10.4. Реалізація стратегічних планів організації

магниевый скраб beletage

Дослідженнями доведено, що при зменшенні світових запасівресурсів, посиленням конкуренції на ринках та зростанні витрат, на-віть найбільш ефективна організація не зможе довго витримати безякісного стратегічного планування. Для здійснення якісного стратегі-чного планування необхідно враховувати його чинники [15, с. 292-300]:

Пошук нових ринків.

Збільшення виробництва продукції.

Виробництво нової продукції.

Впровадження інноваційних технологій.

Підвищення якості продукції.

Удосконалення форм реалізації продукції.

Покращення якості сервісного обслуговування.

Удосконалення методів розповсюдження.

Отримання нових природних ресурсів.

Скорочення строків окупності капіталовкладень та зрос-тання прибутків.

До розробки стратегічних рішень необхідно залучати професі-оналів, повністю використовувати їх науково-виробничий досвід, якіспроможні у короткій термін розробити якісну і обґрунтовану страте-гію організації.

Головним завданням стратегії організації є найбільш вигіднеїї пристосування до навколишнього економічного середовища і від-повідати йому. У зв'язку з цим стратегія підприємства повинна змі-нюватися і пристосовуватися до зовнішніх умов.

Основні планові показники діяльності організації формуютьсяна стадії стратегічного маркетингу на підставі розроблених нормати-вів конкурентоспроможності товарної продукції, враховуючи перспе-ктивні переваги підприємства, а також стратегічні параметри товар-них ринків.

Стратегічне планування визначається складністю і періодамивідновлення продукції, віком підприємства і його матеріально-технічної бази. Наприклад, в електронній промисловості стратегія пі-дприємства розробляється до 3 років, машинобудуванні - на 3-5 ро-ків, будівництві - 5-7 років, а в сільському господарстві і меблевійпромисловості на 5-10 років.

Стратегічне планування в загальному вигляді представляєнабір дій і рішень, призначених для того, щоб допомогти організаціїдосягти своїх цілей, як перспективних, так і поточних. Воно не вра-ховує деталі, які розраховані на тривалий термін. Специфіка стратегі-чного планування полягає в наступному:

значну роль відіграють суб'єктивні ціннісні установки мене-джера;

діапазон альтернатив у стратегічному плануванні значно шир-ший, ніж в оперативному чи поточному;

характеризується невизначеністю (ризики оцінити складніше);необхідний великий масив інформації про умови навколиш-нього середовища, у той час, як поточне планування в основному ба-зується на внутрішньому аналізі;

має більш тривалий період, ніж оперативне і поточне плану-вання;

охоплює підприємство в цілому і всі його активи;стратегічні плани структуруються в основному в глобальномумасштабі і містять у порівнянні з іншими, менше деталей.

Складним етапом стратегічного планування є виявлення «вузь-ких місць» у реалізації масштабних намірів організації, які стримуютьдосягнення поставленої мети. Це досягається шляхом аналізу ситуаціїпо кожній проблемі або в цілому по загальній проблемі. Для реаліза-ції цієї мети формується і ранжується система проблем. Завершаль-ним етапом стратегічного планування є розробка механізму реалізаціїнамічених планових заходів.

Стратегічний план, як комплексний плановий документ, скла-дається з наступних розділів: 1. Зміст. 2. Передмова. 3. Опис органі-зації. 4. Стратегія маркетингу. 5. Стратегія використання конкурент-них переваг. 6. Стратегія виробництва різних видів продукції.7. Стратегія виробництва. 8. Стратегія забезпечення виробництва.9. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності. 10. Стратегія розвиткусистеми менеджменту. 11. Система природоохоронних заходів орга-нізації. 12. Стратегічний фінансовий план. 13. Забезпечення реалізаціїстратегії підприємства. 14. Додатки.

Даний зміст носить рекомендаційний характер, який може ро-зширюватися і поглиблюватися у залежності від виду підприємства,рівня планування, стратегії та галузі в якій діє організація.

Обґрунтований перелік дій по ухваленню розробки стратегіч-ного плану включає:

Підготовка до роботи. Аналіз рівня планової роботи; вияв-лення проблем і постановка цілей; визначення питань з планування;формування групи спеціалістів для виконання цієї роботи; виданнянаказу або розпорядження по виконанню роботи.

Інформаційне забезпечення. Встановлення вимог до інфо-рмації та її джерел; визначення каналів і оформлення доступу до ін-формації; визначення переліків і виду інформації; збір і кодуванняінформації; перевірка вірогідності інформації; фільтрація і якіснийаналіз інформації.

Виявлення конкурентоспроможності товару. Дослідженняринку; визначення тенденцій реалізації і виробництва продукції за 5-10 років; виявлення факторів макро- і мікросередовища, що вплива-ють на конкурентоспроможність товарної продукції, сегментація ри-нку; структуризація проблеми і обґрунтування основних показниківконкурентоспроможності нової продукції.

Ресурсне забезпечення. Визначення ресурсоємності проду-кції; аналіз умов реалізації цілей; прогнозування потреб і цін на різнівиди ресурсів; прогнозування можливостей виробника і споживачапродукції; баланс потреб і можливостей.

Ранжування цілей. Формування і узгодження нормативівполіпшення екологічних, ергономічних і техніко-економічних показ-ників нової продукції; визначення пріоритетів і черговості реалізаціїцілей; упорядкування цілей за рівнями ієрархії; визначення кінцевихцілей.

Формування завдань. Уточнення складу виконавців і спів-виконавців завдань; формування завдань і термінів виконання конк-ретним виконавцям; прийняття планів виконання і контролю; підго-товка кадрів.

Оформлення планових документів. Вибір форми планово-го документу; проведення техніко-економічного обґрунтування; офо-рмлення, узгодження і затвердження планового документу; тиражу-вання і доведення до виконавців прийнятого плану.

Реалізація, контроль і мотивація планів. Видання наказупро виконавців; облік, контроль і мотивація виконання планових за-вдань у встановлені терміни; організація регулювання прийнятихпланів за вимогами споживачів та інновацій в галузі.

Виконання реалізації стратегічних планів вимагає високої ква-ліфікації виконавців, застосування наукових підходів, принципів пла-нування і сучасних технічних засобів автоматизації.

Навчальний тренінгОсновні поняття

Планування. Стратегічне планування. Адаптація до зовнішнього середовища. Внут-рішня координація. Стратегічне бачення. Ціль стратегічного планування. Принципи страте-гічного планування. Місія організації. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища. Осо-бливості стратегічного планування. Задовольняючий, оптимізаційний і адаптаційний підходив стратегічному плануванні. Реалізація стратегічних планів.

Контрольні запитання і завдання

Розкрийте зміст планування, як основної функції менеджменту.

Стратегічне планування і основні види управлінської діяльності.

Дайте характеристику основним принципам стратегічного планування.

Розкрийте зміст місії і цілей організації.

Які фактори існують у зовнішньому середовищі організації та їх характеристика?

Перелічите особливості стратегічного планування.

Які основні підходи до стратегічного планування Ви знаєте?

В чому полягає специфіка стратегічного планування?

З яких розділів складається стратегічний план?

Основні дії менеджера по розробці стратегічного плану.

Література: 5; 7; 10; 11; 15.

11. Організація як загальна функція менеджменту