ДОДАТКИ

магниевый скраб beletage

Додаток до глав 2 та 12

УНІВЕРСАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ

Напередодні п'ятнадцятої річниці незалежності України перед україн­ською владою, політичною та громадською елітою країни, усіма сила­ми, яким небайдужа доля Батьківщини, постала історична вимога і мо­жливість об'єднати свої зусилля, досягти національної єдності.

Усвідомлюючи відповідальність перед Українським народом та складність нинішньої політичної ситуації,

Шануючи волевиявлення народу, здійснене у демократичний спосіб на виборах 26 березня 2006 року,

Прагнучи зважено і відповідально вирішити політичні проблеми і приступити до розв'язання нагальних завдань економічного, соціально­го та гуманітарного розвитку,

Прямуючи до загальнонаціонального примирення, яке вважаємо ключем до майбутнього України та інструментом для вирішення сучас­них проблем нашого суспільства,

Запроваджуючи традицію національного політичного і суспільного ді­алогу задля вирішення успадкованих і набутих проблем державного життя.

Засвідчуючи, що стрижнем консолідації народу є безумовне додер­жання принципів демократії та поваги до прав людини, дотримання єв­ропейського вибору України,

Підтверджуючи незмінність і незворотність зовнішньополітичного курсу України, зокрема на інтеграцію у Європейський Союз, та з метою посилення її міжнародного авторитету,

І в діях, і у вчинках неухильно керуючись національними інтереса­ми України, проголошуємо спільну волю до об'єднання зусиль задля реалізації таких пріоритетів національного розвитку, як висока якість життя громадян, конкурентоспроможна, заснована на знаннях економі­ка, ефективна та справедлива влада, інтегрована у глобальні процеси та поважана у світі держава, погоджуємось на першочергове здійснення

Плану дій для забезпечення національної єдності:

1. Збереження суверенності і цілісності, унітарності та соборності України — непорушних принципів існування держави.

2. Подальше гарантування і неухильне дотримання прав людини. Послідовний розвиток таких безумовних надбань демократичної Украї­ни, як свобода слова, вільне вираження поглядів і переконань.

3. Спираючись на встановлену чинною Конституцією України орга­нізацію державної влади, продовження удосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, створення збалансованої системи «стримувань і противаг» між Президентом України, Верхов­ною Радою України та Кабінетом Міністрів України, відновлення діє­здатності Конституційного Суду України.

4. Забезпечення політичними силами відповідності прийнятих і по­дальших рішень всіх органів державної влади, органів місцевого само­врядування Конституції України та законам України.

5. Створення політичних та правових умов для безперешкодної дія­льності опозиції у виборних органах влади усіх рівнів. Недопущення корупції у політиці.

6. Реформування структур виконавчої влади та унеможливлення по- літизації державної служби через першочергове прийняття Законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про державну службу» (нова редакція), підготовлених для внесення Президентом України до Верховної Ради України.

7. Продовження судової реформи відповідно до схваленої Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні.

8. Забезпечення невтручання політичних сил та їх представників у ді­яльність правоохоронних органів, судів і Національного банку України.

9. Реформування правоохоронних органів відповідно до європейсь­ких стандартів, приведення кримінального законодавства, кримінально­го судочинства у відповідність із стандартами і рекомендаціями Комі­тету міністрів Ради Європи, Європейського Союзу та рішеннями Європейського Суду з прав людини.

10. Стимулювання розвитку місцевого самоврядування, підви­щення його ролі і статусу шляхом забезпечення фінансово-економіч­ної спроможності та реформування адміністративно-територіального устрою.

11. Реалізація антикорупційної політики на всіх рівнях влади через, зокрема, підтримку законодавчих ініціатив Президента України у цій сфері.

12. Всебічний розвиток і функціонування української мови як дер­жавної та мови офіційного спілкування у всіх сферах суспільного життя на всій території України — як основи самоідентифікації народу і дер­жави. Гарантування кожному громадянину вільного використання у всіх життєвих потребах російської чи іншої рідної мови відповідно до Конституції України та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

13. Розвиток культури та відродження духовності Українського на­роду, забезпечення цілісності мовно-культурного простору.

14. Дотримання свободи віросповідання. Поважне ставлення до об'єднавчих прагнень віруючих усіх православних церков без втручан­ня держави та політичних сил у цей процес.

15. Підвищення добробуту громадян України, боротьба з бідністю засобами ефективного та адресного соціального захисту, гарантування гідної оплати праці та справедливого пенсійного забезпечення.

16. Становлення середнього класу через трансформацію політики доходів населення, розвиток підприємництва та стимулювання ство­рення нових робочих місць.

17. Підвищення доступності та якості освіти, популяризація здоро­вого способу життя, переорієнтування системи охорони здоров'я на людський розвиток та створення національних центрів боротьби з ту­беркульозом, з ВІЛ/СНІДом, Національного центру серця, Національ­ного інституту раку, Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини.

18. Запровадження принципів науково-технічного та інноваційного розвитку, досягнення щорічних темпів зростання ВВП на рівні не ниж­че ніж 5 %, стимулювання створення щороку не менше 1 млн робочих місць.

19.Проведення структурних реформ в економіці. Проведення подат­кової реформи, яка передбачає зниження податкового тиску на еконо­міку з розширенням бази оподаткування, у тому числі шляхом поступо­вого запровадження податку на нерухомість (податку на багатство) та єдиного соціального внеску з фонду оплати праці.

20. Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення ефек­тивності використання природних ресурсів, енергоносіїв, впровадження енергозберігаючих технологій.

21. Підвищення ефективності сільського господарства та уваги дер­жави до селян. Запровадження не пізніше 1 січня 2008 року повноцін­ного ринку землі з одночасним матеріально-організаційним забезпе­ченням та створенням необхідної нормативно-правової бази (законів України про кадастр, ціну на землю та інших).

22. Гарантування та захист державою прав власності.

23. Підвищення доступності та якості комунальних послуг шляхом розвитку конкурентних відносин у житлово-комунальній сфері.

24. Налагодження ефективного економічного співробітництва з усі­ма зацікавленими зовнішніми партнерами, керуючись інтересами України. Невідкладне прийняття необхідних для вступу до Світової ор­ганізації торгівлі змін до законодавства та вступ до цієї організації до кінця 2006 року на прийнятних для України умовах.

25. Продовження курсу європейської інтеграції України з перспекти­вою вступу України до Європейського Союзу. Неухильне виконання Плану дій «Україна — ЄС», невідкладний початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

26. Завершення робіт щодо участі України у діяльності Єдиного економічного простору на принципах різнорівневої та різношвидкісної інтеграції з урахуванням норм і правил Світової організації торгівлі. Створення на першому етапі зони вільної торгівлі без обмежень та ви­лучень в межах ЄЕП.

27. Взаємовигідна співпраця з НАТО у відповідності із Законом України «Про основи національної безпеки України» (у редакції, чин­ній на дату підписання цього Універсалу). Вирішення питання щодо вступу до НАТО за наслідками референдуму, який проводиться після виконання Україною усіх необхідних для цього процедур.

Ми переконані, що втілення зазначених пріоритетів суспільного розвитку має стати визначальним критерієм формування та діяльності коаліції, яка опиратиметься у своїй роботі на нові суспільно-політичні механізми взаємодії, зокрема:

1. Розробку й запровадження регулярних публічних консультацій щодо важливих питань суспільного розвитку та державного будівницт­ва, із залученням до діалогу, зокрема, позапарламентських політич­них сил, об'єднань громадян та інших учасників суспільно-політичного процесу;

2. Формування ефективних механізмів громадського контролю за діями влади. Забезпечення прозорості та підзвітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3. Забезпечення відповідності діяльності органів влади національним інтересам України, стратегічним пріоритетам розвитку, інтересам окре­мих громадян, шляхом, зокрема, залучення політичних партій та громад­ських організацій до участі у підвищенні ефективності кадрової політики в державі. Ми переконані, що реалізація положень цього Універсалу, які будуть покладені в основу діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України, можлива лише за умови національної єдності та згуртованості політичних сил.

Ми віримо, що взаємодія всіх органів влади, політичних партій та їх фракцій у законодавчому органі та органах місцевого самоврядування, громадських організацій, людей, які користуються незаперечним авто­ритетом у суспільстві, при втіленні зазначених пріоритетів згуртує сус­пільство. Ми готові здолати розбіжності, об'єднати свої зусилля, вико­ристати всі можливості задля покращення життя Українського народу і забезпечення процвітання нашої Вітчизни.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ В. ЮЩЕНКО

ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ О. МОРОЗ

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ Ю. ЄХАНУРОВ

Від фракції Партії регіонів В. ЯНУКОВИЧ

Від фракції «Наша Україна» Р. БЕЗСМЕРТНИЙ

Від фракції Соціалістичної партії України В. ЦУШКО

Від фракції Комуністичної партії України П. СИМОНЕНКО

Київ, 3 серпня 2006 року