13.2. Види контролю

магниевый скраб beletage

На практиці використовується багато видів контролю, які закваліфікаційними ознаками діляться:

за направленнями впливу (зовнішній і внутрішній);за аспектами впливу (управлінський, фінансовий, господарсь-кий, технологічний);

по виконанню завдань (стратегічний, поточний, оперативний);

за суб'єктами контролю (ринку капіталів, колективних і коле-гіальних органів управління, державний і відомчий);

по вирішенню задач (лінійний, функціональний, операційний);за методами контролю (попередній, направляючий, фільтрую-чий, послідуючий);

за механізмами регулювання і саморегулювання (контроль ісамоконтроль).

Наводимо характеристику окремих видів контролю. В залеж-ності від суб'єктів господарювання, напрямів їх діяльності і особли-востей формування виділяють державний, внутрішній і громадськийконтроль і аудит [11, с. 196-197].

Державний позавідомчий контроль здійснюється спеціаль-ними органами державного апарату, діяльність яких поширюється наусі галузі національної економіки незалежно від їх відомчої підпо-рядкованості. В ході соціально-політичних та економічних перетво-рень державний контроль перетворився з домінуючого положення удореформеному періоді до звичайної практики, яка прийнята в умо-вах ринкової економіки виходячи із особливостей її державного регу-лювання на сучасному етапі.

Внутрішній контроль виступає складовою частиною системикорпоративного управління і здійснюється як безпосередньо керівни-цтвом та іншими посадовими особами господарюючого суб'єкта, такі його спеціальними контрольними службами. В свою чергу, внутрі-шній контроль може здійснюватися власником (через створення реві-зійних комісій або на договірній основі), виконавчим органом шля-хом створення спеціальної служби внутрішнього контролю (аудиту),або безпосередньо управлінським апаратом.

Аудит незалежний фінансовий контроль здійснюється на дого-вірній основі спеціальними аудиторськими фірмами з метою встанов-лення відповідності фінансово-господарських операцій, обліку і звіт-ності чинному законодавству, яке регулює економіко-правові відно-сини і діяльність господарських суб'єктів.

Громадський контроль здійснюється контрольними органамигромадськості і є самим масовим видом контролю. Громадський кон-троль, як і державний, з переходом до ринкової економіки набув сут-тєвої модернізації.

За сферою застосування розрізняють фінансовий і адміністра-тивний контроль.

Фінансовий контроль охоплює всі сфери діяльності організа-ції і здійснюється на основі вартісних показників, які дозволяють по-рівнювати планові витрати з фактичними. Фінансовий контроль здій-снюють спеціальні підрозділи: планово-фінансовий відділ, бухгалте-рія, ревізійні комісії, спостережні ради, а також економісти і бухгал-тери виробничих підрозділів. Функція фінансового контролю значноудосконалилась за рахунок використання комп'ютерної техніки, якадозволяє прискорити процес збору інформації.

Адміністративний контроль ведуть на всіх рівнях управлін-ня, який покликаний оцінювати діяльність співробітників. Він здійс-нюється постійно як спеціальними підрозділами, так і керівниками.

За джерелами контрольних даних виділяють документальний іфактичний контроль.

Документальний контроль здійснюється по документальнимданим. В якості джерел даних виступають бізнес-плани, кошторис,бюджетні завдання структурним підрозділам господарськихсуб'єктів, річна і проміжна бухгалтерська звітність, форми статисти-чної і податкової звітності, а також первинна документація.

Специфіка джерел документального контролю складається втому, що вони можуть бути як достовірними, так і недостовірними ,повними і неповними. Це в значній мірі обмежує можливості докуме-нтального контролю в повному і об'єктивному відображенні госпо-дарських процесів.

Фактичний контроль здійснюється за даними огляду безпо-середньо перевіряємого об'єкту. Перевага фактичного контролюскладається в тому, що він забезпечує безумовну достовірність даних.Але за відсутності необхідної інформації у всій повноті цей контрольне в змозі розкрити весь господарський процес, тому його необхіднопроводити з документальним контролем.

По охопленню перевіряємих об'єктів виділяють суцільний івибірковий контроль.

Суцільний контроль означає перевірку об'єктів (господарсь-ких операцій) в суцільному порядку і відзначається високою трудомі-сткістю, у зв'язку з чим використовується в окремих ланках фінансо-во-господарської діяльності.

Вибірковий контроль обмежується перевіркою окремого колаперевіряємих об'єктів (господарських операцій) по існуючим мето-дам їх вибору, на підставі яких формуються висновки.

По періодичності проведення виділяють систематичний (регу-лярний) і разовий (епізодичний) контроль.

Систематичний (регулярний) контроль проводиться, як пра-вило, з визначеною періодичністю і характерний для державного,внутрішнього і аудиторського контролю.

Разовим (епізодичним) в основному є громадський контроль,який обумовлюється тими чи іншими ініціативами.

За часом здійснення розрізняють попередній, поточний і під-сумковий контроль.

Попередній контроль здійснюється до завершення фінансово-господарських операцій (на стадії виконання затвердженого кошто-рису і проведення певних робіт) для попередження економічно-недоцільного використання коштів, а також інших дій.

Поточний контроль проводиться у процесі здійснення фінан-сових і виконання господарських операцій, а його результати викори-стовуються для оперативного регулювання виробництва і координаціїдіяльності структурних підрозділів.

Підсумковий (заключний) контроль пов'язаний з оцінкоювиконання організацією планів і складання нових. Передбачає повнийаналіз не тільки конкретних результатів діяльності за поточний пері-од, але й сильних і слабких її сторін.

Різноманітні види і форми контролю можуть мати суцільнийабо вибірковий характер. Вибірковому контролю, як правило, підля-гають ті рішення і розпорядження, для яких строки виконання не ма-ють великого значення.