6.3.1. Типи начальників

магниевый скраб beletage

Зрозуміло, що всіх підлеглих цікавить стиль управління ке-рівника компанії. Керівником може бути людина з широким світо-глядом, яка вміє вислуховувати підлеглих і працювати у команді.Начальник може бути і жорстким та агресивним. Фахівці Чиказь-кого університету 2007 року виконали дослідження трьох сотеньхарактеристок кандидатів на посаду генерального директора. Ви-явилося, що в інвестиційному бізнесі перевагу віддають тим керів-никам, яким притаманний жорсткий стиль керівництва. Професорзазначеного університету Стівен Каплан зазначав, що від керівни-ків вимагається здатність діяти. Керівник одержує гроші за своюдіяльність. Підлеглі теж мусять свою зарплату відпрацьовувати.

Є і інші висновки. Британський «Chartered ManagementInstitute» опитав 1,5 тисячі менеджерів різного рангу. Виявило-ся, що агресивні і владні керівники руйнують мораль і негативновпливають на продуктивність праці підлеглихз. У доповіді цьогоінституту зазначалося, що на ефективність роботи британськихкомпаній згубно впливає диктаторський і владний стиль керів-ництва. Цей стиль негативно позначається і на стану здоров'я тамотивованості працівників.

Якими б не були начальники, їх стиль управління має бутипослідовним, бо непослідовність як за ліберального, так і диктатор-ського керівника породжує безцільну діяльність. Американськийфахівець у сфері менеджменту зазначав, що менеджмент — це мис-тецтво змусити трьох людей виконувати роботу саме трьох людей.

Мабуть, у більшості українських компаній працівники ще за-лишаються призвичаєними до авторитарного стилю керівництва.Перехідний характер вітчизняної економіки, очевидно, віддає пе-ревагу вольовим начальникам, які здатні ризикувати і нести від-повідальність за ризики.

Далі типізацію начальників розглянемо дещо з більшими по-дробицями.

Статистичні спостереження вказують на те, що приблизно 70%працівників звільняються з роботи з огляду на те, що у них не скла-лися нормальні взаємини з начальником.

Біографії людей, які стали начальниками, без сумніву виріз-няються між собою. Все ж таки помічено, що ті, кому судилосястати начальником, досить добре обізнані з людською психологі-єю. Начальники бачать своїх підлеглих, про що свідчить і анекдотдалеких радянських років.

У колгосп приїхав лектор з лекцією про міжнародне становищеСРСР. Колгоспників зібрали у великому сільському клубі. Лекторчитає лекцію. Раптом зі свого місця у залі встає голова колгоспуі каже: «Миколо, а ну вийди геть із зали!» Колгоспник встає зісвого місця в іншому кутку зали і полишає її. Лектор продовжуєсвій виступ. Голова колгоспу знову встає зі свого місця і велить:«Петро, а ну вийди геть із зали!» Петро тихо встає і виходить іззали. Лектор продовжує свою справу. Голова колгоспу знову встаєзі свого місця і командує: «Сидір, а ну вийди із зали!». Той встає іспокійно виходить.

Лекція закінчилася. Колгоспники зааплодували лектору. Голо-ва колгоспу повів лектора вечеряти. За чаркою лектор подякувавза організацію лекції і запитав, чому голова колгоспу трьом одно-сельчанам звелів вийти із зали, адже ті вели себе мирно і не беш-кетували. Голова відповів: «Бз..ть».

Лектор здивовано запитав: « А як ви про це знали?» Головавідповів: «Я то свої кадри знаю!»

Якщо начальник знає свої кадри, то і кадрам не завадить зна-ти начальника. Від такого знання багато у чому залежить роботафірми та атмосфера, що оточує працівників.

На думку психологів є такі типи начальників у зв'язку з їхставленням до роботи.

Тип 1. Перфекціоніст

Перфекціоніст — від англійського слова perfect, що означаєдовершений, досконалий. Перфекціоніст любить, щоб все було іде-альним. Як кажуть, — «за вищим розрядом». Настрій у перфекці-оніста негайно псується, якщо справи йдуть не так, як потрібно.Стандарти у такого типу начальників — завжди завищені. Він іу відмінно виконаній роботі зуміє знайти недоліки. Похвалу віднього дочекатися неможливо. Такий начальник може привселюд-но критикувати працівника і примушувати іншого співробітникапереробити виконану роботу. Перфекціоніст завжди керується пра-вилом: «Могло б бути і краще».

Порада. Критику такого начальника не слід брати близькодо серця. Він висловлює свою власну неадекватність. Те, що йомущось не подобається, — то його проблеми. Перфекціонізм часто ви-кликається невпевненістю начальника у своєму становищі.

Якщо працівник намагається у відповідь на критику начальни-ка стати найкращим працівником і не вчиняти жодних помилок,то це може призвести до протилежного результату. Якщо праців-ник боїться помилитися і не йде на розумний ризик, то це означає,що він не вдосконалить свої професійні навички. Не слід боятисябратися за нові завдання і ставити запитання. Якщо ж необхідно,то можна звертатися за допомогою до самого начальника. Не зава-дить завчасно скласти план дій щодо конкретного завдання і одер-жати на нього схвалення начальника. Це означатиме, що праців-нику вдалося перекласти на начальника частину відповідальності.

Тип 2. Ретроград

Це — консервативний тип характеру. Основне правило ретро-града — «Хай все буде, так як було досі». Будь-які зміни у робочійобстановці або у колі обов'язків підлеглих такий начальник рішу-че відкидає . Навіть якщо зміни незначні. Ретрограда влаштовуєчинний стан справ. Ретроград — ворог змін. Ворожнеча до змінне завжди може бути відвертою. Ретрогради свою опозицію до змінможуть реалізовувати і прихованими та хитрими способами.

Порада. Найкращим підходом вважається пряме залученняначальника до процесу змін. Якщо він стане частиною цього про-цесу, то він менш зневажливо ставитиметься до нього. Ретрогра-ди сприймають зміни краще, якщо вони здійснюються поступовоі непомітно. За таких обставин ретрогради встигають звикнутидо них.

Тип 3. Локомотив

Цей тип начальника має звички виплескувати свої негативніемоції на людей, що його оточують. Викидання негативних емо-цій — це своєрідний випуск пару.

До підлеглих «локомотив» ставиться вороже. Підлеглих вінвважає нікчемами. За першої ж можливості всі невдачі звалюютьсяна підлеглих.

Подібно справжньому локомотиву, такий начальник тягнена собі роботу всього офісу. Він діє диктаторськими і тиранічнимиметодами. Дії локомотиву вписуються у правила: «Є дві точки зоруз цього питання — моя та неправильна» і «Буде або так як я сказав,або ніяк».

Порада. Таким начальникам не слід піддаватися. З ними слідборотися, використовуючи ж їхню зброю. Начальник має чітко зро-зуміти, що таке ставлення вас абсолютно не влаштовує. Якщо допе-че, то не завадить поскаржитися начальству начальника, вказавшищо поведінка боса гальмує діяльність всього офісу. У боротьбі проти«локомотива» бажано об'єднатися з іншими співробітниками.

Тип 4. Пофігіст

Поняття походить від слова «фіга». Кажуть, що у далекі радян-ські часи президент Академії наук УРСР Б. Є. Патон якось сказав:«У нас в Академії — суцільна електрифікація. Всім все — до лам-почки». Пофігіст роботу не сприймає серйозно, хоча є начальником.У підлеглих формується враження, що пофігіст знає про роботуменше, ніж вони. Лозунгами пофігіста є: «Робота може почекати»,«Робота — не вовк, у ліс не втече».

Порада. Маючи такого начальника, працівникам доведетьсяпродумати для себе завдання та встановлювати обов'язки. Спочаткуце подобається підлеглим. Згодом така невизначеність розпочинаєдратувати.

Доречною тактикою у такому разі є показ себе як незамінно-го працівника і взяття на себе частини обов'язків начальника.Психологи радять працівнику стати найкращим помічником на-чальника, супроводжувати його як тінь на всі наради і важливізустрічі. Не виключено, що згодом ваші ділові хисти будуть помі-чені начальством вашого начальника і, можливо, вам дістанетьсяначальницьке крісло.

Тип 5. Трудоголік

Трудоголік прибуває на роботу спозаранку, а йде з неї пізноввечері. Особистого життя він не має. Весь його час це — робота,робота, робота. Такого ж ставлення до роботи він вимагає і від сво-їх підлеглих. Найкращим працівником, на думку трудоголіка, єне хто інший як він. Вважає, що його жертовність належним чиномне оцінена. Трудоголік є кривавою раною всього колективу.

Порада. Помічено, що такі начальники люблять грубе підла-бузництво. Слід постійно підкреслювати внесок трудоголіка у ро-боту компанії. З таким начальником доречно радитися навіть тоді,коли у цьому немає потреби. Варто підкреслювати його ціннийжиттєвий досвід. Начальник вважатиме вас гарним працівником,навіть, якщо ви відмовлятиметеся працювати у позаурочний час.

Існує й інша класифікація начальників, беручи до уваги їхособисті якості. До таких начальників потрібно теж застосовуватиособливі підходи. Про те, чи влаштовує вас ваш начальник, частоможна зрозуміти під час першої співбесіди.

Владний. Такий начальник — прямолінійний. Його мислен-ня — категоричне. Він запитує і говорить, як кажуть, без вступу.Коливання йому не властиве. Своєю поведінкою у цілому і мовоюзокрема начальник демонструє, що саме він є головною особою.Такий начальник встановлює тотальний контроль над всім і всіма.Поразки існують не для нього. Він виграє для того, щоб програлиінші. За такого начальника працівникам не залишається нічогоіншого як бути солдатами і виконувати накази свого командира.Працівники хіба що для самовтіхи можуть згадати такий анекдот.

Спрашивают еврея:

Абрам, Вам нравится Ваша Сарра?

Тот отвечает:

А что мне остается делать?

Порада. Не варто показувати владному шефу свою незалеж-ність. Недоцільно говорити йому, що він — неправ. Такому на-чальнику доцільно піддакувати. Зокрема, спочатку не викладатиправильне вирішення того чи іншого питання, а запропонуватикілька варіантів, поміж яких є і найкращий. Начальник «клюне»на таку приманку, зупиниться на найкращому варіанті і буде впев-нений, що це саме він розв'язав ту чи іншу проблему.

Амбіційний. Дії начальника цього типу спрямовані на вико-нання завдань та досягнення певних цілей. Він вважає за неодмінневчасно і у повному обсязі довести все до конкретного завершення.Часто такого начальника мало що цікавить інше окрім результа-ту. Під час співбесіди про прийом на роботу цей начальник можецікавиться вашими успіхами на попередній роботі.

Союзник. Для такого начальника вирішальне значення маютьвзаємовідносини з підлеглими та психологічна обстановка у ко-лективі. Він ставиться до цього як до найважливішої складовоїробочого процесу. Начальник є ввічливим. Його цікавлять турботиі проблеми підлеглих. Його енергія спрямована на співробітництво.Від підлеглих він очікує справжньої зацікавленості у роботі. Вінне пригнічує емоції і думки працівників. У команді встановлюєтьсямир і взаєморозуміння. Щоправда бракує чіткості в управлінні.У документації — безладдя. Начальник не любить конфліктнихситуацій. Ухвалення рішень часто перекладає на інших.

Під час співбесіди про прийом на роботу такий начальник пере-важно цікавиться питаннями особистого характеру. Може, зрозу-міло, цікавиться і інформацією з резюме.

Недовірливий. Йому притаманна підозрілість. На співбесідіу зв'язку з прийомом на роботу начальник цього типу ставить неба-гато запитань Про кандидата на посаду він дізнається опосередко-ваними способами. Під час співбесіди він любить слухати, а не гово-рити. Керівники цього типу дуже замкнуті. Вони вважають, що всідовкола них — вороги. Начальник нікому не довіряє. Він боїться,що його можуть обманути чи скомпроментувати.

Порада. Працюючи з таким начальником, слід, де тількиможливо, демонструвати безмежну відданість. Не завадить на-тякнути на ваші зв'язки з впливовими людьми та володіння вамиважливою конфіденційною інформацією. Цей керівник дуже за-цікавлений у тому, щоб у нього був хтось такий, що виконуватимероль ширми.