4.5. Принципи і порядок проведення операцій репо

магниевый скраб beletage

Основні принципи проведення операцій репо:

• пряме репо з державними облігаціями України або банківськимиметалами, зворотне репо — з державними облігаціями України згідноіз укладеними договорами на визначену суму та строк;

операції репо можуть здійснюватися лише з тими державнимиоблігаціями України, строк погашення яких не припадає на строк про-ведення операції;

операції репо з банківськими металами можуть проводитися На-ціональним банком з банками лише за наявності в банків письмовогодозволу Національного банку на здійснення операцій з банківськимиметалами на валютному ринку України;

операції мають строковий характер (строк операції чітко визна-чений), але не більше ніж на 30 календарних днів;

процентний дохід (витрати) обумовлений та є фіксованим на часпроведення операції репо;

Національний банк та банк укладають відповідний договір у разідосягнення згоди на проведення операції репо;

зобов'язання щодо виконання другої частини договору репо всторін договору виникає тільки за умови повного виконання ними зо-бов'язань за першою частиною договору репо;

проведення операцій репо за рахунками в цінних паперах здійс-нюється учасниками операцій репо відповідно до нормативно-пра-вових актів з питань депозитарної діяльності.

Порядок проведення операцій прямого репо

Національний банк може проводити операції прямого репо з дер-жавними облігаціями України шляхом проведення тендера заявок бан-ків щодо участі в операціях прямого репо або шляхом безпосередньоїдомовленості з банком.

Національний банк може проводити операції прямого репо з бан-ківськими металами тільки шляхом безпосередньої домовленості з ба-нком і за ініціативою банку за умови, що банківські метали банку пе-ребувають на відповідальному зберіганні в Національному банку.

За операцією прямого репо ціною купівлі Національним банкомдержавних облігацій України є їх справедлива вартість, але не вища,ніж номінальна вартість цих цінних паперів, а ціною купівлі банківсь-ких металів є ціна банківських металів, перерахована за офіційним ку-рсом банківських металів на день укладення договору прямого репо.

Ціна зворотного продажу Національним банком державних обліга-цій України або банківських металів залежить від ціни, що визначена впершій частині операції репо та строку цієї операції, а також від до-хідності за державними облігаціями України, облікової ставки Націо-нального банку, процентних ставок за кредитами та депозитами наміжбанківському ринку, середньозваженої процентної ставки за кре-дитами рефінансування під забезпечення державними облігаціямиУкраїни, які діяли у відповідному періоді.

Національний банк у разі проведення тендера щодо участі банків вопераціях прямого репо надсилає банкам повідомлення про проведеннятендера із зазначенням умов його проведення та строку операції репо.

Банки подають до Національного банку за допомогою засобів про-грамного забезпечення «АРМ репо-тендер» заявки на участь у тендері,у яких пропонують свої умови щодо ціни купівлі (продажу) державнихоблігацій України, строку проведення операції репо, обсягу операціїрепо, кількості та коду цінних паперів, що пропонуються.

Національний банк після розгляду заявок банків відбирає для задо-волення ті заявки банків, які є найприйнятнішими для Національногобанку за обсягами операцій або ціновими параметрами (залежно відвиду тендера), та надсилає банкам, які за результатами тендера маютьправо отримати кошти за куплені Національним банком державні об-лігації України, повідомлення-підтвердження про намір укласти дого-вір про здійснення операцій прямого репо.

Банк може достроково повернути кошти і проценти за операцієюпрямого репо, письмово повідомивши про це Національний банк.

Порядок проведення операцій зворотного репо

Національний банк може проводити операції зворотного репо здержавними облігаціями України шляхом безпосередньої домовленос-ті з банками.

Національний банк за умови проведення операції зворотного реподля визначення ціни продажу (купівлі) державних облігацій Україниорієнтується на процентні ставки за власними борговими зо-бов'язаннями, процентні ставки за депозитами на міжбанківськомуринку та дохідність за державними облігаціями України.

Операція зворотного репо, яка здійснюється між Національним бан-ком і банками, є депозитною операцією, обліковується на рахунках облікудепозитних операцій відповідно до нормативно-правових актів Націона-льного банку з питань бухгалтерського обліку і депозитарної діяльності.