4. Методологія створення процесних інновацій

магниевый скраб beletage

Інноваційний продукт може мати не тільки матеріально-речову форму, а й поставати як нові технології доведення товарувід виробника до кінцевого споживача (маркетингові, інформа-ційні технології); новий вид послуг, що ґрунтується на вивченнівластивостей основного товару і доповненні їх супутніми; новіфінансові технології тощо. Наприклад, технічні досягнення в га-лузі оброблення інформації уможливили появу кредитних карток,а розвиток ідеї самообслуговування сприяв створенню систем оп-тичного зчитування інформації (штрихове кодування) та форму-вання мережі торговельних автоматів.

Передумовою створення нових процесних технологій є зде-більшого усвідомлення недосконалості існуючого процесу. Для йо-го поліпшення і розробляються нові підходи до здійснення окремихоперацій чи процесу загалом. Удосконалення існуючих бізнес-процесів з метою реалізації поліпшувальних інноваційних змін мо-же здійснюватися шляхом бенчмаркінгу або реінжинірингу.

Бенчмаркінг (англ. bench — місце і marking — відзначати).Це спосіб вивчення діяльності суб'єктів господарювання, переду-сім конкурентів, з метою використання їх позитивного досвіду усвоїй роботі. Вперше застосований у 1979 р. компанією Xerox.Охоплює комплекс засобів, що дають змогу систематично знахо-дити, оцінювати позитивний досвід конкурентів чи компаній, якіє лідерами у галузі, і використовувати його у своїй роботі.

Першим кроком у цій системі є об'єктивне оцінювання фір-мою своєї поточної діяльності і визначення пріоритетних сфер їїудосконалення. Наступний крок — ретельний підбір взірців длянаслідування, якими можуть бути фірми, що досягли успіхів у ві-дповідній сфері діяльності. Відтак збирають і аналізують необ-хідну інформацію, що стосується тих функцій бізнесу, які потре-бують вдосконалення. На основі цього розробляють проект змінфункції (функцій), здійснюють її техніко-економічне обґрунту-вання, впроваджують у практику власного бізнесу і оцінюютьефективність здійснених змін.

Бенчмаркінг можна порівняти з маркетинговою розвідкою,яку застосовують для виявлення та аналізу прихованих від сто-роннього ока ринкових процесів і явищ. Він дає повне уявленняпро характер діяльності лідерів конкурентного середовища і при-чини їх успіху, оскільки дослідження стосуються не лише вироб-ничих і комерційних аспектів діяльності, а й психологічних. Томуз його допомогою на підприємстві можна створити особливийпсихологічний клімат, коли весь персонал намагатиметься наслі-дувати кращих. Бенчмаркінг збагачує організаційну культуру та-кими цінностями, як здатність до саморозвитку, підвищенняпрофесійної майстерності, розв'язує завдання ефективного вико-ристання і підвищення потенціалу фірми. Але прийоми і методивеликих компаній можуть виявитися непридатними для викорис-тання у сфері малого бізнесу.

Реінжиніринг (англ. engineering — винахідливість, знання).Це інженерно-консультаційні послуги з перебудови підприємни-цької діяльності на основі створення і реалізації інновацій. Термін«реінжиніринг» запровадив американський учений М. Хаммер.

Використання реінжинірингу доцільне за умов, коли в орга-нізації виникла криза, вихід з якої неможливий за існуючих під-ходів до ведення бізнесу (бізнес-процесів), а також якщо органі-зація прагне до розвитку, а створена організаційна структура іпобудована на її основі бізнес-модель перешкоджають цьому (га-льмують перспективну перебудову бізнес-процесів).

Виокремлюють два основні напрями реінжинірингу. Сут-ність першого полягає у переході від вертикальної до переважногоризонтальної координації дій, за якої значно поліпшується ре-акція фірми на зовнішні і внутрішні зміни, а вище керівництвозвільняється від проблем, які ефективніше та оперативнішерозв'язуються на горизонтальному рівні.

Технології бенчмаркінгу і реінжинірингу дають змогу орга-нізаціям визначати напрями удосконалення бізнес-процесів, фор-мулювати інноваційні завдання, які потребують обов'язковогорозв'язання для збереження конкурентних позицій або форму-вання нових конкурентних переваг.