5.3. Нормативно-правове забезпеченнявільних економічних зон в Україні

магниевый скраб beletage

та перспективи їх функціонування

Правове регулювання вільних економічних зон в Укра-їні здійснюється шляхом прийняття законів та інших актів Вер-ховною Радою України, видання Указів та розпоряджень Прези-дентом України, ухвалення нормативних актів уряду (декретів,постанов, тощо), а також створення механізмів їх реалізації таконтролю. Закони та інші нормативні акти визначають об'єктирегулювання, зміст регулювання, відповідальність юридичних іфізичних осіб за їх невиконання. Закони здійснюють функціюдовгострокового державно-правового регулювання, а укази, нор-мативні акти, як правило, — короткострокового чи оперативного.

Пакет законів, які регулюють ВЕЗ в Україні практично вже на-працьований (додаток). Однак треба відзначити, що процес роз-робки наявної нормативно-правової бази відбувався дещо безсис-темно. Прийняті закони швидко змінюються. Нормативні акти час-то суперечать один одному, що ускладнює їх використання. Томудля України проблема створення більш дієздатної нормативно-правової бази регулювання ВЕЗ залишається актуальною й нині.

Правовий режим ВЕЗ в Україні визначається, насамперед, Зако-ном України «Про загальні засади створення і функціонування спеці-альних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 р. № 2673-ХІІ.

Створення кожної окремої спеціальної (вільної) економічноїзони в Україні регулюється окремими законами. Зокрема:

  • Закон України «Про спеціальні економічні зони та спеціаль-ний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області» від24.12.1998 р. № 356-XIV (створення ВЕЗ «Азов» і «Донецьк»);

Закон України «Про спеціальну економічну зону "Яворів"»від 15.01.1999 р. № 402-XIV;

Закон України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"» від 18.03.1999 р.№ 514-XIV;

Закон України «Про спеціальну економічну зону "Славу-тич"» від 03.06.1999 р. № 721-XIV;

Закон України «Про спеціальну (вільну) економічну зону"Порто-франко" на території Одеського морського торговельногопорту» від 23.03.2000 р. № 1607-III;

Закон України «Про спеціальну економічну зону "Рені"» від23.03.2000 р. № 1605-III;

Закон України «Про спеціальну економічну зону "Мико-лаїв"» від 13.07.2000 р. № 1909-III;

Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної дія-льності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну еко-номічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим» від21.12.2000 р. № 2189-III;

Закон України «Про спеціальну економічну зону "Закар-паття"» від 22.03.2001 р. за № 2322-III.

На вільну економічну зону, зокрема, поширюються положен-ня конвенцій Міжнародної організації праці, ратифіковані Украї-ною. Підприємства, що діють у спеціальній (вільній) економічнійзоні, повинні дотримуватися принципів тристоронньої деклараціїМіжнародної організації праці про багатонаціональні підприємс-тва і соціальну політику. Законодавчі акти про створення кожноїспеціальної (вільної) економічної зони визначають конкретні ви-моги, що випливають з положень зазначених конвенцій і прин-ципів згаданої декларації. Основні пільги, що надавались інвес-торам на територіях спеціальних (вільних) економічних зонУкраїни, наведені в табл. 1.

Хронологія прийняття законодавчих актів, що регламентуютьдіяльність ВЕЗ в Україні, в цілому виглядає так.

1. Закон України від 13.10.1992 р. № 2673-XII «Про загальнізасади створення і функціонування спеціальних (вільних) еконо-мічних зон». Цей Закон визначає порядок створення і ліквідаціїта механізм функціонування спеціальних (вільних) економічнихзон на території України, загальні правові та економічні основиїх статусу, а також загальні правила регулювання відносинсуб'єктів економічної діяльності цих зон з місцевими радами на-родних депутатів, органами державної виконавчої влади та ін-шими органами.

ОСНОВНІ ПІЛЬГИ, ЩО НАДАВАЛИСЬ ІНВЕСТОРАМНА ТЕРИТОРІЯХ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН УКРАЇНИ1

Таблиця 1

 

Режим

Звільнення

Звільнення від

Звільненнявід сплативвізногомита та ПДВ

Звільнення відобов'язкового

Звільнення від платиза землю

Звільненнявід сплати

зборів в бюджет

Назва ВЕЗ

спеціальноїмитної зони

від оподаткуванняприбутку

оподаткуванняінвестицій

продажунадходжень вінозем. валюті

«Азов»

+

Ставка — 20%

+

-

+

+(періодосвоєння ділянки)

+

«Донецьк»

+

Ставка — 20%

+

-

+

+(періодосвоєння ділянки)

+

«Закарпаття»

+

Ставка — 20%

-

-

+

-

+

«Яворів»

-

+ (5 років),наступні — 50%

-

+

(5 років)

-

+ (3 роки), наступні —50% діючої ставки

+

«Автопорт«Краковець»

+

+ (5 років),наступні — 50%

 

+

-

+ (3 роки), наступні —50% діючої ставки

+

«Славутич»

 

+ (3 роки),з 4 по 6 рік — по 50%діючої ставки

+

+

(5 років)

+

+ (3 роки), з 4 по 6 —по 50% діючої ставки

+

«Курорто-поліс«Трускавець»

 

+ (3 роки),з 4 по 6 рік — по 50%діючої ставки

+

+

+

+ (період освоєння),наступні 10 років —50% діючої ставки

 

«Порто-франко»

+

+(3 роки),з 4 по 6 рік — по 50%діючої ставки

+

 

+

 

 

«Рені»

+

ставка — 20%

+

-

+

-

+

«Порт Крим»

+

ставка — 20%

+

-

+

+ (5 років)

+

«ІнтерпортКовель»

+

ставка — 20%

-

-

+

+ (5 років)

+

«Миколаїв»

+ (тількитерит. су-дно-буд.заводів)

+ (3 роки), з 4 по 6 рік —по 50% діючої ставки,з 4 по 10 рік —реінвестиція

+

+ (5 років)

+

+ (5 років)

 

1 Джерело: Економіст, 2003, № З, С. 13.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Концепціюстворення спеціальних (вільних) економічних зон України» від14 березня 1994 р. № 167. Передбачала активізацію підприємни-цької діяльності, нарощування експорту товарів і послуг, наси-чення внутрішнього ринку високоякісною продукцією, поліп-шення використання природно-господарського потенціалу іприскорення соціально-економічного розвитку регіонів шляхомстворення ВЕЗ.

Концепція створення вільних економічних зон є «методологі-чною підставою для ухвалення рішень і підготовки документів упроцесі створення конкретних ВЕЗ і повинна реалізовуватися увзаємозв'язку з програмами структурної перебудови економіки,розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, іншими програмамирозвитку економіки країни». У цій Концепції визначена стратегіярозвитку ВЕЗ в Україні, а також наведена класифікація ВЕЗ.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи постворенню і функціонуванню вільних економічних зон і терито-рій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності» від 24 ве-ресня 1999 р. № 1756.

Цією Постановою затверджувався персональний склад урядо-вої частини спільної парламентсько-урядової комісії з комплекс-ного дослідження функціонування вільних економічних зон і уза-гальненню досвіду їх діяльності; тимчасово запроваджувавсямораторій на подання Кабінету Міністрів України пропозиційпро створення нових вільних економічних зон і територій зі спе-ціальним інвестиційним режимом.

Також цією постановою № 1756 була схвалена Програма роз-витку в Україні спеціальних (вільних) економічних зон і терито-рій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності на період до2010 року. Відповідно до цієї програми за 10 років ВЕЗ повиннідосягти таких показників:

— ВЕЗ: додатково забезпечити роботою понад 87 тис. чол.,збільшити обсяг виробництва продукції на суму 3,9 млрд грн, до-датково інвестувати понад 3,4 млрд дол. США.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питанняінвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку іспеціальних економічних зон» від 26 липня 2000 р. № 1175. ЦієюПостановою затверджувалися пріоритетні види діяльності. Нада-лі цей перелік змінювався 9 разів.

Постанова Верховної Ради України «Про інформацію Кабі-нету Міністрів України про практику застосування законів проспеціальні економічні зони і спеціальний режим інвестиційної ді-яльності на територіях пріоритетного розвитку» від 14 вересня2000 року № 1935-III. У Постанові, зокрема, зазначається: «...будь-які зміни спеціального режиму економічної діяльності,впровадженого в спеціальних економічних зонах і на територіяхпріоритетного розвитку, здійснювати виключно після внесеннязмін у відповідні закони в установленому порядку».

Указ Президента України «Про додаткові заходи по збіль-шенню надходжень інвестицій в економіку України» від22.02.2001 р. № 108. Президент акцентував увагу на наступному:«не допускати внесення проектів нормативно-правових актів, ви-дання нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяль-ності, які можуть привести до погіршення умов здійснення інвес-тиційної діяльності, обмеженню змісту і обсягу визначенихзаконами прав інвесторів».

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок про-ведення аналізу функціонування вільних економічних зон і тери-торій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності» від28 лютого 2001 р. № 184.

У Постанові вказувалося, що «аналіз проводиться з метою ви-значення соціально-економічних результатів функціонування ві-льних економічних зон і територій із спеціальним режимом інве-стиційної діяльності, тенденцій їх розвитку, проблемних питаньорганізаційного, юридичного і економічного характеру і внесен-ня відповідних пропозицій щодо їх подальшого функціонуван-ня». Цією ж Постановою визначено перелік показників щодо оці-нювання діяльності ВЕЗ і територій пріоритетного розвитку(ТПР) України.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змінв постанови Кабінету Міністрів України щодо функціонуваннявільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку» від26 липня 2001 р. № 896. Цією Постановою для ВЕЗ і ТПР встано-влювався порядок, згідно з яким суб'єктам підприємництва необ-хідно «...обґрунтувати переліки і об'єми устаткування, оснащен-ня і комплектуючих деталей до них з вказівкою коду товарувідповідно до Української класифікації товарів зовнішньоеконо-мічної діяльності (УКТЗЕД), які ввозитимуться до України ви-ключно для реалізації інвестиційного проекту».

Постанова Кабінету Міністрів України «Про аналіз функці-онування вільних економічних зон і територій із спеціальним ре-жимом інвестиційної діяльності в 2001 році» від 26 вересня2002 р. № 1241. Цією Постановою запроваджувався мораторій до1 травня 2005 р. на подачу пропозицій про створення нових ВЕЗ і

ТПР, а також затверджується план заходів щодо забезпеченняефективного розвитку ВЕЗ і ТПР.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміну деякі постанови Кабінету Міністрів України» від 27 серпня2003 р. № 1368. Цією Постановою запроваджувалася обов'язковаекспертиза всіх нових інвестиційних проектів, які пропонуютьсядля реалізації в ВЕЗ і ТПР. Експертизу проводить Міністерствоекономіки за участю Міністерства фінансів, Міністерства проми-слової політики, Міністерства аграрної політики, регіональнихорганів Державної податкової адміністрації.

Закон України «Про державний бюджет України на 2004 рік»від 27.11.2003 № 1344-IV. Цим законом запроваджено мораторійна реєстрацію нових інвестиційних проектів у 2004 р. Це було пря-мим порушенням Закону України «Про загальні засади створенняі функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від13.10.1992 р. № 2673-XII, оскільки введення цього мораторію рі-внозначно тимчасовому припиненню економічної діяльності» вВЕЗ і ТПР України, що даним законом прямо заборонено.

Закон України «Про внесення змін в Закон України Про дер-жавний бюджет України на 2004 рік» від 17.06.2004 р. № 1801-IVскасував мораторій на реєстрацію нових інвестиційних проектів вВЕЗ і ТПР України.

Розпорядження Кабінету Міністрів «Про організацію ро-боти по проведенню перевірок законності отримання пільг поподатку на додану вартість» від 25 серпня 2004 р. Кабінет Мініс-трів доручив Державній податковій адміністрації, Державній ми-тній службі, Головному контрольно-ревізійному управлінню, Мі-ністерству економіки, Міністерству освіти і науки, Міністерствуфінансів, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Держ-комітету з питань регуляторної політики і підприємництва ство-рити робочу групу з організації і проведення перевірок законнос-ті отримання пільг по податку на додану вартістьпідприємствами, що працюють у вільних економічних зонах і натериторіях пріоритетного розвитку.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змінв Порядок проведення аналізу результатів функціонування віль-них економічних зон і територій із спеціальним режимом інвес-тиційної діяльності» від 8 вересня 2004 р. № 1167. Цією Постано-вою вносилися зміни до раніше чинного Порядку проведенняаналізу функціонування ВЕЗ і ТПР.

Законом України «Про внесення змін в Закон України«Про Державний бюджет України на 2005 рік» і деякі інші зако-нодавчі акти України» від 25 березня 2005 р. № 2505-IV булозначно змінено законодавство про вільних економічні зони (ВЕЗ).Суть внесених змін полягала у скасуванні пільгових митних і по-даткових режимів підприємницької діяльності на території ВЕЗ.Іншими словами, були ліквідовані ті пільги, які власне і складалисутність цих зон і робили їх привабливими для інвесторів. Прицьому з формально-юридичної точки зору спеціальні економічнізони як такі ліквідовані не були.

Порядок ліквідації ВЕЗ здійснюється на підставі Закону України«Про загальні засади створення і функціонування спеціальних(вільних) економічних зон» від 13.10.1992 № 2673-XII (розділ X,ст. 24—25). Відповідно до пунктів цього розділу, вільна економі-чна зона вважається ліквідованою з моменту закінчення строку,на який її було створено, якщо його не продовжено ВерховноюРадою України.

Доктор економічних наук, радник Президента України, головаЕкономічної Ради Народного Руху України Володимир Лановийвлітку 2005 р. в інтерв'ю радіо «Свобода» зазначав, що в Україніфактично не було іноземних інвестицій і це гроші українців чиросіян, які вивезені в офшорні зони

Президент України Віктор Ющенко у серпні 2005 р. наголо-сив, що наразі податкові пільги для вільних економічних зон від-новлювати не планується, а от ті інвестори, які дотримуютьсясвоїх зобов'язань та прозоро працюють, будуть мати індивідуа-льні преференції.

Проте така ситуація не влаштовує інвесторів, які вклали своїкошти в українську економіку, звели нові заводи і фабрики, а по-тім змінилися стартові умови для роботи. Такі зміни ведуть засобою додаткові незаплановані витрати, а подекуди взагалі став-лять під сумнів доцільність співпраці з українською стороною.

Не заперечуючи суверенного права держави на вільне встанов-лення, зміну і ліквідацію на її території спеціальних режимів підп-риємницької діяльності (у тому числі у формі ВЕЗ), можна сумні-ватися в правомірності відміни гарантій стабільності вже введенихпільгових режимів підприємницької діяльності на території ВЕЗ.Адже в цьому випадку спеціальні гарантії мають природу зо-бов'язання, від якого держава не може відмовитися в односторон-ньому порядку. У випадку, якщо така одностороння відмова все жтаки має місце, наступають правові наслідки порушення зобов'я-зання, серед яких — відшкодування збитків і моральної шкоди.

Незважаючи на зазначене вище, Кабінет міністрів України усвоєму листі від 18 квітня 2005 р., адресованому Верховному су-ду України (обнародуваному, зокрема, на офіційному сайті Вер-ховної Ради України), послався на ст. 19 Закону України «Про ін-вестиційну діяльність» і ст. 5 Закону України «Про усуненнядискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяль-ності, створених з використанням майна і засобів вітчизняногопоходження», і стверджував, що державні гарантії захисту інвес-тицій не торкаються питань фінансово-господарської діяльностіучасників інвестиційної діяльності і сплати ними податків, зборів(обов'язкових платежів), а також на рішення Конституційногосуду України від 29 січня 2002 р. в справі про оподаткування пі-дприємств з іноземними інвестиціями, що підтвердило правомір-ність процитованого положення.

Щодо перспектив діяльності вільних економічних зон в Украї-ні, треба констатувати, що вони без сумніву мають право на існу-вання. Адже, як показує світовий досвід, в багатьох випадках во-ни є досить ефективним і дієвим засобом в практицізовнішньоекономічної діяльності країни. Проте у тому вигляді,як вони існували в Україні, вони не потрібні. До них, в основно-му, без мита ввозилась будь-яка продукція всередину України, івтрачав від цього бюджет. На переконання багатьох економістів іфахівців, це фактично була контрабанда. Нам потрібні такі вільніекономічні зони, де створюються нові робочі місця, де розміщу-ються підприємства, які кооперовані з підприємствами іншихкраїн, скажімо, Європи, зі спільним у кінцевому рахунку високо-технологічним виробництвом. У нас багато підприємств, але пот-рібно щоб вони були сучасними. Ми відкриті для світу, але намтреба провести насамперед ефективні внутрішні економічні ре-форми.

Додаток

Нормативно-правова база Українищодо спеціальних (вільних) економічних зон

Господарський кодекс України. Ухвалено Законом України від16.01.2003 р. № 436-IV.

Закон України «Про загальні засади створення і функціонуванняспеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 р. № 2673-XII.

Закон України «Про спеціальні економічні зони та спеціальнийрежим інвестиційної діяльності в Донецькій області» від 24.12.1998 р.№ 356-XIV (створення ВЕЗ «Азов» і «Донецьк»).

Закон України «Про спеціальну економічну зону "Яворів"» від15.01.1999 р. № 402-XIV.

Закон України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"» від 18.03.1999 р.№ 514-XIV.

Закон України «Про спеціальну економічну зону "Славутич"» від

р. № 721-XIV.

Закон України «Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту» від

р. № 1607-III.

Закон України «Про спеціальну економічну зону "Рені"» від23.03.2000 р. № 1605-III.

Закон України «Про спеціальну економічну зону "Миколаїв"» від13.07.2000 р. № 1909-III.

Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності натериторіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "ПортКрим" в Автономній Республіці Крим» від 21.12.2000 р. № 2189-Ш.

Закон України «Про спеціальну економічну зону "Закарпаття"»від 22.03.2001 р. № 2322-III.

Закон України «Про оподаткування доходів підприємств і органі-зацій» від 21.02.1992 р. № 2146-XII.

Закон України «Про затвердження Державної програми зайнятос-ті населення на 2001—2004 роки» від 07.03.2002 р. № 3076-III.

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Дер-жавний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих ак-тів України» від 25.03.2005 р. № 2505-IV.

Закон України «Про карантин рослин» від 30.06.1993 р. № 3348-XII.

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про кара-нтин рослин"» від 19.01.2006 р. № 3369-IV.

Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.1992 р.№ 2097-XII.

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р.№ 93/96-ВР.

Лист Вищого господарського суду України «Про деякі питанняпрактики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавствапро захист економічної конкуренції (за матеріалами справ, розглянутиху касаційному порядку Вищим господарським судом України)» від03.12.2004 р. № 04-5/3180;

Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV.

Наказ Державної митної служби України, Міністерства фінансівУкраїни, Адміністрації держкордонслужб, Державної податкової адмі-ністрація України «Про затвердження Вимог до технічного оснащеннята облаштування території спеціальної (вільної) економічної зони й доконтролю за переміщенням товарів через кордони цієї зони» від02.03.2006 р. № 163/242/159/100.

22. Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затверджен-ня державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпе-чення радіаційної безпеки України"» від 02.02.2005 р. № 54.

Послання Президента України «Про основні напрями бюджет-ної політики на 2002 рік» від 31.05.2001 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про аналіз результатівфункціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій ізспеціальним режимом інвестиційної діяльності в 2001 році» від26.08.2002 р. № 1241.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін допостанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування спеціаль-них економічних зон і територій пріоритетного розвитку» від

р. № 896.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін доТипового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проектуна території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економіч-ній зоні» від 15.05.2003 р. № 704.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи організаціївиконання актів законодавства з питань зайнятості населення» від

р. № 1139.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про спеціальну еконо-мічну зону "Рені"» від 27.08.2000 р. № 1344.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання ввезення(пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезен-ня товарів за їх межі» від 30.11.2005 р. № 1119.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ти-пового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту натериторії пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічнійзоні» від 05.07.1999 р. № 1199.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Концепцію створенняспеціальних (вільних) економічних зон в Україні» від 14.03.1994 р. № 167(Втратив чинність від 25.08.2004 р.).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок розгляду ізатвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на територіїспеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курорто-поліс Трускавець"» від 04.10.2000 р. № 1507.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про спеціальну еконо-мічну зону "Інтерпорт Ковель"» від 15.05.2000 р. № 796.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створен-ня та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій ізспеціальним режимом інвестиційної діяльності» від 24.09.1999 р. № 1756.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Прогноз економічного ісоціального розвитку України на 2002—2006 роки» від 25.10.2002 р. № 1586.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про спеціальну (вільну)економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського то-рговельного порту» від 27.08.2000 р. № 1345.

Програма інтеграції України до Європейського Союзу. СхваленаУказом Президента України від 14.09.2000 р. № 1072/2000.

Програма Кабінету Міністрів України «Програма діяльності Ка-бінету Міністрів "Назустріч людям"» від 04.02.2005 р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердженнязаходів щодо забезпечення економічного і соціального розвитку Украї-ни у 2002 році» від 15.03.2002 р. № 138-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодженняпроектів Порядку розгляду та затвердження інвестиційних проектів, щореалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на територі-ях пріоритетного розвитку та у спеціальній економічній зоні "ПортКрим" в Автономній Республіці Крим, та переліку пріоритетних видівекономічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку Автоном-ної Республіки Крим, для яких установлено спеціальний режим інвес-тиційної діяльності» від 23.05.2001 р. № 212-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схваленняпріоритетних завдань Кабінету Міністрів України на 2001 рік» від26.03.2001 р. № 109-р.

Угода між Україною та Латвійською Республікою про вільнуторгівлю від 21.11.1995 р.

Угода про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Укра-їною від 18.01.2001 р.

Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Єв-ропейськими Співтовариствами та їх державами-членами від14.06.1994 р.

Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку курортноїзони Великої Ялти» від 09.04.1997 р. № 313/97.

Контрольні питання

Розкрийте сутність вільних економічних зон.

Визначте цілі створення вільних економічних зон.

Назвіть принципи формування і функціонування ВЕЗ.

Як класифікуються ВЕЗ?

Схарактеризуйте основні види ВЕЗ.

Який основний нормативний документ регламентує дія-льність ВЕЗ в Україні? Розкрийте його основний зміст.

Схарактеризуйте існуючу нормативно-правову базу за-безпечення ВЕЗ в Україні.

Які перспективи функціонування ВЕЗ в Україні?

Розділ 6

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІ ПАЛАТИТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУМІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Торгово-промислові палати — рупор бізнесу.

Торгово-промислові палати в Україні.

Київська торгово-промислова палата.