НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

ДУДАР Тарас ГригоровичМЕЛЬНИЧЕНКО Василь Васильович

ІННОВАЦІЙНИЙМЕНЕДЖМЕНТ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів - Б. А. СладкевичДизайн обкладинки - Б. В. БорисовКоректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 13.04.2009. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 14,4.Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006