3. Життєвий цикл інновацій

магниевый скраб beletage

Концепцію життєвого циклу товару першим запропонував у1965 р. американський теоретик маркетингу Теодор Левітт. Сутністьїї полягає в тому, що кожен новий товар проходить певний життєвийцикл, протягом якого спостерігаються зміни між обсягами його реа-лізації і величиною прибутку. Згідно з концепцією будь-який товарживе на ринку лише обмежений час, тривалість якого залежить відйого призначення і специфічних якісних характеристик.

Життєвий цикл товару — період від зародження ідеї, створення но-вого товару і його практичного використання до моменту зняттяйого з виробництва.

Гіпотетична крива життєвого циклу товару найчастіше опи-сується п'ятьма етапами, в межах яких і відбувається зміна спів-відношення між обсягами його реалізації і величиною прибутку.Це етапи розроблення, виведення на ринок, зростання, зрілості йзанепаду(рис. 1.2).

Збут і прибуткив грошовомуеквіваленті

 

 

 

/ N

■^Прибуток

Етап

розроблен-ня товару

Етап

виведенняна ринок

Етап

зростання

Етапзрілості

Етапзанепаду

Збиткиі капіталовкладенняв грошовому вираженні

Рис. 1.2. Характер збуту і прибутків протягом життєвого циклу товару

Етап розроблення — охоплює стадії зародження ідеї, науко-во-дослідних й експериментально-конструкторських робіт для пе-ретворення ідеї на продукт, розроблення технології його виробни-цтва. Товар на ринку відсутній, наявне лише вкладення капіталу.

На етапі виведення на ринок відбувається налагодження тех-нологічного процесу, випуск невеликої партії та її ринкова апроба-ція, формування стратегії і каналів збуту. На цьому етапі прибутоквідсутній, оскільки витрати перевищують доходи від продажу.

Етап зростання — це період швидкого сприйняття новоготовару ринком і швидкого зростання прибутків від його реалізації.

Етап зрілості характеризується уповільненням темпів збутувнаслідок придбання товару більшою кількістю покупців. Товарперестає бути новинкою. Прибуток стабілізується або зменшуєтьсяу зв'язку зі зростанням витрат на його захист від конкурентів. Циметапом життєвий цикл інновації фактично завершується.

Етап занепаду. Різке зниження збуту і прибутків. Товарзнімають з виробництва.

Найскладнішим є етап розроблення товару, особливо дляскладної інновації, створення якої передбачає попередні дослід-ження ефективності технічного рішення, взятого за її основу,конструкторське розроблення дослідного зразка, його апробацію,вдосконалення, розроблення технології виготовлення тощо. Цейпроцес може бути тривалим і не завжди завершується успіхом.

Життєвий цикл інновації, як правило, розвивається тради-ційно. У деяких випадках інновація є настільки вдалою, що їїжиттєвий цикл триває довго. Йдеться про бум на продукт аботривале захоплення. Проте новинка може виявитися невдалою:споживач, спершу зацікавившись, невдовзі втрачає до неї інтерес.Може трапитися й так, що раптовий інтерес до новинки, обумов-лений вдалою рекламою, перетворить її на товар, яким захоплять-ся усі. Але через певний час мода на нього минає, і життєвийцикл завершується. Інтерес до продукту може мати також сезон-ний характер, тобто попит зростає у певний сезон.

Часто новації існують у численних модифікаціях. Вдоскона-лення базової ідеї, краще дизайнерське рішення сприяють про-довженню життєвого циклу інновації, відновленню попиту на неї.

Більшість організацій систематично оновлюють асортиментпродукції та послуг, модернізують і створюють нові виробничісистеми, а отже, постійно ініціюють інноваційні зміни. Життєвіцикли інновацій накладаються один на одного, мають ланцюго-вий характер (рис. 1.3). На той час, коли продукцію знімають звиробництва, уже розроблена і готова до освоєння нова продук-ція, тобто інновації А, В, С змінюють одна одну.

Обсяг продажу

нового продукту                    ...

1

і УА / В /

С /

 

 

і ЖнІГГЕЕИЙ цикл; __ інновації А

 

 

 

 

Рис. 1.3. Циклічний характер розвитку інновацій (інноваційний ланцюг)26

Однак не всі фірми здатні створювати новий продукт, особ-ливо технічно складний. Тому деякі з них кооперуються з інши-ми, виконуючи лише частину робіт, яка відповідає одній із стадійінноваційного процесу. Так, малі і середні фірми купують у фірм-піонерів, що створили новий продукт, ліцензію (дозвіл) на йоговиготовлення і продаж. Це знижує ризик, особливо якщо продук-ція себе вже зарекомендувала. Однак комерційна віддача від та-кого залучення інновації буде значно нижчою, оскільки її вигід-ність уже помічена багатьма суб'єктами підприємництва, якітакож приєднуються до її використання.

Отже, життєвий цикл інновації — це період її перебування умежах фірми-інноватора або кількох фірм, які створюють нова-цію, та поза її межами, коли інновація використовується іншими.

Процес передавання новації, яка пройшла певну стадію жит-тєвого циклу, іншому користувачеві відбувається у такій послі-довності:

новація, створена новатором на попередній стадії, пере-ходить через посередництво ринку (якщо наукову розробку ку-пують в іншої фірми) або плановий механізм (якщо новація єплановим продуктом одного з підрозділів фірми) до наступноїстадії, наприклад із дослідно-конструкторського у виробничийвідділ для організації пробного виробництва;

прийнята для реалізації новація стає інновацією (наприк-лад, новий вид устаткування). Організація здійснює інноваційнудіяльність, освоюючи його виробництво, і на цей період стає ін-новатором;

створивши новий продукт, організація, як новатор, про-понує споживачу через ринок свою новинку (наприклад, верстат)наступному за циклом інноватору, який може використовувати їїяк технічний засіб для виготовлення нової продукції, що за спо-живчими якостями буде кращою, ніж попередня.

За великого потенціалу інновація, як правило, поширюєтьсяза межі підприємства шляхом дифузії (лат. diffusio — поширен-ня). Це особливо характерно для технологічних інновацій.

Поширення інновацій у різних галузях економіки відобра-жає логістична крива, яку називають S-подібною. Вона моделюєпроцес переходу від одного відносно стабільного стану галузі доіншого, процес радикальних змін, який супроводжує інноваційнудіяльність підприємств галузі, і відображає етапи життєвого цик-лу інновації: зародження, дифузію і занепад.