17.1.1. Реєстрація

магниевый скраб beletage

Реєстрація фірми є першимкроком на шляху до власногобізнесу. Він може бути закон-ним способом заняття улюбле-ною справою без відмітки у тру-довій книжці. Одночасно можнапрацювати за наймом і займа-тися власною підприємниць-кою діяльністю. Зрозуміло, щонеобов'язково повідомляти проце своєму роботодавцеві.

Майбутньому підприємцеві,передусім, слід визначитися зформою власності. Найпошире-нішими нині вважаються такі:

приватні підприємства(ПП);

акціонерні товариства(АТ);

товариства з обмеже-ною відповідальністю(ТОВ).

Перша форма (ПП) приваблює бізнесменів тим, що не вимагаєстатутного капіталу. Процедура реєстрації — коротка. Реєєстраціяпроводиться за місцем проживання підприємця без юридичної осо-би. Не обов'язкого мати печатку та рахунок в банку. Не потрібенбухгалтер. Застосовується спрощена система оподаткування. Дер-жава не занадто ретельно пильнує за діяльністю фізичних осіб —підприємців. Ця форма власності вважається особливо зручноюдля торговельних фірм та сфери послуг.

Якщо створюється фірма — юридична особа і її створювач хочебути 100-відсотковим власником, то таку фірму найкраще зареє-струвати як приватне підприємство. Для спільного бізнесу з парт-нерами зручнішим буде ТОВ.

Для створення АТ і ТОВ статутний комітет є потрібним. ДляАТ — це 100 мінімальних зарплат, а для ТОВ — 1250 мінімальнихзарплат.

Той, хто не планує річний оборот, що перевищує 500 тис. грн.,може зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності безстворення юридичної особи.

Створення підприємств — юридичних осіб розпочинаєтьсяскладанням і підписанням установчих документів. Необхідно під-готувати два оригінали та одну копію статуту. Якщо є можливість,то хай це зробить для вас грамотний правник.

Статут складається державною мовою (тобто українською).У тексті обов'язково зазначається власник (засновник), назва, ор-ганізаційно-правова форма підприємства, предмет і цілі діяльності,органи управління, юридична адреса, розмір і порядок формуваннястатного фонду, розподіл прибутків і збитків, спосіб ухвалення рі-шень, вирішення спорів, ліквідації та реорганізації, розмір часткикожного учасника (для ТОВ) і відомості про акції (для АТ).

Якщо необхідний статутний фонд, то відкривається рахунокдля його формування. Якщо фірма успішно пройде реєстрацію,цей рахунок перетворюється у поточний. У випадку відмови у ре-єстрації, банк повертає учасникам внесені ними частки. Для під-твердження формування статутного фонду державному реєстраторуподається документ банка, що підтверджує внесення необхідноїсуми.

Підприємців реєструють у місцевому виконкомі або держадмі-ністрації. Там поцікавляться як би ви хотіли назвати свою фірму.Головне, щоб назва, яка вам сподобалася, не була у реєстрі діючихпідприємств і не нагадувала собою назву державного закладу. Не за-вадить знати табу, що накладаються Законом України «Про охоро-ну прав на знаки для товарів та послуг».

За реєстрацію стягується державне мито — 170 грн. (для юри-дичних осіб), 34 грн. (для фізичних осіб — підприємців).

У процесі реєстрації застосовується принцип «одного вікон-ця», тобто заявник подає документ в одне віконечко і з нього жотримує згоду чи інколи — відмову. Впродовж трьох робочих днівз дати подачі повного комплекту документів представники район-них відділень податкової адміністрації, Пенсійного фонду, Центрузайнятості мають розглянути подані документи. Вони видадуть до-відки про взяття на облік у цих органах та проконсультують щодомайбутньої звітності.

До «Єдиного реєстру підприємців і організацій України» ново-створена фірма заноситься після звернення до районного управлін-ня статистики. Термін отримання довідки у райуправлінні статис-тики — від одного до п'яти днів.

Відмова у реєстрації відбувається тоді, коли заявник подавнедостовірні відомості, або статут містить положення, що супер-ечать чинному законодавству, або порушений встановлений за-коном порядок створення підприємства.