13.2. Типологізація витратпри ціноутворенні в Інтернет

магниевый скраб beletage

Витрати, що мають місце при ціноутворенні в Інтернет можнорозділити на три групи:

витрати, пов'язані з розробкою веб-сайту — постановкоюфункціонального завдання, підготовкою технічного завдання,аналізом ситуації з пошуковими запитами по тематиці сайту,розробкою дизайн-макетів сторінок сайту, програмуваннямпотрібної функціональності, версткою сайту, заповненнямсайту інформацією;

витрати, пов'язані з доступом в Інтернет — хостингом,реєстрацією сайту в Інтернет-каталогах, основних пошуковихсистемах;

витрати на просування сайту в Інтернет — пошуковоюоптимізацією, баннерною і контекстною рекламою.

Витрати, пов'язані з розробкою веб-сайту. Процедура розробкивеб-сайту включає наступні етапи.

Постановка функціонального завдання. Якщо сайт несклад-ний, то функціональне завдання не розробляється. В цьому разі, дляпідготовки технічного завдання досить анкети замовника. Якщо пе-редбачається великий проект, то роботи над функціональним завдан-ням включаються у вартість розробки технічного завдання.

Підготовка технічного завдання. Розробляється навіть для не-великих сайтів, оскільки це основний документ, що регламентує об-сяг та перелік робіт. Технічне завдання є додатком до договору міжзамовником і виконавцем.

Аналіз ситуації з пошуковими запитами по тематиці сайту.Вартість залежить від кількості референтних слів і словосполук, щопогоджуються із замовником сайту, аналізу їх популярності, обсягускладання назв і описів сайту для реєстрації в каталогах і видачі ре-комендацій для підготовки текстового наповнення.

Розробка дизайну-макетів сторінок сайту. Вартість дизайн-макетів залежить від оформлення і наповнення сайту, створенняflash-елементів і використання flash-анімації.

Програмування необхідної функціональності. Складається звартості ядра і необхідних функціональних модулів системи управ-ління сайтами (CMS).

Верстка сайту (об'єднання дизайну і програм в шаблонахсторінок). Верстка розкладається на первинний та вторинний ша-блони. Верстка первинного шаблону має 1-4 варіанти. Вториннийшаблон відрізняється від первинного тим, що використовує один зпервинних шаблонів, відрізняючись неістотними деталями.

Заповнення сайту інформацією. Призначена для користувачаінформація — це дані і зображення, які замовник може самостійнозмінювати і додавати на сайті через інтерфейси системи управліннясайтом.

Витрати, пов'язані з доступом в Інтернет. Хостингом або веб-хостингом називають розміщення веб-сторінок в мережі Інтернет наорендованому дисковому просторі сервера. Від місця розміщення ре-сурсу залежить відвідуваність і можливості сайту.

Витрати на просування сайту в Інтернет. Для того, щоб сайт ставвідомим цільовій аудиторії, необхідно здійснити заходи щодо просу-вання.

Пошукова оптимізація сайту. Це набор дій, що дозволяютьполіпшити знаходження сайту в пошукових системах.

Вартість пошукової оптимізації сайту складається з:

первинної роботи з сайтом;

посилального бюджету — місячної вартості отримання та під-тримки посилальної бази як найважливішого чинника сайту,що впливає на положення, в пошукових системах. Обсяг по-силального бюджету визначається конкуренцією на вибранихдля просування пошукових запитах;

щомісячні адміністративні витрати на аналіз змін, контрользовнішніх посилань, внесення змін в сайт клієнта.

Важливим чинником для визначення позиції посилання сайту врезультатах пошуку є її релевантність, тобто відповідність змісту веб-сторінки ключовим словам, за якими відбувається запит через по-шукову систему. Збільшити впізнаваємість сторінки можна шляхомвиділення запитів, що найчастіше вживаються цільовою аудиторієюіз загального числа запитів (ядра запитів). Статистику по пошуко-вих запитах можна отримати, наприклад, з сервісів Adstat.Rambler.Ru, Direct.Yandex.Ru. Далі здійснити прив'язку сторінок чи розділівсайту до різних типів запитів шляхом зміни інформації: у назві веб-сторінки, її ключових слів, описання сторінки, а також тексту, якиймістить сторінка. Розташування сайту в перших результатах пошукудозволяє отримувати безкоштовний трафік з високим коефіцієнтомконверсії, який показує відношення числа відвідувачів, що зробилипокупку до загальної кількості відвідувачів.

Банерна і текстова реклама. Найпоширенішою формою залучен-ня відвідувачів на сайт є банерна і контекстна реклама.

Банери — це зображення, що мають гіперпосилання на сайт ре-кламодавця. Зображення можуть бути статичними, анімаційними,мультимедійними. Розміри банерів об'єднані в стандарти, це дозво-ляє показувати рекламу як у статичному, так і у динамічному режи-мах.

Контекстна реклама виглядає як текст, що має гіперпосилання насайт рекламодавця. Контекстна реклама менш приваблива по відно-шенню до банерної, але має перевагу — вона не блокується користу-вачем мережі Інтернет.

Середня ефективність банерної і контекстної реклами вимірюєть-ся показником відгуку CTR (Click Through Rate). Визначається занаступною формулою:

CTR = — х 100%,I

де CTR — показник відгуку;

K — число кліків;

I — число показів.

Сума, яку рекламодавець повинен заплатити за розміщеннябанерів на сайті вимірюється величиною CPM . Визначається за на-ступною формулою:

чCPM = C х 1000,

де CPM — вартість тисячі показів;

C — вартість розміщення реклами.

Також використовують метод CPS , при якому рекламодавець ви-мірює рекламні витрати на одне замовлення. Визначається за наступ-ною формулою:

C

CPS = -,S

де CPS — рекламні витрати на одне замовленя;

С — рекламні витрати;

S — число замовлень.

Для підвищення ефективності реклами може використовуватисяобмеження частоти показу банера одному користувачеві. Це дозволяєне показувати банер багато, якщо на нього не відреагували відразу.

Прес-релізи. Публікація прес-релізу є швидким способом залучен-ня цільових відвідувачів на сайт компанії. Прес-релізи можуть бутирозіслані не лише в електронні засоби масової інформації, але і опу-бліковані на спеціалізованих порталах.

Партнерські програми. Це форма ділової співпраці між продавцемі партнерами, при якому партнери залучають користувачів на сайтпродавця і отримують бонуси у вигляді відсотка або фіксованої сумиза відвідення сторінок, заповнення форми або покупку товару. Дляпродавця партнерські програми дають можливість самостійно при-значати комісійні винагороди партнерам на відміну від розміщеннябанерної або текстової реклами, де вартість реклами визначаєтьсявласником рекламного майданчика.

Існує п'ять видів партнерських програм:

оплата за клік (PPC, pay — per — click) — тип програм, за яки-ми партнер отримує комісійні за кожний клік відвідувача запартнерським посиланням чи банером;

оплата за показ (PPI, pay — per — impression) — тип програм,за якими партнер отримує комісійні за кожний факт показувідвідувачу реклами чи посилання продавця;

оплата за продаж (PPS, pay — per — sale) — тип програм, заякими партнер отримує комісійні за кожний факт продажутовара;

оплата за дію (PPL, pay — per — lead) — тип програм, за якимипартнер отримує комісійні за те, що відвідувач здійснює будь-яку дію, наприклад, реєстрація на отримання новин;

дворівневі програми (two — tier) — тип програм, в яких перед-бачається два види комісійоних, наприклад, оплата за клік,оплата за продаж.