ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

У сучасних умовах інноваційна діяльність в тій або іншіймірі властива будь-якому виробничому підприємству. Навіть як-що підприємство не є лідером на ринку інновацій, то рано чи піз-но воно неодмінно зіткнеться з необхідністю проводити замінуморально застарілих технологій і продуктів. Таким чином, питан-ня управління інноваційною діяльністю є вельми актуальними.Тим більше що така діяльність є дуже складною, така, що поєднуєв собі різноманітні наукові, технічні, економічні, соціальні пси-хологічні проблеми.

Для управління інноваційною діяльністю необхідно залуча-ти менеджерів, що мають комплексну освіту, добре знають ринокінновацій, що уміють вирішувати технічні і виробничі питання зурахуванням економічної доцільності комерційної вигоди.

Такі керівники можуть управляти як окремими етапами ін-новаційній діяльності — науковими дослідженнями, проектуван-ням нових об'єктів і процесів, впровадженням нових технологій,освоєнням нових виробів і їх збутом, так і забезпечувати узго-дженість, безперервність, динаміку інноваційної діяльності підп-риємства на всьому її шляху — від ідеї до реалізації матеріально-го продукту.

Управління інноваційною діяльністю має особливості попорівнянню з традиційною, рутинною діяльністю. Перш за все, цеобумовлено наявністю науково-дослідних і проектних робіт.Управління науковими колективами і колективами високопрофе-сійних розробників пред'являє специфічні вимоги до менеджера.Це пов'язано з самим характером наукових робіт, з соціально-психологічними особливостями наукових колективів. Звідси ви-пливають відмітні особливості управління науковим колективомв організації робочого дня, системи мотивації, контролю, комуні-кацій у підборі персоналу і формуванні трудового колективу,навчанні і підвищенні кваліфікації, організації робочих процесів,використанні того чи іншого стилю управління.

Іншою особливістю інноваційної діяльності в порівнянні зтрадиційною є її ризикованість. На будь-якому етапі створеннянових споживчих продуктів і зразків техніки можлива поява не-очікуваних, не видимих раніше проблем, які можуть привести допорушення термінів, перевитраті ресурсів, до недосягнення за-планованих цілей або навіть до закриття інноваційного проекту.Таким чином, від менеджера з інновацій потрібне уміння страте-гічно мислити, творчо вирішувати нестандартні проблеми знахо-дити можливості для мобілізації сил і ресурсів для того, щоб до-вести інноваційний процес до кінця і отримати позитивнийрезультат. Крім того, інноваційна діяльність вимагає від менед-жера уміння створювати певну інфраструктуру, без якої немож-ливий інноваційний процес.

Ці та інші особливості управління інноваціями обумовлю-ють виділення інноваційного менеджменту в самостійну дисцип-ліну, вивчення якої допоможе сформувати особливий тип менед-жерів — менеджерів з інновацій.

Представлений навчальний посібник з вивчення норматив-ної дисципліни «Інноваційний менеджмент» складено відповіднодо місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою,передбаченою освітньо-професійною програмою з напряму під-готовки 0502 «Менеджмент», і охоплює всі змістовні модулі, виз-начені анотацією та передбачених стандартом.

Посібник передбачає набуття студентами теоретичних знаньта практичних навичок щодо організації управління інноваційноюдіяльністю на підприємствах різних форм власності та різної пра-вової форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умо-вах ринкових відносин.

Предметом вивчення дисципліни є напрями інноваційноїдіяльності організацій.

Головною метою вивчення дисципліни «Інноваційний ме-неджмент» є оволодіння теоретичними знаннями з питань органі-зації та управління інноваційною діяльністю підприємства, а та-кож інструментарієм, методикою розроблення інноваційних стра-тегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і нави-чок щодо методів оцінки інноваційних проектів.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесівивчення дисципліни є теоретична підготовка студентів і форму-вання у них навичок щодо організації управління інноваційноюдіяльністю.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ«ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»