12.4. Методи мотивації

магниевый скраб beletage

Методи мотивації працюючих - це частина організаційної ку-льтури. Основне призначення методів - забезпечення максимальногозалучення працюючих, володіючих знаннями, до вирішення загаль-них задач організації. В теорії виділяють наступні головні методи мо-тивації [11, с.226-227]:

Примушення - засновано на почутті страху підпасти покаран-ню, наприклад у вигляді звільнення, переводу на нижче оплачувануроботу, штраф та ін.

Винагородження - засновано на системі економічного (заробі-тна плата, премії, участь у прибутках тощо) та неекономічного (наго-рода, подяка тощо) стимулювання високопродуктивної праці.

Солідарність - розвиток у працівників власних цінностей і ці-лей, які близькі до цінностей і цілей організації, що досягається шля-хом переконання, виховання, навчання і створення сприятливого ор-ганізаційного клімату в організації.

Солідарності як методу мотивації надається велике значеннятам, де особливо цінять роль групової і командної роботи та прикла-дають зусилля для створення сприятливого клімату, який об'єднуєпрацюючих в єдиний цілісний колектив.

Застосування кожного методу мотивації або їх сполучення за-лежить від конкретних умов, в яких працює організація. В адмініст-ративних установах, заснованих на наказах і розпорядженнях, конк-ретне застосування методів примушення відносно дисципліни, по-рядку роботи, додержання норм, стандартів та інших вимог необхід-но. Використання мотивів примушення в творчих колективах можепринести велику шкоду, яка викликає загасання енергії пошуку, стра-ху здобуття негативного результату.

Використання винагородження засновано на положеннях теоріїпотреб в тому, що цілі, прагнення, цінності й поведінка виступаютьяк мотиви. Винагорода викликає віру людини в себе, дає надію на ус-піх у виконанні завдань, посилює бажання працювати з підвищеноювіддачею. Позитивні заходи діють ефективніше, ніж негативні.

В системі мотивації необхідно знайти вірне співвідношенняміж винагородою і покаранням. Негативна реакція керівництва ско-вує активність працівника, викликає негативні емоції, створює стре-сові ситуації, знижує в собі ступінь задоволеності. В той же час пози-тивна оцінка проведеної роботи підвищує самооцінку, мотивує тру-дову активність, посилює творчу ініціативу.

Ефективність економічних методів різко зростає при їх сполу-ченні з іншими, насамперед з моральними методами мотивування. Доморальних методів стимулювання відносимо визнання, яке може бутиособистим або публічним. Суть особистого визначення складається втому, що кращих працівників постійно згадують в спеціальних допо-відях вищому керівництву організації, їх персонально поздоровляєадміністрація з приводу ювілеїв і сімейних свят, залучають до розро-бки стратегічних планів розвитку організації. Але в Україні такапрактика не здобула широкого розповсюдження. Публічне визнанняскладається у розповсюдженні інформації про досягнення працівни-ків на спеціальних стендах (Дошка пошани), нагородження людейпочесними знаками, грамотами, внесення їх досягнень до спеціальнихкниг.

Специфічними моральними методами мотивації є похвала ікритика. Похвала повинна іти слідом за кожною гідною дією вико-навця і навіть за самим незначним позитивним результатом, здобутимним, але обов'язково конкретним, який сприяє досягненню цілей ор-ганізації. До цього морального методу пред'являють такі вимоги, якдозованість, послідовність, регулярність. Відсутність похвали, особ-ливо за добру роботу, несправедлива або нещира похвала де- моти-вують працівника, тому для підвищення її дієвості бажано викорис-товувати об'єктивні критерії. Критика є негативною оцінкою резуль-татів роботи окремих працівників або трудових колективів, результа-тів їх роботи. Критика повинна бути: конструктивною; стимулюватидії людини, які направлені на усунення недоліків, доброзичливою безобвинувачення; поважною по відношенню до підлеглого; зауваженнянеобхідно висловлювати в непрямій формі, а доводи повинні бути ар-гументованими. Не можна категорично вимагати визнання помилоклюдини, яку критикують; бажано підкреслювати можливість усунен-ня недоліків і продемонструвати готовність надати допомогу.

На жаль, в країні спостерігається падіння престижності праці,особливо у суспільному виробництві. Це стало наслідком того, щозначна частина населення, не маючи реальної можливості придбаннярізних благ за рахунок чесної і сумлінної праці, надає перевагу змен-шенню рівня власних домагань, зменшуючи потреби. В результатіспостерігаємо трудову пасивність, а відповідно споживчу пасивність.

Формою прояву трудової пасивності стало зниження у бага-тьох інтересу до підвищення кваліфікації і професійної майстерності.Навчання і творчість втрачають свої позиції. У частини працівниківпідвищилася незадоволеність працею навіть при зростанні заробітноїплати, оскільки посилилось відчуття несправедливого її розподілу.

Таким чином, стан трудової мотивації сьогодні характеризу-ється такими ознаками:

загальною трудовою пасивністю;

низькою значимістю громадських мотивів праці, службового,професійного і кваліфікаційного росту;

визначення соціального статусу особистості, як правило, понетрудовим критеріям;

бажання мати стабільну, престижну, високооплачувану роботу,яка забезпечує необхідний рівень потреб;

високим рівнем безробіття, особливо серед молоді, яка не можезнайти роботу за своїми здібностями;

надмірним захопленням грошовим стимулюванням, недоотри-манням певних психологічних та етичних норм, при нагородженні;

відсутність чітко сформульованих критеріїв і умови нагоро-дженя державними відзнаками, значне скорочення кількості рядовихпрацівників серед нагороджених;

зростаючий протекціонізм при висуванні на роботу і підви-щенні в посаді, в результаті чого до управління залучаються неквалі-фіковані кадри.

У менеджменті повинні використовуватися усі ефективні фор-ми зовнішнього впливу на працюючого, щоб він скоріше мотивувавсядо високоефективної праці.

Навчальний тренінгОсновні поняття

Мотивація. Мотив. Стимулювання. Інтереси. Потреби. Заряджувальний і розряджу-вальний мотиваційний клімат. Ранні теорії мотивації. Сучасні теорії мотивації. Методи мо-тивації.

Контрольні запитання і завдання

Розкрийте зміст мотивації, як основної функції менеджменту.

Визначите основні задачі мотивації.

Дайте характеристику етапів мотивації, як процесу.

Причини виникнення мотиваційних проблем з персоналом організації.

Охарактеризуйте зміст ранніх теорій мотивації.

В чому полягає суть змістовної концепції мотивації (теорії А. Маслоу, Д. МакК-лелланда, Ф. Герцберга).

Розкрийте сутність процесійної концепції мотивації (теорії В. Врума, Дж. Адамса,Л Портера - Е. Лоулера. Е. Лока, С.Скінера).

Дайте характеристику теорії мотивації соціального напряму і "якості трудовогожиття".

Розкрийте зміст методів мотивації.

Основні ознаки сучасного стану трудової мотивації.

Література: 7; 10; 11; 15.

13. Контроль у системі менеджменту