14.5. Зразок зовнішньоторговельного контракту(англо-україномовний)

КОНТРАКТ №           Contract №. Dated from

            , юридична особа, зареєстро-                      , being a juridical entity in

вана законодавством України, юриди-       accordance with the Laws of Ukraine,

чна адреса:     residing at this legal address:

             діюча на підставі Статуту,

надалі «Покупець», з одного боку, такомпанія

в особі пана

продавець», з другого боку, далі затекстом разом і окремо іменованіСторони, уклали цей контракт про на-ступне:

Предмет контракту:

Предметом цього Контракту є то-вари, зазначені в специфікації (Дода-ток № 1) до цього Контракту.

Продавець зобов'язується поста-вити Товари, а Покупець отримати таоплатити Товари, у відповідності зумовами цього Контракту.

Точне найменування Товарів, кі-лькість та ціни зазначені у специфіка-ціях до даного Контракту, які явля-ються невід'ємною частиною даногоКонтракту.

Право власності на Товар перехо-дить від Продавця до Покупця в мо-мент переходу ризиків відповідно добазису поставки, передбаченому п.2.2. цього Контракту.

Умови поставки:

При поясненні умов поставки згі-дно даного контракту сторони будутькеруватися умовами «Інкотермс» уредакції 1990 року.

Вказані в даному контракті това-ри поставляються згідно з умовамиFCA (базис поставки за «Інкотермс»).

Поставка товарів здійснюєтьсяавтотранспортом, окремими партіями,згідно з домовленістю сторін.

Найменування товарів та їх кіль-кість, що відвантажуються кожноюпартією, вказуються згідно з вистав-леними«Продавцем» Інвойсами.

На кожну партію, що відвантажу-ється, Продавець надає Покупцю такідокументи:

Тір-Корнет — 1 оригінал;

Міжнародну транспортну накладну(CMR);

            , acting in

accordance with the Articles of theCompany, hereinafter referred to as«Buyer», on the one hand, and theCompany

represented      , hereinafter

referred to as «Seller», on the otherhand, afterwards in this Contract both orseparately named as Parties, haveconcluded this Contract as describedbelow:

General provisions:

The subject of this Contract aremass consumption goods as indicated inthe Specification (Addendum № 1) ofthis Contract.

The Seller undertakes to deliver andthe Buyer,agrees to accept and pay thegoods described in the Terms andConditions of this Contract.

Exact titles and description of thegoods. specifications and prices arestipulated in the Specification of thisContract which are an integral part ofthis Contract.

The right of property passes fromthe Seller to the Buyer the moment ofrisks transfer in conformity with thedelivery basis as provided in clause 2.2of this Contract.

Terms of delivery:

At interpretation of terms andconditions of delivery under thisContract the Parties will be guided by«INCOTERMS» in edition of 1990.

The goods to be supplied under thisContract are subject to delivery on thebasis of FCA (INCOTERMS).

The goods will be delivered inseparate consignments as it will beagreed about by the both Parties.

Names and quantity of the goods tobe shipped within each next consignment(shipment) shall be indicated as determi-ned in invoices submitted by the Buyer.

The Seller provides the Buyer withthese documents for each shipment:

TIR — CORNET-1 original

International waybill (CMR) — 4original copies

4 гінати;

рахунок-фактуру — 1 оригінал, 1копію;

сертифікат походження — 1 оригінал;

сертифікат виробника, що підтвер-джує якість кожної партії товару — 1оригінал.

2.6. Поставка Товарів здійснюєтьсяПродавцем: троки. які визначаютьсявідповідно до порядку передбаченомуп. 3.3 цього контракту.

Строк та дата поставки:

Товар п