ВСТУП

магниевый скраб beletage

Умови ринкової економіки вимагають від виробників нелише збільшення витрат на розробку продукції, яка цілковитомає задовольняти потреби і запити споживачів, а й застосу-вання найсучасніших прийомів з просування цієї продукції наринку.

Сукупність технічних прийомів, які застосовуються про-тягом всього життєвого циклу товару з метою підвищенняобсягів продажів, проблеми збільшення кількості нових по-купців, підвищення ефективності заходів з інтенсифікації ко-мерційних зусиль потребують докладного вивчення, що акту-алізує виокремлення вивчення цих та ряду інших питань ускладі дисципліни «Реклама та стимулювання збуту».

Мета дисципліни «Реклама та стимулювання збуту»:

ознайомлення зі стимулюванням збуту та рекламою в їхсукупності;

визначення видів реклами та стимулювання збуту;

визначення механізмів їх впливу;

вивчення методів оцінки їх ефективності.

Основними завданнями викладання дисципліни є:

дослідження сутності процесів по просуванню продук-ції на ринку;

засвоєння студентами знань з розроблення та реалізаціїрекламної кампанії;

визначення особливостей застосування реклами та сти-мулювання збуту для різних груп товарів;

ознайомлення з практичними аспектами оцінки ефек-тивності заходів з реклами та стимулювання збуту.

Методичною основою вивчення дисципліни «Реклама тастимулювання збуту» є сучасні теорії ринкової економіки,праці провідних зарубіжних та вітчизняних учених і фахівців-практиків з маркетингу.

Предметом вивчення є реклама та стимулювання збуту якелементи політики просування продукції на ринку.

Навчальний посібник може бути цікавим рекламістам, ма-ркетологам, викладачам, аспірантам і студентам зі спеціаль-ності «Маркетинг».

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Історичні етапи розвиткурекламної діяльності у світі і в Україні

Етапи розвитку рекламної діяльності у світі. ATL та BTLна сучасному ринку маркетингових комунікацій. Історія ви-користання ЗМі як засобів розповсюдження реклами. Тенде-нції розвитку ринку медіареклами в Україні.

Тема 2. Законодавче регулюваннядіяльності зі стимулювання збуту і рекламив Україні та у світі

Законодавче регулювання рекламної діяльності в Україні.Закон України «Про рекламу». Основні законодавчі заборо-ни. Система саморегулювання в Україні. Законодавче регу-лювання маркетингових комунікацій: Європейський досвід.Правове регулювання і контроль у країнах ЄвропейськогоСоюзу. Системи саморегулювання в країнах ЄС. Практикаєвропейських країн: Великобританія, Бельгія, Франція, Німе-ччина, Італія.

Тема 3. Класифікація реклами

Визначення реклами. Типи реклами. Класифікація рекла-ми. Види реклами за каналами її поширення. Реклама в ЗМІ:у пресі, на радіо, на ТБ. Зовнішня реклама. Друкована (полі-графічна) реклама. Відеореклама у торговельних точках.

Тема 4. Особливості розвиткуринку медіа-реклами в Україні

Некомерційна реклама: визначення, особливості, види.Тенденції розвитку ринку медіа-реклами в Україні

Тема 5. Стимулювання збуту:визначення, типологія, стратегії

Порівняльна характеристика реклами та стимулюваннязбуту. Стимулювання збуту: ключові визначення, типологія,основні стратегії. Визначення стимулювання збуту у широ-кому та вузькому змісті. Вплив заходів зі стимулювання збу-ту продукції на учасників комунікаційного процесу. Взаємо-дія суб'єктів процесу стимулювання збуту продукції. Страте-гії стимулювання збуту продукції.

Тема 6. Організація рекламної справина підприємстві

Маркетингова діяльність підприємств України. Концепту-альні засади рекламної діяльності на підприємстві. Місце ре-кламної діяльності у функціонуванні підприємства. Плану-вання рекламної кампанії на підприємстві. Розробкарекламного бюджету на підприємстві. Особливості застосу-вання реклами та заходів зі стимулювання збуту продукції нарізних етапах ЖЦТ.

Тема 7. Методи оцінки ефективності рекламита заходів зі стимулювання збуту продукції

Оцінка ефективності рекламних заходів: основні фактори,показники. Методи визначення економічної ефективності рек-лами та заходів зі стимулювання збуту. Показники оцінки ефе-ктивності заходів зі стимулювання збуту продукції. коефіцієнтуспіху розподілу. індекс росту товарообігу. Оптимізація ефек-тивності рекламних заходів. Методики оцінки синергетичногоефекту інтегрованих маркетингових комунікацій.

ЕВОЛЮЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІУ СВІТІ І В УКРАЇНІ