12.3. Співбесіда про підвищення зарплати

магниевый скраб beletage

Здавна зарплату розглядають як індикатор і показник успіху.Фахівець, який має вищу зарплату, вважається ціннішим для ком-панії, порівнюючи з фахівцем з меншою платнею.

Якщо у нового фахівця зарплата вища, ніж у того, який вжетривалий час працює на фірмі, то у ветерана така ситуація позитив-них емоцій не викликає. Зарплата може морально старіти. Свогочасу її рівень був цілком пристойним, але на ринку праці вартістьробочої сили зростала швидшими темпами, ніж збільшуваласязарплата у фірмі. На це, з належними аргументами і фактами, слідзвернути увагу роботодавця.

Можуть морально старіти знання і кваліфікація працівника-ветерана. Кваліфікація нового працівника може виявитися акту-альнішою, адже новачок має всі підстави мати вищу зарплату, ніжветеран. Останньому слід у такому разі підвищити свою кваліфіка-цію і рівень знань. Не виключено, що під час працевлаштуванняви продешевили, тобто, погодилися на занижену зарплату та у по-дальшому стали кусати собі лікті.

Багато у чому платня працівника залежить від того, як він змігаргументувати свою цінність для компанії. Якщо співробітник до-сяг у фірмі своєї зарплатної та іншої стелі і більше не бачить тамперспектив, то варто задуматися над переходом на іншу фірму.До того як зробити такий крок, можливо, доцільною є зустріч з на-чальством для обговорення можливостей підняття вашої зарплатидо бажаного вами рівня.

Добре, коли керівництво фірми чи організації помічає резуль-тат діяльності працівника і регулярно без нагадування підвищуєйому платню. Така ситуація, зрозуміло, має місце не завжди. Частодоводиться звертатися до начальства з проханням про підвищеннязарплати.

Підставами для її зростання зокрема, можуть бути:

розширення обсягу роботи, що виконується;

призначення підлеглих;

освоєння нових напрямів діяльності.

Цінність працівника для компанії (організації) визначаетьсятрьома основними чинниками:

важливістю для компанії роботи, яку виконує працівник;

наявною і потенційною кваліфікацією такого працівника;

пересічною ринковою вартістю фахівців його рівня.

Той, хто прохає про підвищення заробітної плати, має володі-ти інформацією про ці складові. Знаючи цю інформацію, на себеможна подивитися очима начальства і визначитися з тим, чи є об-грунтованим прохання про підвищеня зарплати. Така інформаціязнадобиться і під час розмови з посадовцем, який ухвалює рішенняпро рівень зарплати.

Прохання про підвищення зарплати бажано підсилити кон-кретними фактами і цифрами. До розмови про підвищення зарп-лати слід готуватися завчасно, пам'ятаючи прислів'я про те, щолише дурні брешуть самі собі. Доречно обміркувати чому керівни-цтво повинне підвищити вам зарплату. Слід не забувати не лишете, що «Москва сльозам не вірить», а й те, що подібної практикидотримується і керівництво. Себе потрібно продавати не сльозами,а фактами і цифрами.

Не зайве оцінити- на скільки ваша зарплата відповідає ринко-вому рівню. Про це можна дізнатися у результаті аналізу реклам-них оголошень у засобах масової інформації, Internet та з іншихджерел. Якщо ваша зарплата вже й так перевищує середньорин-кову, то шанси на її підвищеня є невеликими.

Якось одна дама казала, що для дружби потрібен час, а длякохання- місце. Для розмови про підвищення слід вдало підібратичас і місце. Від цього вибору дуже залежить успіх вашої співбесідипро підвищеня зарплати. Психологи вважають, що з проханнямипро підвищеня платні не слід звертатися впродовж першої поло-вини робочого дня. Саме в цей час у начальства найбільше роботиі небажано перевантажувати його ще й додатковою. Зрозуміло, щозазначене правило має і винятки, — залежно від специфіки діяль-ності кожної конкретної фірми чи організації.

Не рекомендується звертатися з проханнями про підвищеняплатні у дні виплати зарплати чи тоді, коли справи фірми залиша-ють бажати кращого. Найкращим місцем для розмови про зарплатує кабінет начальника. Його кабінет- це і його фортеця. У ньому боспочувається найвпевненіше. Босу домогають рідні йому стіни. Вінповодить себе найбільш невимушено.

Дехто вважає, шо корпоративні сабантуйчики- гарне місце длярозмови про зарплату. Насправді, як свідчить практика, це не так.

Бос- врешті-решт людина. Він, як і рядові співробітники, хотів бина вечірці відволіктися від буденних питань і пригадати для чоговиготовляються чарки чи фужери. Варто, окрім того, пам'ятатиправило стародавнього Новгорода- угоди, укладені у нетверезомустані, вважалися недійсними.

Перебуваючи на корпоративній вечірці, слід не забувати укра-їнське прислів'я:- «Що у тверезого на умі, те у п'яного на язику»і не допуститися висловлювань та дій, які перекреслять не лишезростання платні у майбутньому, а й багато чого іншого. Якщоі Алла Борисовна Пугачова вважала, що «Делу время, а потехе-час», то до її слів варто прислухатися і не говорити про підвищеннязарплати на корпоративах.

Як відомо, співбесіди не завжди закінчуються на користьпрохачів. Слід не забувати й те, що лише Бог є всемогутнім. Ро-ботодавець не завжди має можливість підвищити платню своїмпрацівникам, навіть, якщо він того хоче. Не гріх поцікавитисяу боса, коли знову можна буде повернутися до розмови про під-вищення платні. З метою підвищення зарплати можна запропо-нувати, щоб керівництво доручило виконання вам додатковихобов'язків. Зрозуміло, що такий варіант не можна вважати іде-альним.

Якщо відмова вам сталася внаслідок того, що обсяг і якістьвашої роботи не відповідає баченню про це начальства, то поці-кавтеся, що треба змінити для покращення результатів. У Радян-ській Армії було простіше. Автор цих рядків згадує свої лейте-нантські роки. На початку служби, коли командир полку кричав:«Почему?!», то автор намагався пояснити причини. Командиркричав «Почему?!» ще більше і гучніше. Досвідченіші офіцерипідказали, що не потрібно пояснювати причини, а слід коротковідповідати:»Виноват, исправлюсь». Порада виявилася ефектив-ною.

Працівнику, якому відмовили у підвищенні зарплати, фахівцірадять скласти, внаслідок співбесіди, перелік цілей та завданнь,які мають бути вирішені ним для того, щоб наступна співбесіда пропідвищення платні виявилася плідною.

Якось підлеглий пояснював керівникові, що у заяві прохавзнизити зарплату лише для того, щоб потрапити на прийом. На-справді ж хоче, щоб її підвисили.