6.1. Маркетинговадіяльність підприємств України

магниевый скраб beletage

В Україні вже розпочався поступовий розвиток марке-тингових структур: на підприємствах створені відділи мар-кетингу, конкретизуються функції комунікаційних підроз-ділів; з'явилися фірми, які надають деякі види послуг угалузі реклами, комунікацій тощо. Але часто відділи мар-кетингу і збуту існують паралельно (іноді — з відділом ре-клами), що зумовлює певні труднощі їх функціонування.Збутом та рекламною справою, як складниками комплексумаркетингу, має опікуватися служба маркетингу. Організа-ційні особливості рекламної та збутової політики підпо-рядковуються загальним завданням та цілям маркетингу,який, у свою чергу, базується на стратегії підприємства вцілому.

Головною метою маркетингової діяльності є формування іпідтримування попиту (на товари, ідеї, спосіб життя, навітьна особистість). Для виконання цих завдань маркетинговийпідрозділ використовує такі інструменти, як: реклама, стиму-лювання попиту, робота з громадськістю, персональний про-даж, участь у виставках та ярмарках, прямий маркетинг, рек-лама на місці продажу та сучасна упаковка своєї продукціїтощо. Внутрішня структура підрозділу маркетингу характе-ризується значною різноманітністю: у дрібних фірмах вонаможе бути представлена одним співробітником відділу мар-кетингу; у великих — у структурі виділяється спеціалізова-ний підрозділ (рис. 6.1). Такий підрозділ, як правило, очолюєфахівець із вищою освітою маркетолога та практичним до-свідом роботи.

Згідно з головними завданнями маркетинговий підрозділвиконує функції:

проводить власні маркетингові дослідження та робитьвисновки на основі отриманих результатів, а також інформа-ції від різних підрозділів та служб підприємства, наданої увстановленому порядку;

розробляє плани маркетингових комунікацій (планує ре-кламні кампанії як самостійно, так і за допомогою рекламнихагенцій, визначає та використовує найбільш ефективні засобирекламування, розробляє заходи зі стимулювання попиту, ізPR тощо);

у разі потреби залучає працівників підприємства до про-ведення масових рекламних та інших заходів;

готує пропозиції та проекти кошторисів витрат щодоокремих напрямків маркетингової діяльності, визначає зага-льну суму витрат на ці заходи;

надає рекомендації, спрямовані на реалізацію марке-тингових завдань різним структурним одиницям підпри-ємства;

визначає ефективність витрат та здійснює належне кори-гування, якщо заплановані заходи не дають бажаного резуль-тату;

спільно з юридичною службою підприємства готує ма-теріали щодо контрактів або претензій;

у встановленому порядку веде переговори та листуванняз різними підприємствами з питань, що входять у компетен-цію підрозділу;

узагальнює власний досвід роботи та досвіди підпри-ємств-конкурентів; готує пропозиції щодо відряджень пред-ставників підрозділу на міжнародні торгові виставки та ярма-рки, симпозіуми, семінари, конгреси з метою вивчення до-свіду роботи;

за необхідності надає на комерційних засадах методичнудопомогу, консультації, послуги (у тому числі посередницькі)іншим організаціям.

бере участь у засіданнях, симпозіумах, конгресах, семі-нарах та інших заходах з питань маркетингу, одержує відпо-відні навчально-методичні матеріали для підвищення квалі-фікації працівників підрозділу.

Підрозділ маркетингу несе відповідальність як за вико-нання своїх функцій і покладених на його працівників за-вдань, так і за бездіяльність та неприйняття рішень з питань,що входять до компетенції цього підрозділу.