10.1. Види планів, стратегічне планування

магниевый скраб beletage

Планування є основною функцією менеджменту, яка зв'язуєразом всі управлінські функції. Без планування організація не взмозічітко визначити свої цілі і напрямки діяльності.

Планування - це вид управлінської діяльності, який визначаєперспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його дося-гнення.

Процес планування допомагає прийняттю обґрунтованихуправлінських рішень. Його мета полягає у визначенні необхідної кі-лькості ресурсів, впровадженні нововведень для адекватного реагу-вання на зміни зовнішнього середовища. Планування є необхідноюпередумовою успішної діяльності організації в майбутньому, є про-цесом підготовки обґрунтованих перспективних рішень. В залежностівід строку планового періоду розрізняють короткострокові плани ор-ганізації (до одного року), середньострокові (від одного до п'яти ро-ків) і довгострокові (від п'яти до десяти років).

Економічна нестабільність світової економіки, динамічні тех-нологічні зрушення у виробництві, постійно змінюючи конкурентніумови ринку вимагають удосконалення процесу стратегічного плану-вання.

Стратегічне планування представляє собою дії і рішення ке-рівництва по розробці специфічних стратегій, які допомагають орга-нізації досягти своїх цілей. Стратегічне планування сприяє прийнят-тю управлінських рішень по комплексним проблемам діяльності ор-ганізації: визначенню розмірів інвестицій і джерел їх фінансування;впровадженню прогресивних технологій; диверсифікації виробництваі оновленню випускаємої продукції; удосконаленню управління орга-нізацією.

Передумовами стратегічного планування є: стрімкі зміни у зо-внішньому середовищі організації, які викликані сучасним етапомнауково-технічного розвитку і посиленням конкуренції за ресурси іринки збуту; інтернаціоналізація ділового життя; принципіальні змі-ни ролі людини у виробництві і зростання її творчих можливостей.

Ці та інші обставини обумовлюють невизначеність шляхів ро-звитку організації та її оточення, навіть у найближчій перспективі.Одним із засобів часткового послаблення цієї невизначеності є розро-бка стратегічних планів. Головним результатом стратегічного плану-вання є прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень по всім на-прямкам діяльності організації, а також створення ефективних перед-умов для оперативного і поточного планування.

Стратегічне планування - це системний, аналітичний підхід,який аналізує бізнес і навколишнє середовище, як єдине ціле. Страте-гічне планування забезпечує опрацювання інтегрованого, координо-ваного і послідовного бачення шляху, яким організація бажає просу-ватися, що сприяє швидкій її адаптації до змін зовнішнього економі-чного середовища.

В стратегічному плануванні виділяють чотири основних видууправлінської діяльності: розподіл ресурсів, адаптація до зовнішньогосередовища, внутрішня координація і організаційне стратегічне ба-чення [11, с.189].

Розподіл ресурсів включає розподіл фондів, управлінських ка-дрів і технологічного досвіду.

Адаптація до зовнішнього середовища включає всі дії стра-тегічного характеру, які поліпшують відношення організації з ото-ченням. Необхідно адаптуватися як до сприятливих зовнішніх умов,так і до небезпечних, визначати відповідні варіанти, які забезпечатьефективне пристосування стратегії до зовнішніх умов.

Внутрішня координація включає координацію стратегічноїдіяльності для врахування сильних і слабких сторін організації в ці-лях досягнення ефективної інтеграції внутрішніх операцій.

Організаційне стратегічне бачення - передбачає системневивчення менеджерами минулих стратегічних рішень. Здатність ме-неджерів вчитися на досвіді дає можливість правильно скорегуватистратегічні напрямки організації і підвищити якість управління.

В цілому динамічна природа організацій заважає введеннюєдиної специфічної моделі процесу планування. На рис. 10.1 показанінайбільш істотні управлінські функції, за допомогою яких планистають дієвими.

Ціль стратегічного планування - дати комплексне обґрунту-вання проблем, з якими може стикнутися організація в майбутньому,і на цій основі розробити показники розвитку на плановий період.

В основі розробки стратегічного плану знаходиться:

аналіз перспектив розвитку організації, задачею якого є визна-чення факторів, які впливають на її розвиток;

аналіз позицій в конкурентній боротьбі, яка дозволяє визначи-ти конкурентоспроможність продукції і заходи по покращенню ре-зультатів роботи;

вибір стратегії на підставі аналізу перспектив розвитку органі-зації по різним видам діяльності з урахуванням забезпеченості ресур-сами;

аналіз напрямків диверсифікації видів діяльності, пошук но-вих, більш ефективних видів і визначення очікуваних результатів.

Вибір стратегії повинен відповідати потенціалу організації.Якість стратегічних планів визначається глибиною і широтою засто-совування наукових підходів і принципів планування.

До принципів стратегічного планування відносяться [11, с.190-

192]:

Спадковість стратегічного і поточного планів означає, що по-точні плани або розділи бізнес-плану повинні повторювати основнірозділи стратегічних. Кількість планових показників в короткостро-кових планах повинна бути більшою, ніж у стратегічних. Показникибізнес-плану не повинні суперечити затвердженим показникам стра-тегії організації.

Соціальна орієнтація передбачає соціальний розвиток колек-тиву поряд з технічними, технологічними, економічними проблема-ми, екологією, безпекою та ергономічністю випускаємої продукції.

Ранжування об'єктів планування по важливості необхідноздійснювати для раціонального розподілу існуючих ресурсів. Напри-клад, якщо вироблені товари мають майже однаковий рівень конку-рентоспроможності, доцільно спочатку направити ресурси на підви-щення конкурентоспроможності продукції, яка має більшу долю в ор-ганізації.

Узгодження з параметрами зовнішнього середовища систе-ми менеджменту досягається за допомогою аналізу динаміки цих па-раметрів і дослідження їх впливу на планові показники.

Варіантність забезпечується розробкою не менше трьох аль-тернативних варіантів досягнення однієї тієї ж цілі і вибором оптима-льного варіанту з найменшими витратами.

Збалансованість передбачає спадковість балансу показниківза ієрархією, наприклад функціональної моделі об'єкта, вартісної мо-делі, балансу надходження і розподілу ресурсів та ін. Одночасно поважливим показникам необхідно забезпечити резерв.

Економічна обґрунтованість є одним із важливих принципівпланування. Остаточний вибір варіанта планових показників повиненздійснюватися тільки після проведення системного аналізу, прогно-зування, оптимізації і економічного обґрунтування альтернативнихваріантів.

Автоматизація систем планування - застосування сучаснихінформаційних технологій і комп'ютерної техніки, яка забезпечує ко-дування інформації на основі класифікації, її єдність і облік змін постадіям життєвого циклу об'єкта планування, швидку обробку, на-дійне зберігання і передачу особі, яка приймає рішення.

Забезпечення зворотнього зв'язку передбачає можливістьособи - споживача планів представляти пропозиції розробнику про їхзміни (коригування).

Врахувати всі розглянуті принципи стратегічного плануваннядуже важко, це зможуть зробити потужні організації, які мають ква-ліфіковані кадри, сучасні інформаційні технології і необхідні ресурси.Основними тенденціями в плануванні в умовах жорсткої конкуренціїє наступні: скорочення строків розробки планів; підвищення їх якостіза рахунок зменшення їх кількості; застосування принципів плану-вання; впровадження сучасних методів оптимізації і впровадженняконцепції маркетингу.

Системний підхід до формування стратегічних планів включаєнаступну послідовність дій [10, с.245-257]:

Визначити місію організації - її головні задачі.

Обґрунтувати задачі проміжних етапів - визначити, що по-винна зробити організація для виконання своєї місії.

Провести аналіз оточуючого середовища: внутрішнього -оцінки сильних і слабих сторін організації; зовнішнього - оцінкисприятливих можливостей і загрозливих ситуацій, які можуть виник-нути перед організацією.

Проаналізувати існуючі стратегії - визначити їх взає-мозв'язки на підставі аналізу зовнішнього оточення.

Визначити стратегічні проблеми на підставі проведеногоаналізу справ.

Розробити нові або переробити старі стратегії і внести поп-равки до цілей в світлі аналізу стратегічних проблем.

Прийняти рішення відносно критичних факторів успіху вдосягненні поставленої цілі та впровадженні стратегії.

Підготувати робочі плани, плани ресурсів і проектів, які до-зволяють виконати стратегію і задовольнити вимоги критичних фак-торів успіху.

Здійснити плани.

Аналізувати результати і порівнювати їх з планами і поточ-ною інформацією, яку бажано використовувати для зміни стратегій іпланів.