2. Класифікація ризиків

магниевый скраб beletage

Загальносист емна класифікація ризиків. Класифікація ри-зиків є ключовим етапом аналізу ризиків, що дозволяє надаліпроводити ідентифікацію і оцінку ризику, а також розробляти ме-тоди управління ними. Класифікація полягає в розподілі ризиківпо групах на основі класифікаційних критеріїв. Залежно від цілейдослідження на практиці і науковій літературі використовуютьсярізні класифікації. Зустрічаються класифікації, засновані на від-мінностях видів діяльності (фінансові ризики, виробничі ризики,ризики матеріально-технічного постачання і ін.). Часто ризикикласифікують по областях їх прояви (політичні ризики, соціальніризики, природні ризики і ін.).

Групи ризику виділяють і за іншими специфічними ознака-ми. У основі найбільш поширеної класифікації лежить виділеннячистих і спекулятивних ризиків.

Чист і ризики. На ухвалення управлінських рішень завждивпливає ряд чинників, змінити або обмежити дію яких неможли-во. До таких чинників належать податкове законодавство, приро-дно-географічні умови, суспільна мораль, соціальні засади і ін. Цічинники породжують чисті ризики. Проте, слід зазначити, що од-ні і ті ж ризики можуть відноситися до чистих або не входити доцієї групи. Політичні ризики пов'язані з політичною ситуацією вкраїні і діяльністю держави. Вони виникають при порушенніумов виробничий-торгового процесу з причин, безпосередньо незалежних від господарюючого суб'єкта.

Чисті ризики володіють відносно постійним характером про-яву. Для їх аналізу і оцінки широко використовуються методи ма-тематичної статистики і теорії вірогідності, оскільки їх прояв, якправило, стабільно в часі або відрізняється певною закономірністю.

Природні і стихійні ризики є ризики, пов'язані з проявамистихійних сил природи: землетрусом, повінню, бурею, пожежею,епідемією і т.п.

Стабільний і стійкий характер динаміки основних показни-ків чистих ризиків дозволяє називати їх також статичними ризи-ками.

Спекулят ивні ризики. На відміну від чистих, спекулятивніризики повною мірою визначаються управлінським рішенням.Нерідко спекулятивні ризики мають невизначений характер про-яву, їх аналітичні оцінки змінюються з часом.

Кредит ний ризик є небезпека несплати позичальником ос-новного боргу і відсотків, що належать кредиторові. До кредит-ного ризику відноситься також ризик такої події, при якій емі-тент, що випустив боргові цінні папери, опиниться не в змозівиплачувати відсотки ним або основну суму довга.

Комерційний ризик пов'язаний з виробничо-господарськоюабо фінансовою діяльністю, головною метою якої є отриманняприбули. Комерційний ризик є результатом сукупної дії всіх чин-ників, що визначають різні види ризиків: валютних, політичних,підприємницьких, фінансових і ін.

Валютний ризик розглядається як небезпека валютнихвтрат, пов'язаних із зміною курсу іноземної валюти по відношен-ню до національної валюти при проведенні зовнішньоторговель-них, кредитних, валютних операцій, операцій на фондових абовалютних біржах.

Порт фельніризики пов'язані з портфелем інвестицій. Стра-тегічне розміщення активів визначає, який повинні бути розміще-ні засоби портфеля при довгострокових прогнозах, заснованих натаких показниках, як прибутковість, дисперсія. Тактичне розмі-щення активів визначає на основі даних короткострокових про-гнозів, як повинні бути розміщені засоби в кожен конкретниймомент.

Найбільш універсальний спосіб класифікації ризиків засно-ваний на виділенні операційної, фінансовій і інвестиційній діяль-ності, оскільки саме ці види діяльності визначають динаміку і ре-зультати виробничих і інноваційних процесів.

Ризики інноваційного проект у. Інноваційні ризики (ризикиінноваційних проектів) пов'язані з інноваційною діяльністю, го-ловною метою якої є реалізація інновації. Інноваційний ризик єрезультатом сукупної дії всіх чинників, що визначають різні видиризиків: валютних, політичних, підприємницьких, фінансових іін. Оскільки інноваційна і підприємницька діяльність є областюперетину інтересів різних сторін, переслідуючих суперечливі цілі,неможливо розробити єдину систему класифікації ризиків.

Діловий ризик (ризик підприємницької діяльності) виникає впідприємницькій діяльності і пов'язаний з вірогідністю зниженнявиручки до рівня, що не покриває підприємницькі витрати. Ризикз'являється в результаті несприятливої зміни кон'юнктури(кон'юнктурні ризики) або помилкової ринкової політики (марке-тингові ризики), що пов'язане з необхідністю зниження цін підвпливом конкуренції або з неможливістю реалізації товарів (про-дукції, послуг) в запланованому об'ємі.

В процесі реалізації інноваційного проекту здійснюєтьсяопераційна діяльність, інвестиційна діяльність і фінансова діяль-ність. Всі види діяльності пов'язані з типовими ризиками інвес-тиційного проекту.

До ризиків інноваційних проектів слід віднести:

Науково-т ехнічніризики:

негативні результати НДР

відхилення параметрів ДКР

невідповідність технічного рівня виробництва техніч-ному рівню інновації

невідповідність кадрів професійним вимогам проекту

відхилення в термінах реалізації етапів проектування

виникнення непередбачених науково-технічних проб-лем.

Ризики правового за безпечення проект у:

помилковий вибір територіальних ринків патентногозахисту;

недостатньо щільні патентні захисту;

неотримання або запізнювання патентного захисту;

обмеження в термінах патентного захисту;

відсутність прострочених ліцензій на окремі види ді-яльності;

«витік» окремих технічних рішень;

поява патентно захищених конкурентів.

Ризики комерційної пропозиції:

невідповідність ринкової стратегії фірми;

відсутність постачальників необхідних ресурсів і щокомплектують;

невиконання постачальниками зобов'язань по термінахі якості постачань.