4.1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ КОШТІВНА ВИМОГУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

магниевый скраб beletage

Однією з традиційних операцій банку є ведення рахунків його клі-єнтів. При цьому коло самих клієнтів досить різноманітне: підпри-ємства, установи, організації, благодійні фонди, партії, громадськіоб'єднання, фізичні особи. Весь процес ведення рахунків умовноможна поділити на три стадії: відкриття, обслуговування, закриттярахунків. Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіхвидів банківських операцій можуть бути відкриті в будь-яких банкахУкраїни на вибір клієнта і за згоди цих банків.

Порядок ведення бухгалтерського обліку операцій банків ізвкладами (депозитами) визначається Інструкцією з бухгалтерськогообліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування івикористання резервів під кредитні ризики в банках України (№ 481від 27.12.2007) та обліковою політикою банку. Вказана Інструкціявизначає порядок обліку установами банків операцій за міжбанків-ськими депозитами, депозитами суб'єктів господарювання та фізич-них осіб, вкладами (депозитами) на вимогу, короткостроковими ідовгостроковими вкладами (депозитами).

Для цілей бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції прозастосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України(Постанова № 280 Правління НБУ від 17.06.2004) вклади (депозити)поділяються на такі:

вклади (депозити) на вимогу;

вклади (депозити) короткострокові - на строк не більше ніжрік (365 днів);

вклади (депозити) довгострокові - на строк більше ніж рік(365 днів).

Вклади (депозити) на вимогу - це кошти на поточних, поточнихбюджетних чи на кореспондентських рахунках банків без визначе-ного строку їх погашення, які поповнюються та використовуютьсявласниками залежно від потреби в цих коштах. Умови сплати про-центів за залишками коштів на цих рахунках визначають у двосто-ронніх угодах під час їх відкриття.

Вклади (депозити) на визначений строк - це кошти, що збері-гаються на вкладних (депозитних) рахунках у банку протягом уста-новленого строку, який визначається під час відкриття цих рахунків.Строковими вкладами (депозитами) є також кошти, що отримані відінших банків як вклад (депозит) на конкретний строк.

Відповідно до зазначеної класифікації вкладів (депозитів) заформами, строками їх розміщення (залучення) та способу оформ-лення здійснюється вибір балансового рахунку, на якому банк облі-ковує відповідні зобов'язання.

У балансі банку залучені і позичені кошти класифікують як ос-новні, або фінансові, зобов'язання і показують у пасиві балансу.

Кошти на вимогу фізичних та юридичних осіб використовуютьсядля обслуговування платіжного обороту (рис. 4.1). Основне призначен-ня цих рахунків - зберігання коштів і проведення розрахунків. Власникрахунку може в будь-який час одержати ці кошти, а банк зобов'язанийвидати їх на першу вимогу власника чи його законного представника.

Основні рахунки, які застосовують для обліку операцій за кош-тами на вимогу суб'єктів господарювання:

260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

П Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управ-

ління

П Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання

П Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання

П Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання

АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здій-

снення операцій з використанням платіжних карток

Залишок коштів, надходження їх готівкою і безготівково на ра-хунки клієнтів обліковують за кредитом цих рахунків:Дт Різні рахунки

Кт Кошти на вимогу суб'єктів господарювання.

Списання і видачу коштів готівкою з рахунків клієнтів облікову-ють за дебетом цих рахунків:

Дт Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняКт Різні рахунки.

Основний рахунок для обліку коштів клієнтів, що призначенідля розрахунків, - це рахунок 2600 «Кошти на вимогу суб'єктів гос-подарювання»:

Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу суб'єк-тів господарювання (крім небанківських фінансових установ),у тому числі поточні рахунки суб'єктів господарювання та роз-рахунки за ними; надані кредити овердрафт. На цьому рахун-ку також обліковують суми, що їх перераховують клієнти дляформування статутного капіталу до їх реєстрації як юридич-них осіб; суми, що обліковуються до часу їх внесення на на-копичувальний рахунок, відкритий у Національному банкуУкраїни або його територіальних управліннях за місцем ство-рення банку.

За дебетом рахунку проводять суми перерахувань, виплат за роз-порядженням власників рахунків згідно з режимом роботи ра-хунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненнювідповідно до законодавства України; суми, що обумовлені до-говором між банком та клієнтом - власником рахунку; наданікредити овердрафт.

За кредитом рахунку проводять суми, що надходять у встанов-леному порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом робо-ти рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перера-ховані на рахунки простроченої заборгованості.

При відкритті поточного рахунку суб'єктам господарювання,кошти надходять в основному безготівковим шляхом у національнійабо іноземній валюті. При веденні рахунку він може може поповню-ватися і зменшуватися як у безготівковій, так і в готівковій формі.Розглянемо приклади.

Поповнення поточного рахунку безготівковим шляхом

Дт 1200 Кореспондентський рахунок банку в НБУ

Кт 2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

або

Дт 2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання (рахунокплатника)

Кт 2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання (рахунокодержувача)

Поповнення рахунку готівкою

Дт 1001 (1002) Банкноти та монети в касі банку

Кт 2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

Видача з рахунку готівки

Дт 2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

Кт 1001 (1002) Банкноти та монети в касі банку

Списання безготівковим шляхом для зарахування на рахунокодержувача в іншому банку

Дт 2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

Кт 1200 Кореспондентський рахунок банку в НБУ

Списання з поточного рахунку плати за розрахунково-касовеобслуговування

Дт 2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

Кт 6110 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуго-вування клієнтів.

Оперативне ведення клієнтом своїх рахунків у банку та обмінтехнологічною інформацією, визначеною в договорі між банком таклієнтом, клієнт може здійснювати за допомогою систем дистанційногообслуговування. Дистанційне обслуговування може здійснюватися задопомогою систем «клієнт - банк», «клієнт - Інтернет - банк», «теле-фонний банкінг» тощо.

Платежі з рахунків клієнтів банк здійснює в межах залишків кош-тів на цих рахунках на початок операційного дня відповідно до черго-вості їх надходження. Банк може виконувати платіжні доручення клі-єнтів з урахуванням сум, що надходять на рахунки клієнтів протягомопераційного дня (поточні надходження), якщо це визначено в дого-ворі банківського рахунку. Якщо на рахунку платника коштів немає іпротягом операційного часу кошти на його рахунок не надходили, топісля закінчення операційного часу ці платіжні вимоги повертаютьсяклієнтові без виконання.

Депозити на вимогу фізичні особи відкривають у банках найчас-тіше як поточні рахунки, картрахунки, ощадні вклади до запитання.

Операції за коштами на вимогу населення обліковують на балан-сових рахунках 2-го класу «Операції з клієнтами» Плану рахунківбухгалтерського обліку в банках:

262 Кошти на вимогу фізичних осіб

2620 АП Кошти на вимогу фізичних осіб2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб2625 АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення опе-рацій з використанням платіжних карток.

Основний рахунок для обліку коштів фізичних осіб, що призна-чені для розрахунків, - це рахунок:

2620 Кошти на вимогу фізичних осіб

Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу фі-зичних осіб, у тому числі поточні рахунки фізичних осіб тарозрахунки за ними; надані кредити овердрафт.За дебетом рахунку проводять суми перерахувань, виплат за розпо-рядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахун-ків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відпо-відно до законодавства України; надані кредити овердрафт.За кредитом рахунку проводять суми, що надходять у встанов-леному порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом робо-ти рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перера-ховані на рахунки простроченої заборгованості.

Для прикладу наведемо такі бухгалтерські проведення.

Поповнення рахунку безготівковим шляхом

Дт Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, коррахунокбанку

Кт 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб

Поповнення готівкою

Дт 1001 (1002) Банкноти та монети в касі банку

Кт 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб

Видача з рахунку готівкою

Дт 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб

Кт 1001 (1002) Банкноти та монети в касі банку

Списання безготівковим шляхом

Дт 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб

Кт Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, коррахунок банку.