7.3. Управління ціновими ризиками

магниевый скраб beletage

Управління ціновими ризиками — це діяльність пов'язана із за-побіганням, пристосуванням, оптимізацією чи зниженням ступеняцінового ризику.

Зміст управління ціновими ризиками складають наступні функції:

запобігання можливості виникнення цінових ризиків;

пристосування до можливості виникнення цінового ризику;

оптимізація або зниження ступеня негативного впливу ціново-го ризику.

Запобігання можливості виникнення цінових ризиків. Передба-чає відмову від дій або впровадження заходів по нейтралізації виник-нення ефектів, які можуть супроводжуватися ціновим ризиком і ви-кликати втрату прибутку.

Для запобігання цінових ризиків можуть бути використані на-ступні заходи:

підвищення якості товарів;

збільшення в обсязі реалізації питомої ваги товарів з неелас-тичним попитом;

підвищення ефективності маркетингової комунікативної полі-тики;

орієнтація на цільові сегменти з низьким рівнем конкуренції.

Пристосування до можливості виникнення цінового ризику. Пе-редбачає проведення заходів по пристосуванню та нейтралізації не-гативного впливу цінових ризиків на діяльність продавця (табл.7.4).

Таблица 7.4

Заходи по пристосуванню та нейтралізації негативного впливуцінових ризиків

Вид цінового ризику

Захід

Підвищення закупі-вельних цін

Ретельний вибір постачальників. Прогно-зування зміни цін постачальниками. Сво-єчасне коректування цін.

Імовірність встановлен-ня конкурентами ціннижче ринкових

Моніторинг цін конкурентів. Виявленнясильних і слабких сторін у ціновій політи-ці конкурентів. Прогнозування зміни цінконкурентами.

Зміни в державномурегулюванні ціноутво-рення

Моніторинг доповнень нормативних актівдержавного регулювання ціноутворення.Оцінка ступеню їх впливу на ринок.

Імовірність введеннянових податкових таінших платежів, яківключаються в ціни

Оперативне реагування на зміни законо-давства в сфері ціноутворення.

Зниження цін товарівна ринку

Прогнозування зміни кон'юнктури ринку.Активізація маркетингової комунікатив-ної політики. Розробка заходів щодо зни-ження цінової чутливості покупців.

Підвищення цін і тари-фів на послуги іншихорганізацій

Прогнозування зміни цін і тарифів. Прове-дення маркетингових досліджень контак-тних аудиторій.

Оптимізація або зниження ступеня негативного впливу ціновогоризику. Передбачає визначення внутрішніх та зовнішніх засобів зни-ження ступеню цінового ризику.

Внутрішні засоби зниження цінового ризику передбачають, щоцим повністю займається саме підприємство.

До внутрішніх засобів зниження ступеню цінового ризику відно-сять:

лімітування цінових ризиків;

диверсифікацію цінових ризиків;

мінімізацію цінових ризиків;

внутрішнє страхування цінових ризиків.

Лімітування цінових ризиків. Передбачає встановлення наступ-ної системи економічних нормативів лімітування цінових ризиків:

обов'язкове попереднє укладання договорів с покупцями щодообсягів закупівель та введення системи штрафів при невико-нанні цього пункту договору;

визначення мінімального рівня торгової надбавки;

визначення максимального рівня знижок покупцям;

визначення нормативу товарів, на які будуть встановленізнижки;

визначення максимально можливого періоду дії знижок;

встановлення нормативу товарного запасу на підприємстві;

встановлення максимального розміру споживчого кредиту,що надається одному покупцеві;

визначення граничного розміру заємних засобів.Диверсифікація цінових ризиків. Передбачає зниження рівня кон-центрації ризиків за рахунок наступних дій:

диверсифікація постачальників;

диверсифікація цілей цінової політики;

диверсифікація товарного асортименту;

диверсифікація цільових сегментів ринку;

диверсифікація рівня торгових надбавок;

диверсифікація знижок.

Мінімізація цінових ризиків. Передбачає наступний набір дій навипадок, коли ризиків неможливо уникнути повністю:

використання гнучких цін в договорах с постачальниками;

скорочення переліку форс-мажорних обставин в договорах зпостачальниками;

отримання від покупців гарантій при наданні споживчих кре-дитів;

продаж дорогих товарів при наданні споживчих кредитів наумовах фінансового лізингу, який передбачає, що товари ста-ють власністю покупця лише після повного розрахунку.

До форм внутрішнього страхування цінових ризиків відносять на-ступні:

забезпечення компенсації можливих фінансових втрат зарахунок премій за ризик, які передбачають одержання від по-купців додаткового прибутку від ризикованих угод вище рів-ня, які можуть забезпечити безризикові угоди;

забезпечення компенсації можливих фінансових втрат за ра-хунок системи штрафних санкцій, які передбачають вклю-чення в умови договорів необхідних рівнів штрафів, пені, не-устойок та інших фінансових санкцій у випадку порушенняпостачальниками зобов'язань. При цьому рівень штрафнихсанкцій повинен компенсувати фінансові втрати продавця віднегативного впливу цінових ризиків;

забезпечення подолання негативних фінансових наслідків зарахунок направлення частини фінансових ресурсів в наступніфонди:

резервний фонд (відсоток від прибутку);

цільові резервні фонди (фонд майбутньої уцінки товарів, фонднадання знижок покупцям та інш.).

Зовнішні засоби зниження цінового ризику передбачають надан-ня повної або часткової відповідальності за це страхової компанії.Підприємства використовують зовнішнє страхування цінових ризи-ків при наступних умовах:

ризик має системний характер, що ускладнює його оптиміза-цію іншими методами реагування;

продавець має достатні фінансові ресурси для зовнішньогострахування;

використання внутрішніх засобів зниження цінового ризикуне дає позитивних результатів;

продавець не має кваліфікованих кадрів, які здатні розробля-ти заходи щодо оптимізації цінових ризиків.

До форм зовнішнього страхування цінових ризиків відносять на-ступні:

страхування необоротних активів;

страхування вантажів при транспортуванні;

страхування інвестицій;

страхування прибутку;

страхування за допомогою операції хеджування.

Контрольні питання

Дайте визначення і наведіть класифікацію господарських ри-зиків.

До якого виду господарських ризиків відноситься ціновий ри-зик та які етапи включає алгоритм аналізу цінових ризиків?

Назвіть види цінових ризиків.

На які групи можуть бути класифіковані методи оцінки ціно-вих ризиків? Дайте характеристику розрахунково-аналітич-ним методам.

Які математико-статистичні показники використовуютьсяпри оцінці цінового ризику?

Як розраховується ціновий ризик за методом експертних оці-нок?

Дайте визначення поняття «управління ціновими ризиками».

Які засоби зниження ступеню цінового ризику відносяться довнутрішніх?

Які засоби зниження ступеню цінового ризику відносяться дозовнішніх?

РОЗДІЛ 8ДЕРЖАВНЕРЕГУЛЮВАННЯ ЦІН