7.2.9. Сумісництво

магниевый скраб beletage

Сумісництво є досить усталеним явищем. Було воно ще й за ра-дянських часів. Очевидно масштаби сумісництва зросли післятак званої «перебудови» і розвалу Радянського Союзу. Працюва-ти на двох чи більшій кількості роботах стало модним. Спочаткубільшість людей вдавалися до сумісництва з огляду на матеріальнічинники, тобто заробити додаткову копійку у ті страшні часи, колистарий лад руйнувався, а новий — не створювався. Згодом для ба-гатьох сумісництво стало стилем життя. Друга робота може бутияк джерелом доходів, так і викликати творчий інтерес.

Більшість сумісників якусь роботу вважають основною, а іншіробочі місця — додатковими.

Нині широкого розвитку набуває таке явище як аутсор-синг. Компанії запрошують фахівців для разових консультаційчи виконання окремих проектів. Сучасний ринок праці створюєпопит на фахівців з кар'єрного портфоліо (portfolio career), — тоб-то людей, які одночасно працюють у різних сферах. За кар'єрногопортфоліо з'являється можливість комбінувати прибуткову ро-боту — з приємною, знання — з улюбленими заняттями (хобі),реальні досягнення — з фантазіями.

Досвід свідчить, що ті, кого влаштовує такий стиль професій-ної життєдіяльності, переходять на півставки, за основним місцемроботи, а решту часу опікуються виконанням разових замовленьу певній сфері діяльності. Є й такі, хто освоює різні ролі у рамкаходнієї спеціальності чи компанії. Важливим є вміння концентру-ватися. Діяльність підходить комунікабельним працівникам.

У кар'єрного портфоліо є і певні недоліки. Фахівцю, який пра-цює на засадах кар'єрного портфоліо, слід самостійно турбуватисяпро свою відпустку, лікування. Може бути й таке, що хтось із за-мовників не захоче, щоб такий фахівець виконував роботу ще йдля інших. Сидіти на двох стільцях часто буває вигідним, але жне слід забувати, що коли женешся за двома зайцями, то не пій-маєш жодного.

Фахівці радять дотримуватися наступних правил, працюючисумісником.

Доцільно не повідомляти керівництву за місцем своєї осно-вної роботи про наявність додаткового підробітку. Ця пересторогадоречна і тоді, коли додаткова робота виконується у вільний час.У начальника може виникнути заздрість до доходів співробітника.Начальник може дійти висновку що його підлеглий працює не зповною віддачею на своєму основному робочому місці і у нього за-лишається чимало енергії для підробітків. Керівник може більшприскіпливо контролювати підлеглого, навантажувати його до-датковими обов'язками. Праця на другій фірмі може також тлу-мачитися як зрада корпоративних інтересів.

Слід визначитися з пріоритетами. Роботи не повинні накла-датися одна на іншу. Доцільно концентруватися на роботі, якавиконується у певний час. Тобто потрібно належним чином вико-нувати завдання, як за основним, так і додатковим місцем роботи.Одна робота не повинна шкодити іншій.

Для того, щоб успішно працювати на двох роботах, не зава-дить завести щоденник для запису того, що потрібно виконуватина обох роботах. Щоденник має містити контактну інформацію.Щоденник має стати важливим помічником. Якщо працівник євпевненою, організованою і самостійною людиною, то він, можевпоратися з виконанням функціональних обов'язків як за осно-вним, так і за додатковими місцями роботи.

Слід дотримуватися певного балансу між роботою і відпочин-ком. Не дивлячись на завантаженість роботою, має передбачатисячас і для особистого життя, інакше життя перетвориться в каторгу.

Якщо не відпочивати, то можна заробити проблеми зі здоров'ям івтратити всі місця роботи.

7.2.10. Релокація

Це поняття означає переведення працівника на роботу у іншийпідрозділ великої компанії або кардинальну зміну співробітникомсфери своєї діяльності. У деяких компаніях релокація менеджерівє складовою програми з розвитку співробітників.

Часто має місце ситуація за якої співробітник регіонально-го підрозділу досяг певного рівня професіоналізму і готовий по-сісти вищу за значенням посаду, але у регіональному підрозділінемає відповідних вакантних посад. У такому випадку керівництвокомпанії пропонує йому переїхати до іншого регіону або у штаб-квартиру компанії. Найчастіше релокуються виробничники, ло-гісти та управлінці різного рівня.

Нині менеджери погоджуються на переїзд не лише з оглядуна матеріальні вигоди, але й беруть до уваги серйозні і цікаві за-вдання, які очікують їх на новому робочому місці. Переїзд вигід-ний і фінансово. Його оплачує компанія. Компенсуються витратина оренду квартири. Платня на новому місця роботи встановлюєть-ся вищою, ніж на попередньому.

Новий проект, розпочатий «з нуля» на новому робочому місці,є серйозним внеском в кар'єру. Він дозволяє максимально виявитиуправлінський та організаційний потенціал менеджера. Такі про-екти часто привертають увагу молодих і амбіційних менеджерів,які не бояться самостійно ухвалювати рішення.

Компанії, які запрошують фахівця з іншого місця, зазвичайнамагаються максимально задовольнити потреби цього співробіт-ника та його сім'ї. Надається квартира на весь час дії контракту,сприяють влаштуванню дітей у дитячий садок чи школу. Релока-ційні пакети є різними. Це слід брати до уваги.

Коли у співробітника закінчується термін дії контракту, то вінможе залишитися і далі працювати на новому місці, але вже безрелокаційних пільг. Співробітник може повернутися до попере-днього місця свого проживання або знову переїхати, одержавшиновий релокаційний пакет.

Релокація, окрім позитивних аспектів, має і негативний. Осно-вний мінус роботи у регіоні, проживанні у невеликому місті чи се-лищі, — це нехватка спілкування і культурного дозвілля. Великоюпроблемою є вмовляння дружин менеджерів на переїзд. У зв'язкуз цим вони часто втрачають свою роботу. Виникають складності ітоді, коли у сім'ях є діти.

Переїжджаючи до іншого міста, працівнику слід оцінити всіобставини, що стосуються переїзду і потім ухвалити потрібне длясебе рішення. Переїзд ніколи не був простою справою. Перед тимяк погодитися, потрібно добре подумати.