4. Вибір організаційних форм управлінняінноваційною діяльністю

магниевый скраб beletage

Процес розроблення стратегії інноваційного розвитку, фор-мування відповідної інноваційної політики та управління реаліза-цією інноваційних планів і проектів буде ефективним за умовинаявності у структурі управління організацією певних ланок, яківідповідатимуть за цю ділянку роботи. Щодо організаційногопроектування у менеджменті напрацьовано чимало рекомендацій.Залежно від умов, масштабів, сфери діяльності організацій їх ор-ганізаційна структура може бути різною. Однак для реалізації за-вдань інноваційного розвитку організація повинна бути гнучкою,здатною оперативно розв'язувати нові, нетипові завдання у вста-новлені терміни і в межах виділеного бюджету організувати про-цес реалізації інноваційних змін. Це передбачає правильний вибірорганізаційних форм управління інноваційною діяльністю.

Структура організації ґрунтується на оптимальному розпо-ділі функцій між її елементами.

Ефективність управління інноваційною діяльністю підпри-ємства великою мірою залежить від здатності системи менеджме-нту у встановлені терміни і в межах виділеного бюджету органі-зувати процес реалізації інноваційних завдань і проектів. Вумовах надзвичайно мінливого зовнішнього середовища адаптив-ність організації як системи забезпечує не лише її розвиток, а йфункціонування. Здатність організації до адаптації великою мі-рою залежить від її організаційної структури управління (ОСУ).Вона має забезпечувати такий розподіл функцій між елементамиорганізації, який даватиме змогу оперативно здійснювати обмінінформацією, приймати управлінські рішення і реалізовувати їх воптимальні терміни.

Організаційна структура управління — система оптимального роз-поділу функціональних обов'язків, прав і відповідальності, порядкуі форм взаємодії між окремими структурними одиницями, що вхо-дять до її складу, і людьми, які в них працюють.

Управління інноваційною діяльністю організацій здійсню-ється в межах загального управління і є його невід'ємною части-ною; кожна фірма, незалежно від її розмірів, планує інноваційнізміни і здійснює їх. Однак не завжди для цього створюють відо-кремлені інноваційні підрозділи. Як правило, реалізацію іннова-цій здійснюють за участю менеджерів і спеціалістів існуючихструктурних ланок, які залежно від свого місця в управлінськійієрархії виконують певні функціональні обов'язки, в тому числі іщодо реалізації інноваційних програм. Це означає, що структурауправління організацією повинна забезпечувати здатність систе-ми менеджменту ефективно виконувати усі функції, в тому числіуправління інноваціями.

У теорії менеджменту розрізняють два типи організаційнихструктур: механістичні та органічні.

Механістичні організаційні структури. Характеризуютьсяжорсткою ієрархією влади, формалізацією правил і процедур,централізованим прийняттям рішень, об'єктивними критеріямивідбору кадрів, об'єктивною системою винагороди. Вони функці-онують як чітко злагоджений механізм і надзвичайно інертні що-до будь-яких змін.

Органічні організаційні структури. Мають розмиті межіуправління, невелику кількість рівнів управління, характеризують-ся слабким чи помірним використанням формальних правил і про-цедур, децентралізацією прийняття рішень, амбіційною відповіда-льністю, неформальними міжособистісними стосунками. У табл.5.3 наведено відмінні риси обох типів організаційної структури.

Таблиця 5.3

Механістичний тип

Органічний тип

Чітко визначена ієрар-хія, централізоване при-йняття рішень на вер-шині ієрархії

Постійні зміни лідерів (групових чи індивідуаль-них) залежно від характеру вирішуваних проб-лем

Чітко визначені і струк-туровані для кожногоієрархічного рівня цілі

Задається лише загальний напрям розвитку, ціліформулюються нечітко, можливе їх варіювання,пов'язане зі зміною обставин

Система обов'язків таправ

Система норм та цінностей, яка формується впроцесі обговорень та узгоджень, спрямованістьне на пунктуальне і педантичне виконання своїхобов'язків і прав, а на вирішення конкретних зав-дань

Розподіл кожного за-вдання на низку проце-дур

Процесуальний підхід до вирішення проблеми,відсутність остаточного поділу функцій і фіксо-ваної штатної структури

Вертикальна системаслужбових відносин, їхзнеособленість, лояль-ність і слухняність

Відносини розвиваються по горизонталі і по діа-гоналі, між посадовими особами різних рангів,що створює значні можливості для реалізації ірозвитку творчого потенціалу працівників

Жорсткий розподіл тру-дових функцій

Тимчасове закріплення роботи за інтегрованимипроектними групами

Поєднання елементів органічної та механістичної організа-ційних структур забезпечує здатність підприємства, з одного бо-ку, до інноваційних змін, а з іншого — до чіткого налагодженнявиробничого процесу на етапі стабілізації життєвого циклу інно-вацій.

Характеристика організацій механістичногота органічного типів

Водночас умови існування деяких підприємств вимагаютьвід них суто органічного типу організаційної структури, оскількиінноваційні зміни у них мають відбуватися постійно: це обумов-лено особливостями вибраного ринкового сегмента і відповідноюінноваційною стратегією. Можливості застосування певних орга-нізаційних форм реалізації нововведень залежать від типу іннова-ційної стратегії підприємства.

Організаційні форми реалізації інновацій у межах імітацій-ної стратегії. Передбачають створення організаційних умов длявпровадження нових виробів і технологій, які не є результатамивласних розроблень і можуть залучатися шляхом придбання інно-вацій, ліцензій, підприємств-інноваторів, імітації інновації.

Отже, управління реалізацією інновацій може мати різну ор-ганізаційну форму. Вибір її залежить від багатьох чинників, середяких вирішальне значення мають розміри підприємства, його ри-нкова і технологічна позиції, фінансові можливості, інноваційнастратегія. Незважаючи на відмінності, притаманні різним органі-заційним формам, вони спрямовані на віднайдення гнучких орга-нізаційних механізмів, що забезпечують розвиток підприємствана основі створення і використання інновацій, які знаходять ко-мерційне застосування.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

У чому полягає сутність управління інноваційним розвиткоморганізації?

Опишіть модель стратегічного планування інноваційної дія-льності.

Проаналізуйте зовнішнє середовище з позицій інноваційногорозвитку туристичної фірми; взуттєвої фабрики; комбінату хлібопро-дуктів; молокозаводу. Оцініть найважливіші складові внутрішньогосередовища цих організацій, інновації у які можуть забезпечити їмсуттєві конкурентні переваги.

Від чого залежить інноваційний потенціал підприємства?

Опишіть види інноваційних стратегій і наведіть приклади їхвикористання вітчизняними та зарубіжними підприємствами.

Опишіть схему продуктово-тематичного планування іннова-ційних процесів на підприємстві.

Наведіть методику техніко-економічного обґрунтування до-цільності реалізації інновацій.

Охарактеризуйте сутність мережевих методів управління ін-новаційними проектами.

Охарактеризуйте організаційні форми реалізації інновацій умежах захисної і традиційної стратегії.

Які організаційні форми реалізації інновацій можуть вико-ристовуватися у межах наступальної стратегії? Наведіть приклади їхвикористання вітчизняними підприємствами.

Охарактеризуйте переваги і недоліки дивізійних організа-ційних структур щодо управління інноваційними процесами