінансовоїзвітності банків України, затвердженої Постановою № 480 ПравлінняНБУ від 27 грудня 2007 р.

Інструкція № 480 визначає:

склад фінансової звітності;

зразки форм фінансової звітності;

порядок, періодичність складання та вимоги до розкриття ін-формації у фінансовій звітності;

порядок подання до Національного банку України та опри-люднення фінансової звітності.

Фінансова звітність, що використовує єдиний грошовий вимір-ник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку (з урахуваннямкоригувальних проведень). Бухгалтерський облік є обов'язковим ви-дом обліку в банку. Правила бухгалтерського обліку в банках визна-чаються його обліковою політикою, розробленою відповідно до між-народних стандартів обліку, національних положень (стандартів)бухгалтерського обліку та нормативно-правових актів Національ-ного банку України. Таким чином, облікова політика являє собоюсукупність принципів, методів і процедур, що використовуютьсябанками для складання й подання фінансової звітності. Фінансовазвітність буває річна та квартальна.

Користувачами фінансової звітності є фізичні і юридичні осо-би, які потребують інформації про діяльність банку для прийняттявідповідних рішень. Інформація, відображена у фінансовій звітності,має сприяти прийняттю правильних економічних рішень. Отже, ме-тою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звіт-ності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженоїінформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух гро-шових коштів банку.

Фінансову звітність банки складають і подають до Національно-го банку в грошовій одиниці України (у тисячах гривень). Порядокскладання і подання фінансової звітності відокремленими структур-ними підрозділами та учасниками консолідованої групи банк (мате-ринський банк) визначає самостійно.

Усі форми фінансової звітності (уключаючи й примітки до них)подаються порівняно з попереднім роком (за певний період).

Вихідні залишки фінансової звітності за попередній період євхідними залишками фінансової звітності за звітний період. Фінан-сова звітність банку складається на підставі даних бухгалтерськогообліку банку з урахуванням коригувальних проведень щодо подій,які коригують дані після дати балансу за певний період.

Суттєва інформація розкривається як окрема стаття фінансовихзвітів або приміток до них, а несуттєва - об'єднується із сумами, по-дібними за економічною сутністю чи функціями.

Кожний банк має зазначати у фінансовій звітності особливостідіяльності й обліку і за потреби створювати додаткові примітки. Завидами операцій, яких банк не здійснює, інформація не надається.

До кожної статті фінансових звітів слід робити перехресні поси-лання на будь-яку пов'язану з ними інформацію в примітках. Статтіфінансової звітності філій та представництв українських банків натериторії інших держав банк, що звітує, перераховує в національнувалюту України аналогічно до здійснення перерахунку статей в іно-земній валюті, зазначених безпосередньо в балансі самого банку.

Фінансову звітність підписують керівник та головний бухгалтербанку, а консолідовану - керівник та головний бухгалтер материнсько-го банку. Керівництво банку (материнського банку) несе відповідаль-ність за перекручення фінансової звітності, порушення строків її по-дання та оприлюднення, а також її оприлюднення не в повному обсязі.

До складу фінансової звітності входять:

загальна інформація про діяльність банку;

звіт «Баланс» (Додаток Б);

Звіт про фінансові результати (Додаток В);

Звіт про рух грошових коштів (Додаток Г - табл. Г.1 і Г.2);

Звіт про власний капітал (Додаток Д);

примітки до звітів.

Характеристику форм і призначення фінансової звітності банкупредставлено в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Форми фінансової звітності банку та їх призначення

Формифінансової

Зміст

Призначення

звітності

 

 

Баланс

Наявність економічних

• Оцінка структури

 

ресурсів, які

ресурсів, їх ліквідності

 

контролюютьсябанком, на дату балансу

та платоспроможності банку

Прогнозування майбутніхпотреб у позиках

Оцінка і прогнозування змінресурсів, які банк,імовірно, буде контролюватив майбутньому

Звіт профінансові

Доходи, витрати тарезультати діяльності

Оцінка і прогноз:• прибутковості діяльності банку,

результати

банку за звітний період

• структури його доходів і витрат

Звіт

Генерування

Оцінка і прогноз діяльності:

про рух

і використання

• операційної,

грошових

грошових коштів

• інвестиційної,

коштів

протягом звітногоперіоду

• фінансової

Звіт про

Зміни у складі власного

Оцінка і прогноз змін у власному

власнии

капіталу банку

капіталі

капітал

протягом звітногоперіоду

 

Приміткидо фінансо-

Облікова політика

Інформація,

Оцінка і прогноз:• облікової політики,

вих звітів

що не наведенабезпосередньо

• ризиків та непевності,що впливають на банк,

 

у фінансових звітах,

його ресурси та зобов'язання,

 

але обов'язкова

• діяльності підрозділів банку

 

для розкриттязгідно з МСФЗ

тощо

 

• Додатковий аналіз

 

 

статей звітності,

 

 

необхідний

 

 

для її зрозумілості

 

Метою складання звіту «Баланс» є надання користувачам ін-формації про фінансовий стан банку (материнського банку) на звітнудату. У звіті «Баланс» відображають активи, зобов'язання та власнийкапітал банку (Додаток Б).

Звіт «Баланс» дає змогу визначити склад і структуру майна банку,ліквідність банку, наявність власного та запозиченого капіталу, змінудебіторської і кредиторської заборгованості тощо. Статті звіту «Ба-ланс» розміщені в порядку зменшення ліквідності.

Звіт «Баланс» за квартал складається на підставі показників файла02, річний звіт «Баланс» - на підставі показників файла 25, річний звіт«Баланс» з урахуванням усіх коригувальних проведень - на підставіпоказників файла 81.

Звіт «Баланс» складається банками за певний період (квартал,рік) наростаючим підсумком із початку звітного року за показникамисальдо рахунків бухгалтерського обліку на кінець останнього дня звіт-ного періоду (кварталу, року).

Звіт «Баланс» квартальної та річної фінансової звітності складаєть-ся на підставі бухгалтерських записів, які підтверджені відповіднимипервинними документами. Статті активів і пасивів у звіті «Баланс» тапримітках включають суми переоцінки. Підсумок активів звіту «Ба-ланс» має дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу. Згортан-ня статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, пере-дбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерськогообліку, нормативно-правовими актами Національного банку України.

Для формування звіту «Баланс» інформація за технічними рахун-ками групи 380, внутрішньосистемними рахунками розділу 39, доходита витрати за внутрішньосистемними розрахунками, що обліковують-ся за рахунками груп 608, 708, 618, 718, 638, 738 Плану рахунків бухгал-терського обліку банків України, не включається.

Метою складання Звіту про фінансові результати є наданнякористувачам інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки віддіяльності банку (материнського банку) за відповідний період (Дода-ток В).

Звіт про фінансові результати банку (материнського банку) маєвключати дані станом на кінець поточного періоду (кварталу, року)наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітностіта порівняльні дані станом на кінець зіставленого періоду (кварталу,року) попереднього фінансового року.

Звіт про фінансові результати характеризує діяльність банку(материнського банку) за період з початку звітного року до звітноїдати і складається із статей доходів та витрат, які групуються за їххарактером та основними видами доходів і витрат на кінець остан-нього дня звітного періоду (кварталу, року).

Звіт про фінансові результати за квартал складається на підставіпоказників файла 02, річний Звіт про фінансові результати з коригу-вальними проведеннями за результатами аудиту - на підставі показ-ників файла А4.

У Звіт про фінансові результати не включається інформації продоходи та витрати за внутрішньосистемними розрахунками, а самезалишків за рахунками груп 608, 708, 618, 718, 638, 738.

Банки, що створені у формі відкритих акціонерних товариств, за-значають у річній та консолідованій фінансовій звітності показникичистого прибутку і скоригованого чистого прибутку на одну просту ак-цію. Показники прибутковості безпосередньо не стосуються розподілудивідендів. Разом з тим для розрахунку часового зваженого коефіцієн-та береться кількість днів (місяців) у звітному періоді. До розрахункукількості простих акцій уключаються прості акції, випуск яких зареєс-тровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку тазгідно з реєстром акціонерів. Показники прибутковості акцій зазнача-ються у гривнях з точністю до сотих (з двома знаками після коми).

Для визначення розбавляючих потенційних простих акцій по-трібно провести аналіз значень, отриманих у результаті розрахункускоригованого чистого прибутку на одну просту акцію, для кожногокласу і випуску потенційних простих акцій. Ці значення розміщуютьу порядку зростання. Якщо будь-яке з цих значень більше від попе-реднього, тобто приводить до збільшення чистого прибутку (змен-шення чистого збитку) на одну просту акцію в обігу, то відповіднийфінансовий інструмент (конвертація облігацій і привілейованих ак-цій, опціони, варанти тощо) є антирозбавляючим і не має братися врозрахунок скоригованого чистого прибутку. Відповідно значення,що зменшуються, до розрахунку беруться.

Збиток на одну просту акцію, отриманий у результаті підрахункупоказників прибутковості акцій, у звіті на паперових носіях зазна-чається в дужках, що означає від'ємне значення показника прибутку.

3. Метою Звіту про рух грошових коштів є надання користува-чам фінансових звітів підстав для оцінки спроможності банку (мате-ринського банку) генерувати грошові кошти, а також його потреби вних. Від підтримування банком (материнським банком) позитивногорівня грошових коштів (як і від його спроможності отримувати при-буток) залежить перспектива його розвитку.

Звіт про рух грошових коштів відображає джерела отриманихбанком (материнським банком) готівкових і безготівкових коштів інапрям їх використання у звітному періоді, а також рух грошових ко-штів за звітний період залежно від виду діяльності (операційна, ін-вестиційна, фінансова).

Операційна діяльність - це:

поточна діяльність банку, яка є головною метою його ство-рення і яка забезпечує основну частку його доходу;

інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовоюдіяльністю.

Інвестиційна діяльність - це діяльність із придбання та реалі-зації:

цінних паперів до погашення;

необоротних активів;

інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

Фінансова діяльність - діяльність, яка приводить до змін розмі-ру і складу капіталу банку: власного та запозиченого (боргові цінніпапери власної емісії).

Результат змін у русі грошових коштів у процесі операційної, ін-вестиційної та фінансової діяльності має відповідати змінам у гро-шових коштах та їх еквівалентах у звітному періоді.

Для визначення обсягу руху грошових коштів застосовують пря-мий і непрямий методи. Прямий метод вимагає постійного накопи-чення даних про обороти (надходження і вибуття) грошових кош-тів за напрямами (статтями), узагальнення потрібних показників ваналітичному обліку (Додаток Г, табл. Г.1). Складання Звіту про рухгрошових коштів за непрямим методом ґрунтується на максимально-му використанні вже підготовлених показників звіту «Баланс», Звітупро фінансові результати та мінімальній потребі використання данихбезпосередньо з первинних документів, реєстрів і рахунків бухгал-терського обліку (Додаток Г, табл. Г.2). Банк (материнський банк)самостійно вибирає метод складання звіту (прямий або непрямий).

4. Звіт про власний капітал - це фінансовий звіт, який відобра-жає зміни та рух капіталу за звітний рік (Додаток Д). Додатково до

Звіту про власний капітал надається інформація про суму внеску занезареєстрованим статутним капіталом (залишок за рахунком 3630)та суму (сальдо) нарахованих доходів (витрат) і неотриманих (спла-чених), яка є складовою частиною залишку балансових рахунків5030, 5031, 5040 та 5041 станом на кінець дня 31 грудня.

5. Примітки до фінансової звітності - це сукупність показників іпояснень, яка забезпечує деталізацію, обґрунтованість статей фінан-сових звітів, інша інформація, розкриття якої передбачено відповід-ними положеннями (стандартами).

Примітки складаються на підставі даних синтетичного і аналі-тичного бухгалтерського обліку банку та є невід'ємною складовоюфінансової звітності.

У примітках до фінансових звітів слід розкривати інформацію,що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забез-печення її зрозумілості та доречності.

У примітках розкривають таку інформацію:

склад: активів і пасивів, доходів і витрат, позабалансовихзобов'язань, операцій із довірчого управління;

основні принципи і методи облікової політики банку (мате-ринського банку) та її зміни протягом звітного періоду;

іншу інформацію, розкриття якої вимагається П(с)БО таМСФЗ, у тому числі - політика управління фінансовими ри-зиками: кредитним; ринковим (процентним, валютним, ін-шими ціновими); ліквідності.

Інформація про банк, яка має розкриватися у фінансовій звіт-ності у Примітці 1 «Облікова політика», включає:

назву, місцезнаходження банку (країну, в якій зареєстрованобанк, адресу головної установи банку);

організаційно-правову форму банку;

дату звітності за звітний період;

валюту звітності та одиниці її виміру;

назву органу управління, у віданні якого перебуває банк (на-зву його материнської компанії);

організаційну структуру банку;

види діяльності, які здійснює та має здійснювати банк;

стратегічну мету банку;

спеціалізацію банку, якщо така є;

характеристику банківської діяльності;

результати від банківських та інших операцій;

опис кожного сегмента контрагентів (банки, небанківськікомпанії, Кабінет Міністрів України тощо);

злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення банків;

управління ризиками (операційним, валютним, процентним,ринковим, ліквідності та кредитним), а саме: основні завдан-ня та функції спостережної ради, правління, профільних ко-мітетів щодо управління ризиками, наявність і повноважен-ня підрозділу з управління ризиками, методи вимірювання(оцінки) ризиків, які використовує банк, наявність внутріш-ньої нормативної бази щодо управління ризиками;

платоспроможність банку (використовуються коефіцієнти,що встановлені Інструкцією про порядок регулювання діяль-ності банків в Україні, що затверджена Постановою № 368Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р.;

припинення окремих видів банківських операцій;

обмеження щодо володіння активами;

управління банком;

відповідальність і функції спостережної ради та правління(ради директорів) банку;

частку керівництва в акціях;

істотну участь у банку;

іноземні інвестори (компанії і країни) та їхню частку в статут-ному капіталі (заповнюється банками з іноземним капіталом);

кількість працівників на кінець звітного періоду порівняно зпопереднім роком тощо.

Принципи визнання активів, зобов'язань, доходів і витрат упроміжних звітних періодах аналогічні до тих, що застосовуються врічних фінансових звітах. Ураховуючи особливості завершення фі-нансового року в банках України, Національний банк надає банкамроз'яснення до складання річного фінансового звіту щодо його під-готовки та методики.

Якщо у звітному періоді відбулося об'єднання, то банк-правона-ступник зазначає про це у фінансовій звітності. Активи, зобов'язаннята власний капітал банків, які об'єднуються шляхом злиття, відобра-жаються у фінансовій звітності за їхньою балансовою вартістю.

Внутрішня заборгованість і результати операцій між об'єдна-ними банками виключаються під час складання фінансової звітностіоб'єднаного банку (наприклад, доходи і витрати, що є результатомоперацій між цими банками). Видатки, пов'язані зі злиттям банків,що об'єднуються (наприклад, реєстрація, інформаційні та консульта-ційні послуги), включаються до складу витрат того періоду, в якомувони відбулися.

Показники фінансової звітності банків, що об'єднуються, вклю-чаються до фінансової звітності об'єднаних банків за період, у якомувідбулося злиття, та за попередній період.

Якщо банк має дочірні компанії, за якими він має контроль,складається консолідована звітність. Консолідована фінансова звіт-ність банку включає:

загальну інформацію про діяльність банку;

Консолідований баланс;

Консолідований звіт про фінансові результати;

Консолідований звіт про рух грошових коштів;

Консолідований звіт про власний капітал;

примітки до консолідованих фінансових звітів.

Консолідована фінансова звітність містить показники річної

фінансової звітності учасників консолідованої групи відповідно допериметра консолідації, за винятком показників річної фінансовоїзвітності асоційованих або дочірніх компаній, якщо контроль тим-часовий, оскільки придбані пайові цінні папери емітентів, які від-повідають визначенням асоційованої або дочірньої компанії банку,утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати при-дбання, але якщо продаж не відбувся в цей строк, вони підлягаютьконсолідації з дати первинного придбання з повторною підготовкоюзвітів за попередній період.

Річна та консолідована фінансова звітність подаються структур-ним підрозділам банківського нагляду відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. У цьому разі з метоюпопереднього контролю щодо складу фінансової звітності, аналізузастосованої банком облікової політики, розкриття інформації впримітках, адекватності бухгалтерського обліку згідно з висновкомаудитора (аудиторської фірми) служби банківського нагляду подаютьотримані від банків фінансові звіти структурним підрозділам бухгал-терського обліку територіальних управлінь Національного банку, вяких відкриті кореспондентські рахунки банків. Після розгляду фі-нансової звітності структурні підрозділи бухгалтерського обліку по-вертають її разом із висновком попереднього контролю структурнимпідрозділам банківського нагляду для використання в роботі.

Квартальну фінансову звітність на паперових носіях та в елек-тронному варіанті банки подають територіальним управлінням На-ціонального банку України в установлені ними строки, але не пізні-ше ніж 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Територіальні управління Національного банку України піс-ля перевірки подають квартальну фінансову звітність електронноюпоштою Департаменту бухгалтерського обліку Національного банкуУкраїни через Центральну розрахункову палату НБУ 25-го числа мі-сяця, наступного за звітним кварталом, файли В5 «Баланс проміжноїфінансової звітності» та В6 «Фінансові результати проміжної фінан-сової звітності».

Банк зобов'язаний публікувати квартальну фінансову звітність угазеті Кабінету Міністрів України («Урядовий кур'єр») чи газеті Вер-ховної Ради України («Голос України») протягом місяця, наступногоза звітним кварталом.

Річну фінансову звітність банку (скориговану з урахуванням впли-ву інфляції) та річну консолідовану фінансову звітність материнсько-го банку (скориговану з урахуванням впливу інфляції), підтвердженіаудитором, який має сертифікат на аудиторську перевірку банків, банк(материнський банк) зобов'язаний публікувати не пізніше ніж 1 черв-ня наступного за звітним року в газетах «Урядовий кур'єр» чи «ГолосУкраїни». Материнський банк на власне бажання може складати таоприлюднювати консолідовану фінансову звітність щокварталу.

11.2. ЗМІСТ ПРИМІТОК ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Примітки - це джерело додаткової інформації для розкриття та уточ-нення суми, змісту та класифікації операції, до якої вони належать.Усі примітки мають доводити до відома користувачів фінансовоїзвітності не лише суми, а й методи їх розрахунків та оцінки. Приміт-ки є невід'ємною частиною річної фінансової звітності.

У примітках до річної (консолідованої) фінансової звітності бан-ки, акції або боргові цінні папери яких відкрито продають і купують,а також банки, які перебувають у процесі випуску акцій або борго-вих цінних паперів на відкритий ринок цінних паперів, розкриваютьінформацію за сегментами діяльності та географічними сегментами.Основою для визначення сегментів є внутрішня організаційна струк-тура та система внутрішньої звітності. У примітках розкривається ін-формація про склад активів і пасивів, доходів і витрат, позабалансовихзобов'язань, операцій із довірчого управління, а також основні прин-ципи і методи облікової політики банку (материнського банку) та їїзміни протягом звітного періоду, а також інша інформація, розкриттяякої вимагається національними положеннями (стандартами) бухгал-терського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності.

Зокрема, до фінансової звітності банків включаються такі при-мітки.

Примітки до розкриття облікової політики та загальні відо-мості щодо банку

Примітка 1 «Облікова політика». Структура цієї приміткибула розглянута раніше.

Примітка 2 «Економічне середовище, в умовах якого банкздійснює свою діяльність». У цій примітці надається інфор-мація щодо економічного середовища, в умовах якого вінздійснює свою діяльність, і вплив цих умов на його фінансо-вий стан та результати діяльності.

Примітка 3 «Перехід на нові та переглянуті стандарти татлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читатистандарти» надає таку інформацію щодо дати переходу наміжнародні стандарти фінансової звітності, наводить пере-лік стандартів і тлумачень, які застосовуються банком абоможуть бути застосовані надалі, та описує їхній вплив на об-лікову політику банку.

У цій примітці банк має розкрити відомості стосовно узгодженнявласного капіталу та прибутків або збитків у фінансовій звітності за по-передні періоди з його власним капіталом та прибутками або збитками,розрахованими за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Банк подає пояснення щодо кожної статті звіту «Баланс» річногофінансового звіту, Звіту про фінансові результати, якщо застосуван-ня міжнародного стандарту фінансової звітності внесли суттєві змі-ни у фінансові звіти.

Примітки до розкриття статей звіту «Баланс»

Примітка 4 «Грошові кошти та їх еквіваленти». У таблицях роз-кривається інформація щодо структури грошових коштів та їх

еквівалентів, негрошових інвестиційних та фінансових опера-цій. Банк (материнський банк) наводить інформацію про сумигрошових еквівалентів, що фактично були забезпечені цінни-ми паперами, придбаними за договорами репо, та суми ціннихпаперів, які банк (материнський банк) може продати чи пере-закласти. Наведені дані щодо інвестиційних та фінансових опе-рацій, які не потребували використання грошових коштів та їхеквівалентів і які не включені у Звіт про рух грошових коштів.

Примітка 5 «Торгові цінні папери». У таблицях розкриваєтьсяінформація щодо торгових цінних паперів та аналізується кре-дитна якість боргових торгових цінних паперів за звітний рік.

У Примітці 6 «Інші цінні папери, що обліковуються за спра-ведливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фі-нансових результатах» розкривається інформація щодо іншихцінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістюз визнанням результату переоцінки у фінансових результатах,проводиться аналіз кредитної якості цих боргових цінних па-перів за звітний та попередній роки. Має бути обґрунтувано,чому банк не відніс інших цінних паперів, що обліковуютьсяза справедливою вартістю з визнанням результату переоцін-ки у фінансових результатах, до торгових цінних паперів.

Примітка 7 «Кошти в інших банках»: таблиця 7.1. «Кошти вінших банках», таблиця 7.2. «Аналіз кредитної якості коштівв інших банках за звітний рік», таблиця 7.3 «Аналіз кредитноїякості коштів в інших банках за попередній рік», таблиця 7.4«Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках».

Примітка 8 «Кредити та заборгованість клієнтів». У табли-цях розкривається інформація щодо структури кредитів тазаборгованості клієнтів, структури кредитів за видами еко-номічної діяльності, стосовно забезпечення кредитів. Про-водиться аналіз зміни резервів під заборгованість за кре-дитами, кредитної якості кредитів за звітний та попереднійроки. Розкривається інформація щодо справедливої вартостізабезпечення за простроченими, але незнеціненими креди-тами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оціненіна індивідуальній основі. Банк (материнський банк) зазна-чає вартість цінних паперів, які є об'єктом операцій репо, таінформацію щодо наявного права на їх продаж та наступну

заставу, методи визначення справедливої вартості забезпе-чення за кожним видом забезпечення окремо.

Примітка 9 «Цінні папери в портфелі банку на продаж». Утаблицях розкривається інформація щодо структури ціннихпаперів у портфелі банку на продаж, проводиться аналіз кре-дитної якості та зміни боргових цінних паперів у портфелібанку на продаж за звітний рік.

Примітка 10 «Цінні папери в портфелі банку до погашення».У таблицях розкривається інформація щодо структури цін-них паперів у портфелі банку до погашення, їхній рух, ана-ліз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелібанку до погашення за звітний та попередній роки. Після таб-лиць банк (материнський банк) зазначає, чи є цінні папери,які були використані як застава та які є об'єктом операційрепо, і зазначає їх суму. Окремо подається інформація щодосправедливої вартості цінних паперів у портфелі банку до по-гашення та аналізу кредитної якості портфеля цих борговихцінних паперів за звітний і попередній роки.

Примітка 11 «Інвестиції в асоційовані компанії». Примітка11 для індивідуального фінансової річної звітності має назву«Інвестиції а асоційовані та дочірні компанії». До складу цієїпримітки входить таблиця «Інвестиції в асоційовані компанії»і таблиця «Інвестиції в дочірні компанії». Крім того, подаєтьсязагальна інформація щодо частки участі консолідованої групита фінансових показників асоційованих компаній порівняно зпопереднім роком. Після таблиць банк (материнський банк)зазначає справедливу вартість інвестицій учасників консолі-дованої групи в асоційовані компанії, акції яких котируютьсяна біржі. А також зазначає частку учасників консолідованоїгрупи в умовних зобов'язаннях асоційованих компаній.

Примітка 12 «Інвестиційна нерухомість». Інформація щодоінвестиційної нерухомості розкривається банком (материнсь-ким банком) за методом справедливої вартості чи/та за мето-дом собівартості. У таблиці розкривається інформація щодоструктури інвестиційної нерухомісті, що оцінена за методом:

а) справедливої вартості: після таблиці банк (материнсь-кий банк) зазначає, чи класифікуються й обліковуютьсячастки нерухомості, утримувані за угодою про операцій-ну оренду як інвестиційна нерухомість; міру, якою спра-ведлива вартість інвестиційної нерухомості базуєтьсяна оцінці незалежного оцінювача, що має відповіднупрофесійну кваліфікацію і недавній досвід оцінки ана-логічних об'єктів на території України; методи і суттєвіприпущення, що застосовуються для визначення спра-ведливої вартості інвестиційної нерухомості;

б) собівартості: інформація щодо інвестиційної нерухо-мості, що оцінена за методом собівартості, розкриваєть-ся за звітний і попередній роки.

Після таблиці банк (материнський банк) наводить інформаціюпро застосовані методи амортизації; строк корисного використання іставки амортизації інвестиційної нерухомості; пояснення того, чомунеможливо визначити справедливу вартість цієї інвестиційної не-рухомості, та, якщо це можливо, діапазон оцінок, у якому найбільшімовірно перебуває справедлива вартість та інформацію щодо май-бутніх мінімальних сум орендних платежів за невідмовною опера-ційною орендою в разі, коли банк є орендодавцем.

► Примітка 13 «Гудвіл». У таблицях розкривається інформаціящодо зміни гудвілу, що пов'язана з придбанням асоційованихі дочірніх компаній та перевірки, що застосовується банкомдля визнання зменшення корисності гудвілу. Для перевіркизменшення корисності гудвіл, придбаний шляхом об'єднаннябізнесу, слід розподіляти на кожну одиницю, що генерує гро-шові кошти (далі - ОГГК). За кожною ОГГК, для якої сумабалансової вартості гудвілу, розподіленого на ці ОГГК, є сут-тєвою порівняно із загальною сумою балансової вартості гуд-вілу, банк (материнський банк) розкриває таку інформацію:

а)         балансова вартість гудвілу, розподіленого на певну ОГГК;

б)         основа, на якій була визначена сума очікуваного відшко-дування ОГГК;

в)         якщо сума очікуваного відшкодування ОГГК базуєтьсяна вартості під час використання, то банк (материнськийбанк) розкриває припущення, до яких сума очікувано-го відшкодування ОГГК є найбільш суттєвою і на якихуправлінський персонал базує прогнозні потоки грошо-вих коштів для певного періоду, що охоплений останнімибюджетами; описує підхід, що застосовує управлінськийперсонал для визначення значень для кожного з такихприпущень; зазначає період, на який управлінськийперсонал спрогнозував грошові потоки на основі фінан-сових бюджетів, та в тому разі, якщо такий період пе-ревищує п'ять років, надає пояснення, чому він є більшвиправданим; наводить темпи зростання, використанідля екстраполяції прогнозних оцінок грошових потоківдля періодів, що виходять за межі останніх фінансовихбюджетів, та обґрунтування, яке пояснює застосуваннябудь-якого темпу зростання, який перевищує середні по-казники росту для продуктів, галузей, країн, у яких банкфункціонує; наводить ставку дисконту, застосовану дляпідготовки прогнозу грошових потоків.

Банк (материнський банк) зазначає інформацію про оцінки, за-стосовані для попереднього визначення суми очікуваного відшкоду-вання ОГГК, якщо до балансової вартості такої ОГГК включено гудвіл.

► Примітка 14 «Основні засоби та нематеріальні активи». Суми,що характеризують операції придбання, надходження, пере-давання, переведення, вибуття, переоцінки основних засобівта нематеріальних активів, у таблиці зазначають з вирахуван-ням сум зношення. Після таблиці банк (материнський банк)зазначає таке:

вартість основних засобів, стосовно яких є передбаченізаконодавством обмеження щодо володіння, користу-вання та розпорядження;

вартість оформлених у заставу основних засобів та не-матеріальних активів;

залишкову вартість основних засобів, що тимчасово невикористовуються (консервація, реконструкція тощо);

залишкову вартість основних засобів, вилучених з екс-плуатації на продаж;

початкову (переоцінену) вартість повністю амортизо-ваних основних засобів;

вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмежен-ня права власності;

вартість створених нематеріальних активів;

збільшення або зменшення протягом звітного періоду,які виникають у результаті переоцінок, а також у ре-зультаті збитків від зменшення корисності, визнанихабо сторнованих безпосередньо у власному капіталі.

Примітка 15 «Інші фінансові активи». У таблицях розкрива-ється інформація щодо структури інших фінансових активів.Банк (материнський банк) розкриває інформацію щодо дебі-торської заборгованості за фінансовими активами, аналізуєзміни резерву під знецінення інших фінансових активів таїхньої кредитної якості за звітний і попередній роки. Пода-ється інформація щодо платежів до отримання за фінансовимлізингом (орендою) та їхньої теперішньої вартості.

Примітка 16 «Інші активи». Після таблиці банк (материнсь-кий банк) зазначає характер забезпечення, що перейшло увласність банку (материнського банку), політику щодо реалі-зації або використання в операціях тих активів, які легко неконвертуються в грошові кошти.

Примітка 17 «Довгострокові активи, призначені для продажу,та активи групи вибуття». У таблицях розкривається інфор-мація щодо структури довгострокових активів, призначенихдля продажу, та активи групи вибуття, а також інформаціящодо проданих активів та зобов'язань групи вибуття і сум,отриманих під час їх продажу.

Примітки 18, 19, відповідно, «Кошти банків», «Кошти клієн-тів». У таблицях розкривається інформація щодо структурицих коштів, розподіл коштів клієнтів за видами економічноїдіяльності. Після таблиці банк (материнський банк) зазначаєсуму гарантійних залучених депозитів і те, під які операціївони залучені (акредитиви, доміцильовані векселі тощо).

Примітка 20 «Боргові цінні папери, емітовані банком». У таб-лицях розкривається інформація про структуру борговихцінних паперів, емітованих банком, та їхню справедливу вар-тість. Після таблиці банк (материнський банк) зазначає тер-мін погашення боргових цінних паперів, емітованих банком.

Примітка 21 «Інші залучені кошти». У таблицях розкриваєть-ся інформація що