НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Дробінка І. Г. Кришталь Т. М. Підгорецький Ю. В.

ПОЛІТОЛОГІЯ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - БА.Сладкевич Друкується в авторській редкації Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 04.12.2006. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 18,25.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006