Тема 9. Оцінка ефективності інноваційної діяльності. : Інноваційний менеджмент : B-ko.com : Книги для студентів

Тема 9. Оцінка ефективності інноваційної діяльності.

Ефективність інноваційної діяльності. Характеристика ре-зультатів і ефективність витрат на інноваційну діяльність. Інно-ваційна діяльність як об'єкт інвестування.

Обґрунтування економічної ефективності інноваційногопроекту. Критерії інвестиційної привабливості та оцінки іннова-ційних проектів. Методи оцінки інноваційних проектів. Аналізінноваційних проектів в умовах невизначеності. Оцінка впливуневизначеності на ефективність інноваційного проекту. Враху-вання проектних ризиків в оцінці ефективності інноваційних про-ектів.