8.1. Правове регулювання функцій НБУяк фінансового агента уряду

магниевый скраб beletage

Відповідно статті 31 Закону України «Про Національний банкУкраїни» Кабінет Міністрів України зобов'язаний зберігати коштиДержавного бюджету України та позабюджетних фондів у Націона-льному банку на рахунках Державного казначейства України.

Умови та порядок обслуговування коштів Державного бюджетуУкраїни визначаються договором між Національним банком та Дер-жавним казначейством України.

Згідно статті 52 Національний банк та Кабінет Міністрів Українипроводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики,розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного тасоціального розвитку.

Національний банк на запит Кабінету Міністрів України надає ін-формацію щодо монетарних процесів.

Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органивиконавчої влади на запит Національного банку надають інформацію,що має вплив на стан платіжного балансу.

Національний банк підтримує економічну політику КабінетуМіністрів України, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільнос-ті грошової одиниці України.

Голова Національного банку або за його дорученням один із йогозаступників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів Ук-раїни з правом дорадчого голосу.

У засіданнях Правління Національного банку можуть брати участьчлени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

Національний банк України має право подавати Кабінету МіністрівУкраїни у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого вре-гулювання питань, спрямованих на виконання функцій Національногобанку України.