8.1. Становленнявзаємин

магниевый скраб beletage

8.1.1. Правила і поради

Оскільки значна частинажиття людини проходить на ро-боті, то й зрозуміло, що атмосфе-ра довкола її робочого місця ві-діграє неабияку роль. Сховатисявід світу у діжці вдалося лишефілософу Діогену.

Дослідники університетуМіссурі-Колумбія (США) вста-новили, що сміх і жарти на ро-боті покращують пізнавальнінавички, емоційний стан тапродуктивність працівників.Дослідники також виявили,що гумор допомагає конкурен-тоспроможному веденню бізнесуі підтриманню гармонійної пси-хологічної атмосфери.

Британська фірма «OfficeAngels» виконала у 2008 роціопитування, що стосувалосяелектронної пошти. Виявило-ся, що офісних працівників

втомлювало написання й одержання електронних листів у меж-ах колективу і вони віддавали перевагу живому спілкуванню. Зогляду на відсутність прямого контакту погіршуються взаємини зклієнтами й колегами. Проблеми розв'язувалися, коли один деньна тиждень відводився на живе спілкування.

Канадські вчені з Університету провінції Альберта, які впро-довж кількох років спостерігали за діяльністю низки закладів,дійшли висновку, — щоб на 60% знизити прогули і на 75% під-вищити продуктивність, слід на роботі підтримувати дружню іморально сприятливу атмосферу. У гарній службовій атмосферіу працівників також різко зростають задоволення від роботи тапрацездатність.

Згідно з даними онлайнового опитування, яке весною 2008 рокувиконав один із сайтів, що опікуються працевлаштуванням, нео-хайні та грубі колеги змушують працівників звільнятися з робо-ти. Двома головними причинами звільнення з роботи респондентиназивали недотримання колегами особистої гігієни та грубість зїх боку. Огиду викликали крик, кражі, неохайні письмові столи,лайки та звички, що подразнюють інших. Наприклад, клацанняшариковою ручкою.

Поміж тих, хто звільнявся, кожен третій скаржився керівни-цтву на поведінку своїх колег, але такі скарги начальство ігнору-вало.

Весною 2008 р. одна соціологічна компанія виконала опитуван-ня поміж менеджерів середньої ланки. Вони відповіли, що атмос-фера у компанії є основним чинником, який штовхає працівниківшукати собі нові робочі місця. Матеріальні міркування (зарплата)були на другому місці.

Під атмосферою у компанії розумівся налаштований навколороботи побут.

Один з висновків дослідження — правильно вчиняють ті робо-тодавці, які дозволяють своїм працівникам займатися на робочомумісці розв'язанням своїх проблем. Чим менше співробітник думаєпро побут, тим повніше він віддається роботі, а з огляду на це зна-чно скорочуються втрати робочого часу.

Гумористи стверджують, що найреспектабельніша компаніянічим не відрізняється від зоопарку. Поміж співробітників ком-панії завжди є осли, козли та косолапі ведмеді. З усіма ними спів-робітнику доводиться працювати. Необхідно знаходити належнийбаланс між своїми бажаннями та вимогами пристойності.

Гострі зуби. Милих людей люблять всі. Дехто це робитьщиро, а дехто — удавано. На милих людей зручно списувати всіпомилки, промахи і недоробки. Щоб цього не трапилося, слід себезахищати від зазіхань оточуючих. Себе захищати потрібно достат-ньо рішуче, але не агресивно. Вказівка товариша Сталіна про те, щоворога слід бити на його ж території тут недоречна. Швидше за всеворога потрібно бити, якщо він вторгнувся на вашу територію.

Маскування нори. Слід завжди робити вигляд, що вамне до байдикування, хоч насправді така можливість існуватиме.Робоче місце завжди має створювати враження, що роботи — нероз-початий край. Автор цієї книжки знав одного колегу, який післязахисту кандидатської дисертації втратив інтерес до науки і нічогобільше не робив. Все ж таки на своєму столі тримав розгорнутукнигу, щоб створити враження плідної роботи. Колеги це поміти-ли. Заламали книжку так, що вона відкривалася завжди на однійі тій же сторінці. «Показуха» ще довго тривала.

Подолання розпорошеності. Рекомендується створюватиу компанії якнайширше коло знайомств. Завдяки чому такий спів-робітник найраніше дізнаватиметься про важливі новини, користу-ватиметься у компанії популярністю і створюватиме підстави длясвого подальшого кар'єрного просування.

Чепуріння. Зовнішність відіграє важливу роль кар'єрномузростанню. Підтягнутий, привабливий, зі смаком одягнутий спів-робітник в очах оточуючих має значні переваги над стомленимпрацівником, одягнутим як заманеться.

Простір. Кажуть, що коли всі співробітники знаходятьсяу постійній взаємодії і легко підмінюють один одного, то це йдена користь компанії, але не на користь співробітникам. Гумориститвердять, що колективна праця не прикрашає життя людини. Цежиття прикрашає відчуття унікальності. Слід робити все від вас за-лежне, щоб ви були справді незамінним, принаймні, на невеличкійділянці роботи.

Далі — стисло про те, як не зганьбитися в очах колективу. Пси-хологи кажуть, що страх зганьбитися є притаманним кожній лю-дині. У більшості випадків багато людей схиляються до так званої«обхідної тактики». Це означає, що вони намагаються уникнути си-туацій, за яких вони могли б почувати себе дискомфортно. Якщо жпостійно дотримуватись такої тактики, то можна прогавити масуможливостей для свого зростання.

Зрозуміло, що кожна людина має свій аршин для виміру своєїганьби. У абсолютно однакових незручних ситуаціях різні людиповодяться по-різному. Дехто аж згорає від сорому. Інша людинадо халепи, у яку вона потрапила, ставиться спокійно, ніби нічогой не трапилося.

Зазначимо кілька прийомів, що стосуються того, як не датиганьбі прилипнути до душі людини.

Гумор. Психологи рекомендують у тих випадках, коли люди-на потрапляє у халепу, покликати на допомогу свою ж дотепність.Гострий розум — найкращий помічник. Той, хто вміє посміятисянад собою, тим більше разом з іншими, не буде відчувати ганьби.Звичайне відчуття гумору може виручити людину за будь-якоїхалепи. Гумор піднімає настрій і звільняє від ніяковості за най-складніших ситуацій. Та людина, яка сміється разом з іншими,відсторонюється від ганьби і згодом згадує зі сміхом ту ситуацію,у яку вона потрапила.

Зізнання. Якщо на людину тисне страх припуститися якоїсьпомилки чи недоречності, то слід негайно ж про це сказати ото-чуючим. Такий прийом розряджає обстановку. Оточуючі стаютьбільш схильно налаштованими. Страх, якщо й повністю не зникає,то значно зменшується. У результаті виступ з лекцією перед вели-кою аудиторією чи інший захід відбувається, якщо й не блискуче,то цілком пристойно.

Вибачення. Якщо людина ненароком наступила комусьна улюблений мозоль, то найдоречніше їй за такої ситуації негай-но і щиро вибачитися. Щирість очищає совість.

Ігнорування халепи. Трапляється низка ситуацій, на якіпросто не варто звертати увагу оточуючих. Наприклад, людинащось бовкнула неоднозначне. Різні люди по-різному можуть те тлу-мачити. Найкращий вихід — продовжувати говорити ніби нічогой не трапилося. У подальших словах можна акуратно виправитипромах.

Далі розмова піде про правила впливу на людей.

Існує чимало способів змусити когось зробити те, що вам по-трібно. Можна з цією метою здійняти лемент. Можна вдатися до за-лякування. Можна бути милим. Можна вдатись до вмовлянь. Ка-жуть, що сила не є найкращим способом переконання. Відомо ж зприслів'я: «Силоміць милим не будеш».

Вміння переконати людей виконати не лише ваші розпоря-дження, а й прохання — це справжнє мистецтво.

Способи впливу однієї людини на іншу вже давно цікавлятьпсихологів і соціологів. Друга світова війна рішуче стимулювалазростання інтересу до цієї проблеми. Ця проблематика тоді буладуже важливою для використання її результатів з метою пропа-ганди серед військ противника та ведення психологічної війни.

Чинники впливу однієї людини на іншу, зрозуміло ж, можнавикористовувати і з мирними цілями. Наприклад, відволікатисявід своєї роботи і допомогти вам.

Далі мова піде про те, як змусити колег зробити те, що вампотрібно.

Позитивний нетворкинг. Поняття означає, що потрібноінвестувати в інших, щоб у разі виникнення потреби можна булопокластися на почуття вдячності. Практика свідчить, що люди за-звичай готові допомагати тим, хто раніше допоміг таким людям.Способом: «ти — мені, я — тобі» не можна зловживати в тому плані,що занадто часте нагадування про борги може викликати негатив.

Спільний знаменник. Допомогу швидше нададуть колеги, зякими у вас є щось спільне. Завжди простіше домовитись з тими,з ким у вас склалися гарні особисті взаємини.

Авторитет. Набагато простіше переконати людину вико-нати ваше прохання, якщо така людина вважатиме вас експертому своїй галузі. Якщо та людина у цьому не переконана, то слід по-прохати когось відрекомендувати вас їй у вигідному для вас світліі забезпечити таким чином досягнення вашої мети. Авторитет екс-перта слід постійно підтримувати. Він автоматично не зберігається.Якщо авторитету не приділяти уваги, то його можна і втратити.

Вже нині далекого 1955 року у Техасі влаштували експери-мент. Вулицю на червоне світло світлофору переходив джентльмен,одягнутий у діловий костюм, краватку, золоті запонки. Кількістьпішоходів, що йшли слідом за таким авторитетом зростала більшніж втричі, порівняно з ситуацією, коли авторитета не було.

Симпатія. Простіше від людей одержати на щось згоду,якщо ви їм подобаєтеся. Робота у компанії чи в організації перед-бачає певний рівень дисципліни. Проханнями зловживати не мож-на. Про створення позитивної атмосфери і гарну репутацію думативарто, але щоб це не зашкодило злагодженій діяльності, яка спря-мована на досягнення цілей компанії.

Психолог Олег Жиглов сформулював чотири правила поведін-ки з метою сподобатися співробітнику.

Частіше посміхайтеся.

Вмійте уважно слухати людину і намагайтеся зрушити їїдо розмови про неї саму.

Слід якомога швидше знайти у розмові тему, яка для спів-розмовника є близькою і цікавою.

З першої миті намагайтеся проникнути в душу людини, а цеможливо тоді, коли у вас до неї є інтерес.

Насамкінець цієї рубрики мова піде про пильність. Здавна буловідомо, що стіни мають вуха і все чують. Для того, щоб почути, прощо говорять за стіною, достатньо до стіни притулити чашку, до днаякої приставляє вухо підслуховувач. Нині інформацію можна ви-відати і за допомогою комп'ютера.

Американська компанія «Cyber-Ark», що працює у сферікомп'ютерної безпеки, провела дослідження. Виявилося, що ко-жен третій співробітник ІТ-відділу у всьому світі використовуєадміністративні паролі для одержання доступу до інформації прозарплату своїх колег, їх особисте електронне спілкування та про-токоли секретних нарад.

33 відсотки опитаних співробітників ІТ-відділів з різних кра-їн зізналися, що використовували адміністративні паролі для та-ємного ознайомлення з особистим листуванням своїх колег. 47%опитаних зізналися, що із задоволенням проглядають звіти продокументи, що не стосуються їх посадових обов'язків.

Ця компанія стверджувала, що привілейовані паролі зміню-ються значно рідше, ніж паролі користувачів. Це дає можливістьодержання доступу до конфіденційної інформації співробітникамиІТ-відділів, навіть, після їх звільнення зі служби.

Нині сім з десяти компаній у світі покладаються на незахищеніметоди обміну секретною інформацією. 35 відсотків використо-вують для цього електронну пошту, ще 35% залучають кур'єрів,а 4% — надсилають її звичайною поштою.

Психолог з Гарвардської школи бізнесу Робін Ебрахамс дійшлависновку, що використовування електронної пошти, текстовихповідомлень та плеєрів iPod призводить до поширення глобальної«епідемії сором'язливості ». Раніше лише 40% людей зізнавалися,що відчувають себе невільно, знаходячись у незнайомому това-ристві. Нині цей показник сягнув 50 відсотків — так стверджуєР. Ебрахамс. Епідемія сором'язливості набула найбільшого поши-рення у високотехнологічній Японії, а найменшого — у неспокій-ному Ізраїлі.

Психолог стверджує, що зрослі замкнутість і скованість вжестали медичною проблемою. Її розв'язання є можливим за допо-могою навчання людей навичкам поведінки у суспільстві.

Люди здійснюють он-лайн-покупки, слухають музику на своїхплеєрах iPod, а не по радіо, надсилають один іншому електроннілисти замість того, щоб просто поговорити. У результаті форму-ється щоразу складніше соціальне середовище, з яким поки-щоне вміємо взаємодіяти.

Не всі фахівці погоджуються з висновками Р. Ебрахамс. На-приклад, зазначають, що електронна пошта та текстові повідо-млення прискорюють процес комунікації. Вказують, що прослу-ховування музики за допомогою плеєрів є явищем позитивним, болюди з різними смаками слухають різну музику і не нав'язуютьсвої смаки іншим.

Виконане німецькими вченими соціологічне опитування ви-явило, що кількість соціальних контактів і рівень освіти знаходять-ся у зворотній залежності. Вчені стверджували, що освіта сприяєсамотності і не допомогає формуванню соціальних зв'язків.

Результати дослідження вказували на те, що студенти впро-довж свого навчання звикають шукати друзів та партнерів лишеу вузах, а потім за звичкою намагаються шукати їх лише на роботі.Інші шляхи формування нових контактів стають для них важко-доступними.