11.3. Виборча система в Україні

магниевый скраб beletage

Виборча система в Україні ґрунтується на таких законодавчих актах: Конституції України, Законі України «Про вибори Прези­дента України», Законі України «Про вибори народних депутатів

України», Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ­них, міських голів».

Законодавчі акти про вибори Президента України передбача­ють порядок висунення і реєстрації кандидатів у Президенти України. Згідно з Конституцією України, чергові вибори Прези­дента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого ро­ку повноважень Президента України. У разі дострокового при­пинення повноважень Президента вибори проводяться протягом 90 днів з дня їх припинення.

Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України. Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться протягом 60 днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень. Рішення про початок виборчої кампанії приймає Центральна виборча комісія (ЦВК).

Для проведення виборів до Верховної Ради України в 2006 р., згідно з новим Законом України «Про вибори народ­них депутатів України», ЦВК створила багатомандатний округ, який охоплював усю територію України. Практично всі депу­тати, за винятком сільських і селищних рад, обиралися за про­порційною виборчою системою. Законом установлено певні бар'єри для відсіювання партій і партійних блоків (партії і партійні блоки для реєстрації в Центральній виборчій комісії повинні зібрати на свою підтримку 200 тисяч підписів вибор­ців), а також подолати 3 %-й бар'єр для розподілу мандатів у законодавчому органі.

Право висунення кандидатів у депутати, згідно із Законом України «Про вибори народних депутатів України», реалізовува­лося через партії (блоки), які мали реєстрацію не пізніше як за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів.

Виборчий процес включає такі етапи:

— складання та уточнення списків виборців;

—утворення виборчих округів;

—утворення виборчих дільниць;

—утворення виборчих комісій;

— висунення та реєстрація кандидатів у депутати;

— проведення передвиборчої агітації;

— голосування;

— підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків го­лосування;

—встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення;

— припинення діяльності виборчих комісій.

Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.

Ефективність виборчої кампанії залежить не тільки від вибору виборчої системи, а й від інших факторів, зокрема виборчої тех­нології. Остання передбачає три необхідні компоненти:

а) оцінку політичної ситуації в державі та політичну орієн­тацію;

б) стратегію виборчої кампанії;

в) тактику виборчої кампанії.

Щоб правильно оцінити політичну ситуацію в країні, на­самперед необхідно знати розклад політичних сил, їх політич­ний імідж, інформаційний і фінансовий потенціал, вплив на виборчий електорат, об'єктивно оцінити свою партію та її мож­ливості.

Стратегія виборчої кампанії повинна бути спрямована на створення яскравого контрасту між партіями-опонентами, шля­хом підкріплення між ними ідеологічної різниці, формування по­зитивного іміджу політичної партії (лідера партії) навколо її про­грамної мети (див. Додатки до глави 11).

Тактика виборчої кампанії повинна включати такі елементи, як організаційну структуру, чіткий графік кампанії, широку ро­боту на місцях, налагодження контактів із громадськістю, органі­зацію фінансування кампанії.

Вибори відбуваються на засадах законності, політичного плю­ралізму, гласності та відкритості, рівності прав усіх суб'єктів ви­борів, свободи передвиборчої агітації, однакових можливостей доступу до засобів масової інформації. У демократичному суспі­льстві передвиборча агітація є потужним засобом політичного впливу на маси, інструментом у боротьбі за політичний автори­тет та прихильність виборців. Її мета — поширення ідей і намірів політичних партій і блоків шляхом оприлюднення своїх передви­борчих програм.

Безпосереднім актом волевиявлення громадян є голосування. В Україні кожен виборець має голосувати особисто. Процедура голосування складається з ідентифікації особи виборця, отри­мання бюлетеня і власне самого голосування.

Підрахунок голосів, поданих виборцями, здійснюють члени дільничних виборчих комісій відразу ж після закінчення голосу­вання. Результати виборів по багатомандатному загальнодержав­ному виборчому округу встановлює ЦВК на підставі протоколів, складених окружними виборчими комісіями.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 

1. Що таке виборчий ценз?

2. Які бувають типи виборчих систем?

3. Чому все частіше ми зустрічаємося з проявами абсен­теїзму під час виборів?

4. Яка різниця між мажоритарною та пропорційною вибор­чими системами?

5. Які ви знаєте сучасні виборчі технології?

6. Обґрунтуйте сучасну виборчу систему в Україні.

7. Який виборчий бар'єр існує в Україні для розподілу ман­датів до Верховної Ради?