7.2.11. Дауншифтинг

магниевый скраб beletage

Дауншифтинг — це явище, коли перспективний висококвалі-фікований фахівець змінює свою професію і розпочинає працювати«з нуля». Колеги і попереднє начальство такого фахівця ставлятьсядо нього осудливо. Психологи ж стверджують, що не вбачають у по-ведінці дауншифтера нічого кепського. Вони вважають, що рішен-ня про зміну професії є складовою розвитку особистості. Психологивважають, що дауншифтинг є усвідомленою відмовою від чужихцілей, традиційного розуміння кар'єри, пошуком нових шляхів.Дауншифтинг на вітчизняному лексиконі відомий як «крок набік».

Дауншифтинг є складовою еволюції людини, яка тривалийчас перебуває у стресовій ситуації. Така людина працює зарадизаробляння грошей. На певному етапі свого розвитку вона розу-міє, що більше так працювати не може і розпочинає пошук новихшляхів для свого розвитку. Психологи вказують, що будь-якийрозвиток особи є явищем позитивним, а будь-який розвиток беззмін трапляється рідко.

Людина усвідомлює, що може жити далі лише у тому випадку,коли буде отримувати задоволення від роботи. Тоді вона розпочинаєзгадувати, що їй подобалося у житті, розпочинаючи з дитинства.За дауншифтинга відбувається рух у напрямі від роботи до справи.

Дауншифтинг суперечить корпоративній культурі. За неї людивиснажливо працюють впродовж багатьох років, щоб зароблятигроші на придбання благ, які врешті-решт виявляються ефемерни-ми. У цій ситуації люди спочатку працюють, а блага — отримуютьзгодом. Час праці і час благ — розділені. Між ними пролягає зна-чна дистанція.

Ритм життя на засадах корпоративної культури триває дотипоки людина зрозуміє, що бажані блага ніколи не прийдуть.

До свого рішення про кардинальну зміну професії людина йде,як правило, довго. Зовнішньо це буває непомітним. Коли ж рішен-ня оприлюднюється, то оточуючі фахівця люди його не розуміютьі вважають спонтанним.

Дауншифтинг — переломний момент у житті людини. Людинарізко змінює сферу своєї професійної діяльності тоді, коли вона вжефізично не може знаходитися у своєму становищі.

Людина, яка розпочинає нове професійне життя, зазвичай,втрачає матеріально. Оскільки у дауншифтера є сім'я, то їй не про-сто змиритися з втратою частини доходів. Виникають конфлікти.Дауншифтинг — це ще й певна втеча від відповідальності за інших,яка добряче обридла.

Дауншифтери у більшості своїй є людьми з життєвим досвідом.Вони вже мають певну систему виживання. Дауншифтери поли-шають, всупереч суспільній думці, високі посади для того, щобопікуватися чимось своїм. Вкладаючи душу в улюблену справу,вони не відчувають страх за те, що у них щось не вийде. Як пра-вило, виходить. Дауншифтери отримують задоволення від самогопроцесу своєї діяльності. Знову ж таки, як правило, добробут по-вертається до них та їх сімей.

Скільки б суспільство не твердило, що головне у житті — цегроші, очевидно більшість працівників вважає, що робота має при-носити задоволення. Вона має надавати можливості для самореа-лізації.

Якщо ви не відчуваєте задоволення від своєї роботи і дійшливисновку, що припустилися помилки у виборі професії, то ніколине пізно цю помилку виправити. Зрозуміло, добре якщо людинавизначається з вибором своєї професії, скажімо, так років до 35.Чим старшою є людина, — тим складніше що-небудь змінювати у їїжитті. Таке спостереження не слід вважати абсолютною догмою.Було немало випадків, коли люди і після 40-45 років з успіхомзмінювали сферу своєї діяльності. Наприклад, ставали консуль-тантами, викладачами тощо. Головне — щоб бажання про змінудіяльності було усвідомленим і сильним.

Ухвалюючи рішення про зміну професії, слід брати до увагите, що нову професію доведеться розпочинати, швидше за все, знижчої сходинки кар'єрної драбини, порівнюючи з тією, яка буладосі. Досвід працівника у суміжних сферах може відіграти значнупозитивну роль у побудові своєї подальшої кар'єри. Рекрутери ре-комендують шукати такі вакансії, де може у дещо іншому ракурсізгодитися попередній досвід працівника.

Психологи радять людям, які виявили бажання змінити про-фесію, враховувати таке.

До зміни слід готуватися серйозно і ретельно. Слід вивчитита проаналізувати всю доступну інформацію про ту сферу діяль-ності, якою забажали опікуватися. Слід усунути проблеми у своїйпідготовці. Якщо одержання другої вищої освіти є довгим і дорогимпроцесом, то слід повчитися на короткотермінових курсах, взятиучасть у семінарах, освоїти необхідне програмне забезпечення, по-ліпшити знання з іноземної мови, почитати професійну літературу.Не виключено, що після цього ваше бажання змінити професіюрозвіється як туман. Недарма ж чорногорці кажуть: «Якщо дужехочеться працювати, то необхідно сісти, подумати, відпочити і ба-жання зникне».

Зазначене вище можна виконувати, не кидаючи ту професію,яка вже набридла. Опікуватися новою професією потрібно післяпевної підготовки до неї. Потенційні роботодавці зацікавлені у під-готовлених працівниках.

Якщо наявний досвід лише частково задовольняє потенційногороботодавця, то доведеться докласти зусиль до того, щоб перекона-ти його взяти вас на роботу. Роботодавця цікавитимуть чинники,які змусили працівника змінити професію. Роботодавець побою-ватиметься, що через певний час цей працівник знову може дійтивисновку про пошук нової професії. Роботодавця цікавитимуть тіздібності працівника, які він може підтвердити вже реалізованимипроектами. Серйозним аргументом на вашу користь буде виконан-ня вами у минулому певних обов'язків, які виходили за межі колаосновних функціональних обов'язків, але схожих з тією діяльніс-тю, якою б хотіли опікуватися.

Слід зазначити, що дауншифтинг не обов'язково передбачаєперехід на роботу до нового роботодавця. Дауншифтинг може від-буватися і у межах тієї фірми, де працюєте. Якщо мова йде пророботу у суміжній сфері у компанії, де працюєте, і для цього маєтепрофесійний досвід, але ще недостатньо певних навичок, то вартоподивитися на те, що може запропонувати ваша компанія. Ймовір-но, що керівництво компанії з розумінням поставиться до вашогобажання змінити професію у рамках компанії. Можна дочекатисяколи у компанії з'явиться вакансія, що зацікавила вас і запропо-нувати керівництву компанії не лише свою кандидатуру, а й про-граму своєї діяльності на цій посаді.

Західні експерти вважають, що найдієвіший шлях у реалізаціїдауншифтингу — це користатися мережею знайомств. Слід звер-нутися до людей, які вас добре знають і які зможуть якщо і не за-пропонувати нову роботу, то дати вам гарні рекомендаційні листи,зробивши наголос на тих ваших якостях, які є важливими для новоїсфери діяльності.

Компанія «Келлі Сервісіз» у травні 2008 року оприлюдниларезультати соціологічного опитування, що було проведене у 33 кра-їнах світу, у тому числі і в Україні. Майже 59% українців жалку-вали про вибір професії. За цим показником Україна виявиласяна другому місці, поступившись першим місцем лише Мексиці.У переліку країн, працівники яких були найбільше незадоволени-ми шкільною освітою, виявилися Швеція, Норвегія, Данія, Туреч-чина, Україна, Росія та Італія. Лише 37% українців на питання проякість шкільної освіти відповіли позитивно. У Німеччині, Франціїта Китаї 42% респондентів відповіли, що добре підготовлені шко-лою до професійного життя.

У так званих «нових індустріальних країнах» (Китай, Індія,Індонезія) від 76% до 80% респондентів оцінювали професійно-тех-нічну освіту на «відмінно». Пересічно ж у країнах, де відбувалосяопитування, до системи професійно-технічної освіти не мали пре-тензій 65% респондентів.