2. Розробка концепціїінноваційного проекту

магниевый скраб beletage

Розробка інноваційного проекту являє собою особливим чи-ном організовану НДР прогнозно-аналітичного і техніко-економічного характеру, пов'язану з постановкою мети розробкипроекту, розробкою його концепції, плануванням і оформленнямпроектно-кошторисної документації інноваційного проекту.

Концепція інноваційного проекту повинна визначати варіан-ти його реалізації, формувати основні цілі й очікувані кінцеві ре-зультати, оцінювати конкурентоспроможність і перспективністьрезультатів проекту, а також оцінювати можливу ефективністьінноваційного проекту. У процесі розробки концепції інновацій-ного проекту можна виділити такі етапи:

формування інноваційної ідеї і постановка мети проекту;

маркетингові дослідження ідеї проекту;

структуризація проекту;

аналіз ризику і невизначеності;

вибір варіанта реалізації проекту (рис. 6.2).

Розглянемо коротенько кожний з перерахованих етапів.Формування інноваційної ідеї і постановка мети проекту.

Виникнення інноваційної ідеї є відправною точкою, з якої почи-нається розробка інноваційного проекту. Формування інновацій-ної ідеї розглядається з двох позицій. З одного боку, інноваційнаідея становить основу, суть інноваційного проекту, що знаходитьвідображення в постановці генеральної (кінцевої) мети проекту(ідея створення нового продукту чи послуги, ідея організаційнихперетворень у галузі, регіоні, на діючому підприємстві і т.п.). Утой же час під формуванням інноваційної ідеї (задуму) розумієть-ся задуманий план дій, тобто способи чи шляхи досягнення метипроекту.

Уже на цьому етапі визначаються альтернативні варіантивирішення проблеми. Ідея може виникнути спонтанно чи статирезультатом тривалого процесу, вона може бути результатом«колективної експертизи» чи індивідуального аналізу.

До методів генерування і формування інноваційної ідеї від-носяться добре відомі інтуїтивні методи:

виявлення думок (метод інтерв'ю);

анкетування, (вибіркових опитувань);

написання сценарію:

«мозкова атака»;

морфологічний аналіз;

метод Дельфі і т.д.

Маркетингові дослідження ідеї проекту. Паралельно з фор-муванням інноваційної ідеї проекту проводяться її маркетингові до-слідження. Метою цього етапу є визначення сфери впливу проектуна розвиток народного господарства і, як наслідок, кількісне уточ-нення мети проекту і завдань за окремими періодами. Кінцеві цілі ізавдання інноваційного проекту не завжди можуть бути встановленіу вигляді конкретних кількісних показників на стадії вибору й об-ґрунтування проблеми (інноваційної ідеї). Тому власне розробкапроекту повинна починатися з кількісного уточнення кінцевої метипроекту і встановлення проміжних завдань її реалізації за окремимитимчасовими періодами для різних варіантів реалізації.

З цією метою:

встановлюються можливі споживачі цільового продуктупроекту;

аналізуються можливості й економічна доцільність замінивиробленої продукції новими видами цільової продукції;

вивчається структура галузей, що забезпечують реалізаціюпроекту сировиною, енергоресурсами, комплектуючими вироба-ми і т.д.;

аналізуються нові сфери використання кінцевого продуктупроекту;

досліджуються економічні і соціальні наслідки реалізаціїпроекту.

Аналіз ризику і невизначеності. Однією з найбільш істо-тних особливостей інноваційних проектів є те, що виконанняпроектів здійснюється в умовах ризику і невизначеності. Прицьому під невизначеністю розуміється неповнота чи неточністьінформації про умови реалізації проекту, у тому числі пропов'язані з ними витрати і результати. Невизначеність, пов'я-зана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту не-сприятливих ситуацій і наслідків, характеризується поняттямризику. Фактори ризику і невизначеності підлягають обліку врозрахунках ефективності, якщо за різних можливих умов реа-лізації витрати і результати за проектом різні. При оцінюванніпроектів найбільш істотними є такі види невизначеності й інве-стиційних ризиків:

ризик, пов'язаний з нестабільністю законодавства і поточ-ної економічної ситуації, умов інвестування і використання при-бутку;

зовнішньоекономічний ризик (можливість введення обме-ження на торгівлю і постачання, наявність сильних конкурентів іт.п.);

невизначеність політичної ситуації, ризик несприятливихсоціально-політичних змін у країні чи регіоні;

неповнота чи неточність Інформації про динаміку техніко-економічних показників, параметри нової техніки і технології;

коливання ринкової кон'юнктури цін валютних курсів і

т.п.;

виробничо-технологічний ризик (аварії, відмовлення уста-ткування, виробничий брак і т.п.);

невизначеність цілей, інтересів і поводження учасників;

неповнота чи неточність інформації про фінансове стано-вище і ділову репутацію організацій-учасників (можливість не-платежів, банкрутства, зривів договірних зобов'язань).

Результат аналізу ризиків під час розроблення інноваційногопроекту виражається у визначенні імовірності реалізації різнихйого варіантів.

Вибір варіанта реалізації інноваційного проекту. Вибір знаявних варіантів інноваційного проекту найбільш життєздатногоявляє собою одну з найбільш відповідальних процедур розроб-лення проекту. Основні завдання цього етапу:

встановлення основних критеріїв (показників) ефективнос-ті інноваційного проекту;

розрахунок показників ефективності альтернативних варі-антів проекту з урахуванням імовірності їхньої реалізації;

порівняння і вибір варіанта інноваційного проекту для реа-лізації.

При використанні показників для порівняння різних проектів(варіантів проекту) вони повинні бути доведені до порівнянноговигляду і можуть визначатися за мінімумом наведених витрат.Окремо варто зупинитися на розрахунку точки беззбитковості.

Точка беззбитковості характеризує обсяг продаж, при яко-му валова виручка від реалізації продукції збігається з валовимивитратами виробництва. Валові витрати являють собою суму пос-тійних (тобто не змінюваних протягом значного часу і не залеж-них від зміни обсягів виробництва і продаж) витрат і перемінних(величина яких змінюється пропорційно зміні обсягів виробницт-ва і продаж). Для підтвердження життєздатності проекту (варіан-та проекту) необхідно, щоб значення точки беззбитковості буломенше від значень номінальних обсягів виробництва і продаж.Чим далі від них значення точки беззбитковості (у %), тим стій-кіший проект.

Таким чином, розробка концепції інноваційного проектуохоплює проведення досліджень і всіх етапів техніко-еконо-мічного обґрунтування інноваційного проекту (від визначеннямети до вибору найефективнішого варіанта її досягнення).