РОЗДІЛ 9ГЕНДЕР

магниевый скраб beletage

У цьому розділі познайо-мимося з наявністю у робочихвідносинах, поряд з чолові-чим, ще й жіночого елементу.Всього розмаїття ситуацій роз-діл, можливо, і не охопить, алена найважливіші з них він кинесніп проміння. Проблема поєд-нання жінки і роботи є такою,яку неможливо проігнорувати.Якщо ж, окрім жінки і роботи,у мереживо вплітається ще й чо-ловік, то створюються норми —від яких дух перехоплює. До-слідження, виконане 2007 рокуросійським аналітичним цен-тром Юрія Левади (син відо-мого українського радянськогописьменника) виявило, що сус-пільство віддає належне оцінціпраці жінок. 81% респондентіввважали, що жінки мали пере-ваги перед чоловіками у сферівиховання дітей, 38% — у мис-тецтві, 23% — у бізнесі, 18% —у науці, 16% — у спорті та14% — в управлінні державою.