ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Вступ              5

Зміст дисципліни                  7

Розділ 1. Еволюція рекламної діяльності у світі і в Україні 9

Етапи розвитку рекламної діяльності у світі                        9

ATL та BTL на сучасному ринку маркетинговихкомунікацій                    12

Історія використання ЗМІ як засобів розповсю-дження реклами                        18

Питання для самоперевірки та контролю, завдання ....     20

Розділ 2. Законодавче регулювання діяльності зі стимулю-вання збуту і реклами в Україні та у світі              23

Законодавче регулювання рекламної діяльності вУкраїні             23

Законодавче регулювання маркетингових комуні-кацій: Європейський досвід             31

Питання для самоперевірки та контролю, завдання ....     36

Розділ 3. Класифікація реклами                    38

Визначення реклами             38

Класифікація реклами                       40

Види реклами за каналами її поширення                47

Питання для самоперевірки та контролю, завдання ....     76

Розділ 4. Особливості розвитку ринку медіа-реклами в

Україні                        80

Некомерційна реклама: визначення, особливості,

види                80

Тенденції розвитку ринку медіа-реклами в Україні. .         93

Питання для самоперевірки та контролю, завдання ....     103

Розділ 5. Стимулювання збуту: визначення, типологія,

стратегії          105

Порівняльна характеристика реклами та стимулю-вання збуту   105

Стимулювання збуту: ключові визначення, типоло-гія, основні стратегії           107

Питання для самоперевірки та контролю, завдання .... 115

Розділ 6. Організація рекламної справи на підприємстві ... 124

Маркетингова діяльність підприємств України      124

Планування рекламної кампанії на підприємстві. . . . 126

Особливості застосування реклами та заходів зістимулювання збуту продукції на різних етапах ЖЦТ ... 135Питання для самоперевірки та контролю, завдання .... 137

Розділ 7. Методи оцінки ефективності реклами та заходів

зі стимулювання збуту продукції      139

Оцінка ефективності рекламних заходів: основніфактори, показники     139

Методи визначення економічної ефективності рек-лами та заходів зі стимулювання збуту     141

Оптимізація ефективності рекламних заходів         146

Методики оцінки синергетичного ефекту інтегро-ваних маркетингових комунікацій   155

Питання для самоперевірки та контролю, завдання .... 158

Питання для студентів для самостійного контролю          160

Глосарій         163

Список використаної літератури     169

Додатки

Додаток 1. Закон України «Про рекламу»   174

Додаток 2. Методичні рекомендації визначення сумподаткових зобов'язань за непрямими методами           198