Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності.

магниевый скраб beletage

Принципи організації інноваційних процесів за циклом «до-слідження — виробництво — дифузія — комерціалізація». Видинаукових, проектних та інноваційних організацій. Роль академіч-ного та освітянського секторів. Зміст понять «технопарк», «тех-нополіс», «інкубатор інновацій».

Організація виконання НДДКР і інформаційне забезпеченняінноваційних процесів. Організація впровадження та трансфертунаукових інновацій. Малий інноваційний бізнес, життєвий цикл ітенденції розвитку. Особливості менеджменту в наукових органі-заціях і малих інноваційних підприємствах.

Інноваційні венчурні фонди. Роль венчурного бізнесу в роз-витку інноваційної діяльності.

Науково-технічне співробітництво. Форми інтеграції науки івиробництва. Конкуренція та кооперація в галузі сучасних іннова-ційних технологій. Види виробничої та технологічної кооперації.