10.6. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ БАНКУ

Обліковий прибуток (збиток), економічний показник ефективнос-ті діяльності банку за звітний період, визначається як різниця міждоходами (рахунки 6-го класу) та видатками (рахунки 7-го класу).Обліковий прибуток (збиток) за звітний рік визначається в остан-ній операційний день фінансового року. Для визначення обліковогоприбутку враховують як отримані (сплачені) доходи (витрати), такі не отримані (не сплачені) доходи (витрати). Обліковий прибуток(збиток) визначається на рівні балансових установ банку з урахуван-ням податкового зобов'язання та відстрочених податкових активів ізобов'язань.

Якщо доходи більші від витрат, то прибуток банку за результата-ми діяльності звітного року відображається за рахунком 5040 «При-буток звітного року, що очікує затвердження» (рис. 10.2).

Прибуток, що залишається в розпорядженні банку після сплатиподатків і обов'язкових платежів, розподіляється згідно із статутомбанку за рішенням загальних зборів акціонерів банку.

Прибуток банку може бути спрямований на покриття збитківпопередніх років (у разі їх наявності), формування загальних резер-вів, резервного фонду, інших фондів банку, збільшення капіталу тавиплату дивідендів.

Строк, порядок і розміри виплати дивідендів визначають загаль-ні збори акціонерів банку.

Якщо загальними зборами акціонерів банку по затвердженнюрічного фінансового звіту не прийнято рішення про розподіл при-бутку звітного року, то його сума підлягає переврахуванню:

Дт 5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердженняКт 5030 Нерозподілені прибутки попередніх років.

Розподіл прибутку (звітного та попередніх років, якщо черговізбори акціонерів банку приймуть таке рішення) відображається вбухгалтерському обліку (рис. 10.3).

5040 Прибуток звітного року,Дт      що очікує затвердження        Кт

Витрати

Доходи

5031 Нерозподілені

Покриття

ПРИБУТОК

збитки попередніх років

попередніх збитків

 

3631 Кред. заборгов. передакціонерами (учасниками)банку за дивідендами

Виплата

 

дивідендів

 

5003 Дивіденди,що спрямовані на збільшеннястат. капіталу

Покриття

 

попередніх збитків

 

Загальні резерви

Резервні фонди

Інші фонди

Формування

 

резервів

 

5031 Нерозподілені

 

Нерозподілений

збитки попередніх років

 

прибуток

Рис. 10.3. Розподіл прибутку за рішеннямзагальних зборів акціонерів

Резервний фонд як складова основного капіталу формується зметою покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів тапозабалансових зобов'язань.

Резервний фонд формується в порядку, визначеному в установ-чих документах банку за рахунок відрахувань із прибутку. Розмірвідрахувань до резервного фонду має бути не меншим ніж 5% відприбутку банку до досягнення ними 25%-го розміру регулятивногокапіталу банку.

Облік резервного фонду ведеться на рахунку 5021 «Резервніфонди».

Загальні резерви банки створюють під невизначений ризик підчас проведення банківських операцій та використовують у порядку,визначеному уповноваженими органами управління банку.

Кошти в указані резерви надходять з рахунку 5040 «Прибутокзвітного року, що очікує затвердження» (5030 «Нерозподілені при-бутки попередніх років») та обліковуються на рахунку 5020 «Загальнірезерви».

Відрахування в резервні фонди та їх використання на покрит-тя збитків проводять відповідно до рішення загальних зборів акціо-нерів банку в порядку, визначеному в установчих документах банку.Відрахування до загальних резервів та резервних фондів здійснюєть-ся за рахунок прибутку, що залишився після оподаткування, або зприбутку до оподаткування, скоригованого на всі потенційні подат-кові зобов'язання.

У разі, коли діяльність банку може створювати загрозу інтересамвкладників та інших кредиторів банку, Національний банк Українимає право вимагати від банку збільшення розміру резервів і щоріч-них відрахувань до них.

Надходження до резервного фонду та загального резерву за ра-хунок чистого прибутку (після оподаткування) відображують в об-ліку шляхом кореспонденції:

Дт 5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердження (5030

Нерозподілені прибутки попередніх років)Кт 5021 Резервні фонди (5020 Загальні резерви).

Збитки від активів не можуть бути безпосередньо покриті із за-гальних резервів та резервних фондів, а мають покриватися лише зарахунок спеціальних резервів.

Якщо витрати більші від доходів, то збиток обліковується нарахунку 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвердження»(рис. 10.4).

Після проведення загальних зборів акціонерів (учасників) банку

по затвердженню його річного фінансового звіту збитки переврахо-

вують таким бухгалтерським записом:

Дт 5031 Непокриті збитки попередніх років

Кт 5041 Збиток звітного року, що очікує затвердження.

Запитання для самоконтролю

Назвіть основні принципи бухгалтерського обліку доходів і витрат.

Який звітний період для застосування банками принципу відповідності?