СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

магниевый скраб beletage

Основна

1. Декларація про державний суверенітет України. — К., 1991.

2. Конституція України. — К.: Преса України, 1997.

3. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24.06.04 р.

4. Закон України « Про вибори депутатів Верховної Ради Автоном­ної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських го­лів» // Голос України. — 2004. — 23 квітня.

5. Закон України Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 07.07.05 р.

6. Проект Закону України «Про внесення змін до Конститу­ції України»: На всенародне обговорення. — К.: Преса України, 2003.

7. Бебик В. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. — К., 2000.

8. Брегеда А. Ю. Основи політології: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000.

9. Гелей С. Д., Рутар С. М. Основи політології: Навч. посібник. — К., 1999.

10. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: Навч. посібник. — К., 2001.

11. Політична система сучасної України: Особливості становлення. Тенденції розвитку: Навч. посібник / За ред. Ф. Рудича. — К., 2000.

12. Політологія: Підручник / За заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левків- ського. — К., 1998.

13. Політологія: історія та методологія / В. Андрущенко, В. Анто- нечко та ін.; За ред. Ф. Кирилюка. — К., 2000.

14. Політологія у запитаннях і відповідях: Навч. посібник / За заг. ред. К. М. Левківського. — К., 2003.

15. Політологія: Підручник. — 4-те вид. / За ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. — Х., 2002.

16. Рудич Ф. Політологія. Курс лекцій: Навч. посіб. — К., 2000.

17. Чого хочуть українські партії?: Навч. посібник / За ред. О. Кучеренка, В. Кравченка. — Х., 2002.

18. Ющенко В. А. Ми починаємо нову сторінку української історії. Звернення Президента України до українського народу // Урядовий кур'єр. — 2005. — 25 січня.

Додаткова

1. Бебик В. М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утри­матись на політичному Олімпу. — К.: Абріс, 1993.

2. Бердяев Н. Стоки и смьісл русского коммунизма. — М., 1990.

3. Білоус О., Зернецька О. Право на комунікацію: концепція глоба­льної комунікаційної політики в інформаційну еру // Віче, 2000, № 2.

4. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна: Навч. посіб­ник. — К., 2000.

5. Даниленко В. Н. Декларація прав та реальність. — М., 1989.

6. Дві концепції української^політичної думки: Вячеслав Липинсь- кий — Дмитро Донців. — Нью-Йорк., 1990.

7. Демократія, Управління. Бюрократія / За ред. В. В. Цвєткова, В. П. Горбатенко. — К., 2001.

8. Жук П. Нові технології у виборчій боротьбі // Перехід — IV, 1999, № 1.

9. Замбровский В. Я. К вопросу о формировании гражданского об- щества и правового государства. — М., 1991.

10. Класики політичної думки (від Платона до Макса Вебера) / Уклад.: Г. Майєр та ін. — К., 2002.

11. Кушерець В., Півторак В. Вибори до Рад і громадська думка. — К., 1990.

12. Лузан Л. Л. Політичне життя суспільства: питання теорії. — К., 1989.

13. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю. І. Рима­ренка. — К., 1996.

14. Основи етнодержавознавства: Підручник / За ред. Ю. І. Рима­ренка. — К., 1997.

15. Політичний енциклопедичний словник: Навч. посібник. — К., 1997.

16. Потульницький В. Теорія української політології. — К., 1993.

17. Руткевич Л. М. Человек и толпа // Диалог. — 1990. — № 2.

18. Рябов С. Політичні вибори: Навч. посібник. — К., 1998.

19. Скоблик В. П. Громадські зв'язки органів місцевого самовряду­вання. Матеріали конференції. — Ужгород, 1998.

20. Стратегія планування виборчої кампанії. — К., 1997.

21. Танчук О. Що таке лобізм і навіщо він нам // Юридичний вісник України, 2001, — № 17.

22. Тимошенко В. И. Общественно-политическое лидерство Соц. по- лит, науки. — 1990. — № 11.

23.Украина и Россия в новом геополитическом пространстве. — К., 1995.

24. Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. — К., 1991.

25.Українська політологія: витоки, еволюція. — К., 1995.

26. Федосєев Д. Л. Сучасна американська буржуазна політологія: витоки, традиції. — Л., 1989.

27. Філософія Відродження на Україні. — К., 1990.

28.Шаповал Ю. І. У ці трагічні роки. Сталінізм на Україні. — К., 1990.