3.3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИВЛАСНОГО БОРГУ, ЕМІТОВАНИМИ БАНКОМ

магниевый скраб beletage

Банк може здійснювати мобілізацію грошових коштів (фінансо-вих ресурсів), пропонуючи кредиторам банківські продукти у формівласних ощадних сертифікатів, векселів, облігацій та інші цінні папе-ри власного боргу.

Пасивні операції з цінними паперами відображають на рахунках33 розділу «Цінні папери власного боргу та похідні фінансові інстру-менти» Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках:

Короткострокові ЦП власного боргу, емітовані банком

Довгострокові ЦП власного боргу, емітовані банком

Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітованібанком

Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітованібанком

Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

Для прикладу наведемо структуру 334-ї групи рахунків «Ощад-ні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком». Інші групирахунків, де обліковуються цінні папери, емітовані банком, маютьаналогічну структуру (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

Рахунки

3343340

Структура групи рахунків, де обліковують цінні папери,емітовані банком

Назва та характеристика рахунку

Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банкомП Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банкомКП Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними)сертифікатами на вимогу, емітованими банкомП Неамортизована премія за ощадними (депозитними)сертифікатами на вимогу, емітованими банкомП Нараховані витрати за ощадними (депозитними)сертифікатами на вимогу, емітованими банком

Боргові цінні папери можуть бути реалізовані банком за номі-нальною вартістю, з дисконтом або премією. Складові вартості бор-гових цінних паперів відображаються в обліку окремо.

Операції з продажу цінних паперів власного боргу відобража-ють у бухгалтерському обліку такими проведеннями.

У разі продажу за номінальною вартістю

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтівКт Рахунки для обліку цінних паперів, емітованих банком (3300,3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340) - на суму номіналу

У разі продажу з дисконтом

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтівДт Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за ціннимипаперами, емітованими банком (3306, 3316, 3326, 3336, 3346)- на суму дисконтуКт Рахунки для обліку цінних паперів, емітованих банком (3300,3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340) - на суму номіналу

У разі продажу з премією

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтівКт Рахунки для обліку неамортизованої премії за цінними папе-рами, емітованими банком (3307, 3317, 3327, 3337, 3347) - насуму премії

Кт Рахунки для обліку цінних паперів, емітованих банком (3300,3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340) - на суму номіналу.

Періодичність нарахування процентів та амортизації дисконту(премії) за борговими цінними паперами власної емісії залежить відумов випуску цінних паперів, але здійснюється не рідше ніж раз намісяць протягом періоду від дати продажу цінного папера до датийого погашення.

Сума амортизації дисконту (премії) за звітний період розрахо-вується за методом ефективної ставки процента і відображується вбухгалтерському обліку такими проведеннями:

Амортизація дисконту

Дт Рахунки для обліку процентних витрат за цінними паперами

власного боргу (7050-7054)Кт Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за ціннимипаперами, емітованими банком (3306, 3316, 3326, 3336, 3346)

Амортизація премії

Дт рахунки для обліку неамортизованої премії за цінними па-перами, емітованими банком (3307, 3317, 3327, 3337, 3347)Кт рахунки для обліку процентних витрат за цінними паперамивласного боргу (7050-7054)

Нарахування та сплати процентів за цінними паперами влас-ного боргу

а)         нарахування витрат

Дт Рахунки для обліку процентних витрат за цінними паперами

власного боргу (7050-7054)Кт Рахунки для обліку нарахованих витрат за цінними папера-ми, емітованими банком (3308, 3318, 3328, 3338, 3348).

б)         виплата процентів за борговими цінними паперами

Дт Рахунки для обліку нарахованих витрат за цінними папера-ми, емітованими банком (3308, 3318, 3328, 3338, 3348)Кт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів.

Цінні папери власного боргу можуть погашатися в разі настаннятерміну погашення або достроково (якщо це визначено умовами ви-пуску).

У разі настання терміну погашення в бухгалтерському облікуздійснюється амортизація залишкової частини неамортизованогодисконту (премії). Погашення боргових цінних паперів відображуєть-ся такими бухгалтерськими проведеннями:

Дт Рахунки для обліку цінних паперів, емітованих банком (3300,

3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340) - на суму номіналуДт Рахунки для обліку нарахованих витрат за цінними папера-ми, емітованими банком (3308, 3318, 3328, 3338, 3348) - насуму нарахованих процентівКт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів.

У разі дострокового погашення цінного папера здійснюєтьсяамортизація відповідної частини дисконту (премії) до дати погашен-ня, а також застосовується знижений процент (рівень якого визна-чається умовами договору).

Дострокове погашення цінних паперів у бухгалтерському облікувідображується такими проведеннями:

Дт Рахунки для обліку цінних паперів, емітованих банком (3300,

3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340) - на суму номіналуДт Рахунки для обліку нарахованих витрат за цінними папера-ми, емітованими банком (3308, 3318, 3328, 3338, 3348) - насуму нарахованих процентівДт/Кт Рахунки для обліку неамортизованої премії/ дисконту зацінними паперами, емітованими банком - на суму залишкуДт/Кт Рахунки для обліку процентних витрат за цінними папера-ми власного боргу - на суму надлишково нарахованихКт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів - насуму, що виплачена клієнтові.

Банк обліковує бланки цінних паперів, наприклад депозитнихсертифікатів, за позабалансовим рахунком 9820 «Бланки цінних па-перів» в умовній одиниці 1 гривня.

Запитання для самоконтролю

Яка структура відображення депозитів у Плані рахунків бухгалтер-ського обліку в банках?

На яких рахунках ведеться облік депозитів суб'єктів господарювання?

На яких рахунках обліковують міжбанківські депозити (кредити)?

Якими бухгалтерськими проведеннями відображається залучення таповернення вкладів (депозитів)?

Як здійснюється облік нарахування та сплати процентів за строкови-ми коштами клієнтів?

Які види процентних ставок можуть передбачати банки в договорібанківського вкладу (депозиту)?

За який період нараховуються проценти за вкладом (депозитом)?

Які методи визначення кількості днів для нарахування процентів завкладом (депозитом) можуть застосовувати банки та чим вони маютьвизначатися?

Як впливає на витрати банку нарахування процентів за вкладами (де-позитами) за номінальною та ефективною процентною ставкою?

Назвіть нормативний документ Національного банку України, якимвизначено правила ведення бухгалтерського обліку вкладних (депо-зитних) операцій.

Як обліковуються міжбанківські депозити (кредити) на дату укладен-ня угоди?

Облік кредитів, отриманих від НБУ

Облік активних кредитних міжбанківських операцій.

Облік пасивних кредитних міжбанківських операцій.

Як обліковуються видача та погашення міжбанківських депозитів(кредитів)?

Як обліковується продаж цінних паперів власного боргу?

За якими складовими відображають в обліку цінні папери власного боргу?

За якими правилами амортизується неамортизований дисконт (премія)?

Теми рефератів

Відображення класифікаційних груп депозитних операцій у Плані ра-хунків.

Облік операцій із вкладами (депозитами) суб'єктів господарювання.

Облік операцій із вкладами (депозитами) фізичних осіб.

Бухгалтерський облік залучених та розміщених вкладів (депозитів) наміжбанківському ринку.

Облік міжбанківських кредитів.

Облік кредитів, що одержані від Національного банку України.

Облік операцій з ощадними (депозитними) сертифікатами, емітовани-ми банком.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння обліку міжбанківських депозитів і кредитів необхід-но ознайомитися з Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних,вкладних (депозитних) операцій та формування і використання ре-зервів під кредитні ризики в банках України (затв. Постановою № 481Правління НБУ від 27.12.2007 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

Як обліковують міжбанківські кредити на балансі банку-кредитора?

Як обліковують прострочену заборгованість за розміщеними вкладами(депозитами)?

Як обліковують формування і використання спеціальних резервів підзаборгованість інших банків?

Тема 4

ІНСТРУМЕНТИ

БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВТА ОБЛІК ОПЕРАЦІЙЗА ЦИМИ РОЗРАХУНКАМИ