5. Методи управління ризиками.

магниевый скраб beletage

Головним методологічним принципом управління ризикамиє забезпечення зіставності оцінки корисності і міри ризику за ра-хунок вимірювання обидва цих показників в загальних одиницяхвимірювання.

Управління ризиками — управлінська діяльність, направлена накласифікацію ризиків, ідентифікацію, їх аналіз і оцінку, розробкушляхів захисту від ризику.

Оскільки в основу теорії управління ризиками покладені пі-дходи теорії вірогідності і математичної статистики, то кількіснаоцінка ризику оперує тими ж поняттями, які використані в цихобластях науки.

Метод розподілу ризиків. Розподіл ризиків здійснюється за-звичай між учасниками проекту, щоб зробити відповідальним заризик учасника, який в стані кращого всіх розрахувати і контро-лювати ризики і найбільш стійкого у фінансовому відношенні,здатного подолати наслідки від дії ризиків.

Метод диверсифікації. Диверсифікація дає зниження порт-фельних ризиків за рахунок різнонаправленності інвестицій. Прос-тим прикладом є портфель, сформований з 2-х цінних паперів, зкоефіцієнтами, співпадаючими по модулю, але що розрізняютьсяпо знаку. В результаті зниження курсової вартості одних паперівпрактично повністю компенсується зростанням інших, тобто неза-лежно від ситуації на ринку вартість портфеля залишається ста-більною, а інвестиції схильні лише систематичному ризику. Сфор-мований так само портфель має в цілому ризик нижче, ніж кожнийіз створюючих його фінансових активів.

Метод зниження невизначеності. Видова різноманітністьризиків і способів їх виразу достатня велике. Проте яка б не булаформа виразу ризику, обумовленого невизначеністю економічноїситуації, зміст його складає відхилення фактично встановленихданих від типового, стійкого, середнього рівня або альтернатив-ного значення оцінюваної ознаки.

Метод лімітації. Лімітацію забезпечує встановлення гра-ничних сум витрат, продажу, кредиту. Цей метод застосовуєтьсябанками для зниження ступеня ризику при видачі позик господа-рюючим суб'єктам, при продажі товарів в кредит, наданні позик,визначенні сум вкладення капіталів і т.п.

Метод хеджування. Хеджування є ефективним способомзниження ризику несприятливої зміни цінової кон'юнктури за до-помогою укладення термінових контрактів (ф'ючерсів і опціонів).

Спосіб дозволяє зафіксувати ціну придбання або продажу напевному рівні і таким чином компенсувати втрати на «спот-ринку»(ринку наявного товару) прибутком на ринку термінових контрак-тів. Купуючи і продаючи термінові контракти, підприємець захи-щає себе від коливання цін на ринку і, тим самим, підвищує визна-ченість результатів своєї виробничо-господарської діяльності.

Метод страхування. Страхування як система економічнихвідносин, включає утворення спеціального фонду засобів (стра-хового фонду) і його використання (розподіл і перерозподіл) дляподолання шляхом виплати страхового відшкодування різногороду втрат, збитку, викликаних несприятливими подіями (страхо-вими випадками).

Залежно від системи страхових відносин виділяють різні ви-ди страхування: співстрахування, подвійне страхування, пере-страхування, самострахування.

При співстрахуванні два страховики і більш беруть участьпевними долями в страхуванні одного і того ж ризику, видаючисумісний або роздільні договори кожен на страхову суму в своїйчастці.

Подвійне страхування передбачає наявність декількох стра-ховиків одного і того ж інтересу від одних і тих же небезпек,коли загальна страхова сума перевищує страхову суму за кожнимдоговором страхування.

При перестрахуванні ризик виплати страхового відшкоду-вання або страхової суми, прийнятий на себе страховиком за до-говором страхування, може бути застрахований ним повністю абочастково у іншого страховика (страховиків) по ув'язненому зостаннім договору перестраховки. При настанні страхової подіїстрахова організація-перестрахувальник несе відповідальність воб'ємі прийнятих на себе зобов'язань по перестраховці.

Самострахування передбачає створення грошових і натураль-них страхових фондів безпосередньо в господарюючих суб'єктах.Основне завдання самострахування полягає в оперативному подо-ланні тимчасових утруднень у фінансово-комерційній діяльності.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Охарактеризуйте сутність ризику інноваційного проекту.

Якими чинниками може обумовлюватись ризик інноваційногопроекту?

Охарактеризуйте систему класифікації ризиків інноваційногопроекту.

Опишіть сутність якісних та кількісних методів оцінюванняпроектних ризиків.

Охарактеризуйте методи управління проектними ризиками.