7.3. Деякі аспекти соціальної політики держави у сфері цивільного захисту

магниевый скраб beletage

Держава забезпечує соціальний і правовий захист осіб рядово­го і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захи­сту та членів їхніх сімей відповідно до Конституції України та інших актів законодавства.

В органах і підрозділах цивільного захисту встановлюється 40-годинний робочий тиждень. У необхідних випадках вони не­суть службу понад встановлену тривалість робочого часу, а та­кож у вихідні та святкові дні з оплатою згідно із трудовим зако­нодавством.

Згідно із Законом України «Про правові засади цивільного захисту», особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту створюються необхідні санітар­но-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допо­могою в медичних закладах Міністерства оборони України, Мі­ністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок асигнувань, передбачених на утри­мання спеціально уповноваженого центрального органу вико­навчої влади з питань цивільного захисту, за угодами, укладе­ними цим органом із зазначеними міністерствами. У разі відсутності за місцем служби чи проживання осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту медичних закладів Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я Укра­їни медична допомога надається відповідно до законодавства в інших державних або комунальних закладах охорони здоров'я. При цьому витрати на лікування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.

Крім того, вони особисто і члени їхніх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та організований відпочинок у відповідних закладах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, а також у санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок асигнувань, передбачених на утри­мання спеціально уповноваженого центрального органу виконав­чої влади з питань цивільного захисту, на основі укладених з ни­ми угод згідно із законодавством.

Державне страхування є обов'язковим для працівників ци­вільного захисту. Вони підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів Державного бю­джету України на випадок загибелі або смерті на суму десяти­річного грошового утримання за останньою посадою, яку вони займали, а в разі поранення (контузії, травми або каліцтва), за­хворювання чи інвалідності, отриманих під час проходження служби, — у розмірі від шестимісячного до п'ятирічного гро­шового утримання за останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).

У разі загибелі особи рядового і начальницького складу ор­ганів та підрозділів цивільного захисту у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям ви­плачується одноразова допомога в розмірі десятирічного гро­шового утримання загиблого за останньою посадою, яку він займав, за рахунок коштів Державного бюджету України з на­ступним стягненням цієї суми з винних осіб у порядку, встано­вленому законом.

Найбільш гострою соціальною проблемою є житлова. Жила площа особам рядового та начальницького складу органів і під­розділів цивільного захисту, які потребують поліпшення житло­вих умов, надається центральними і місцевими органами вико­навчої влади, органами місцевого самоврядування в першочерго­вому порядку.

До одержання жилого приміщення для постійного прожи­вання, особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту надаються службові жилі при­міщення або жила площа в гуртожитку. У разі відсутності в органів і підрозділів цивільного захисту такого житла відпові­дний орган чи підрозділ цивільного захисту тимчасово орендує житло або за бажанням цих осіб виплачує їм грошову компен­сацію за піднайом (найом) жилого приміщення в порядку, роз­мірі та на умовах, які визначаються Кабінетом Міністрів Укра­їни. За ними зберігається право на жилу площу, яку вони за­ймали до вступу на службу. Вони не можуть бути виключені із списків громадян, взятих на квартирний облік. При продов­женні служби понад п'ять років забезпечення зазначених осіб жилими приміщеннями за місцем служби проводиться на зага­льних підставах.

Особи рядового та начальницького складу органів і під­розділів цивільного захисту і ті, хто перебував на службі не менше 20 років, та прирівняні до них особи, звільнені зі слу­жби за станом здоров'я, віком або скороченням штатів, забез­печуються жилими приміщеннями центральними і місцевими органами виконавчої влади у першу чергу, але не пізніше ніж у тримісячний строк з дня прибуття цієї особи до місця про­живання, обраного з урахуванням встановленого порядку ре­єстрації.

Курсантам і слухачам вищих навчальних закладів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, які мають сім'ю, надається жила площа в сі­мейних гуртожитках. За відсутності сімейних гуртожитків їм ви­плачується за місцем служби грошова компенсація за тимчасовий піднайом (найом) жилого приміщення в розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Особи рядового та начальницького складу органів і під­розділів цивільного захисту, які мають загальний строк служ­би, у тому числі військової або внутрішньої служби не менше ніж 17 років і потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочерговий вступ до житлово-будівельного (жи­тлового) кооперативу, а також на безкоштовне надання орга­нами місцевого самоврядування земельної ділянки для інди­відуального житлового, дачного і гаражного будівництва, ведення особистого підсобного господарства, індивідуально­го садівництва, городництва, обраних ними для проживання у встановленому порядку. Зазначені особи та члени їхніх сімей вносять плату за земельні ділянки в розмірі 50 % установле­них ставок.

Органи місцевого самоврядування в межах, визначених зако­ном повноважень, виділяють земельні ділянки і можуть надавати допомогу в будівництві приватного жилого будинку та придбанні будівельних матеріалів особовому складу органів і підрозділів цивільного захисту і батькам осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження служби, а також особам рядового та начальницького складу органів і під­розділів цивільного захисту, які стали інвалідами під час прохо­дження служби, якщо вони виявили бажання побудувати приват­ні жилі будинки.

Працівники органів та підрозділів цивільного захисту, які не мають жилого приміщення для постійного проживання, ма­ють право на одержання на пільгових умовах кредиту банку на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво або при­дбання приватного жилого будинку на строк до 20 років з по­гашенням за рахунок коштів, призначених у Державному бю­джеті України на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного за­хисту: для тих, хто має загальний строк служби, у тому числі військової, або служби в органах внутрішніх справ більше ніж 15 років — 50 %, більше 20 років — 75 %, більше 25 років — 100 % кредиту банку.

Цей кредит надається особі рядового чи начальницького скла­ду органів і підрозділів цивільного захисту тільки один раз про­тягом усього часу проходження ним служби.

Особи рядового та начальницького складу органів і під­розділів цивільного захисту, які мають вислугу на службі не менше ніж 20 років, при звільненні зі служби за станом здо­ров'я, віком, у зв'язку зі скороченням чисельності або шта­ту, а також особи, які стали інвалідами І чи II групи, члени сімей осіб рядового та начальницького складу органів та під­розділів цивільного захисту, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, мають право на безплатне одержання в приватну власність жилого примі­щення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду.

Сім'ї загиблих (померлих) під час виконання службо­вих обов'язків працівників органів і підрозділів цивільно­го захисту забезпечуються житлом у першочерговому по­рядку.

Держава забезпечує соціальні гарантії особам рядового і начальницького складу працівникам органів та підрозділів ци­вільного захисту, які виконують службові обов'язки в особли­вих умовах.

Особи рядового і начальницького складу та працівники орга­нів і підрозділів цивільного захисту, які обслуговують об'єкти із шкідливими та небезпечними умовами праці, користуються пра­вом на охорону праці, передбаченим законодавством про охоро­ну праці для працівників цих об'єктів.

Призначення пенсій працівникам МНС здійснюється на під­ставах, встановлених Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Особам рядового і начальницького складу органів та підрозді­лів цивільного захисту, позбавленим спеціальних звань, а також звільненим зі служби у зв'язку із засудженням за умисний зло­чин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, та членам їх сімей пенсії при­значаються на загальних підставах, встановлених Законом Украї­ни «Про пенсійне забезпечення».

Виплата пенсій особам рядового і начальницького складу ор­ганів та підрозділів цивільного захисту та членам їх сімей забез­печується за рахунок коштів Державного бюджету України. Пен­сії не підлягають оподаткуванню.

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:

1) особам рядового і начальницького складу органів та під­розділів цивільного захисту, які мають вислугу 20 років і бі­льше (пункт 1 статті 68): за вислугу 20 років — 50 %, а звіль­неним у відставку за віком або за станом здоров'я — 55 % відповідних сум грошового забезпечення (стаття 77); за кож­ний рік вислуги понад 20 років — 3 % відповідних сум грошо­вого забезпечення;

2) особам рядового і начальницького складу органів та підроз­ділів цивільного захисту, які мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить служба в органах і підрозділах органів та підрозділів цивільного захисту (пункт 2 статті 68): за загальний трудовий стаж 25 років — 50 % і за кожний рік стажу понад 25 років — 1 % відповідних сум грошового забезпечення (стат­тя 77);

3) особам, зазначеним у пунктах 1 і 2 цієї статті, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 %, а віднесеним до категорій 2, 3 — на 5 % відповідних сум грошового забез­печення.

Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 % відповідних сум гро­шового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1 — 100 %, до категорії 2 — 95 %.

Отже, соціальний захист рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту охоплює широке коло питань, пов'язаних з матеріальним забезпеченням, умовами ви­конання службових обов'язків.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАВАННЯ

1. Що включає в себе нова парадигма безпеки людини у ХХІ ст.?

2. Обґрунтуйте мету державної політики у сфері цивіль­ного захисту.

3. Який девіз у роботі працівників Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та в справах захисту насе­лення від наслідків Чорнобильської катастрофи?

4. З чого складуються основні напрями захисту населення України від радіаційної небезпеки?

5. Що таке кризові центри і де вони знаходяться?

6. Які заходи здійснює держава щодо соціального захисту працівників цивільного захисту?