4. Кредитні рейтинги

магниевый скраб beletage

Необхідною складовою інфраструктури кредитного ринкує рейтингові агентства, які регулярно проводять оцінюваннякредитоспроможності позичальників і за результатами оці-нювання присвоюють позичальникам певні кредитні рейтин-ги. Рейтинги, присвоєні найвідомішими рейтинговими агент-ствами, враховуються банками-кредиторами при наданніпозик і учасниками ринку при інвестуванні коштів у борговізобов'язання емітентів-позичальників. Рейтинги присвою-ються позичальникам і борговим зобов'язанням, які вониемітують. Усі рейтинги характеризують спроможність пози-чальників вчасно і в повному обсязі відповідати за своїми зо-бов'язаннями. Одним із основних кредитних рейтингів, щонадаються відомими рейтинговими агентствами «Moody's»та «Standard & Poor's», є рейтинги облігацій, які досить точновідображають кредитний рейтинг самих емітентів-позичаль-ників.

Крім рейтингів облігацій, на кредитному ринку доситьпоширеними є рейтинги кредитів і рейтинги позичальників.Системи рейтингу кредитів за якістю є важливим інструмен-том систематичного оцінювання ступеня кредитного ризикупри наданні різних видів кредитів. Такі системи часто ство-рюються самими банками з метою спростити та полегшитипроцес прийняття рішення про надання кредитів співробітни-ками банку.

Існують системи рейтингу, які основані на кількісномуаналізі фінансового становища позичальника і системи рей-тингу якості кредиту, що розраховуються за бальною систе-мою (табл. 7.3). Такі параметри, як призначення і сума кре-диту, фінансове становище позичальника, застава, терміні механізм погашення кредиту, кредитна інформація про по-зичальника, взаємовідносини з позичальником та вартістькредиту оцінюються певною кількістю балів. Загальний рей-тинг визначається на основі суми балів за всіма показниками.

Систему кредитних рейтингів доповнюють рейтинги по-зичальників, у яких проводиться класифікація позичальниківзалежно від їх можливостей по залученню коштів на ринкубанківських кредитів, обслуговуванню боргу тощо.

Таблиця 7.3

РЕЙТИНГИ ЯКОСТІ КРЕДИТУ

Рейтинг

Класифікація

Опис

1

«Прайм»

Позичальник із найвищим кредитним рейтин-гом. Відмінно обслуговує борг, має потужнийгрошовий потік, першокласну заставу, при-вабливі характеристики позики

2

Високої яко-сті

Позичальник з добрим фінансовим станови-щем, посереднім обслуговуванням боргу тазаставою. Має привабливі для банку характе-ристики кредиту

3

Задовільний

Позичальник із задовільним фінансовим ста-новищем та задовільною заставою, добре об-слуговує борг у минулому

4

Граничний

Слабкий позичальник, недостатня застава, су-ма кредиту велика відносно капіталу пози-чальника

5

Нижчий відграничного

Фінансове становище позичальника незадо-вільне, повернення боргу сумнівне

6

Втрати

Обслуговування боргу припинено і не очіку-ється його відновлення

Існують не тільки рейтинги корпорацій-позичальників,а й рейтинги країн-позичальників, що залучають кошти наміжнародному фінансовому ринку.

( ) Ринок капіталів — це частина фінансового ринку, деформується попит і пропозиція на середньостроковий та довго-строковий позиковий капітал. Формою руху позикового капіта-лу є кредит, тому часто в економічній літературі ринок капіталівназивають кредитним ринком. На ринку капіталів кредити на-даються на термін понад рік. Кредит — це позичковий капіталбанку чи іншої кредитної установи, що передається в тимчасовекористування на умовах забезпеченості, повернення, строковос-ті, платності та цільового характеру використання.

Ринок капіталів сприяє зростанню виробництва і збіль-шенню товарообігу, трансформації грошових заощадженьу капіталовкладення, відновленню основного капіталу, рухукапіталів усередині країни тощо. Економічна роль ринку ка-піталів полягає в його спроможності об'єднати дрібні, розріз-нені кошти і на основі цього активно впливати на концентра-цію і централізацію виробництва та капіталу. Ринок капіталівє складовою частиною фінансового ринку, що розпадаєтьсяна ринок цінних паперів, термін обертання яких перевищуєодин рік (фондовий ринок) і ринок середньо- і довгостроко-вих банківських кредитів. Якщо грошовий ринок надає висо-коліквідні кошти в основному для задоволення короткостро-кових потреб, то ринок капіталів забезпечує довгостроковіпотреби у фінансових ресурсах і охоплює оборот позиковогоі банківського капіталів, комерційного і банківського креди-тів, а також функціонування кредитних аукціонів.

Таким чином, ринок капіталів забезпечує платоспромож-ність фінансової системи, максимальне узгодження загально-господарських процесів нагромадження та інвестування як заобсягом, так і за структурою.

Контрольні питання

Суть ринку капіталів та його відмінність від грошового ринку.

Хто є основними учасниками ринку капіталів?

Що таке банківський кредит і які є основні джерела форму-вання банківських кредитних ресурсів?

Які функції на кредитному ринку виконує банківська система?

Назвати основні форми кредитних відносин.

Які є джерела погашення державних позик залежно від еко-номічної ситуації в країні?

Яка різниця між поточним і капітальним державним боргом?

Які функції виконує кредитний ринок?

Основні принципи банківського кредитування, їх суть.

Суть комерційного кредитування, його відмінність від банків-ського.

Які є способи управління державним боргом?

Що таке гарантія і на які види її поділяють?

На які параметри застави треба звертати увагу при наданнікредиту під заставу?

Чим відрізняються системи рейтингу кредитів від рейтингу

позичальників?

Література: 2; 7; 9;16; 21; 24-26; 28; 31; 33; 38; 42; 45.

8 РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХтема           ІНСТРУМЕНТІВ

Особливості розвитку ринку похідних цінних паперів.

Історія виникнення та розвитку ринку строкових угод.

Характеристика основних похідних фінансових інстру-ментів

Створення ринку «синтетичних» цінних паперів.

Ключові поняття: похідні цінні папери, базові активи, ф'ючерси, форва-рди, опціони, свопи, варанти, депозитарні розписки