14.5. Зразок зовнішньоторговельного контракту(англо-україномовний)

КОНТРАКТ №           Contract №. Dated from

            , юридична особа, зареєстро-                      , being a juridical entity in

вана законодавством України, юриди-       accordance with the Laws of Ukraine,

чна адреса:     residing at this legal address:

             діюча на підставі Статуту,

надалі «Покупець», з одного боку, такомпанія

в особі пана

продавець», з другого боку, далі затекстом разом і окремо іменованіСторони, уклали цей контракт про на-ступне:

Предмет контракту:

Предметом цього Контракту є то-вари, зазначені в специфікації (Дода-ток № 1) до цього Контракту.

Продавець зобов'язується поста-вити Товари, а Покупець отримати таоплатити Товари, у відповідності зумовами цього Контракту.

Точне найменування Товарів, кі-лькість та ціни зазначені у специфіка-ціях до даного Контракту, які явля-ються невід'ємною частиною даногоКонтракту.

Право власності на Товар перехо-дить від Продавця до Покупця в мо-мент переходу ризиків відповідно добазису поставки, передбаченому п.2.2. цього Контракту.

Умови поставки:

При поясненні умов поставки згі-дно даного контракту сторони будутькеруватися умовами «Інкотермс» уредакції 1990 року.

Вказані в даному контракті това-ри поставляються згідно з умовамиFCA (базис поставки за «Інкотермс»).

Поставка товарів здійснюєтьсяавтотранспортом, окремими партіями,згідно з домовленістю сторін.

Найменування товарів та їх кіль-кість, що відвантажуються кожноюпартією, вказуються згідно з вистав-леними«Продавцем» Інвойсами.

На кожну партію, що відвантажу-ється, Продавець надає Покупцю такідокументи:

Тір-Корнет — 1 оригінал;

Міжнародну транспортну накладну(CMR);

            , acting in

accordance with the Articles of theCompany, hereinafter referred to as«Buyer», on the one hand, and theCompany

represented      , hereinafter

referred to as «Seller», on the otherhand, afterwards in this Contract both orseparately named as Parties, haveconcluded this Contract as describedbelow:

General provisions:

The subject of this Contract aremass consumption goods as indicated inthe Specification (Addendum № 1) ofthis Contract.

The Seller undertakes to deliver andthe Buyer,agrees to accept and pay thegoods described in the Terms andConditions of this Contract.

Exact titles and description of thegoods. specifications and prices arestipulated in the Specification of thisContract which are an integral part ofthis Contract.

The right of property passes fromthe Seller to the Buyer the moment ofrisks transfer in conformity with thedelivery basis as provided in clause 2.2of this Contract.

Terms of delivery:

At interpretation of terms andconditions of delivery under thisContract the Parties will be guided by«INCOTERMS» in edition of 1990.

The goods to be supplied under thisContract are subject to delivery on thebasis of FCA (INCOTERMS).

The goods will be delivered inseparate consignments as it will beagreed about by the both Parties.

Names and quantity of the goods tobe shipped within each next consignment(shipment) shall be indicated as determi-ned in invoices submitted by the Buyer.

The Seller provides the Buyer withthese documents for each shipment:

TIR — CORNET-1 original

International waybill (CMR) — 4original copies

4 гінати;

рахунок-фактуру — 1 оригінал, 1копію;

сертифікат походження — 1 оригінал;

сертифікат виробника, що підтвер-джує якість кожної партії товару — 1оригінал.

2.6. Поставка Товарів здійснюєтьсяПродавцем: троки. які визначаютьсявідповідно до порядку передбаченомуп. 3.3 цього контракту.

Строк та дата поставки:

Товар постачається Продавцем По-купцю земими партіями, згідно з домо-вленістю сторін. Строк поставки кожноїпартії товарів. найменування, кількістьта ціна варів узгоджується між сторо-нами окремо, але не пізніше, як за 20днів до відвантаження партії товару.

Дата поставки визначається як да-та міжнародної транспортної наклад-ної.

Продавець поставить Товар Поку-пцеві на умовах цього Контракту про-тягом 20 днів з моменту подання заяв-ки на окрему поставку партії товару.

Права і зобов'язання Сторін попоставці товару, які не визначені цимКонтрактом, визначаються відповіднодо базису ставки, який передбачено вп. 2.2. цього контракту.

Якість товару:

4.1. Якість товару повинна відповіда-ти чинним країні Покупця норматив-ним актам, сертифікату виробника,наданому Продавцем, а також вимо-гам, що вказані в реєстраційних свід-ченнях. які видані Міністерством охо-рони здоров'я України на кожен видтовару.

Упаковка та маркування:

5.1. Товар повинен бути упакований впридатну для автомобільних перевезеньупаковку та відвантажуватись на піддо-нах-палетах. Внутрішня і зовнішня упа-ковка відвантаженого товару повиннавідповідати міжнародним стандартам таповинна забезпечувати збереження ван-тажу під час транспортування за умовиналежного поводження з товаром.

Invoice: 1 original; 1 copy

Packing list: 1 original + 1 copy

Certificate of origin: 1 original

Certificate of manufacturer confir-ming the quality of each consignment.

2.6. The goods shall be delivered by theSeller within terms and according to theconditions as provided in clause 3.3 ofthis Contract.

Date and time of delivery:

The Seller delivers the goods to theBuyer in separate consignments, as agreedabout between the Parties. The Partiescome to a separate agreement concerningeach next shipment, names and quantityof the goods to be delivered within 20days before the shipment in question.

The date of the international waybill(CMR) submittance is regarded as thedate of the delivery.

The Seller shall deliver the goods tothe Buyer within 20 days from the day ofapplication about shipment of a nextseparate consignment.

Rights and liabilities of the Partiesconcerning with deliveries of goods notstipulated in this Contract shall bedetermined on the delivery base asprovided by clause 2.2. of this Contract.

Quality:

4.1. The quality of goods delivered shallcomply with legislative norms andregulations in force in the country ofproduction, with Certificate of Manufac-turer submitted by the Seller, as well asrespond to the requirements mentionedin registration certificates issued by theMinistry of Health of Ukraine for everykind of merchandises.

Packing and marking:

5.1. The goods shall be packed for truckshipment and be shipped on pallets.Internal and external packing of the goodsshipped shall correspond with internatio-nal packing standards and specificationsand shall secure safety of the cargo duringtransportation under condition of properhandling of the cargo.

Вартість контракту:

Ціна на Товари фіксується в спе-цифікації товару (Додаток №1) тавключає вартість вару, тари, упаков-ки та маркування. Ціна вару можебути змінена по взаємному письмо-вому узгодженню між сторонами, при-чому змінюється ціна на товар, якийвказаний в розрахунку. що наданоПродавцем.

Вартість контракту та ціни на то-вари встановлюються у доларах США(якщо інше не передбачено додатка-ми).

Порядок розрахунків:

Платіж за товари, що доставля-ються, здійснюється банківським пе-реказом у євро з розрахунку Покупцяна рахунок Продавця.

Платіж за Товари, що поставля-ються, здійснюється протягом 90 днів,починаючи від дати поставки, яка ви-значається відповідно до п. 3.2. цьогоКонтракту.

Датою оплати товару вважаєтьсядата переказу коштів з рахунку Поку-пця на рахунок Продавця.

Здача та прийняття товару:

Товар вважається зданим Продав-цем та вийнятим Покупцем за якістю,згідно зі специфікаціям, що вказані усертифікаті виробника, а за кількіс-тю — згідно з кількістю місць та ма-сою, що вказані в автотранспортнійнакладній (CMR).

Претензії, що виникають у зв'язкуз невідповідністю фактично отрима-ної Покупцем кількості товару та кі-лькості, що вказано в розрахунку. по-винні бути надані Покупцем Продав-цю протягом 60 діб з моментупоставки товару в Київ. Після закін-чення вищевказаного періоду ніякіпретензії не приймаються.

Продавець має право перевірятивірність претензії на місці поставки.

Price and total amount of theContract:

The price is fixed in the Speci-fications (Addendum Nr. 1) andincludes the very price of the goods,packing and marking costs. The pricecan be changed with a mutual writtenconsent between the Parties. In this casethe price indicated in the invoice givenby the Seller shall be correspondinglyadjusted.

The total Contract amount is as wellas prices of individual goods are fixed inUS dollars, unless otherwise stipulatedin special addenda.

Terms of payment:

The goods to be delivered under thisContract shall be paid for in Euro bymeans of a bank transfer from theSeller's account onto the Buyer's bankaccount.

Payment for the goods deliveredunder this Contract shall be effectedwithin 90 days to begin from the date ofdelivery determined in accordance withclause 3.2. of this Contract.

The date of payment for the goods isthe date of money transfer from theBuyer» s account to the Seller's account.

Delivery and acceptance of thegoods:

The goods are considered to bedelivered by the Seller and accepted byBuyer in respect of their qualityaccording to the specifications providedin the Certificate of Manufacturer: inrespect of quantity — according to thenumber of collies and weight indicatedin the international waybill (CMR).

Any claims arising in connectionwith non conformity of the actuallyreceived quantity of the goods and thequantity specified in a relative invoiceshould be submitted by the Buyer to theSeller within 60 days from the date whenthe goods arrived to Kiev. Afterexpiration of the said period no claimswill be accepted.

The Seller is entitled to examine thecorrectness of a claim on the deliverysite.

Штрафні санкції:

У випадку затримання відванта-ження товарів більш узгодженихстроків, Продавець сплачує Покупцюштраф у розмірі 0,1% від загальноївартості невідвантаженого товару закожен день прострочення, але небільш ніж 10% від загальної вартостіневідвантаженого товару.

У випадку затримки сплати Поку-пцем за підготовлений до відванта-ження товар, що перевищує строки,які передбачені п. 7 даного контракту.Покупець сплачує Продавцю відсоткив розмірі 0,1% за кожен день простро-чення, але не більше ніж 10% від за-гальної суми прострочки.

Форс-мажорні обставини:

Стороні звільнюються від відпо-відальності за часткове чи повне не-виконання своїх обов'язків за данимконтрактом, якщо вони є наслідкомобставин непереборної сили, а саме:стихійні лиха, пожежі. блокади,страйки, військові дії, революції, за-борони імпорту чи експорту, чи іншіобставини, що не контролюються сто-ронами.

Сторона, для якої виникла немож-ливість виконання обов'язків за данимконтрактом, повинна негайно повідоми-ти іншу сторону про зближення та заве-ршення вищевказаних обставин. Нале-жним доказом існування казаних вищеобставин та їх тривалості є довідки, щовидаються Торговельно-промисловоюПалатою відповідної країни.

Арбітраж та регулююче право:11.1. Усі непорозуміння, що можутьвиникнути через даний контракт чи узв'язку з ним, мають бути. з виклю-ченням підсудності загальним судам,розглянуті в арбітражному порядку вКиєві у Міжнародному комерційномуарбітражному суді при Торговельно-промисловій палаті України відповід-но до Правил і процедур впроваджен-ня справ в цьому суді, рішення якого єостаточним для обох сторін.

Penalties:

In case of a delay in delivery for aperiod longer than agreed upon by theParties, the Seller is obliged to pay to theBuyer 0.1% of the value of non-delivered goods for each day of delay,but not more than 10% of the total valueof not delivered goods.

In case of a delay in payment for aperiod longer than it is stipulated inclause 7 of this Contract, the Buyer shallpay to the Seller a penalty rated at 0.1%of the delayed payment for each day ofthe delay, but not more than 10% of thetotal overdue payment.

Force Major:

The Parties will be released from anyresponsibility for a complete or partial fai-lure to perform their commitments underthis Contract if such a non-execution oftheir commitments under this Contract wasanyhow caused by force majeure circums-tances, namely: natural disasters, fire.blockades, strikes, hostilities and militaryactions, revolutions, prohibition of importor export аs well as any other circumstan-ces beyond the control of the Parties.

The Party that was disabled toperform its commitments under thisContract shall immediately notify theother Party of the beginning or termina-tion of the circumstances mentionedabove. Confirmative documents issued bythe Chamber of Commerce in the countrywhere such circumstances occurred shallserve as a proof of the said circumstances.

Arbitration and jurisdiction:

11.1. All disputes and controversies whichmay arise from this Contract or in con-nection with this Contract excluding thosesubject to the jurisdiction of commonpublic courts shall be submitted forexamination and judgment to the ForeignTrade Arbitration Court at the Chamberof Commerce and Industry of Ukraine inKiev in compliance with the rules andprocedures of the said Court. A decisiontaken by the mentioned Court will be finaland definitive for the both Parties.

11.2. Цей Контракт повинен тлумачи-тися відповідно до чинного законо-давства України.

Інші умови:

Усі додатки до даного Контрактує його невід'ємною частиною. Усізміни та доповнення до даного Конт-ракту чинні лише у випадку, якщо во-ни здійснені у письмовій формі та пі-дписані обома Сторонами.

Усі витрати, мито, податки тазбори, такі як митний збір, податок надодану вартість та що пов'язані з ви-конанням даного контракту на тери-торії Покупця, сплачуються Покуп-цем, а податки, мито, витрати та зборитериторії Продавця, сплачуютьсяПродавцем.

Цей Контракт складено в двохпримірниках, кожен українською таанглійською мовами, і обидва текстимають однакову юридичну силу.

Строк дії Контракту:

Даний Контракт набирає чинно-сті з часу підписання та діє протягом5-ти років.

Цей Контракт припиняє дію з за-кінченням ку. передбаченого п. 13.1,але не раніше як вони виконають усісвої зобов'язання за контрактом.

Юридична адреса та банківськіреквізити сторін:

ПОКУПЕЦЬ:ВИКОНАВЕЦЬ:

11.2. This Contract is subject tointerpretation in accordance with theLaws of Ukraine in force.

Other terms and conditions:

Any enclosures and addenda to thisContract are its integral part. Anyamendments or supplements are validonly if made in writing and signed by theboth Parties.

All the charges, duties, and taxes,including import duty, VAT, etc, havingto do with the execution of this Contractand levied on the territory of the Buyershould be paid by the Buyer. and thosetaxes, duties and charges levied on theterritory of the Seller, should be paid bythe Seller.

This Contract is drawn up in twooriginal copies, each of them in Russianand English. The two copies are legallyequal.

Term of validity:

This Contract takes effect the dayof signature and keeps in force for 5years.

This Contract expires the day oftermination as provided by the clause13.1., but not earlier than the Partiescompletely carry out their commitmentsstipulated in this Contract.

Legal addresses and bank detailsof the Parties:

AS OF BUYERAS OF SELLER:

Контрольні питання

Основні нормативні акти, що стосуються укладання івиконання зовнішньоекономічних контрактів.

Чи ознайомилися Ви з текстом Закону України «Про між-народне приватне право» від 23 червня 2005р. № 2709-IV?

Чи вимагає Конвенція ООН про договори міжнародноїкупівлі-продажу товарів 1980р. обов'язкової письмової фо-рми зовнішньоекономічного контракту?

Що таке «істотні умови зовнішньоекономічного конт-ракту»?

Чи передбачає законодавство України особливий порядокукладення зовнішньоекономічних договорів?

Що таке оферта і акцепт?

Принципи виконання зобов'язань за зовнішньоекономіч-ним контрактом.

Позовна давність у сфері зовнішньоекономічної діяль-ності.

Реєстрація окремих видів зовнішньоекономічних дого-ворів.

Арбітражна угода, арбітражне застереження, тре-тейський запис.

Розділ 15

МІЖНАРОДНА ПОСЕРЕДНИЦЬКАДІЯЛЬНІСТЬ

Сутність та критерії ефективності міжнародної посередниць-кої діяльності.

Показники і методи оцінювання ефективності посередниць-кої діяльності в експортно-імпортних операціях.