6.3. Фінансове та матеріальне забезпечення у сфері цивільного захисту

магниевый скраб beletage

Фінансове забезпечення служби цивільного захисту здійсню­ється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, поза­бюджетних фондів, вітчизняних та іноземних інвесторів.

В центрі і регіонах створюються спеціальні фінансові та мате­ріальні резерви для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. А саме:

1) матеріальні резерви для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру створюються за­здалегідь з метою екстреного використання їх у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

2)зазначені резерви створюються центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого само­врядування;

3) порядок створення і використання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначається Ка­бінетом Міністрів України.

Сукупність економічних відносин, які виникають між держа­вою і службою цивільного захисту у зв'язку з рухом фондів гро­шових ресурсів, утворюють фінансові відносини. Ці відносини характеризуються тим, що, з одного боку держава через свої фі­нансові органи реалізує право власності на засоби виробництва, вилучаючи у служб і централізуючи частину їх прибутку, з дру­гого боку, служби за певних умов можуть одержувати від держа­ви фінансову підтримку у вигляді прямих асигнувань, а також надання різних економічних пільг.

Згідно ст. 90 Закону України «Про правові засади цивільного захисту» держава гарантує оплату праці осіб рядового і началь­ницького складу органів і підрозділів цивільного захисту з метою створення достатніх матеріальних умов для незалежного і сум­лінного виконання ними службових обов'язків.

Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту складається з грошово­го утримання, яке включає в себе посадовий оклад і щомісячні надбавки за спеціальне звання, вислугу років та доплат і надба­вок до грошового утримання, а також інших видів додаткових виплат.

Особам рядового і начальницького складу органів та підрозді­лів цивільного захисту, виконання службових обов'язків яких пов'язано із ризиком для життя або здоров'я, встановлюється над­бавка, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій використову­ються спеціальні державні фінансові та матеріальні резерви, які створюються заздалегідь з метою екстреного застосування. Такі резерви, як правило, створюються центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого само­врядування.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які три стратегічні цілі стоять перед Україною у сфері економіки на сьогоднішній день?

2. Назвіть сучасні економічні методи господарювання.

3. Чому регіональні методи управління економікою стоять нині на першому плані?

4. З яких коштів складається фінансове забезпечення служ­би цивільного захисту?