11.5. Причини недостатнього делегування керівниками своїм підлеглим повноважень

магниевый скраб beletage

Делегування може стати додатковою силою для досягненняпоставленої цілі, але для цього необхідні ефективні комунікації. Під-леглі повинні добре розуміти бажання керівника, а останній повиненпримусити підлеглого своєчасно і якісно виконати поставлене за-вдання. Дослідженнями У. Ньюмена виявлено ряд причин, які впли-вають на небажання керівників делегувати повноваження, а підлеглих- ухилятися від додаткової відповідальності. Серед основних виділя-ємо:

Помилкова думка, що сам керівник цю роботу зробить кра-ще. Це означає, що він і повинен її зробити замість підлеглого. Хиб-ність цієї думки полягає в тому, що особисте виконання цього за-вдання перешкоджає виконанню прямих обов'язків керівника, а та-кож не підвищує кваліфікацію підлеглих.

Відсутність довіри до підлеглих приводе до втрати останні-ми ініціативи, впевненості, постійних запитань і перестрахувань привиконанні своїх обов'язків.

Побоювання ризику. Керівники відповідають за роботу під-леглих і у них може виникнути страх з приводу невиконання делего-ваного завдання, яке породжує проблему, за яку їм доведеться відпо-відати.

Відсутність здібності керувати. Захоплення поточними спра-вами приводе до втрачання керівниками перспективних завдань орга-нізації і розподілу обов'язків між підлеглими.

Відсутність вибіркового контролю для попередження керів-ництва про можливі небезпеки. Керівник разом із делегуванням дода-ткових повноважень повинен створити ефективні механізми контро-лю для одержання інформації щодо праці підлеглих. Контроль спря-мовує підлеглого на досягнення поставленої цілі. Механізм контролюпопереджує виникаючу проблему.

Підлеглі, зі своєї сторони, не бажають відповідальності та уни-кають додаткових повноважень із наступних причин:

Підлеглий вважає що звернутися до керівника із запитом:"Що робити?" і "Як робити?" набагато легше, ніж самому вирішуватипроблему.

Підлеглий боїться критики за можливі помилки. Висока від-повідальність збільшує можливість зробити помилку і підлеглий ухи-ляється від неї.

У підлеглого відсутня інформація та ресурси, які необхіднідля успішного виконання завдання.

Підлеглий не впевнений у своїх силах.

Підлеглий вважає, що він і так завантажений роботою.

Додаткова відповідальність не надає додаткових стимулівпідлеглим.

Зі зростанням відповідальності збільшується об'єм роботи івиникає ризик для особи, яка її приймає. Більшість спеціалістів неприваблюють додаткові обов'язки, а керівництво організації в своючергу, не забезпечує стимулювання зростаючої відповідальності. Ос-новними видами стимулювання можуть бути: додаткова оплата, під-вищення по службі, присвоєння звання, подяки, створення комфорт-них умов праці.

Навчальний тренінгОсновні поняття

Класичні теорії. Неокласичні теорії. Організаційні концепції. Організація. Делегу-вання. Відповідальність. Повноваження. Норма управління. Принципи побудови структуриуправління. Правила створення структури управління. Принципи делегування повноважень.Причини недостатнього делегування повноважень.

Контрольні запитання і завдання

Розкрийте зміст класичних і неокласичних організаційних теорій.

Дайте характеристику організаційних концепцій.

Охарактеризуйте зміст понять "організація" і "делегування".

Визначте зміст понять "відповідальність" і "повноваження".

Розкрийте зміст і значення норм управління.

В чому полягає суть вертикальних і горизонтальних типів організаційної структу-ри.

Які існують основні типи адміністративного апарату.

Розкрийте зміст принципів побудови структури управління.

Які існують основні правила створення управлінської структури.

Розкрийте зміст принципів делегування повноважень.

Причини недостатнього делегування повноважень керівниками?

Причини уникнення підлеглими додаткових повноважень?

Література: 4; 11; 15.

12 Мотивація у менеджменті