ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Банківська система як складова фінансової системи будь-якої краї-ни відіграє вирішальну роль у її економічному розвитку.

Світова фінансова криза найгостріше виявилась у банківській сферіі поставила під загрозу стабільність грошових систем у найрозвинені-ших країнах світу. Криза ліквідності банківської системи, масове не-повернення позик і скорочення кредитного потенціалу призвели дообмеження платоспроможного попиту та реального виробництва. У цихумовах зростає роль центральних банків як макрорегуляторів.

Навчальний посібник, який ви тримаєте у руках, відповідає вимо-гам часу та висвітлює останні події на банківському ринку. Його напи-сання є результатом критичної переробки та узагальнення положеньзмісту існуючих навчальних посібників з напряму аналізу діяльностіцентральних банків, великого масиву джерел банківського права, ста-тичної інформації та періодичної літератури.

Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної сис-теми організації навчального процесу. Студентам пропонуються довивчення наступні модулі:

Сутність, типи, функції центральних банків

Операції центральних банків

Монетарна політика центральних банків

Структура і зміст навчального посібника відповідає типовій про-грамі дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика».У додатку наведено організаційну структуру управління НБУ, робочідокументи і фінансову звітність НБУ.

Для кращого засвоєння матеріалу наведено тестові завдання, якіроблять процес вивчення дисципліни активним. Студентам пропону-ється запитання, на яке є лише одна вірна відповідь.

Рекомендований студентам список літератури містить значний пе-релік останніх нормативно-правових актів та статей із науково-практичних видань. Ця інформація дозволить студентам поглибленовивчити найбільш цікаві для них питання.

Під час підготовки навчального посібника було використано мате-ріали офіційного сайту НБУ <www.bank.gov.ua>

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни!

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Сутність , типи , функції

центральних банків

ТЕМА 1. СТАТУС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ