13.3. Головні системи контролю

магниевый скраб beletage

До головних систем контролю, які функціонують в менеджме-нті, відносяться: фінансовий контроль, бюджетний контроль, конт-роль якості, контроль товарно-матеріальних запасів, операційний ме-неджмент, інформаційні комп'ютерні системи.

Мета систем контролю полягає у підвищенні ймовірності до-сягнення організаційних цілей та стандартів організацією. Менедже-ри використовують системи контролю для успішного виконання пла-нів [1, с.123-124].

Фінансовий контроль допомагає менеджерам спостерігати зафінансовою діяльністю підприємства, тобто знайти прибутковість абозбитковість діяльності підприємства.

Бюджетний контроль допомагає менеджерам порівнюватидоходи та витрати, пов'язані з різноманітною підприємницькою дія-льністю або запланованими показниками.

Контроль якості забезпечує менеджерів інформацією для оці-нки якості продуктів (послуг) та визначення їх конкурентоспромож-ності.

Контроль товарно-матеріальних засобів гарантує необхіднукількість сировини для виробничих потреб, а також зведення до міні-муму витрат на зберігання.

Управління виробничими операціями включає контроль запроцесами, пов'язаними з фактичним виробництвом товарів та пос-луг.

Комп'ютерно орієнтовані інформаційні системи використо-вуються для досягнення високої оперативності у здійсненні контролюі своєчасного реагування менеджерів на державну інформацію.

Системи контролю в управлінській практиці мають тенденціюзмінюватися в залежності від ступеня використання їх на різних рів-нях управління. Так, фінансовий контроль здійснюють керівники ви-щого рангу, а менеджери середньої ланки - використовують опера-ційний контроль.

Кожна система контролю акцентує увагу на різних питаннях тарізних етапах виробництва. Так, фінансовий контроль має тенденціюпроводитись по закінченню виробничого циклу, а операційний конт-роль здійснюється під час процесу виробництва. В свою чергу конт-роль якості повинен бути поточним для того щоб визначити відповід-ність продукції вимогам стандартів якості, а контроль товарно-матеріальних запасів проводиться до початку виробничого процесу.

Найбільш вагоме значення у менеджменті має фінансовий кон-троль, який включає вивчення звітності, аналіз фінансових співвід-ношень, порівняльний фінансовий аналіз та фінансовий контроль, якідопомагають менеджерам визначити становище в організації по від-ношенню до конкурентів. Для управлінського контролю важливі чо-тири типи співвідношень: ліквідність, управління запасами, управ-ління боргами і прибутковості.

Контроль і перевірка виконання стратегічних планів і програмпотребують налагоджування взаємозв'язаних систем контролю в ор-ганізаціях, які охоплюють підсистеми контролю за:

технологічними процесами;

якістю продукції та праці;

додержанням чинного законодавства, що регулює діяльністьпідприємства;

виконанням окремих завдань, напрямів та стратегічних про-грам і планів;

виконання рішень, вказівок, наказів, розпоряджень керівництваорганізації або підприємства;

додержання затверджених фінансово-економічних параметрівфункціонування підприємства.

Важливою залишається організаційна сторона контролю, якапов'язана з проблемами координації та встановлення порядку вне-сення необхідних змін у процеси запланованих робіт. У зв'язку з циммають бути визначенні заходи щодо координації контрольної діяль-ності різних контролюючих органів.

Контроль повинен бути присутній у будь якій діяльності, су-проводжувати кожну управлінську операцію щодо прийняття та ви-конання рішень. З цієї причини контроль не є функцією тільки одногоменеджера. Кожний управлінець повинен здійснювати контроль якчастину своїх посадових обов'язків. Контроль потребує залученнявисококваліфікованих працівників різного фаху, враховуючи що ме-тою контрольної діяльності є досягнення поставлених цілей і запобі-гання кризовим явищам.